PhDr. Jan Petr, Ph.D.

PhDr. Jan Petr, Ph.D.

Vedoucí katedry

Kancelář: J309
Email: janpetr@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 007

Konzultační hodiny

úterý 10:30 – 11:30, v jiném termínu dle předchozí dohody

Dítě a svět I, II – přírodovědné základy a didaktika environmentální výchovy v MŠ (denní a kombinované studium, CŽV)

Člověk a jeho svět I, II – neživá příroda a metodika přírodovědných pokusů, živá příroda a didaktika učení o přírodě (denní a kombinované studium, CŽV)

Přírodovědný kurs pro studenty učitelství 1. st. ZŠ

Didaktika přírodopisu a biologie – Metodika školních pokusů, pozorování a demonstrací, Demonstrace a experiment ve výuce biologie

Didaktika zájmové přírodovědné činnosti

Zoologie bezobratlých

Terénní cvičení ze zoologie

Morfologie, histologie a ontogeneze rostlin a živočichů

Základy biologie jednobuněčných eukaryot

1987 absolvování studia. učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – matematika-biologie, Pedagogická fakulta, Č. Budějovice

1999 absolvování doktorského studia obor Aplikovaná a krajinná ekologie, Zemědělská fakulta JU

2017 rigorózní řízení, obor Učitelství přírodopisu pro 2. st. základní škol, Pedagogická fakulta JU

od roku 1989 odborný asistent, Pedagogická fakulta JU

od roku 2015 pověřený vedoucí katedry biologie Pedagogické fakulty JU

od roku 2019 vedoucí katedry biologie Pedagogické fakulty JU

Petr, J. 2018: Assessment of simple experiment by pre-service primary teachers. In Finlayson, O.E., McLoughlin, E., Erduran, S., & Childs, P. (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2017 Conference. Research, Practice and Collaboration in Science Education, (pp. 1836-1843). Dublin, Ireland: Dublin City University. ISBN 978-1-873769-84-3

Petr, J., Papáček, M., Stuchlíková, I., 2018: The Biology Olympiad as a Resource and Inspiration for Inquiry-Based Science Teaching. In Tsivitanidou, O., E., Gray, P., Rybska, E., Louca, L., Constantinou, C., P. (Eds.) Professional development for inquiry-based science teaching and learning. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg. pp. 205 – 222, ISBN 978-3-319-91405-3.

Florence Le Hebel F., Constantinou, C. P., Hospesova, A., Grob, R., Holmeier, M, Montpied, P., Moulin, M., Petr, P., Rokos, L., Stuchlíková, I., Tiberghien, A, Tsivitanidou, O., Žlábková, I., 2018: Students’ Perspectives on Peer Assessment. In Dolin J., Evans, R. (Eds) Transforming Assessment. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg.

Stuchlíková, I., Petr, J., Rokos, L., Hošpesová, A., Žlábková, I., Papáček, M., Ditrich, T., Závodská, R., 2015 Teachers’ and students’ needs related to implementation of formative peer assessment in IBE in Czech schools – first findings. Conference book. ESERA Conference – Helsinki, Finland (31. 8. – 4. 9. 2015). p.128 – přednáška

Ditrich T., Petr J., Papáček M., 2015: Odchyt vodního hmyzu světelnou pastí. Poster. Ekologie 2015; 5. konference České společnosti pro ekologii. České Budějovice 23. - 25. 10.2015.

Stuchlíková I., Hošpesová A., Kučera D., Papáček M., Petr, J., Rokos, L., Závodská R., Žlábková I., 2015: Symposium Formativní hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování v přírodovědných předmětech a matematice. Sborník abstrakt. Konference Škola a její křižovatky. Brno. ISBN 978-80-905245-4-5. s. 38

Stuchlíková, I., Rokos, L., Petr, J., 2016: ESERA Summer School 2016 – book of synopsis. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rokos, L., Závodská, R., Petr, J., Papáček, M., 2016. Formative Assessment Methods in Biology Education: Pedagogical Study at Primary School in the Czech Republic. Bulletin of the South Ural State University, Educational Sciences, 8(4), 94 – 99

Papáček M., Čížková V., Kubiatko M., Petr J., Závodská R., 2015: Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. In. Stuchlíková I., Janík T. et al., 2015: Oborové didaktiky. Vývoj-stav-perspektivy. Brno, Masarykova univerzita. str. 225 – 258

Petr J., 2015: Pre-service Biology Teachers Competence to use Basic Principles of Inquiry in the Design of Laboratory Tasks. 11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA). Helsinki, Finland, 31. 8. - 4. 9. 2015. Poster.

Petr J., 2016: Pre-service Biology Teachers‘ Competence to Use Basic Principles of Inquiry in the Design of Laboratory Tasks. In Lavonen J., Juuti K., Lampiselkä J., Uitto A., Hahl K. (eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2015 Conference: Science Education Research For a Sustainable Future, Part 13 (co –eds. Evagorou M., Michelini M.). Helsinki, Finland, pp. 2157 - 2162. European Science Education Research Association. ISBN: 978-951-51-1541-6. 31. 8. – 4. 9. 2015.

Rokos L., Žlábková I., Petr J., Kučera D., 2015: Klima třídy v procesu badatelsky orientovaného vyučování. Sborník abstrakt. Konference Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Plzeň. s. 79-80 ISBN 978-80-261-0521-3.16. 9. 2015

Petr J., Ditrich T., Závodská R., Papáček M., 2015: Inquiry based biology education in the Czech Republic: A reflection of five years dissemination. In: Maaß K., Barzel B., Törner G., Wernish D., Schäfer D., Reiz-Konzebovski K. (eds.), Education the Educators: International Approaches to Scaling-up Professional Development in Mathematic and Science Education. Proceedings of the Conference hosted jointly by the project mascil (mathematics and science for life) and the German Centre for Mathematics Education (DZLM), 15 -16 December 2014 in Essen, Germany. pp. 118 – 124. Münster, Germany: WTM – Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien. ISBN 978-3-942197-85-4

Petr J., Rokos L., 2014: Formativní hodnocení v České republice – implementace projektu ASSIST-ME. In Pavlasová L. (ed.): Sborník abstraktů. Konference k 20. výročí obnovení činnosti katedry biologie a environmentálních studií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 2. – 3. října 2014. Praha, Univerzita Karlova v Praze. ISBN 978-80-7290-787-8 + přednáška na konferenci

Petr J., 2014: Školní experimenty: jak je vnímají studenti učitelství přírodopisu a biologie. In Pavlasová L. (ed.): Sborník abstraktů. Konference k 20. výročí obnovení činnosti katedry biologie a environmentálních studií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 2. – 3. října 2014. Praha, Univerzita Karlova v Praze. ISBN 978-80-7290-787-8 + přednáška na konferenci

Petr J., 2014:Možnosti využití úloh z Biologické olympiády ve výuce přírodopisu a biologie. Inspirace pro badatelsky orientované vyučování. Č. Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.. 199 s.

Petr, J. 2014: The Living Things in the Science Education at Primary School – The Videoresearch of Current Status of Instruction. The New Educational Review. vol. 35, no. 2., p. 131-143. ISSN 1732-6729 (100 %)

Petr, J., Stuchlíková, I., Papáček, M. (2014). Biology Olympiad as a model for inquiry approaches, In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 10  (co-ed. Dillon, J., Redfors, A.), (pp.50-56) Nicosia, Cyprus: European Science Education Research Association. ISBN: 978-9963-700-77-6       str. v celém sb. 1794-1800

Vácha Z., Petr J., 2013: Inquiry based education at primary school throught school gardens. Journal of International Scientific Publications: Education Alternatives, vol. 11, part 2, pp. 219 – 230

Petr J., Stuchlíková I., Papáček M., 2013: Biology Olympiad as a Model for Inquiry-Based Approaches. Conference of the European Science Education Research Association (ESERA). Nicosia, Cyprus, 2. – 7. Sept. 2013. Poster.

Petr, J. 2013: The Use of Living and Non-living Things During School Practice in Primary Science Education. The New Educational Review. vol. 32, no. 2., p. 255-263. ISSN 1732-6729

Stuchlíková I., Petr J., Papáček M., 2013: Inquiry-based teaching and future teachers’ attitudes toward it. In: Hoveid M. H. & Gray P. (Eds.): Inquiry in Science Education and Science Teacher Education. Questions related to the teaching and learning through inquiry based approaches in science education. Trondheim: Akademika Publishing.

Petr, J. 2011: Metody prezentace přírodovědného učiva z hlediska pedagogické praxe studentů učitelství primární školy. s. 255 – 260. In Šebeň V., Macura d., Burger V., Il´kovič S. (eds.): Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov. ISBN 978-80-555-0438-4

Petr, J. 2011: Přírodniny a jejich využívání ve vztahu k aktuálním trendům v primárním přírodovědném vzdělávání. s. 265-269. In Hegedüs, O., Pšenáková, I. (eds.): Veda pre vzdelanie, vzdelanie pre vedu. Univerzita Konštantína filozofa v Nitre. Nitra. ISBN 978-80-8094-973-0

Petr J. 2010: Výskyt páskovce kroužkovaného Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata, Cordulegastridae) v Novohradských horách, pp. 80–90. In: Dolný A. & Harabiš F. (eds.) 2010. Sborník referátů XIII. celostátního semináře odonatologů v Podyjí. ZO ČSOP Vlašim.

Petr J., 2010: Srovnání výběru přírodnin v přírodovědném učivu na 1. stupni ZŠ v různých vzdělávacích systémech. e-Pedagogium (on-line), roč. 10, č. 3, s. 89 – 104. ISSN 1213-7458.  Dostupné na http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/. ISSN 1213-7499

Petr J., Budková L., Kováříková M., 2010: Znalosti vybraných přírodnin u žáků 1. stupně ZŠ. (on-line), e-Pedagogium roč. 10, č. 4, s. 64 – 72. ISSN 1213-7458. Dostupné na http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/. ISSN 1213-7499

Petr J., 2010: Biologická olympiáda - inspirace pro badatelsky orientované vyučování přírodopisu a jeho didaktiku. s. 136 – 144. In Papáček M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice. 165 s. ISBN 978-80-7394-210-6 [on-line na http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf]

Petr J., 2010: Přírodovědné vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ z pohledu školní praxe. s. 204 – 210. In: Rochovská, I., Akimjaková, B.: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitělov IV. Ružomberok: Verbum. ISBN 978-80-8084-617-6

Petr J., 2010: Přírodniny v historickém kontextu učení o přírodě na prvním stupni ZŠ. s.194-199. In: Sandanusová, A., Dytrtová, R. (eds.) Příprava učitelů v kontextu současných změn ve vzdělávání. Brno: Tribun, 2010, ISBN 978-80-7399-149-4

Petr J., 2009: Přírodniny v preprimárním a primárním vzdělávání. str. 631 - 635 In Kancír J., Zeľová V: Príprava učitelov v procese školských reforiem. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Prešov. 954 s. ISBN978-80-555-0024-9

Petr J. 2008: Tvořivost studentů učitelství 1. st. ZŠ při terénní výuce přírodovědy. s. 159-163. In Kolektiv: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Sborník příspěvků Mezinárodní konference. Technická univerzita v Liberci. 235 s. ISBN 978-80-7372-422-1

Petr J. 2008: Vážky (Odonata) vybraných lokalit v povodí Tiché v Novohradských horách, 15-22. In: Dolný A. (ed.): Vážky 2008. Sborník referátů XI. celostátního semináře odonatologů v Českém lese. ZO ČSOP Vlašim.

Petr J., 2008: Vážky (Odonata) vybraných lokalit v povodí Dobechovského a Hodonického potoka v Novohradských horách. s. 6-14. In Dolný A. (ed.): Vážky 2008. Sborník referátů XI. celostátního semináře odonatologů v Českém lese. ZO ČSOP Vlašim.

Kardová D., Petr J. 2008: Účinnost některých vyučovacích metod a forem učení o přírodě na 1. st. ZŠ. str. 42-48. In Sandanusová A., Matejovičová B (eds.): Efektivita a optimalizace přípravy učitelů. ČZU Praha. 171 s. ISBN 978-80-7399-459-4

Pavlíček V., Petr J. 2007: Ilmenit z křemenných čoček u Stradova. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 47: 90. ISBN: 978-80-86260-69-3

Petr J.2007: Projekce zkušeností z přírodovědného kurzu do výuky didaktiky přírodovědy. str. 355-358. In: Obselková Z., Vatolík V. (eds.): Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie k 60. výročiu založenia Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. 592 s. ISBN 978-80-223-2416-8

Petr J. 2007: Praktická environmentální výuka na přírodovědném kurzu  studentů učitelství pro 1. st. ZŠ. str. 62-65. In: Matejovičová B., Sandanusová A., Dytrtová R. (eds.): Dekáda OSN výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu terciálního vzdělávání. Tatranská Štrba 1.-3.2.2007. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2007, 108 s. ISBN 978-80-87139-02-8

Soldán T., Černý R., Husák Š., Matěna J., Matěnová V., Papáček M., Petr J. 2006: Vodní prostředí. s. 131-138. In: Dudák V. (ed.): Novohradské hory. Příroda – historie – život. Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, Praha. 847 s., ISBN 80-7340-091-X

Papáček M., Boukal S. D., Matěna J., Petr J., Soldán T. 2006: Vodní hmyz. s. 203-210. In: Dudák V. (ed.): Novohradské hory. Příroda – historie – život. Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, Praha. 847 s., ISBN 80-7340-091-X

Závodská R., Petr J., 2006: Průřezová témata RVP ZV v přípravě budoucích učitelů přírodopisu. s. 108-110. In Sandanusová A., Matejovičová B. (eds.): Metody, formy a prostředky pro výuku přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Přírodovědecká fakulta UK Praha. 134 s. ISBN 80-86561-28-3

Petr J., 2006: Práce s přírodninou jako motivační a edukační prvek v přípravě učitele primární školy. s. 75-77. In Sandanusová A., Matejovičová B. (eds.): Metody, formy a prostředky pro výuku přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Přírodovědecká fakulta UK Praha. 134 s. ISBN 80-86561-28-3

Petr J., Papáček M., 2006: Hind wings of selected water boatmens (Heteroptera, Corixidae, Cymatiainae, Corixinae) from Central Europe. - In: Rabitch W. (ed.): Hug the bug - For love of true bugs. Festschrift zum 70. geburtstag von Ernst Heiss. - Denisia 19: 543-556.

Petr J., 2005: Poznámky k problematice kurikula přírodovědy v pregraduální přípravě učitelů primárních a mateřských škol. s. 40. In : Didaktika v dimenziách vedy a praxe. Sborník abstrakt z konference konané 6.-7. 10. 2005. Prešov. 49s.

Petr J., 2005: Znalost přírodnin – důležitá součást přípravy učitele primární školy. s. 168-171. In Jandová R. (ed.): Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 198 s. ISBN 80-7040-789-1

Petr J., 2005: Regionální přírodověda v přípravě učitele primární školy. s. 292-294. In Zima M., Boleček P., Omelka R. (eds.): Progres v biológii. (Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4. biologické dni, 8.-6. 9. 2005. FPV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 508 s.

Petr J., 2005: Přírodovědné vycházky jako téma diplomových prací při studiu učitelství primární školy. s. 100-103. In Matejovičová B., Sandanusová A. (eds.): Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných,  poľnohospodárskych a príbuzných odborov. Nitra. 249 s.

Petr J., Černý R., Papáček M., Matěnová V., 2004: Klauzury – bývalé plavební nádrže. s. 265-272. In: Papáček M. (ed): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice. 304 s. ISBN 80-7040-756-5

Petr J., 2004: Vážky (Odonata). s. 122-125. In: Papáček M. (ed): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice. 304 s. ISBN 80-7040-756-5

Petr J., 2004: Didaktika prvouky a přírodovědy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. s. 67-69. In: Švecová M., Matějka D., Horychová I. (eds): Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie. 154 s. ISBN 80-86561-14-3.

Petr J., 2004: Didaktika prvouky a přírodovědy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. s. 67-69. In: Švecová M., Matějka D., Horychová I. (eds): Oborová didaktika a její úloha v přípravě učitelů přírodopisu a biologie. (Sborník abstrakt). Konference s mezinárodní účastí, 11. 2. 2004, Praha. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie. 57 s. ISBN 80-86561-12-7.

Petr J., 2004: Didaktika prvouky a přírodovědy na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. s. 30. In : Švecová M., Čížková V., Horychová I. (eds.) Oborová didaktika a její úloha v přípravě učitelů přírodopisu a biologie. Sborník abstrakt z konference s mezinárodní účastí. UK Praha, 57 s.

Petr J., 2003: Vážky (Odonata) plavebních nádrží v Novohradských horách. s. 139-144. In: Papáček M. (Ed): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 221 s.

Petr J., 2002: Vážky (Odonata) vybraných lokalit v povodí Veverského a Novohradského potoka v Novohradských horách. s. 140-149. In Hanel L.: Vážky 2002. Sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích a Českém Švýcarsku, ZO ČSOP Vlašim, 177 s.

Petr J., 2002: Projektová metoda ve výuce didaktiky prvouky a přírodovědy. s. 29-32 In:Rašková, M. (Ed.): Učení o přírodě a společnosti v pregraduální přípravě učitelů primárního vzdělávání (Sborník z celostátního semináře vysokoškolských pedagogů, 16. 1. 2002, Olomouc). Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta, 73s.

Petr J., 2002: Výuka přírodovědy v terénu.   s. 41-42 In: Jančová A. (Ed.): Biologické dni (Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5.-6. 9. 2002 Nitra). FPV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,  365 s.

Petr J., 2002: Učitel přírodopisu a biologie fotografem. s. 39-40. In: Jančová A. (Ed.) : Biologické dni (Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5.-6. 9. 2002 Nitra, ). FPV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Prírodovedec 93; 365 s.

Petr J., 2002: Vážky (Odonata) vybraných lokalit v povodí horního toku Stropnice. s. 219-224. In: Papáček M. (Ed): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor (sborník příspěvků z konference konané 10.-11. 1. 2002 v Českých Budějovicích). Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR v Českých Budějovicích, 285 s.

Petr J., 2001: Zkušenosti z přírodovědného kurzu posluchačů učitelství primární školy. In: Švecová M., Horychová I., Stoklasa J. (Eds.) Didaktika biologie a didaktika geologie, současnost a perspektivy. (Sborník příspěvků z mezinárodní konference, 11.-13. 9. 2001) Přírodovědecká fakulta UK Praha, s. 71 - 72.

Petr J., 2001: Zkušenosti s výukou didaktiky prvouky a přírodovědy. In: Somr M. (Ed.): Komenského poselství životu a světu. Sborník z mezinárodní vědecké konference Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. Jihočeská univerzita České Budějovice 12. – 13. 10. 2000, s. 192-194.

Petr J., 2000: Vodní hmyz (Odonata, Heteroptera, Trichoptera, Coleoptera) jezírek vybraných rašelinišť Šumavy a jeho vztah k některým environmentálním faktorům. Silva Gabreta, 5: 85 – 98

Závodská R., Petr J., Pavlíček V. 1998: Seminář Metodika vyučování biologie na středních školách – rozvoj didaktických schopností studentů učitelství biologie. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Biologické dni, Nitra. pp. 243 – 244.

Petr J., Pavlíček V., Závodská R. 1998: Využití spolupráce s centry ekologické výchovy v přípravě studentů učitelství biologie a přírodovědy. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Biologické dni, Nitra. pp. 245 – 246.

Pavlíček V., Petr J., Závodská R. 1998: Netradiční technika sběru anorganických přírodnin při terénních geologických cvičeních. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Biologické dni, Nitra. pp. 241 – 242.

Černý R., Matěnová V., Petr J. 1995: Zkušenosti s ekologickou přípravou a výchovou budoucích učitelů na Pedagogické fak. JU v Č. Budějovicích (Spoluautoři: Černý R., Matěnová V.). In:Sborn. ref. celostát.workshopu Ekolog.vzděl. a vých.  na fakultách připravujících pedagogy, Praha, 1.-2. 11. 1995, s. 25-30.

Kobzová J., Gajdová M., Petr J 1995:Svalová síla a držení těla u žáků sportovních tříd v lehké atletice a plavání. In: Riegrová J. (ed): Diagnostika pohybového systému Sbor.II.Celostátní konference v oboru zdravotní TV a funkční antropologie 29.8.-30.8.1995 Olomouc.

Petr J 1994: Vybrané problémy přírodních věd pro posluchače učitelství 1. stupně. PF JU Č. Budějovice, 94 pp.

Papáček M., Petr J 1993: Zadní křídla středoevropských znakoplavek (Heteroptera: Notonectidae). Klapalekiana, 19: 39-43.

Kobzová J., Petr J. 1992: Školní úspěšnost dětí v počátečních ročnících ZŠ ve vztahu k jejich chronologickému a růstovému věku. Referát - Celostátní symposium „Antropologie v Československu 130 let od narození univerzitního profesora Dr. J. Matiegky 30. 4. 1992. Liblice.

Papáček M., Petr J. 1991: Zadní křídla znakoplavek (Heteroptera: Notonectidae). Zprávy Českosl. společ. entomol., 27: 23-28.

Petr J. 1987: Stavba zadních křídel vybraných druhů vodních ploštic (Heteroptera, Nepomorpha) zastoupených ve fauně ČSSR. (Diplomová práce). Pedagogická fakulta Č. Budějovice. 54 pp.

 

Účast na konferencích – mimo výše uvedené příspěvky ve sbornících:

Úloha učitele ve vytváření kladného vztahu k přírodě u žáka národní školy. Referát - Symposion: „Umwelterziehnung als Aufgabe der Lehrerbildung.“ Linz 16. - 18, 11. 1992.

Celostátní workshop „Ekologické vzdělávání a výchova na fakultách připravujících pedagogy-Praha, Kabinet ekolog.výchovy,Pedagogická fakulta UK Praha a Středisko programu PHARE, VŠB -Technická univerzita Ostrava. 1.-2.11.1995:

Environmentální  vzdělávání a výchova v přírodě
Prachatice 30. května 2007
„Terénní výukové programy v praxi posluchačů PF JU“, --------bez sborníku

Zahraniční stáže:

  1. – 17.11.2006 (12 dní) Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Slovensko (Erasmus-Socrates)
  2. – 26.4.2007 (11 dní) Vilniuská pedagogická univerzita, Přírodovědecká fakulta, Vilnius, Litva (Erasmus-Socrates)
  3. – 30. 8. 2014 (7 dní) ESERA Summer School 2014, Cappadokia, Turecko - letní škola pro doktorandy z oblasti přírodovědného vzdělávání
  4. – 29. 4. 2016 (5 dní) Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway - projekt mobility Norské fondy

Didaktika učení o přírodě (MŠ, 1. st. ZŠ) – využití přírodnin, výuka v terénu, školní experimenty, BOV

Didaktika přírodopisu a biologie - badatelsky orientované vyučování a aplikace úloh z přírodovědných soutěží (Biologická olympiáda) v BOV

Biologická olympiáda, SOČ

Faunistika a ekologie vodního hmyzu (Odonata, Heteroptera: Nepomorpha)

Veškeré materiály ke všem přednáškám, předmětům a kurzům naleznete na Moodle PF. Heslo do kurzu bude sděleno na první hodině, případně si o něj zažádejte mailem.

Tématika vedených studentských prací a projektů:

  • teorie vyučování prvouky a přírodovědy (Mgr. práce)