Povinná praxe

Povinná praxe na katedře biologie

Průběžná pedagogická praxe z přírodopisu

 

Cíl průběžné praxe

Studenti získají pedagogické zkušenosti při výuce přírodopisu na 2. stupni základní školy. Jsou schopni provést rozbor učiva zadané látky (stanovení cíle hodiny, rozsahu učiva, identifikaci mezipředmětových vztahů, určení základních pojmů, apod.) a současně zvládnout přípravu metodickou (výběr vhodných vyučovacích přístupů, metod, forem, pomůcek a prostředků). Studenti jsou schopni realizovat hodinu v praxi a provést didaktický rozbor s objasněním předností a nedostatků v realizované hodině.

 

Pojištění

Oddělení pedagogické praxe PF JU ukládá povinnost všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, včetně újmy a škody způsobené studentem při praktickém vyučování či praxích a to včetně pojištění škod způsobených na užívané věci (viz Opatření děkanky č. 8/2019 – Čl. 8).

Více informací k pojištění je možné nalézt na stránkách Oddělení pedagogické praxe.

Studenti, kteří nepředloží ke kontrole potvrzení o pojištění (nezašlou příslušnému zaměstnanci na katedře), nemohou praxi vykonat, tedy ani získat zápočet.

 

Organizace průběžné praxe

Student vykonává průběžnou praxi z přírodopisu v 1. ročníku navazujícího magisterského studia učitelství přírodopisu v letním semestru nebo v 2. ročníku v zimním semestru. Průběžná praxe z přírodopisu je rozvrhována na středu od 8:00 do 10:00 na fakultních školách v Českých Budějovicích.

 

S dotazy vztahujícími se k průběžné pedagogické praxi z přírodopisu se můžete obracet na Mgr. Lukáše Rokose, Ph.D. (Lrokos@pf.jcu.cz) a doc. PaedDr. Radku Závodskou, Ph.D. (radkaz@pf.jcu.cz).

 

 

Průběžná pedagogická praxe z biologie (pro studenty z PřF JU)

 

Cíl průběžné praxe

Studenti získají pedagogické zkušenosti při výuce biologie na střední škole. Jsou schopni provést rozbor učiva zadané látky (stanovení cíle hodiny, rozsahu učiva, identifikaci mezipředmětových vztahů, určení základních pojmů, apod.) a současně zvládnout přípravu metodickou (výběr vhodných vyučovacích přístupů, metod, forem, pomůcek a prostředků). Studenti jsou schopni realizovat hodinu v praxi a provést didaktický rozbor s objasněním předností a nedostatků v realizované hodině.

 

Pojištění

Oddělení pedagogické praxe PF JU ukládá povinnost všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, včetně újmy a škody způsobené studentem při praktickém vyučování či praxích a to včetně pojištění škod způsobených na užívané věci (viz Opatření děkanky č. 8/2019 – Čl. 8).

Více informací k pojištění je možné nalézt na stránkách Oddělení pedagogické praxe.

Studenti, kteří nepředloží ke kontrole potvrzení o pojištění (nezašlou příslušnému zaměstnanci na katedře), nemohou praxi vykonat, tedy ani získat zápočet.

 

Organizace průběžné praxe

Student vykonává průběžnou praxi z biologie v 1. ročníku navazujícího magisterského studia učitelství biologie v letním semestru nebo v 2. ročníku v zimním semestru.

Průběžná praxe z biologie je rozvrhována v úterý od 8:00 do 10:00 na smluvených středních školách a gymnáziích v Českých Budějovicích.

 

S dotazy vztahujícími se k průběžné pedagogické praxi z biologie se můžete obracet na Mgr. Lukáše Rokose, Ph.D. (Lrokos@pf.jcu.cz) a PhDr. Jana Petra, Ph.D. (janpetr@pf.jcu.cz).

 

Souvislá praxe z přírodopisu (SPP)

 

Cíl souvislé praxe

Studenti se seznámí s kompletní náplní práce učitele na základní škole. Jsou schopni uplatnit vlastní znalosti a dovednosti získané během studia na Pedagogické fakultě JU (ve vztahu k předmětům studovaným na katedře biologie, ale i předmětům ze sekce pedagogických a psychologických programů. Naučí se řešit konkrétní situace při vyučování přírodopisu, ale i při mimoškolních činnostech žáků. Zlepší své komunikativní a organizační dovednosti.

 

Termín konání souvislé praxe

Souvislá čtyřtýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu akademického roku měla proběhnout na začátku letního semestru 2. ročníku navazujícího magisterského studia učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základní školy. Vzhledem k organizaci státních závěrečných zkoušek a určité rozvrhové rozvolněnosti (související s kreditním typem studia) může u některých studentů nastat alternativa dřívějšího nástupu na praxi (většinou v měsíci září – dle domluvy s konkrétní školou).

Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování průběžné pedagogické praxe.

 

Organizace souvislé praxe

Student si zapíše příslušnou praxi v IS STAG a následně si sám vybere školu (popř. školy, pokud chce praxi z jednotlivých aprobačních předmětů realizovat na různých školách), kde chce konat souvislou pedagogickou praxi. Student koná praxi vždy na tom stupni vzdělávání, který odpovídá jeho studijnímu programu (2. stupeň základní školy), případné výjimky vždy musí konzultovat s garantem praxe.

Student navštíví Portál praxe a zde si vygeneruje Žádost o SPP (souvislou pedagogickou praxi) pro všechny zapsané aprobační předměty.

Student si na zvolené škole (popř. školách) nechá potvrdit Žádost (popř. Žádosti) o SPP. Uvádějící vyučující vyplní personální dotazník přes odkaz uveřejněný v horní části Žádosti o SPP (v portálu praxe kolonka DPP / Dohoda o provedení práce = učitel vyplní personální dotazník, který potvrdí referent praxí).

Potvrzenou žádost (popř. potvrzené žádosti) dodá student min. jeden měsíc před předpokládaným termínem zahájení praxe na Oddělení pedagogické praxe PF JU.

Zahájit praxi může student v okamžiku, kdy je uzavřená Dohoda o provedení práce mezi vyučujícím dané školy a fakultou (v portálu praxe kolonka „Smlouva uč.“).

Pojištění

Oddělení pedagogické praxe PF JU ukládá povinnost všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, včetně újmy a škody způsobené studentem při praktickém vyučování či praxích a to včetně pojištění škod způsobených na užívané věci (viz Opatření děkanky č. 8/2019 – Čl. 8).

Více informací k pojištění je možné nalézt na stránkách Oddělení pedagogické praxe.

Studenti, kteří nepředloží ke kontrole potvrzení o pojištění (nenahrají ho do portálu, popř. nezašlou příslušnému zaměstnanci na katedře), nemohou praxi vykonat, tedy ani získat zápočet.

Detailnější informace k realizaci souvislé praxe a práci s Portálem souvislých praxí jsou uvedeny na stránkách Oddělení pedagogické praxe.

 

Průběh souvislé praxe

Souvislá pedagogická praxe trvá 4 týdny. Student vyučuje týdně 6 hodin a 3 hodiny hospituje v každém svém aprobačním předmětu (tzn. v přírodopisu na 2. stupni základní školy) a účastní se rozborů a hospitačních pohovorů. Praxe z jednoho předmětu by měla proběhnout u jednoho vyučujícího.

 

Závěr souvislé praxe

Po skončení souvislé praxe vyplní vyučující hodnocení studenta pomocí odkazu, který nalezne na své e-mailové adrese. Oddělení praxe zpřístupní hodnocení garantovi praxe, který vytvoří reflexi hodnocení a následně studentovi udělí (či neudělí) zápočet.

S dalšími dotazy vztahujícími se k souvislé pedagogické praxi na katedře biologie se můžete obracet na Mgr. Lukáše Rokose, Ph.D. (Lrokos@pf.jcu.cz) a doc. PaedDr. Radku Závodskou, Ph.D. (radkaz@pf.jcu.cz), popř. dotazy obecného charakteru zodpoví Mgr. Petra Kyryanová z Oddělení pedagogické praxe (telefon: 389 033 099,  pkyryanova@pf.jcu.cz).

 

Hodnocení souvislé praxe

Po ukončení souvislé praxe si student stáhne a vyplní Formulář k hodnocení souvislé praxe. Tento formulář je povinnou součástí portfolia k státní závěrečné zkoušce na katedře biologie.