Navazující magisterské studium oboru Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací přírodopis

Přijímací řízení na akademický rok 2022/2023

Kritéria pro bodování studijních výsledků uchazečů o studium navazujícího magisterského studijního programu

 

UČITELSTVÍ  PRO 2. STUPEŇ ZŠ SE SPECIALIZACÍ PŘÍRODOPIS

 

Tato kritéria jsou platná pro studenty bakalářského oboru PF JU Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni  ZŠ a pro studenty kompatibilních bakalářských oborů jiných VŠ.

 

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Kritériem pro splnění požadavků k zařazení do pořadí rozhodujícího o přijetí je zisk alespoň 18 bodů. Uchazeč, který získá méně bodů, nesplnil požadavky přijímacího řízení.

Neúplné přihlášky nebudou vyhodnocovány a uchazeč bude z přijímacího řízení vyřazen, neboť nesplnil podmínky přijímacího řízení!!

Pokud nebude mít katedra biologie k dispozici všechny požadované materiály rozhodné pro sestavení pořadí uchazečů do termínu stanoveného Vyhláškou o přijímacím řízení, bude uchazeč posuzován a pořadí sestaveno jen na základě materiálů odevzdaných uchazečem k tomuto datu.

 

Při sestavování pořadí se hodnotí:

 

1. Studijní průměr za studium oboru Přu (nebo obdoba)
maximum bodů = 60; minimum bodů = 10

Průměr <= body Průměr <= body Průměr <= body Průměr <= body
1,00 60 1,55 49 2,05 39 2,55 28
1,05 59 1,60 48 2,10 38 2,60 26
1,10 58 1,65 47 2,15 37 2,65 24
1,15 57 1,70 46 2,20 36 2,70 22
1,20 56 1,75 45 2,25 35 2,75 20
1,25 55 1,80 44 2,30 34 2,80 18
1,30 54 1,85 43 2,35 33 2,85 16
1,35 53 1,90 42 2,40 32 2,90 14
1,40 52 1,95 41 2,45 31 2,95 12
1,45 51 2,00 40 2,50 30 3,00 10
1,50 50

Hodnotí se aritmetický průměr známek z bloku povinných předmětů za prvních 5 semestrů bakalářského studia. Zkoušky, předepsané v 5. semestru studia standardním studijním plánem a nesplněné k datu určenému vyhláškou o přijímacím řízení pro odevzdání materiálů, budou započteny do průměru s výsledkem „nevyhověl“ (známka 4).

 

2. Výsledek Bc SZZ a obhajoby Bc práce (jen pokud je z oblasti Přu)
maximum bodů = 40; minimum bodů = 8

Z toho:

1) Výsledek Bc zkoušky – započítává se jako aritmetický průměr výsledků zkoušky z přírodopisu (biologie a geologie) a pedagogiky + pedagogické psychologie. V případě, že uchazeč některou z uvedených zkoušek dosud nesložil, je do průměru započítávána hodnota 4.

Průměr <= body
1,00 34
1,50 30
2,00 25
2,50 20
3,00 14
3,50 8
4,00 0

2) Obhajoba Bc práce z oblasti Přu

Známka body
1 6
2 3
3 1
neobh. 0

 

Kritéria pro posouzení kompatibility studijních programů pro uchazeče z jiných fakult JU nebo z jiných VŠ o navazující magisterské Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací přírodopis na PF JU.

Kritérium = absolutorium předmětu ve VŠ studiu* Body za absolutorium: Podíl biologických předmětů na stud. plánu: Body za podíl: Kritérium = vážený studijní průměr: Body za stud. průměr:
geologie 5 ≥ 80% 30 ≤ 1,3 25
buněčná a molekul. biologie 5 ≥ 70% 25 ≤ 1,5 23
botanika 5 ≥ 60% 20 ≤ 1,8 21
zoologie 5 ≥ 50% 15 ≤ 2,0 18
ekologie 5 ≥ 40% 10 ≤ 2,2 15
pedagogika 5 ≥ 30% 5 ≤ 2,5 10
psychologie 5 ≥ 25% 2 ≤ 2,7 5
další pg-ps. předmět** 5 < 25% 0 ≤ 3,0 0
diplomová práce v oboru biologie nebo pedagogika a psychologie 5
Max. bodů za položku: 45 30 25

* Názvy předmětů v tabulce mají obecný charakter. Uchazečům budou započítávány předměty obdobných názvů i obsahu. V případě disciplín s dílčím obsahem „systémů“ organizmů nebo neživých přírodnin, jako je botanika (která může být například tvořena dílčími předměty obecná botanika, botanika nižších rostlin, botanika cévnatých rostlin), zoologie nebo geologie, může být v závislosti na absolutoriu pouhého dílčího předmětu (např. jen botaniky nižších rostlin) bodová dotace adekvátně snížena.

** Položky se nesčítají, k zisku 5 bodů postačuje jedna.

Výše podílu biologických předmětů na studijním programu bude vypočtena z výsledků v předmětech náležejících k té části studijního programu, která je zaměřena na přírodopis nebo biologii a výsledků z obecného pedagogicko-psychologického základu.

 

Další důležitá sdělení

K přihlášce ke studiu doloží uchazeč své studijní výsledky prostřednictvím dokumentů uvedených ve Vyhlášce o přijímacím řízení.