Publikace – Novohradské hory

Předkládáme odborné veřejnosti dvě publikace, které shrnují dosavadní poznatky o krajině a přírodě i výsledky nejnovějšího výzkumu Novohradských hor a podhůří:

 

KUBEŠ Jan (ed.), 2004: Krajina Novohradských hor. Fyzicko-geografické složky krajiny. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 160 s., ISBN 80-7040-757-3

PAPÁČEK M. (ed.), 2004: Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 304 s., ISBN 80-7040-756-5

 

 

Publikace Krajina Novohradských hor je soubornou studií fyzicko-geografických složek území (geologická, geomorfologická, pedologická, klimatická, hydrologická, biogeografická charakteristika), doplněnou o zhodnocení stavu využívání krajiny člověkem. Na textu se podílelo celkem 11 autorů s využitím podkladů řady spolupracovníků a pracovišť. Publikace je černobílá s barevnými fotografiemi v příloze.

 

Publikace Biota Novohradských hor shrnuje dosavadní stupeň poznání o rozmanitosti organizmů tohoto území a jejich společenstvech (mechorosty, cévnaté rostliny, houby, lišejníky, bezobratlí, obratlovci) a charakterizuje i významné biotopy z hlediska ochrany přírody a krajiny. Text je výsledkem práce 41 autorů. Publikace je na křídovém papíře s množstvím barevných tématických map, grafů a fotografií.

 

K dispozici je ještě sborník článků Papáček M. (ed.), 2003: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AVČR Č. Budějovice, 221 s., ISBN 80-7040-657-7 (JU), ISBN 80-86668-01-0 (ENTÚ AVČR), který přináší průběžné původní výsledky výzkumu v zájmové oblasti.

 

Sborník příspěvků z konference konané 10. a 11. ledna 2002 v Českých Budějovicích Papáček M. (ed.), 2002: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AVČR Č. Budějovice, 285 s., ISBN 80-7040-524-4 (JU), ISBN 80-901250-7-7 (ENTÚ AVČR)