Projekty katedry biologie

Současně probíhající grantové výzkumné a aplikační projekty, které řešíme nebo se na nich podílíme:

Nedávná historie – grantové výzkumné projekty 2010 – 2018:

Spolupráce na projektech:

 • Výzkumný záměr MSM 6007665801: Ekologické, evoluční a experimentálně-biologické přístupy ke studiu vzniku a významu biodiverzity. (nositel PřF JU) (2005 – 2011)
 • GA ČR 206/07/1200: Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy. (nositel: Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR) (2007 – 2011)
 • GA ČR P505 /10/0096 Jak plastický je vodní hmyz? Měření růstu, fenotypové plasticity a evoluce vybraných taxonů. (nositel: Entomologický ústav Biologického centra AV ČR) (2010-2013)
 • GA ČR 14‐29857S Vliv rizika predace a komplexity prostředí na dynamiku vytváření společenstev vodních bezobratlých (nositel: Entomologický ústav Biologického centra AV ČR) (2014 – 2016)

Ostatní nedávné a současné pedagogické, rozvojové a inovační projekty podporované granty:

Starší projekty, na nichž jsme se podíleli:

 • Výzkumný záměr MSM 12400001: Biodiverzita a společenstva vod (1999 – 2004)
 • GA ČR 525/05/P544: Stanovení a identifikace těkavých látek v silážích (2005 – 2007)
 • SYNTHESYS EU AT-TAF-126: Taxonomic studies on Limnotrephini (Insecta: Heteroptera: Helotrephidae) from Southeast Asia (2005)
 • SYNTHESYS EU AT-TAF-2110: Taxonomy and phylogeny of the subfamily Helotrephinae (Insecta: Heteroptera: Helotrephidae) (2006)
 • GA AV ČR S 5007015: Biodiverzita entomofauny a její význam pro bioindikaci ekologických změn. (nositel: Entomologický ústav AV ČR) (2000 – 2003)
 • GA ČR 525/05/2546: Vliv vybraných faktorů na obsah flavonoidů a dalších fenolických látek v některých léčivých rostlinách (nositel: ZF JU) (2005 – 2007)
 • RP48-1.2008 Biologická univerzita dětí a mládeže (2008)
 • RP-09-6/1-1: Inovace mikroskopické a didaktické techniky katedry biologie PF JU Program č. 1: Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií (2009)
 • FRVŠ 731/2009: Inovace počítačové laboratoře katedry biologie PF JU (2009)
 • FRVŠ 1861/2009: Inovace předmětu Ekologická výchova (2009)
 • ESF 0357 Další vzdělávání učitelů. (řešitel A. Hošpesová) Z KBi: Botanický víkend pro středoškolské učitele (R. Černý); Buněčná a molekulární biologie a nové metody výzkumu v učivu biologie na středních školách (R. Závodská); Biocenologické praktikum pro učitele primární školy (J. Petr); Zobrazovací techniky v biologii (J. Petr) (2007 – 2009)
 • FRVŠ. 1488/1999 Inovace výuky ekofyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě  UK, Biologické a Pedagogické fakultě JU
 • FRVŠ  H/1997 Inovace laboratoře fyziologie rostlin na PF JU