Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Nakladatelství Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vydané publikace

 

 

Kritická místa kurikula ve vybraných vzdělávacích oborech

Nohavová Alena, Stuchlíková Iva, Betáková Lucie, Dvořák Petr, Hofmannová Jana, Kursová Vlasta, Kusová Jana, Míčka Roman, Michálková Kristýna, Pecka Zdeněk, Petr Jan, Podlešáková Lenka, Pokorná Věra, Rokos Lukáš, Roučová Eva, Rypl Jiří, Staněk Michal, Sukdolová Alice, Vobr Radek, Vránková Kamila

 


STÁHNOUT

 

290 Kč


KOUPIT

 

Pojďme se učit geologii zábavně

Mgr. Věra Pokorná, Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D., Mgr. Jan Flašar

recenzenti: doc. RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D., Mgr. Simona Dvořáčková, Ph.D.

Příručka slouží jako metodická opora pro učitele přírodopisu na 2. stupni základní školy. Jejím cílem je podat geologická témata atraktivním a srozumitelným způsobem. Příručka není koncipována jako klasická učebnice, ve které se nejdříve probírají minerály, horniny, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, endogenní a exogenní pochody apod. Zde se budeme snažit geologickou tématiku podat v souvislostech a neodděleně, čemuž odpovídá i struktura celé příručky. Postupovat budeme po jednotlivých geologických obdobích a geologické poznatky budou propojovány s poznatky z botaniky či zoologie, ale také s obsahem dalších vzdělávacích předmětů, například s chemií, zeměpisem, matematikou nebo českým jazykem. Výuka s využitím této příručky má charakter celoročního projektu, v němž se žáci postupně seznamují s jednotlivými geologickými obdobími. Záměrně přinášíme formou rozšiřujících odkazů více informací, vizuálních prostředků a námětů na doplňující materiály, které může učitel využít k motivaci žáků a k ukázání, že geologie není nezáživnou oblastí výuky přírodopisu.

 

ZDARMA


STÁHNOUT

 

Metodické materiály pro výuku finanční gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ

Mgr. Marcela Budná, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 

ZDARMA


STÁHNOUT

 

Mezipředmětová výuka finanční gramotnosti na druhém stupni základní školy

Mgr. Jana Doležalová, doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 

ZDARMA


STÁHNOUT

 

Podpora osvojování anglického jazyka pomocí počítačových her

Bc. Matěj Rytych

 

ZDARMA


STÁHNOUT

 

Integrovaná výuka v přípravě učitelů základní školy

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., Michaela Němečková, Zuzana Beníšková, Tereza Hašková

 

ZDARMA


STÁHNOUT

Live Strong with Chronic Disease, Disability, Impairment

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. a Prof. Peter Rehor, Ph.D.

recenzenti: prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

The monograph deals systematically and coherently with the active lifestyle of persons with chronic disease, disability, impairments. The authors critically synthesize in the presented monograph their scientific findings, which are the results of their research work. The monograph focuses on motivation, availability, organization and health and social benefits of controlled physical activities, with a key attitude “Live strong with chronic disease, disability, impairment”. It pursues scientific intent and carries with it the development of scientific knowledge in documented significant somatic, psychological, and social health benefits. The objective of is to identify the health and social determinants of people with chronic disease, disability, impairment through controlled physical activities and to increase their potential, social status and reputation. The monograph was written with the aim of becoming not only an inspiration but also a proven source of knowledge that it is possible to bring people with chronic diseases, disability or impairment to movement skills and to facilitate them to a joyful interest in movement learning. The monograph chapters may be useful for specialists of health and social care, health education, physical education, health and fitness instructors, physical therapy, rehabilitation and applied physical activities.

Monografie se systematicky zabývá aktivním životním stylem osob s chronickým onemocněním, postižením a jinakostí. Autoři kriticky syntetizují v předkládané v monografii své vědecké poznatky, které jsou výsledkem jejich výzkumné práce. Monografie se zaměřuje na motivaci, dostupnost, organizaci a zdravotní a sociální přínosy pohybových aktivit s klíčovou myšlenkou „Žijte silně s chronickými nemocemi, zdravotním postižením, zdravotním oslabením“. Sledovaný vědecký záměr sebou nese rozvoj vědeckých poznatků, a to v determinantech, tělesného, psychického a sociálního zdraví. Cílem je vymezit zdravotní a sociální determinanty lidí s chronickým onemocněním, zdravotním postižením, zdravotním oslabením pomocí řízených pohybových aktivit a zvýšit jejich potenciál, sociální status a reputaci mezi běžnou populací. Monografie byla napsána s cílem stát se nejen inspirací, ale také osvědčeným zdrojem poznání, že je možné přivést lidi s chronickými nemocemi, zdravotním postižením nebo zdravotním oslabením k pohybovým aktivitám a dovolit jim prožít radost z pohybu a prohloubit zájem o pohybové učení. Monografie je přínosná pro odborníky na zdravotně sociální péči, výchovu ke zdraví, tělesnou výchovu, instruktory zdraví a fitness, fyzioterapii, rehabilitaci a aplikované pohybové aktivity.

 

290 Kč


KOUPIT

Integrovaná výuka z pohledu výuky matematiky

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., PhDr. Hana Moraová, Ph.D., RNDr. Libuše Samková, Ph.D., Mgr. Dagmar Jordánová, Mgr. Martin Kazda, Ph.D., Mgr. Hana Reslová

recenzenti: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

„Máme co do činění s publikací napsanou na pomyslném průniku kurikula a didaktiky. Otázky zaměřené na cíle a obsahy vzdělávání se zde prostupují s otázkami po vzdělávacích formách a metodách. Kurikulární rozměr publikace je dán ukotvením výkladu do teorie obsahové transformace a také do konkrétních vzdělávacích programů. Didaktický rozměr je zohledňován pojednáním o výukových aktivitách, učebních úlohách a způsobech jejich řešení žáky.“ prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.

 

290 Kč


KOUPIT

Výzkum edukačního stylu učitelů angličtiny a jeho působení na interakci a diskurz ve výuce na SŠ

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

recenzenti: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.

Monografie charakterizuje edukační styl učitele a analyzuje jeho význam ve výuce angličtiny v edukačních interakcích na střední škole. V prvním oddíle zjišťujeme, jak žáci středních škol reflektují pedagogické působení svého učitele angličtiny v dimenzích edukačního vztahu a edukačního řízení, které společně konstruují edukační styl daného učitele. Součástí výzkumu je rovněž charakteristika ideálního učitele angličtiny každým dotazovaným žákem. Druhý oddíl zkoumá edukační působení učitele v konkrétní třídní interakci pomocí analýzy videozáznamu úseku vyučovací hodiny. Zjišťujeme, nakolik je učitelovo působení dominantní či kooperativní, a kromě toho sledujeme míru edukační interakce mezi učitelem a žákem. Třetí výzkumný oddíl tvoří analýza vybraných aspektů třídního diskurzu ve výuce angličtiny v komunikačním přístupu. V závěru monografie jsou výsledky jednotlivých částí diskutovány a jsou z nich vyvozeny aplikace pro pedagogickou praxi.

 

290 Kč


KOUPIT

Osobnostní markery v textu. Aplikace kvantitativní psychologicko-lingvistické analýzy písemného projevu při popisu osobnosti

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

recenzenti: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

Tématem knihy je mezilidská komunikace a možnosti její analýzy a interpretace metodami současné psychologie a lingvistiky, tzv. psychologie užívání jazyka. Jakým způsobem je možné písemnou komunikaci efektivně výpočetně zpracovat a využít pro další studie? V čem jsou texty lidí s určitými osobnostními charakteristikami specifické a odlišné oproti textům autorů s jinými charakteristikami?

Základním cílem publikace je představit východiska současného pojetí psychologie užívání jazyka, aktuální výzkumná zjištění a prezentovat výstupy originálních studií, které byly realizovány na českém jazyce. Představené téma je v českém kontextu relativně nové, avšak z hlediska aktuálního výzkumu velmi dynamické a perspektivní.

Kniha je určena nejen psychologům, kteří mají zájem o studium vztahů mezi osobností a textem, ale také odborníkům pohybujícím se v oblasti dalších sociálních či humanitních věd, případně věd technických, lékařských či biologických. Publikace by mohla být cennou inspirací pro studenty a mladé výzkumníky, které dané téma zaujalo např. s ohledem na volbu kvalifikační práce či ve směru k jejich budoucímu vědeckém směřování.

 

290 Kč


KOUPIT

Literatura a její přesahy (kritika, metodika, historie, teorie, metodologie)

prof. PhDr. Pospíšil Ivo, DrSc.

recenzenti: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D.

Publikace tvoří svým základním ukotvením organický celek, byť jednotlivé studie jsou tematicky heterogenní a vícejazyčné (jsou psány především česky, méně rusky, anglicky a slovensky), odpovídající autorovu vědeckému zaměření, jímž je slavistika v širokém slova smyslu, včetně literárněvědné bohemistiky a v ní okruhy literárněteoretické, literárněhistorické, areálové, komparatistické, genologické a metodické zahrnující přirozeně i dějiny literární vědy a slavistiky. Na počátku stojí oddíl označený jako kritika, ale nejde pouze o literární kritiku, ale o studie, jež jsou zaměřeny obecně hodnotově a diskusně oproti jiným, které jsou v druhém oddíle spíše metodické a metodicko-koncepční, a ve třetím literárněhistorické a literárněteoretické. Vnitřně rozeklané je tematické a metodologické rozpětí: od starších období (reformace) až k současnosti, od portrétů a přes recepci literárních děl k žánrovým sondám, komparativním analýzám, metodickým úvahám, k problémům poetiky a k dějinám slavistiky až po některé aspekty překládání a k teorii románu a literárněvědné metodologii. Najdeme zde čtivá pojednání o literatuře v neklidné době, o Masarykově korespondenci, o ruské emigraci, o literatuře na hraně věcnosti a umění, o válce jako páteři děl Aloise Jiráska, o učiteli jako objektu literárních děl, o reformaci a protireformaci na Západě a na Východě, o ekfrázi, antropologii literatury, hraničních žánrech, o ruské, ukrajinské a slovenské literatuře, postsekularismu, Oswaldu Spenglerovi a dalších tématech a problémech – to vše opatřeno rozsáhlou bibliografií, anglickým resumé a obrazovou přílohou.

 

350 Kč


KOUPIT

 

Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově

Mgr. Karel Řepa, Ph.D., PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D., Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D., PhDr. Michal Filip, Ph.D.

recenzenti: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak.mal.

Kolektivní monografie s názvem Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově je didakticky zaměřenou studií o krajině, sledující aktuální výzvy současné teorie a praxe výtvarné výchovy. S akcentem na rozvíjení pestré palety mezipředmětových vztahů si publikace klade za cíl sloužit jako odborný, didaktický a metodický zdroj pro učitele výtvarné výchovy na obou stupních ZŠ, stejně jako ve sféře mimoškolní. Monografie je skrze své zaměření zároveň využitelná jako alternativní studijní materiál pro posluchače učitelských programů oboru výtvarné výchovy.

Kromě obecného pojednání o krajině z pohledu rozmanitých vědních disciplín se text zabývá pozicí krajiny v zrcadle výtvarné kultury a zároveň aktualizuje edukativní odkaz tradičních forem krajinomalby a od něj se odvíjející žánrové tematiky.

Studie pak dále zpracovává zevrubnou didaktickou analýzu a možnosti tvořivého uchopení širokého námětového spektra, které lze na fenoménu krajiny vystavět v rámci studijních, imaginativních a experimentálních forem výtvarných činností. V návaznosti na současný vzdělávací diskurz se zabývá také obecněji pojatou environmentální tvorbou v krajině.

 

320 Kč


KOUPIT

 

Metoda Concept Cartoons

RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

recenzenti: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., doc. PhDr. et PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.

Kniha se věnuje výukové pomůcce zvané Concept Cartoons a různým metodám jejího využití ve výuce a v profesní přípravě učitelů. Cesta první: obsahově zaměřená výuka budoucích učitelů. Cesta druhá: diagnostika znalostí budoucích učitelů. Cesta třetí: příprava budoucích učitelů podporující pedagogickou praxi. Cesta čtvrtá: distanční forma podpory budoucích učitelů a učitelů v praxi.

295 Kč


KOUPIT

Soubor vybraných přednášek z dějin tělesné výchovy a sportu v českých zemích a Československu

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.

recenzenti: prof. PhDr. Marek Waic, CSc., PaedDr. Ladislav Baráth, Ph.D.

Obrazová učebnice Soubor vybraných přednášek z dějin tělesné výchovy a sportu v českých zemích a Československu se pomocí rozsáhlého souboru dobových fotografií, obrázků, pohlednic, reprodukcí, ilustračních map a schémat snaží o vytvoření názorného obrazu českých a československých dějin tělesné výchovy a sportu od poloviny 19. století do roku 1938. Vybraný a seřazený obrazový materiál je vždy doplněn průvodním textem, který se snaží nejenom o jeho co nejpřesnější identifikaci, ale i stručnou interpretaci dotčených sekvencí dějin TVS. Celková koncepce knihy, pojaté především jako rozšiřující učebnice, se snaží kromě systémově pojaté názorné prezentace pokud možno všech významnějších fenoménů našich dějin TVS v dotčeném období, ctít i její didaktické určení pro oborové studenty TVS, kteří většinou mají před absolvováním přednášek z historie TVS o těchto aplikovaných dějinách jen mlhavé povědomí. Kromě toho však má i širší ambice směrem k odborné veřejnosti. Svým pojetím volně navazuje na dříve stejným autorem vydaný a přibližně stejně rozsáhlý Soubor vybraných přednášek ze světových dějin tělesné výchovy a sportu.

 

ZDARMA


STÁHNOUT