doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

Kancelář: Dukelská 9, D317
E-mail: andras@pf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 773 223

Úvod do pedagogické praxe I, II
Didaktika I - III
Základy interkulturní výchovy
Pedagogická praxe průběžná, souvislá
Analýza učebnic němčiny
Počítačem podporovaná výuka německého jazyka

 

Vzdělání a akademická kvalifikace, přehled zaměstnání a pedagogická činnost

 

Vzdělání a akademická kvalifikace
1975 - 1979 matematicko-fyzikální gymnázium Jírovcova, České Budějovice
1979 - 1984 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích,
obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk - německý jazyk
1985 státní rigorózní zkouška, udělení titulu PaedDr. v oboru "Teorie vyučování německému jazyku" na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích
2001 udělení titulu Ph.D. na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor pedagogika, disertační práce na téma: Písemný projev ve výuce německého jazyka se zvláštním zřetelem na rozvoj psaní tvořivého
2013 udělení titulu doc. na PdF MU Brno, obor pedagogika, habilitační práce na téma: Mnohojazyčnost v podmínkách českého školství se zřetelem na výuku němčiny po angličtině.

Přehled zaměstnání
1984 - 1992 středoškolská učitelka na gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, obor: český jazyk - německý jazyk
1992 - dosud Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, katedra germanistiky, odborná asistentka, od roku 2010 vedoucí katedry germanistiky
1994 - 2005 zástupkyně vedoucí katedry
2010 - dosud vedoucí katedry germanistiky
2013 - dosud garantka oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - bakalářské studium a Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol - navazující magisterské studium

Pedagogická činnost
Pravidelná výuka v prezenčních studijních programech bakalářského a navazujícího magisterského studia učitelství německého jazyka a literatury na katedře germanistiky PF JU.

Výuka zahraničních studentů přijíždějících v rámci programu Erasmus.

Přednášky: úvod do pedagogické praxe, didaktika německého jazyka.

Semináře: úvod do pedagogické praxe, didaktika německého jazyka, počítačem podporovaná výuka cizích jazyků, základy interkulturní výchovy, analýza učebnic němčiny.

Vedení bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky německého jazyka.

Odborný garant předmětů: úvod do pedagogické praxe, didaktika německého jazyka, počítačem podporovaná výuka cizích jazyků, základy interkulturní výchovy, analýza učebnic němčiny, didaktika českého jazyka jako jazyka cizího, počítačem podporovaná výuka německého jazyka (v rámci doktorského studijního programu), cizí jazyk - německý jazyk (v rámci doktorského studijního programu).

Publikační činnost

 

Seznam učebnic a kapitol v učebnicích
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA a ALENA PODEPŘELOVÁ. Lies mit! Čteme, hrajeme si a zpíváme německy. České Budějovice: Typ, 1994, 64 stran. ISBN 80-901510-19

ANDRÁŠOVÁ, HANA a ALENA PODEPŘELOVÁ. Ich laufe mit dem Gorilla. České Budějovice: nakl. DAG P s.r.o., 2000. 82 stran + audionahrávka (60´). ISBN 238-5807-6

ANDRÁŠOVÁ, HANA a kol. Sprachen lernen - interkulturelles Lernen in Schülerbegegnungen. Module zur Aus- und Fortbildung von Fremdsprachenlehrkräften. München: Goethe-Institut, 2002. 309 stran. ISBN 3-935618-68-9

ANDRÁŠOVÁ, HANA a kol. Team Deutsch. Němčina pro 8. a 9. ročník základních škol. Učebnice. Praha: Klett, 2007, 146 stran. ISBN 978-80-86906-73-7

ANDRÁŠOVÁ, HANA a kol. Team Deutsch. Němčina pro 8. a 9. ročník základních škol. Pracovní sešit. Praha: Klett, 2007, 163 stran. ISBN 978-80-86906-74-4

ANDRÁŠOVÁ, HANA a JULIANE THURNHER. Team Deutsch. Metodická příručka pro učitele. Praha: Klett, 2007, 154 stran. ISBN 978-80-86906-75-1

ANDRÁŠOVÁ, HANA, ZDENA KASTLOVÁ a ALENA PODEPŘELOVÁ. Jak učit angličtinu ve 4. ročníku ZŠ. CD-ROM. České Budějovice: ZvaS & Jihočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7040-963-3

ANDRÁŠOVÁ, HANA a ALENA PODEPŘELOVÁ. Na cestě za češtinou. Praha: Klett, 2008. 183 stran + CD. ISBN 978-80-7397-004-8

ANDRÁŠOVÁ, HANA a kol. Desetiminutovky. Čeština pro cizince. Praha: Klett, 2008, 139 stran. ISBN 978-80-7397-002-4

ANDRÁŠOVÁ, HANA, ULLA-BRITTA CHIMARA a MARINA MOURIKI. Perfekt in Deutsch. Cvičebnice německé gramatiky pro žáky základních škol. Praha: Klett, 2009, 175 stran. ISBN 978-80-7397-026-0

 

Seznam popularizačních textů
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA a JARMILA ANTOŠOVÁ. Deutsch in der Primarstufe. Auskunftsgeber, 1995, č. 12. Fraus: Plzeň, s. 11.

ANDRÁŠOVÁ, HANA a ALENA PODEPŘELOVÁ. So geht es auch - sogar besser. Wie man den Akkusativ auch lernen kann. Primar, 1995, č. 4, sešit 11. München / Köln: Goethe-Institut / Dürr + Kessler, s. 40 - 43. ISSN 0942-0533

ANDRÁŠOVÁ, HANA a JARMILA ANTOŠOVÁ. Deutsch in der Primarstufe. Cizí jazyky, 1995 - 1996, roč. 39, č. 5 - 6, s. 101. ISSN 1210-1811

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Hüteauktion. Auskunftsgeber, 1996, č. 16, s. 13 - 15.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Bericht über das 3. Nürnberger Symposium. Auskunftsgeber, 1996, č. 17, s. 6 - 7.

ANDRÁŠOVÁ, HANA a VĚRA JANÍKOVÁ. Norimberská doporučení k ranému osvojování cizího jazyka. Cizí jazyky, 1997, roč. 40. Plzeň: Fraus, s. 9 - 10. ISSN 1210-1811

ANDRÁŠOVÁ HANA. Wo bist du denn? Prima(r), 1997, roč. 6, č. 15, München: Dürr + Kessler / Goethe-Institut, s. 13 - 16. ISSN 0942-0533

ANDRÁŠOVÁ, HANA a VĚRA JANÍKOVÁ. Noch einmal Nürnberger Empfehlungen. Auskunftsgeber, 1997, č. 18, s. 8.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Geht das Tamagotchi in die Schule? Prima(r), 1998, roč. 7, č. 19. München: Dürr + Kessler / Goethe-Institut, s. 4 - 6. ISSN 0942-0533

ANDRÁŠOVÁ, HANA a ALENA PODEPŘELOVÁ. Wir fahren nach Liebenbaum. Auskunftsgeber, 1999, č. 1, s. 17 - 19.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Lieder im Grammatikunterricht [online]. Auskunftsgeber 2003, č. 38, 6 stran. [cit. 15. 2. 2004]. Dostupné z: www.sgun.cz.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Spaß am Testen in der Primarstufe. Arbeitsblätter [online]. Příloha časopisu Babylonia, 2006, č. 1, 10 stran. [cit. 16. 5. 2008].
Dostupné z: http://www.babylonia-ti.ch/BABY106/PDF/andras_arbeitsbl.pdf. ISSN 1420-0007

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Promoting multi- and plurilingualism in Europe with the example of Czech as a neighbour language: a Czech-Saxon project. LAB Newsletter, 2006, č. 3. [cit. 21. 12. 2006]. Dostupné z: http://www.labsite.org.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Phonetische Probleme der tschechischen Lerner im DaFUnterricht. Welche Schwierigkeiten haben tschechische Schüler, wenn sie Deutsch lernen? Babylonia. 2011, č. 2. 5 stran. ISSN 1420-0007 Comano: Fondazione Lingue e Culture. [cit. 30. 12. 2012].
Dostupné z: http://babylonia.ch/fileadmin/user_upload/documents/2011-2/Baby2011_2andrasova.pdf

ANDRÁŠOVÁ, HANA a VĚRA JANÍKOVÁ. Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Cizí jazyky, roč. 56, 2012 - 2013, č. 3, str. 43 - 44. Brno: Tribun. ISSN 1210-0811

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Tschechien holt in Europa beim Sprachunterricht auf. In: Plus. Magazin der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer. 2013/6. Praha: DTIHK - ČNOPK. S. 32 - 33. ISSN 1213-3469

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Klasifikace chyb způsobených vlivem angličtiny na němčinu v písemném projevu žáků. Cizí jazyky, roč. 57, 2013 - 2014, č. 1, str. 9 - 17. Brno: Tribun. ISSN 1210-0811

ANDRÁŠOVÁ, Hana et al. Laudatio. In: ANDRÁŠOVÁ, Hana und Rainer HÜNECKE (Hrsg.). Liber Amicorum. Symposium und Festschrift für Prof. Václav Bok zum 75. Geburtstag. České Budějovice 7. - 9. 5. 2014. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-7394-566-4

ANDRÁŠOVÁ, Hana et al. Präsentation des Lehrstuhls für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität in Budweis. In: ANDRÁŠOVÁ, Hana und Rainer HÜNECKE (Hrsg.). Liber Amicorum. Symposium und Festschrift für Prof. Václav Bok zum 75. Geburtstag. České Budějovice 7. - 9. 5. 2014. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-7394-566-4

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Vzpomínka na doc. Hildegard Bokovou. Časopis pro moderní filologii. 2016/1, str. 146-148. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. ISSN 0008-7386 (tištěná verze) ISSN 2336-6591 (on-line). [cit. 19. 1. 2017].
Dostupné z: http://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/9/2016/09/hana_andrasova_146-148-2.pdf

 

Přehled popularizačních aktivit
 

Přednášky a workshopy v rámci 1. ročníku cyklu dalšího vzdělávání učitelů německého jazyka: Aktuální problémy didaktiky a metodiky německého jazyka pro učitele - multiplikátory. Organizátor: Pedagogické centrum České Budějovice. České Budějovice, září 1997 - červen 1998.

Přednášky a workshopy v rámci 2. ročníku cyklu dalšího vzdělávání učitelů německého jazyka: Aktuální problémy didaktiky a metodiky německého jazyka pro učitele - multiplikátory. Organizátor: Pedagogické centrum České Budějovice. České Budějovice, září 1998 - červen 1999.

Workshopy v rámci konference "Sprache und Spiel diesseits und jenseits der Grenzen". Zittau. 15. 3. - 16. 3. 1999.

 • Wie die Musik, so der Tanz. Rhythmisches Sprechen, Singen im Anfängerunterricht.
 • Schenk mir deine Wörter ... Gedichte als geistige Anregung zum Spielen mit der Sprache.
 • Wie wohnen die Kinder der Erde? Von der Narration und wie sie Kinder zum Handeln bringt.
 • Fall ins Wort ... Kurze literarische Texte als Anlass zum kreativen Schreiben.
 • "Zehn Rippen, vier Bratwürste und eine Tüte Hafer-Locken..." Eine Ganzschrift im Fremdsprachenunterricht ...?

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Rhythmisches Sprechen im Deutschunterricht. Workshop v rámci Dne učitelů němčiny (Deutschlehrertag). Organizátor: Goethe-Institut Praha. Praha, 20. 3. 1999.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Wie kann man deutsche Kinder zum Sprechen im Tschechischunterricht bringen? Workshop v rámci dalšího vzdělávání učitelů Saska. Organizátor: Školský úřad Pirna (SRN). Pirna, 30. 9. 1999.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Entwicklung von Lesestrategien. Didaktisierungsvorschlag zur Arbeit mit dem Text "Wo die Kälte herkommt" von Franz Hohler. Workshop. Organizátor: Goethe-Institut Praha. Praha, 5. 11. - 6. 11. 1999.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Interkulturelles Lernen und internationale Schülerbegegnungen. Organizace a vedení kurzu pro učitele ze Španělska, Dánska, Nizozemí, Finska a České republiky. Karlsruhe, 10. 9. - 21. 9. 2000.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Interkulturelles Lernen und internationale Schülerbegegnungen. Organizace a vedení kurzu pro učitele ze Španělska, Dánska, Nizozemí, Finska a České republiky. Karlsruhe, 8. 9. - 19. 9. 2001.

Přednášky na univerzitě Regensburg v rámci mobilit Erasmus, 25. 11. - 2. 12. 2001.

 • Aktuelle Aspekte des Fremdsprachenunterrichts in Tschechien.
 • Kontrastive Phonetik.
 • Rhythmisches Sprechen im Deutschunterricht.
 • Probleme der Lehrwerkanalyse.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Konzert der Texte. Kreatives Schreiben nach Musik im Deutschunterricht. Workshop v rámci Dne učitelů němčiny (Deutschlehrertag). Organizátor: Goethe-Institut Inter-Nationes Praha. Praha. 16. 3. 2002.

Přednášky a semináře v rámci projektu "ČaF - Didakticko-metodické základy češtiny jako cizího jazyka". České Budějovice. 7. - 9. 1. 2005. (Projekt společný pro učitele z ČR a ze Saska - SRN.)

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Nejmodernější didaktické trendy ve výuce cizích jazyků. DVPP, Pedagogické centrum Karlovy Vary. 2. 2. 2005.

Přednášky a semináře v rámci projektu "ČaF - Didakticko-metodické základy češtiny jako cizího jazyka". Kralupy nad Vltavou. 25. - 27. 2. 2005. (Projekt společný pro učitele z ČR a ze Saska - SRN.)

Přednášky a semináře v rámci projektu "ČaF - Didakticko-metodické základy češtiny jako cizího jazyka". České Budějovice. 22. - 24. 4. 2005. (Projekt společný pro učitele z ČR a ze Saska - SRN.)

ANDRÁŠOVÁ, HANA. "Studio d". Metodický seminář k učebnici pro učitele středních škol a jazykových škol z jižních Čech. Organizátor: nakl. Fraus. České Budějovice, 19. 5. 2005.

Přednášky a semináře v rámci projektu "ČaF - Didakticko-metodické základy češtiny jako cizího jazyka". České Budějovice, 6. - 8. 1. 2006. (Projekt společný pro učitele z ČR a ze Saska - SRN.)

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Team Deutsch. Metodický seminář pro učitele němčiny a křest učebnice. Organizátor: ZVAS České Budějovice. České Budějovice, 27. 2. 2007.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Alles bunt. Metodický seminář pro učitele německého jazyka. Organizátor: Klett. Plzeň, 12. 3. 2007.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Alles bunt. Metodický seminář pro učitele německého jazyka. Organizátor: Klett. Teplice, 19. 3. 2007.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Počítačem podporovaná výuka německého jazyka. Seminář pro učitele středních škol. Organizátor ZVaS České Budějovice. České Budějovice, 18. 6. 2007.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Práce s inzeráty ve výuce češtiny pro cizince. Workshop v rámci 21. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Organizátor: AUČCJ, SJOP ÚJOP UK Praha. Praha, 19. 4. 2008.

Křest knihy "Na cestě za češtinou". Knižní veletrh Praha. Organizátor: nakl. Klett. Praha, 24. 4. 2008.

ANDRÁŠOVÁ, HANA a NORBERT SEIBERT. Lehrer werden - Lehrer sein! Handlungsfelder, Handlungsformen und Kompetenzen im Lehrerberuf. Organizátor: univerzita Pasov a PF JU České Budějovice. České Budějovice, 5. 5. 2008.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Uplatnění učebních strategií v práci s literárním textem. Přednáška pro učitele českého jazyka pro cizince. Organizátor: Jazyková škola CZ Lingua, Praha. Leština/Strmilov, 16. 5. 2009.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na ZŠ. Vzdělávací kurz pro pedagogy ZŠ Matice školské, České Budějovice. Organizátor: ZvaS České Budějovice. České Budějovice, 3. - 10. 6. 2010.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Deutsch nach Englisch oder Deutsch mit Englisch? Workshop v rámci Dne učitelů němčiny (Deutschlehrertag). Organizátor: SGUN, ÖI Praha, Goethe-Institut Praha. Brno, 26. 3. 2011.

ANDRÁŠOVÁ, HANA a ALENA PODEPŘELOVÁ. Standardy pro základní vzdělávání. Workshop. Organizátor NIDV České Budějovice. České Budějovice, 19. 10. 2012.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Kommunikation im Klassenraum - wissen Lehrer und Schüler immer, wovon die Rede ist? Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Organizátor: Sächsische Bildungsagentur a Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna. Pirna, 1. 3. 2013.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Výuka cizích jazyků na ZŠ. Aktuální úpravy RVP ZV. Přednáška v rámci setkání ředitelů fakultních škol a klinických pracovišť. Organizátor: Pedagogická fakulta JU. České Budějovice, 16. 4. 2013.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání. Organizátor: NIDV, krajské pracoviště Ostrava. Ostrava, 26. 4. 2013.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání. Organizátor: NIDV, pracoviště Karlovy Vary. Karlovy Vary, 2. 5. 2013.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání. Organizátor: NIDV, pracoviště Jihlava. Jihlava, 16. 5. 2013.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Upravený rámcový program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2013. Význam výuky druhého cizího jazyka a její specifika v jihočeském regionu.Přednáška v rámci Setkání ředitelů úplných základních škol. Organizátor: ZVaS České Budějovice. České Budějovice, 9. 6. 2013

ANDRÁŠOVÁ, HANA a VĚRA JANÍKOVÁ. Jazyková gramotnost - hodnocení výuky. Dvoudenní seminář pro inspektory. Organizátor: ČŠI Praha. Praha, 15. - 16. 6. 2016.

ANDRÁŠOVÁ, HANA a VĚRA JANÍKOVÁ. Jazyková gramotnost - hodnocení výuky. Dvoudenní seminář pro inspektory. Organizátor: ČŠI Praha. Olomouc, 28. - 29. 6. 2016.

Seznam odborných, vědeckých a uměleckých prací
Monografie
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Tvořivé psaní v němčině. Brno: Marek Konečný, 2005. 155 stran. ISBN 80-903516-3-8

ANDRÁŠOVÁ, HANA a ALENA KŘIKAVOVÁ. Doprovodná studie k výuce NJ v MŠ a ZŠ. Projekt IB-KSP M00228. České Budějovice: ZVaS, 2014. 99 stran. ISBN 978-80-260-6677-4.

 

Další významné práce
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA a kol. Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachen-lernen. München: Goethe-Institut, Dürr + Kessler Verlag. 1. vydání 1996, 32 stran. ISBN 3-8018-9200-X; 2. přepracované vydání - München: Goethe-Institut, Dürr + Kessler Verlag, 1997, 32 stran. ISBN 3-8018-9200-X

Kol.: PrimaR 1998, roč. 7, č. 20. Regensburg: Dürr + Kessler, 64 stran. ISSN 0942-0533 (Pozn.: Časopis vznikl jako společné dílo 12 autorů. Jejich jména nejsou uváděna u jednotlivých článků. Autorský podíl na stranách 4-21, 32-39)

 

Účelové publikace
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Ke kritické analýze pojetí člověka ve filozofické antropologii. Diplomová práce. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1984. 72 stran.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Písemný projev ve výuce německého jazyka se zvláštním zřetelem na rozvoj psaní tvořivého. Disertační práce. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2001. 257 stran.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Koncepce dalšího vzdělávání učitelů. Nepublikovaný pracovní materiál. Pro MŠMT ČR, 2002.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Mnohojazyčnost v podmínkách českého školství se zřetelem na výuku němčiny po angličtině. Habilitační práce. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012.

 

Kapitoly v monografiích
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Profil absolventa v oboru učitelství německého jazyka. In: Podrápská, Kamila a Michaela Baloghová, eds. Profil učitele cizího jazyka. Úvahy k pregraduální přípravě učitele cizího jazyka na pedagogických fakultách. Liberec: Technická univerzita, 2001, s. 62 - 63. ISBN 80-7083-506-0

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Tschechische Aussprache für Ausländer. In: Janíková, Věra a Brigitte Sorger. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. Brno: ACADEMICUS, 2009, s. 10 - 19. ISBN 978-80-87192-04-7

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Němčina jako další cizí jazyk po angličtině. In: Janíková, Věra a kol.: Výuka cizích jazyků. Ediční řada: Pedagogika. Praha: Grada, 2011, s. 133 - 159. ISBN 978-80-247-3512-2

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Tertiärsprachendidaktik und Mehrsprachigkeits-forschung. Anmerkungen zum Stand und zukünftigen Bedarf in Tschechien. In: Sorger, Brigitte a Věra Janíková, eds. Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch. Brno: Tribun, 2011, s. 29 - 38. ISBN 978-80-263-0203-2

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Der Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache - eine neue Fehlerquelle? In: JANÍKOVÁ, VĚRA a BRIGITTE SORGER, eds. Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Didaktik - Deutsch als Fremdsprache. Brno: Tribun EU, 2013, s. 7 - 22. ISBN 978-80-263-0377-0

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Interferenzen beim mehrsprachigen Schreiben. In: SORGER, BRIGITTE et al. (eds.). Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. Brno: Tribun EU, 2013, s. 38 - 51. ISBN 978-80-263-0558-3

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Sind tschechische Schüler und Schülerinnen am Deutschunterricht (noch) interessiert? Eine qualitative Studie zur Motivation tschechischer Deutschlerner und -lernerinnen. In: JIANHUA ZHU, JIN ZHAO AND MICHAEL SZURAWITZKI. Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 - Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Band 6. Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2017, s. 71 - 78 ISBN: 9783631707647

 

Původní vědecké články v časopisech
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Nácvik výslovnosti v hodinách němčiny na 1. stupni ZŠ. Cizí jazyky, 1995 - 1996, roč. 39, č. 9 - 10, s. 161 - 163. ISSN 1210-1811

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Hodnocení ústního projevu žáků ve výuce cizího jazyka. Cizí jazyky, 1999 - 2000, roč. 43, č. 4. Plzeň: Fraus, s. 124 - 126. ISSN 1210-1811

ANDRÁŠOVÁ, HANA. K sebehodnocení žáků v hodinách cizího jazyka. Cizí jazyky, 2000 - 2001, roč. 44, č. 2, s. 49 - 50. ISSN 1210-1811

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Lieder im Grammatikunterricht. Didaktischer Beitrag No. 44. Babylonia, 2003, č. 2. 6 stran. ISSN 1420-0007

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Už zase ta gramatika? Cizí jazyky, 2003/2004, roč. 47, č. 4, s. 1 - 4. ISSN 1210-1811

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Spaß am Testen in der Primarstufe. Babylonia, 2006, č. 1, s. 37 - 39. Comano: Fondazione Lingue e Culture. ISSN 1420-0007

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Mehrsprachigkeit - Fremdsprachenpolitische und curriculare Gedanken zu einem aktuellen Thema der Fremdsprachendidaktik. ACC JOURNAL, 2010, roč. XVI, Issue B, Social Sciences and Economics, s. 5 - 12. ISSN 1803-9782

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Sind Tschechische Schüler am Deutschunterricht (noch) interessiert? Babylonia, 2014, č. 2, s. 84 - 87. Comano: Fondazione Lingue e Culture. ISSN 1420-0007

ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %)  Musikalisch begabte Schüler – (k)ein Problem mit Fremdsprachenlernen? Lingua viva,ročník XV, 2019, č. 29, s. 38 – 47. České Budějovice: PF JU. ISSN 1801-1489.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Sprachenübergreifendes Lehren und Lernen. Einflüsse des Englischen beim Erwerb der deutschen Aussprache. In: DURAND, MARIE-LAURE, MICHEL LEFÈVRE a PETER ÖHL (eds.). Tradition und Erneuerung: Sprachen, Sprachvermittlung, Sprachwissenschaft. Sprache und Sprachen in Forschung und Anwendung. Band 9. Akten der 26. Fachtagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen GeSuS e.V. in Montpellier, 5. – 7. April 2018. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2020, s. 183 – 192. ISSN 2364-561X   ISBN 978-3-339-11110-4  eISBN 978-3-339-11111-1

 

Editorství tematických sborníků
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA a ALENA PODEPŘELOVÁ, eds. Evropský rok jazyků a já 2001. Sborník soutěžních prací. České Budějovice: DAG, 2001, 68 stran. ISBN 80-238-7528-0

ANDRÁŠOVÁ, HANA, ed. Celostní pedagogika. Podpora kompetencí učitele pro rozvoj kultury učení v jazykově, kulturně a výkonnostně heterogenních třídách podle principů a zkušeností celostní pedagogiky. Projekt 71520-CP-2-2000-1-AT-Comenius-C 3.1. České Budějovice, 2002, 156 stran.

ANDRÁŠOVÁ, HANA, PETER ERNST a LIBUŠE SPÁČILOVÁ, eds. Germanistik genießen. Gedenkschrift für Doc. Dr.phil. Hildegard Boková. Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft, Band 15. Wien: Praesens Verlag, 2006, 528 stran. ISBN-10: 3-7069-0394-6

ANDRÁŠOVÁ, HANA, ed. Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2006. 122 stran. ISBN 80-86307-29-8

ANDRÁŠOVÁ, HANA, PETER ERNST a LIBUŠE SPÁČILOVÁ, eds. Historia vero testis temporum. Festschrift für Václav Bok zum 70. Geburtstag. Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft, Band 20. Wien: Praesens Verlag, 2009. 271 stran. ISBN 978-3-7069-0586-2

ANDRÁŠOVÁ, HANA, Norbert SEIBERT, Doris CIHLARS und Thomas PIMINGSDORFER (Hrsg.). PActIKum. Projekt zum Erwerb interkultureller Kompetenz in der LehrerInnenausbildung in Bayern und Tschechien. Passau: 2014. 50 stran ISBN 978-3-9811464-6-2

ANDRÁŠOVÁ, HANA a VĚRA JANÍKOVÁ (eds.). Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Brno: Tribun, 2015. 372 stran. ISBN 978-80-263-0932-1

ANDRÁŠOVÁ, HANA und RAINER HÜNECKE (Hrsg.). Liber Amicorum. Symposium und Festschrift für Prof. Václav Bok zum 75. Geburtstag. České Budějovice 7. - 9. 5. 2014. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-7394-566-4

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Sprachenübergreifendes Lehren und Lernen. Einflüsse des Englischen beim Erwerb der deutschen Aussprache. Sborník vybraných prací z konference GeSuS. Předáno do tisku.

 

Původní vědecké články ve sbornících
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Das Geschenk - ein Lehrwerk der Zukunft. In. Sborník III. mezinárodní konference Svazu germanistů a učitelů němčiny Slovenska. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 1996, s. 87 - 88.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Die Gestaltpädagogik und ich. In: Bürmann, Jürgen, Ursula Forster a Ute Kienzl, eds. Gestaltpädagogik als Brücke zum Fremden. Förderung der Lehrerkompetenzen und der Lernkultur in Europa. Projekt 71520-CP-2-2000-1-AT-Comenius-C 3.1. Mainz 2001, s. 38.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Analyse des aktuellen Standes der Sprachbildung. In: Europäische Sprachenvielfalt - Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache? Zborník príspevkov zo VII. medzinárodnej konferencie SUNG. Banská Bystrica: SUNG, 2004, s. 605 - 609. ISBN 80-89057-05-5

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Využití multimediálního výukového programu "redaktion-D" ve výuce německého jazyka na základních a středních školách. In: Pedagogický software 2004. CD-ROM. Sekce 1C. JU: České Budějovice, 2004. ISBN 80-85645-49-1

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Počítačem podporovaná výuka německého jazyka jako nedílná součást lingvodidaktické přípravy budoucích učitelů němčiny. In: Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, sv. 182, č. 2. Brno: PdF MU, 2005. ISBN 80-210-3697-4

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Deutsch als Fremdsprache in Tschechien. In: ANDRÁŠOVÁ, HANA, PETER ERNST a LIBUŠE SPÁČILOVÁ, eds. Germanistik genießen. Gedenkschrift für Doc. Dr.phil. Hildegard Boková. Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft, Band 15. Wien: Praesens Verlag, 2006, s. 27 - 36. ISBN-10: 3-7069-0394-6

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Cizí jazyk. In: ANDRÁŠOVÁ, HANA, ed. Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2006, s. 31 - 40. ISBN: 80-86307-29-8

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Cizí jazyk. In: STARÁ, JANA, ed. Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2006, s. 25 - 31. ISBN: 80-86307-28-X

ANDRÁŠOVÁ, HANA a JANA SCHULZ. Didaktik der zweisprachigen Erziehung in der Schule - Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung. In: Erfolgreich über Immersion zur Mehrsprachigkeit in der Euroregion Neiße - Nisa - Nysa. Schmochtitz: Pontes, 2007, s. 73 - 74.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Metodické zásady nácviku české výslovnosti pro výuku cizinců. In: ŠTINDLOVÁ, BARBORA a JANA ČEMUSOVÁ, eds. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2006 - 2007. Praha: Akropolis, 2007, s. 79 - 94. ISBN 978-80-86903-58-3

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Verbale Beurteilung von Schülerleistungen im Fach Deutsch als Fremdsprache. In: KRATOCHVÍLOVÁ, IVA a JANA NÁLEPOVÁ, eds. "Sprache: Deutsch". Sborník prací z mezinárodní konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008, s. 115 - 123. ISBN 978-80-7248-463-8

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Verbale Beurteilung von Schülerleistungen im Fach Deutsch als Fremdsprache. In: STAHL, THOMAS a GABRIELA EGERSDORFOVÁ, eds. Deutsch macht Schule. Sborník prací z mezinárodní konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, 2008, s. 7 - 18. ISBN 978-80-7043-684-4

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Tschechisch als Fremdsprache - Didaktische Überlegungen im Rahmen der Lehrerausbildung zum Fremdsprachenunterricht. In: SEIBERT, NORBERT a DORIS CIHLARS, eds. PaneCZ-Manual. Beratung als Orientierungshilfe für ein Lehramtstudium. Optimierung von Ausbildungsstrukturen zur Förderung der Hummanressourcen und Nutzung von Netzwerken. Passau: Universität Passau, 2008, s. 53 - 67. ISBN 978-3-9811464-4-8

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Perspektiven des Germanistikstudiums an der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice. In: KUSOVÁ, JANA. ed.Beiträge zur Germanistik in Hochschule und historischer Philologie. Augsburg: Wißner-Verlag, 2011, s. 18 - 25. ISBN 978-3-89639-807-9

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Kommunikative Interaktionen im frühen Deutschunterricht. Teilergebnisse eines videobasierten Forschungsprojekts. In: ANDRÁŠOVÁ, HANA a VĚRA JANÍKOVÁ (eds.). Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Brno: Tribun, 2015. S. 17 - 39. ISBN 978-80-263-0932-1

ANDRÁŠOVÁ, Hana. Motivation für Deutsch in Südböhmen. In: VOLTROVÁ, Michaela, Thomas STAHL a Clemens TONSERN. Deutsch an der Grenze. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016, s. 63-79. ISBN 978-80-261-0443-8.

 

Vyžádané přednášky
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Die Gegenwartssituation im Fremdsprachenunterricht in der Tschechischen Republik. Konference Deutschunterricht für jüngere Schüler. Organizátor: Association for language learning a Goethe-Institut. Universität York, England, 2. 5. - 5. 5. 1995.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Fortbildungskonzepte für den Primarbereich. XI. mezinárodní kongres germanistů. Organizátor: Internationaler Deutschlehrerverband. Amsterdam, 4. - 9. srpna 1997.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Die Rolle des interkulturellen Lernens - Arbeit mit authentischen Unterrichtsmaterialien. Konference: Kulturmetropole Berlin. Berlin, 20. 2. - 26. 2. 1999.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Hodnocení a sebehodnocení žáků ve výuce cizího jazyka. Konference K teoretickým základům didaktiky cizích jazyků. Organizátor: PdF UK Praha. Praha, 8. 4. 1999.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Strategien zur Erweiterung des kulturellen Horizonts im Deutschunterricht: ein Beispiel in finnischer Sprache. Konference: XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Organizátor: Internationaler Deutschlehrerverband. Luzern, 30. 7. - 4. 8. 2001.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Reálie jako součást a motivační činitel výuky němčiny. 1. konference učitelů německého a anglického jazyka na ZŠ a SŠ. Organizátor: Pedagogické centrum České Budějovice. České Budějovice, 24. 9. 2001.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. ILTIS - Projekt und seine Ergebnisse im Bereich des interkulturellen Lernens und des Fremdsprachenerwerbs. Konference Languages: Promoting Good Practice. Rotterdam, 15. 11. - 18. 11. 2001.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Evropské jazykové portfolio. II. konference učitelů německého a anglického jazyka na ZŠ a SŠ. Organizátor: Pedagogické centrum České Budějovice. České Budějovice, 25. 9. 2002.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. ILTIS - Projekt und seine Ergebnisse im Bereich des interkulturellen Lernens und des Fremdsprachenerwerbs. Konference Effizientes Lehren und Erlernen von mehreren Fremdsprachen in der Schule - Koordinierung, Planung, Strukturierung. Fokus auf Deutsch als Folgefremdsprache nach Englisch als erster Fremdsprache. Organizátor: European Centre for Modern Languages Graz. Graz, 12. - 14. 6. 2003.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Využití multimediálního výukového programu "redaktion-D" ve výuce německého jazyka na základních a středních školách. Konference Pedagogický software 2004. Organizátor: JU v Českých Budějovicích. České Budějovice, 9. 6. - 10. 6. 2004.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Aktuální tendence ve výuce německého jazyka. Konference Die Situation der Deutschlehrerfortbildung in der Tschechischen Republik. Organizátor: Goethe-Institut Praha. Praha, 26. 8. - 27. 8. 2004

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Ansatz des Multimedia-Sprachkurses "redaktion-D" im Deutschunterricht an den Grund- und Mittelschulen. VII. internationale Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Organizátor: Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Banská Bystrica, 1. 9. - 4. 9. 2004

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Präsentation des Projekts "Sonda 2004" VII. internationale Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Organizátor: Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Banská Bystrica, 1. 9. - 4. 9. 2004

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Počítačem podporovaná výuka německého jazyka jako nedílná součást lingvodidaktické přípravy budoucích učitelů němčiny. Konference Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". Organizátor: Pedagogická fakulta MU Brno. Brno, 20. 9. 2004.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Rámcový vzdělávací program - jak na to? Den učitelů němčiny. Organizátor: Goethe-Institut Praha a Pedagogické centrum České Budějovice. České Budějovice, 2. 10. 2004.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Förderung von Viel-und Mehrsprachigkeit in Europa am Beispiel von Tschechisch als Fremdsprache. IDT 2005 - XIII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Organizátor: Internationaler Deutschlehrerverband. Graz, 1. 8. - 6. 8. 2005.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Cesta za češtinou. Metodická podpora výuky čeština jako cizího jazyka. Konference Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Organizátor: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, 14. 4. 2007.

ANDRÁŠOVÁ, HANA a Jana Schulz. Didaktik der zweisprachigen Erziehung in der Schule - Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Konference Erfolgreich über Immersion zur Mehrsprachigkeit in der Euroregion Neiße - Nisa - Nysa. Schmochtitz, 28. 9. - 29. 9. 2007.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Schlüsselkompetenzen der Deutschlehrkräfte. Mezinárodní konference "Sprache: Deutsch". Organizátor: Slezská univerzita v Opavě. Sambachshof, 5. - 11. 11. 2007.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Tschechische Aussprache für Ausländer. Konference Bundeskongress GMF 2008 (Gesamtverband moderner Sprachen). Organizátor: Gesamtverband moderner Sprachen. Leipzig, 27. 3. - 29. 3. 2008.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Na cestě za češtinou. Představení učebního materiálu. 21. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Organizátor: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. ÚJOP UK Praha, 19. 4. 2008.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Vorbereitung der Pädagogen für binationale Projekte. Festtage zum 10-jährigen Bestehen des binationalen Bildungsganges. Mezinárodní konference Kompetenzenentwicklung im Kontext binational-bilingualer Bildungsprojekte. Organizátor: Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna. Pirna, 15. 5. - 16. 5. 2008.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Perspektiven des Germanistikstudiums an der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice. Mezinárodní konference Kooperative sprachwissenschaftliche Konferenz der Südböhmischen Universität und der Universität Augsburg. Organizátor: PF JU v Českých Budějovicích. České Budějovice, 23. 5. 2009.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Deutsch nach Englisch. Mach mit, bleib fit! Tag der offenen Tür für Deutschlehrer(innen). Organizátor: Polyglot, Goethe-Institut Praha, JU. České Budějovice, 3. 10. 2009.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Mehrsprachigkeitsforschung - Präsentation der Ergebnisse. Vystoupení na katedře německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU Brno v rámci projektu GA ČR č. P407/11/0321. PdF MU Brno, 24. 3. 2011.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Tschechisch als Fremdsprache - ein Beispiel für Erziehung zu Mehrsprachigkeit. Přednáška na mezinárodní konferenci pořádané v rámci projektu Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce, CZ.1.07/3.2.08/01.0004. Organizátor: Pädagogische Hochschule OÖ Linz. Linz, 12. 5. 2011.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Zum Stand der Tertiärsprachenforschung in Tschechien. Mezinárodní konference Mehrsprachigkeit am Beispiel Deutsch nach Englisch - in Forschung und schulischer Praxis. Organizátor: Pedagogická fakulta MU Brno. Brno, 20. - 21. 10. 2011.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Byrams Konzept der interkulturellen kommunikativen Kompetenz. Textarbeit im Tschechisch als Fremdsprache-Unterricht als einer der Wege zur Durchsetzung der Mehrsprachigkeit. Cyklus přednášek v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pirna, 14. 11. 2011.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Fremdsprachenunterricht vor und nach 1989 in Tschechien. Přednáška pro studenty Pädagogische Hochschule OÖ Linz. Organizátor: Katedra germanistiky PF JU v Českých Budějovicích. České Budějovice, 22. 12. 2011.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Výchova žáků k mnohojazyčnosti v podmínkách současné školy. Pedagogické dny. Organizátor: Katedra pedagogiky a psychologie PF JU v Českých Budějovicích. České Budějovice, 5. 3. 2012.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Motivation für Deutsch in Südböhmen. Konference Deutsch an der Grenze. Organizátor: Pedagogická fakulta ZCU Plzeň, Centrum Bavaria Bohemia a Universität Regensburg. Schönsee, 12. 4. 2012.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Der Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache - eine neue Fehlerquelle? Mezinárodní konference Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Organizátor: Svaz germanistů ČR. Olomouc, 7. - 18. 5. 2012.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Das tschechische Schulsystem im Wandel der Zeit und Ausbildung der Lehrerkräfte in der Tschechischen Republik. Přednášky pro bavorské učitele v rámci vzdělávacího cyklu "Bildung und Kultur in der Donau - Moldau - Region". Organizátor: Katedra germanistiky PF JU v Českých Budějovicích. České Budějovice, 25. 6. - 29. 6. 2012.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Mají čeští žáci zájem o cizí jazyky? Konference "Kreativně k jazykové výuce". Organizátor: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Praha, 24. 9. 2012.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Čeština a němčina - jazyky blízké či vzdálené? Zahajovací přednáška, byla tlumočena. Mezinárodní konference "Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů". Organizátor: ZVaS České Budějovice a ZVaS Brno. České Budějovice, 29. 10. 2012.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Kulturstandards im Vergleich. V rámci projektu "Interkultureller Kompetenzerwerb in der Lehrerausbildung". Organizátor: Katedra germanistiky PF JU v Českých Budějovicích a Universität Passau. České Budějovice, 13. 12. 2012.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Bildungsstandards für Deutsch als Fremdsprache in der Tschechischen Republik. Mezinárodní konference "Bildung und Sprachen in Europa". Organizátor: Katedra německého jazyka, Pedagogická fakulta MU Brno. Brno, 13. - 14. 6. 2013

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Klasifikace chyb způsobených vlivem angličtiny na němčinu. 2. mezinárodní konference k podpoře výuky druhého a dalších cizích jazyků na školách "Podpora vícejazyčnosti ve školách". Organizátor: NIDV, MŠMT ve spolupráci s kulturními instituty zahraničních států sdruženými EUNIC. Praha: MŠMT, 23. září 2013.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Interferenzen beim mehrsprachigen Schreiben. Mezinárodní konference "Der Einfluss der Mehrsprachigkeit auf die Schreibkompetenz" . Organizátor: Katedra německého jazyka, Pedagogická fakulta MU Brno. Brno, 24. 10. 2013.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Sind tschechische Schüler am Deutschunterricht (noch) interessiert? Celosvětový kongres Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Organizátor: Internationale Vereinigung für Germanistik, Tongji-Universität Shanghai. Shanghai, 23. - 30. 8. 2015.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Einflüsse des Deutschen beim Erwerb der deutschen Sprache. Mezinárodní konference Synergien - 25 Jahre Germanistik und DAAD. Organizátor: Univerzita filozofa Konstantina. Nitra, 27. - 28. 4. 2017.

 

Abstrakta spojená s aktivní účastí na konferencích

 

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Sind tschechische Schüler am Deutschunterricht (noch) interessiert? In: XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik. Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Abstract. Shanghai: Tongji-Universität, 2015. S. 391. Publikovaný abstrakt.

 

Seznam prezentací na konferencích, z nichž nebyl vydán sborník
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Entwicklung der kommunikativen Kompetenz - neue Ansätze. Konference Methods for Facilitating Communicative Competence in a Multicultural Society. Organizátor: Evropské středisko pro cizí jazyky ve Štýrském Hradci. Sarajevo, 5. - 9. 5. 1998.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Mnohojazyčnost v podmínkách české školy. Konference Vícejazyčnost v České republice. Organizátor: MŠMT a Goethe-Institut Praha. 28. 3. 2006. Současně: vedení sekce Raná výuka cizích jazyků.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Motivace k jazykovému vzdělávání, jazykově a obsahově integrované učení (CLIL). Konference Kreativně k jazykové výuce II. Organizátor: Národní agentura Socrates. Praha, 27. 11. 2006.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Zur Stellung der deutschen Sprache im tschechischen Bildungssystem. Kulatý stůl Deutsch in Tschechien auf verlorenem Posten? Wollen die Tschechen wirklich nicht Deutsch lernen? Organizátor: Rakouské kulturní fórum a Goethe-Institut Praha. Goethe-Institut Praha, 26. 1. 2010.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Mehrsprachigkeit in Tschechien - Deutsch nach Englisch - Deutsch mit Englisch. Mezinárodní konference Postavení germanistiky v České republice po boloňské reformě. Organizátor: Svaz germanistů ČR a Ústav germánských studií FF UK Praha. FF UK Praha, 16. - 17. 9. 2010.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Sind tschechische Schüler noch am Deutschunterricht interessiert? Mezinárodní konference 20. Linguistik-Tage in Prag. Organizátor: Gesellschaft für Sprache. Metropolitní univerzita v Praze, 26. - 28. 5. 2011.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Projekte im Bereich der Internationalisierung der Lehrerbildung an der Universität Budweis. Mezinárodní konference Bayerisch-Tschechischen Sprachgipfel. Organizátor: Europaregion Donau-Moldau. Bayerisch Eisenstein, 5. 10. 2017.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Projekte für Lehramtstudierende in Budweis und Passau. + World Café: Exkursionen, Workshops und studienbegleitende Angebote - Moderation.Mezinárodní konference 2. Bayerisch-tschechisches Hochschulforum. Bayerisch-tschechische Studienangebote: von der Sommerschule bis zur Promotion. Weiden: Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, 30. 11. - 1. 12. 2017.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Sprachenübergreifendes Lehren und Lernen. Einflüsse des Englischen beim Erwerb der deutschen Aussprache.Mezinárodní konference GeSuS, Montpelier, 4. – 7. 4. 2018

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Musikalische Begabung versus Sprachbegabung: Lernen musikalisch begabte Schüler auch problemlos Fremdsprachen?Mezinárodní konference - Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen. Organizátor:Svaz germanistů ČR, katedra německého jazyka FPE a katedra germanistiky a slavistiky FF Plzeň, Plzeň, 23. – 25. 5. 2018.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Budweis – Passau, ihre Möglichkeiten und Grenzen. DAAD-Tagung: Germanistik in der Mitte Europas. Bonn, 18. – 21. 10. 2018 (plus moderace didaktické sekce)

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Kultur- und Sprachheterogenität im bayerischen Grenzraum.Mezinárodní konference Perspektiva. Organizátor: Regierung von Niederbayern, Freyung, 23. 10. 2018.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Metodické aspekty inspekčního šetření v oblasti jazykové gramotnosti.Vyžádaná přednáška pro inspektory ČŠI Praha. 18. 9. 2018, 6 hodin.

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Aktuální trendy ve vývoji metod německého jazyka. Přednáška a seminář v rámci programu Inspirace. Organizátor: ZVaS Tábor. 19. 11. 2018

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Mehrsprachigkeitsdidaktik unter dem Einfluss der europäischen Sprachenpolitik. Arménská státní pedagogická univerzita "Khachatur Abovyan" (ASPU), 6. 11. 2018.

 

Publikované recenze
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) KOUŘIMSKÁ, MILADA a kol. Heute haben wir Deutsch. Cizí jazyky, roč. 42, 1998 - 1999, č. 9 - 10, s. 176, 179. ISSN 1210-0811

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) TLUSTÝ, PETR a MARIELE U. WICKE. Spaß mit Max. Plzeň: Fraus, 2002. Cizí jazyky, roč. 46, 2002 - 2003, č. 1, s. 32. ISSN 1210-0811

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANÍKOVÁ, VĚRA. Konkrétní poezie a výuka německého jazyka. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta 2002, 113 stran. Cizí jazyky, roč. 47, 2003 - 2004, č. 1, s. 43. ISSN 1210-0811

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANKÁSKOVÁ, MILUŠE a KARLA ULBERT. Ene mene - 1. a 2. díl. Nakl. Polyglot 2003-2004. Cizí jazyky, roč. 48, 2004/2005, č. 4, s. 147. ISSN 1210-0811

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) KORDOVÁ - FLEISCHMANNOVÁ, VERONIKA a kol.: Deutsch mit Spaß. Praha: Raabe, 2004. Cizí jazyky, roč. 49, 2005/2006, č. 1, s. 41 - 42. ISSN 1210-0811

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Recenze na: JANÍKOVÁ, VĚRA. Mnohojazyčnost a didaktika cizích jazyků. Universitas, 2015, roč. 48, č. 4, s. 65-67. ISSN 1212-8139.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) ONDRÁKOVÁ, JANA, VĚRA TAUCHMANOVÁ a ŽANETA GÖBELOVÁ. Anglická, česká a německá slovesa ve vzájemném srovnání. Hradec Králové. PdF  UHK, 2020. ISBN 978-80-7465-406-0

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANÍKOVÁ VĚRA a SVĚTLANA HANUŠOVÁ (Eds.). Výzkum didaktiky cizích jazyků. Brno: PdF MU, 2019.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) DOBEŠOVÁ, VLADIMÍRA. Můj český slabikář. Pro první třídy se žáky mluvícími odlišným mateřským jazykem. Stěžery: Vladimíra Dobešová – Victoria Art Production, 2019. ISBN 978-80-906580-7-3

 

JANÍKOVÁ VĚRA a SVĚTLANA HANUŠOVÁ (Eds.). Research in Foreign Language Pedagogy. Forschung in der Fremdsprachendidaktik. Brno: PdF MU, 2018.

 

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) VÁVRA, ZDENĚK. Hospodářská němčina (nejen) pro bakaláře. Koncepty, kompetence, kolokace. Plzeň: FF ZČU, 2019, 62 stran.

 

Nepublikované recenze, lektorské posudky

 

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) PASTUSZKOVÁ. JITKA a MIRJANA PANSKÁ. Peter geht in die Welt. 2. vydání. Praha: Albatros, 1991. Posudek pro pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) KOCVEROVÁ, MARIE a DANA PILNÁ. Ich lerne Deutsch. Učím se německy. 1., 2. a 3. díl. České Budějovice: Typ, 1993. Posudek pro nakladatelství Typ.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) PIEPHO, HANS-EBERHARD. Elemente. 1. díl, Köln: Dürr + Kessler, 1996. Posudek pro nakladatelství Dürr + Kessler.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) NEUMANNOVÁ, JARMILA a PETR TLUSTÝ. Das Geschenk. 1. díl. Plzeň: Fraus, 1997. 2. díl. Praha: Fortuna, 1997. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) KOUŘIMSKÁ, MILADA a kol. Heute haben wir Deutsch. Strakonice: Agentura JIRCO, 1. - 5. díl. 1997. Posudek pro nakladatelství JIRCO.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) HOFFMANNOVÁ, JANA. Wer? Wie? Was? Soubor testů. Praha: Kvarta, 1999. Posudek pro nakl. Kvarta.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) MAROUŠKOVÁ, MARIE a VLADIMÍR ECK. Nová němčina 4. Pracovní sešit. Praha: Fortuna, 2000. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) ZBRANKOVÁ, MILENA a kol. Start mit Max. 2. díl. Plzeň: Fraus, 2000. Posudek pro nakladatelství Fraus.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) AUFDERSTRAßE, HARTMUT, JUTTA MÜLLER a THOMAS STORZ. Delfin. Ismaning: Hueber, 2001. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) ŠÁRA, MILAN a kol. Prahová úroveň. Čeština jako cizí jazyk. Strasbourg: UK Praha - Council of Europe, 2001. Posudek pro MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) HIELSCHER, ANDREA a KATEŘINA ŠICHOVÁ. Deutsch. Základní slovní zásoba němčiny. Praha: Kvarta 2002. Posudek pro nakladatelství Kvarta.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) ZAJÍCOVÁ, PAVLA. Didaktik der Fremdsprache Deutsch. Ostrava: Ostravská univerzita - Filozofická fakulta, 2002. Posudek pro FF OU.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANKÁSKOVÁ, MILUŠE, KARLA ULBERT a DORIS DUSILOVÁ. Ene mene 1. Praha: Polyglot, 2003. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) AUFDERSTRAßE, HARTMUT a kol.: Themen aktuell 1, 2. Ismaning: Hueber, 2004. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANKÁSKOVÁ, MILUŠE, KARLA ULBERT a DORIS DUSILOVÁ. Ene mene 2. Praha: Polyglot, 2004. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANKÁSKOVÁ, MILUŠE a kol. Tintenfass. Učebnice němčiny pro 3. ročník ZŠ. Praha: Polyglot, 2004. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) KORDOVÁ - FLEISCHMANNOVÁ, VERONIKA a kol. Deutsch mit Spaß. Praha: Raabe, 2004. Posudek pro nakladatelství Raabe.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) FUNK, HERMANN, MICHAEL KOENIG a UTE KOITHAN. geni@l. Kursbuch B1, Arbeitsbuch B1, Lehrerhandbuch B1. Berlin - München: Langenscheidt, 2004. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) LENČOVÁ, IRENA. Spaß mit Max 3. Plzeň: Fraus, 2005. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) NIEBISCH, DANIELA a kol. Schritte international. 1. a 2. díl. Ismaning: Hueber, 2006. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) HASILOVÁ, HELENA. Pozor, začínáme! 1. a 2. díl. Praha: Fortuna, 2006. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANKÁSKOVÁ, MILUŠE a kol. Tintenfass. Učebnice němčiny pro 4. ročník ZŠ. Praha: Polyglot, 2006. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JIN, FRIEDERIKE a kol. Prima. Deutsch für Jugendliche. Plzeň: Fraus, 2007. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) MOTTA GIORGIO. Wir 3. Praha: Klett, 2007. Posudek pro nakladatelství Klett.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) FIŠAROVÁ, OLGA a MILENA ZBRANKOVÁ. Start mit Max 2. Plzeň: Fraus, 2007. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) MOTTA, GIORGIO a kol. direkt 2. Němčina pro střední školy. Praha: Klett, 2007. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) FIŠAROVÁ, OLGA a MILENA ZBRANKOVÁ. Deutsch mit Max 2. Plzeň: Fraus, 2007. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JIN, FRIEDERIKE a kol. Prima A. 1/2 díl. Plzeň: Fraus, 2008. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) KOPP, GABRIELE, SIEGFRIED BÜTTNER a JOSEF ALBERTI. Planet 2, 3. Deutsch für Jugendliche. Ismaning: Hueber Verlag, 2008. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) HILPERT, SILKE a kol. Schritte international 5, 6. Ismaning: Hueber, 2009. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) MOTTA, GIORGIO a kol. Direkt 2. Němčina pro střední školy. Praha: Klett, 2009. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANKÁSKOVÁ, MILUŠE, DORIS DUSILOVÁ, MARK SCHNEIDER a JENS KRÜGER. Macht mit! 2. díl. Praha: Polyglot, 2010. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) VLČKOVÁ, IRENA. Reforma vysokoškolského studia v kontextu evropské vzdělávací politiky. Liberec: Technická univerzita, 2010. Posudek pro TU Liberec.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) MOTTA, GIORGIO. Wir 1 - 3. Praha: Klett, 2010. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JIN, FRIEDERIKE, LUTZ ROHRMANN a MAGDALENA MICHALAK. Prima B1. 5. díl. Plzeň: Fraus, 2010. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANKÁSKOVÁ, MILUŠE a kol. Macht mit! 2. díl. Praha: Polyglot, 2010. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANÍKOVÁ, VĚRA a SVĚTLANA HANUŠOVÁ (eds.). Cizí jazyky ve výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2010. Posudek pro Pedagogickou fakultu MU Brno.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANKÁSKOVÁ, MILUŠE a kol. Macht mit, 3. díl. Praha: Polyglot, 2010. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) NEUMANNOVÁ, HELENA. Euroregion Nisa a jeho vzdělanostní potenciál. Liberec: Technická univerzita, 2011. Posudek pro TU Liberec.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) AUSTOVÁ, KATEŘINA a kol. Čeština 2. Tschechisch für die Sekundarstufe 1. Lehrbuch. St. Pölten: Sprachkompetenzzentrum, 2011. Posudek pro Sprachkompetenzzentrum St. Pölten.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) KOPP, GABRIELE, SIEGFRIED BÜTTNER a JOSEF ALBERTI. Planetino 2. Ismaning: Hueber Verlag, 2011. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) KOPP, GABRIELE, SIEGFRIED BÜTTNER a JOSEF ALBERTI. Planetino 3. Ismaning: Hueber Verlag, 2012. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací obor Cizí jazyk (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi). 2012. Posudek pro MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANÍKOVÁ, VĚRA, MICHAELA PÍŠOVÁ a SVĚTLANA HANUŠOVÁ (eds.). Výzkum výuky cizích jazyků II. Brno: PedF MU, 2012 ISBN 978-80-210-6108-8

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANÍKOVÁ, VĚRA, MICHAELA PÍŠOVÁ a SVĚTLANA HANUŠOVÁ (eds.). Výzkum výuky cizích jazyků III. Brno: MU, 2014. 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANÍKOVÁ, VĚRA, SVĚTLANA HANUŠOVÁ a MICHAELA PÍŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2015. 204 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 172. ISBN 978-80-210-8120-8.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) MOTTA, GIORGIO et al. Wir neu 1. Praha: Ernst Klett Sprachen, 2015. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) MOTTA, GIORGIO et al. Wir neu 2. Praha: Ernst Klett Sprachen, 2015. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) DUSILOVÁ, DORIS. Passt schon! 2. díl. Praha: Polyglot, 2015. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) BEŇOVÁ, ZUZANA, PETR HLADÍK a IRIS MILDE. d.leicht 1. Praha: Ernst Klett Sprachen, 2016. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) FUNK, HERMANN a kol. studio [21] - B1. Plzeň: Fraus, 2016. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) SANDER, ILSE a kol. DaF im Unternehmen - A2. Praha: Ernst Klett Sprachen, 2016. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) DUSILOVÁ, DORIS. Passt schon! 3. díl. Praha: Polyglot, 2016. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) MOTTA, GIORGIO. Wir 3 neu. Praha: Klett, 2016. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) SANDER ILSE a kol. DaF im Unternehmen - A2. Praha: Ernst Klett Sprachen, 2016. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) GEORGIAKAKI MANUELA, ELISABETZ GRAF-RIEMANN, ANJA SCHÜMANN UND CHRISTIANE SEUTHE. Beste Freunde. Deutsch für Jugendliche A2.2, B1.1, B1.2. Praha: Ernst Klett Sprachen, 2017. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) SANDER Ilse a kol. DaF im Unternehmen - B1. Praha: Ernst Klett Sprachen, 2017. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) DUSILOVÁ, DORIS, VLADIMÍRA KOLOCOVÁ a THOMAS HAUPENTHAL. Passt schon! 3. díl. Praha: Polyglot, 2017. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) LACHOUT, MARTIN. Bilingvismus a bilingvní výchova na příkladu bilingvismu česko-německého. Praha: MUP, 2017.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANÍKOVÁ, VĚRA a JANA NÁLEPOVÁ (eds.). Zentrum und Peripherie. Aus didaktischer Sicht. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANÍKOVÁ VĚRA a SVĚTLANA HANUŠOVÁ (eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům V. Brno: MU, 2016.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) MOTTA, GIORGIO. Wir 3 neu. Praha: Ernst Klett Sprachen, 2017. Posudek pro udělení doložky MŠMT

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) BEŇOVÁ ZUZANA, PETR HLADÍK a BARBARA BRESSLAU. d.leicht 2. Praha: Ernst Klett Sprachen, 2017. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANÍKOVÁ VĚRA a SVĚTLANA HANUŠOVÁ (eds.). Lingvisticky orientovaný výzkum v didaktice cizích jazyků. Brno: MU, 2017.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANÍKOVÁ VĚRA a SVĚTLANA HANUŠOVÁ (eds.). Research in Foreign Language Teaching and Learning Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. Brno: MU, 2017.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) Zprávu o přeměně studijních programů Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství německého jazyka pro základní školy na PedF MU Brno, leden 2018

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) Hilpert, Silke. Schritte international neu A2.1, 3. díl. Ismaning: Hueber 2017. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) Hilpert, Silke. Schritte international neu A2.2, 4. díl. Ismaning: Hueber 2018. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) Dusilová, Doris, Vladimíra Kolocová a Thomas Haupenthal: Passt schon! 4. díl. Praha: Polyglot, 2018. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) projekt KEGA č. 004TU Z-4/2019: Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine. Zadavatel: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2018.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) projekt KEGA č. 001TTU-4/2019 Vysokoškolská príprava nenatívnych učiteľov cudzích jazykov v národnom a medzinárodnom kontexte. Zadavatel: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2018.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) projekt KEGA č. 041SPU-4/2019
Multijazyčný výkladový ekonomický slovník II. aj pre slabozrakých. Zadavatel: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2018.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) Peloušková, Hana. Německé konstrukce s esa jejich české protějšky. Brno: MU, 2018. 275 stran.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) Kopp, Gabriele, Josef Alberti a Siegfried Büttner.Planet Plus A1.1, 2,  A2.1 a A2.2. Ismaning: Hueber 2018. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) Evans Sandra et al. Menschen A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, 1, B1.2. Ismaning: Hueber 2018. Posudek pro udělení doložky MŠMT.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) Kolečáni Lenčová, Ivica, Michaela Kováčová a Simona Tomášková.Kunstartefakte im DaF-Unterricht auf neuen Wegen. Bildende Kunst ‒ Film ‒ neue Medien. 2018.

 

Recenze na dizertační práce
 

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) LENČOVÁ, IVICA: Integrovanie literárnych textov do vyučovania nemeckého jazyka pre začiatočníkov na základných školách a osemročných gymnáziách. Dizertační práce. Bratislava: UK Bratislava, 2004. Oponentský posudek dizertační práce UK Bratislava.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) ANTOŠOVÁ, JARMILA: Aspekty autonomního učení a reflexe metodických postupů při nácviku kontextualizované slovní zásoby.Dizertační práce. Praha: PdF UK, 2005. Oponentský posudek pro PdF UK Praha.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) KLÁPŠŤOVÁ, KVĚTOSLAVA: Prvky podporující autonomii studujících v současných učebnicích německého jazyka pro střední školy a jazykové kurzy. Dizertační práce. Praha: PdF UK, 2005. Oponentský posudek pro PdF UK Praha.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) NEUMANNOVÁ, HELENA. Jazyková kvalifikace vysokoškoláků ekonomického směru na trhu pracovních příležitostí. Specifika Euroregionu Nisa. Dizertační práce. Praha: PdF UK, 2008. Oponentský posudek pro PdF UK Praha.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) VLČKOVÁ, IRENA. Jazykové vzdělávání na vysoké škole v procesu internacionalizace. Dizertační práce. Praha: PdF UK, 2008. Oponentský posudek pro PdF UK Praha.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) ANTOŠOVÁ, JARMILA. Aspekty autonomního učení a reflexe metodických postupů při nácviku kontextualizované slovní zásoby.Dizertační práce. Praha: PdF UK, 2008. Oponentský posudek pro PdF UK Praha.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) MÜLLEROVÁ, MARIE. Kurikulární reforma z pohledu učitelů základních škol v kontextu celoživotního učení. Dizertační práce. Praha: PdF UK, 2009. Oponentský posudek pro PdF UK Praha.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) CAHA, ZDENĚK. Rakouský model Fachhochschulen. Dizertační práce. Praha: PdF UK, 2009. Oponentský posudek pro PdF UK Praha.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) KUTLÁKOVÁ, Michala. Čeština jako cizí jazyk. Modifikovaný lingvistický popis vybraných gramatických kategorií češtiny. Dizertační práce: České Budějovice: FF JU, 2015. Oponentský posudek pro FF JU České Budějovice.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka. Dizertační práce. Brno: PdF MU, 2016. Oponentský posudek pro PdF MU Brno.

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) CARBOVÁ, ANNA. Rozvoj technologicko-didaktické znalosti obsahu u učitelů anglického jazyka na středních školách. Dizertační práce. České Budějovice: PF JU, 2017. Oponentský posudek pro PF JU České Budějovice.

Adam Brutovský. Úloha inštrumentálnej hudby pri rozvíjaní cudzojazyčnej komunikatívnej kompetence. Oponentský posudek na disertační práci. FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě v studijním oboru Cizí jazyky a kultury.

Lektorský posudek na projekt doktorské disertační práce Mgr. Andrey Frydrychové - doktorandky oboru Didaktika cizího jazyka na Pedagogické fakultě MU Brno: Výuka dalšího cizího jazyka z pohledu učitele: němčina po angličtině v české škole. Metodologie výzkumného šetření.

 

 

Recenze na habilitační práce

 

ANDRÁŠOVÁ, HANA (recenze na) LACHOUT, MARTIN. Uplatňování komunikačních strategií při učení se cizím jazykům. Habilitační práce. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2017. Oponentský posudek pro PdF MU Brno.

 

Charakteristika vybraných prací

 

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Tvořivé psaní v němčině. Brno: Marek Konečný, 2005. 155 stran. ISBN 80-903516-3-8
Publikace předkládá nové poznatky v oblasti tvořivého psaní v německém jazyce jako jazyce cizím. Odpovídá na otázky spojené s rozvojem dovednosti psaní, zvláště pak psaní kreativního ve výuce němčiny na základních školách. Přínos tvořivého psaní dokládá prezentovaný výzkum realizovaný ve výuce. Analýza písemných prací žáků vede k formulaci konkrétních závěrů pro výuku.
Publikaci citují nejen autoři zabývající se výukou německého jazyka, ale též autoři věnující se didaktice češtiny jako cizího jazyka (např. Hajíčková, Mužík, Šimková), bývá doporučována jako základní studijní materiál pro studenty tvůrčího psaní (např. na FF UK).ANDRÁŠOVÁ, HANA a kol. Sprachen lernen - interkulturelles Lernen in Schülerbegegnungen. Module zur Aus- und Fortbildung von Fremdsprachenlehrkräften. München: Goethe-Institut, 2002. 309 stran. ISBN 3-935618-68-9
Publikace vznikla jako kolektivní dílo v rámci projektu ILTIS (Intercultural Learning for Teachers on Secondary Schools). Autorsky se uchazečka podílela na třech kapitolách publikace. Kniha přináší zásadní informace z oblasti interkulturní komunikace, přičemž se zaměřuje na konkrétní situace spojené s realizací interkulturní výměny žáků v rámci jejich mezinárodního setkávání. Nabízí teoretické moduly k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků doplněné konkrétními ukázkami a náměty.
Na publikaci se ve svých pracích odvolávají přední odborníci v oblasti interkulturního učení, např. Gerd Wessling, Heidi Gebbertová, Marios Chrissou, Gerd Hollenstein, Pauli Kaikkonen, Markus Biechele, Andreas Müller-Hartmann, Rudolf Leiprecht, Maike Grau a další. Citace jsou uvedeny v prestižních zahraničních časopisech pro didaktiku cizích jazyků, např. v časopise Fremdsprache Deutsch nebo Ausblicke.ANDRÁŠOVÁ, HANA a Alena Podepřelová. Na cestě za češtinou. Praha: Klett, 2008. 183 stran + CD. ISBN 978-80-7397-004-8
Publikace si klade za cíl pomoci efektivní, netradičně pojaté a tvořivé výuce češtiny jako cizího jazyka. Přináší teoretický úvod do didaktiky češtiny jako cizího jazyka, návrhy ke zprostředkování sociokulturní kompetence ve výuce, k progresi gramatického učiva, množství didaktických her, aktivit a námětů s detailně zpracovanými přípravami na výuku umístěnými na přiloženém CD. Za ojedinělé a inovativní lze označit především ty pasáže, které se zabývají českou výslovností a gramatikou. Vybočují z rámce obvyklého, často abstraktně teoretického či úzce specializovaného pojetí této problematiky, a přinášejí pohled praktického, avšak přitom odborně fundovaného učitele.
Publikace je velmi často citována v řadě významných publikací zabývajících se výukou češtiny jako cizího jazyka. Je doporučována jako jeden ze základních studijních materiálů ke studiu učitelství češtiny jako jazyka cizího. Umístila se na pátém místě v žebříčku oblíbených učebních materiálů lektorů českého jazyka a literatury v zahraničí.

 

Významné citace

 

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Tvořivé psaní v němčině. Brno: Marek Konečný, 2005. 155 stran. ISBN 80-903516-3-8
HAJÍČKOVÁ, ZUZANA. K didaktice tvůrčího psaní pro cizince. Usta ad Albim Bohemica [online]. 2012, roč. XII, č. 2 [cit. 07. 12. 2012], s. 57-81. Dostupné na internetu: http://pf.ujep.cz/files/Usta_2-2012.pdf ISSN 1802-825X. (Citace na s. 57, 59, 63, 64, 65, 68, 70, 77, 79.)
Citace je uvedena v jednom z předních vědeckých bohemistických časopisů. Autorka odkazuje na klíčové myšlenky práce, přičemž některé doslova cituje.
ANDRÁŠOVÁ, HANA. Verbale Beurteilung von Schülerleistungen im Fach Deutsch als Fremdsprache. In: Kratochvílová, Iva a Jana Nálepová, eds. "Sprache: Deutsch".Sborník prací z mezinárodní konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008, s. 115 - 123. ISBN 978-80-7248-463-8
Barner et al. Germanistik. Band 49, Heft 3-4, 2008. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2008. ISSN 0016-8912 (Citace na s. 625 a v seznamu autorů.)
Významnost citace spočívá v jejím uvedení ve významné mezinárodní databázi knih, časopisů a článků z oblasti germanistiky.
ANDRÁŠOVÁ, HANA a kol. Sprachen lernen - interkulturelles Lernen in Schülerbegegnungen. Module zur Aus- und Fortbildung von Fremdsprachenlehrkräften. München: Goethe-Institut, 2002. ISBN - 3-935618-68-9
CHRISSOU, MARIOS. Telekommunikative Projektarbeit im Unterricht "Deutsch als Fremdsprache". Eine konstruktivistisch orientierte Studie Didaktik in Forschung und Praxis, Bd. 26. Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2005. ISBN-13: 978-3-8300-2034-9. (Citace v seznamu literatury.)
Citace je uvedena ve významné zahraniční publikaci, která se z konstruktivistického hlediska zabývá problematikou projektového vyučování v rámci výuky němčiny jako cizího jazyka.ANDRÁŠOVÁ, HANA. Němčina jako další cizí jazyk po angličtině. In: Janíková, Věra a kol.: Výuka cizích jazyků. Ediční řada: Pedagogika. Praha: Grada, 2011, s. 133 – 159. ISBN 978-80-247-3512-2

 • Projektová žádost TU Zvolen: Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine. Projekt č. 004TU Z-4/2019, str. 3

ANDRÁŠOVÁ, HANA. Mnohojazyčnost v podmínkách českého školství se zřetelem na výuku němčiny po angličtině.Habilitační práce. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012.

 • Frydrychová, Andrea. Výuka dalšího cizího jazyka z pohledu učitele: němčina po angličtině v české škole. Metodologie výzkumného šetření. Dizertační projekt. Brno: PdF MU, 2018. (Citace na str. 4)
 • Frydrychová, Andrea. Výuka dalšího cizího jazyka z pohledu učitele: němčina po angličtině v české škole. Metodologie výzkumného šetření. Dizertační projekt. Brno: PdF MU, 2018. (Citace na str. 5)
 • Projektová žádost TU Zvolen: Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine. Projekt č. 004TU Z-4/2019, str. 3

Odborné aktivity, ocenění vědeckou komunitou

 

Odborné aktivity - výběr
2008 členka akademického senátu při PF JU
2005 - 2016 předsedkyně Rady oborových didaktiků 2. stupně ZŠ při PF JU
2000 - dosud členka Rady oborových didaktiků 1. stupně ZŠ při PF JU
2010 - dosud členka předsednictva Svazu germanistů ČR
2011 - 2012 vedoucí pracovní skupiny na tvorbu Standardu pro testování žáků ZŠ z německého jazyka při MŠMT
2012 - 2013 vedoucí pracovní skupiny pro revizi RVP ZV při MŠMT
2012 - 2014 vedoucí pracovní skupiny pro tvorbu testovacího inspekčního rámce pro německý jazyk v rámci plošného testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ při ČŠI
2012 - 2014 vedoucí pracovní skupiny pro tvorbu testů z německého jazyka v rámci plošného testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ při ČŠI
2013 - 2015 vedoucí pracovní skupiny pro vytvoření instrumentů ke sledování podpory rozvoje a dosažené úrovně jazykové gramotnosti v rámci projektu "Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice" při ČŠI
2014 vedoucí zkušebního centra pro realizaci zkoušky z českého jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR
2016 - dosud členka Oborové rady Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Členka redakční rady časopisu Lingua viva
Členka redakční rady časopisu ACC JOURNAL
Členka Spolku germanistů a učitelů němčiny
Členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
Ocenění vědeckou komunitou:
17. 9. 2004 udělena Evropská jazyková cena Label 2004 za projekt "ČaF - didakticko-metodické základy výuky češtiny jako cizího jazyka".
24. 9. 2012 uděleno ocenění Evropský učitel jazyků roku 2012.

Účast ve výzkumných, rozvojových a vzdělávacích programech a grantech, akademické stáže

 

24. 6. 2019 udělena “Evropská jazyková cena Label 2019” za projekt Interkulturní a jazyková heterogenita v česko-bavorském příhraničí

 

Účast v projektech a grantech:

 

Entwicklung der Lehrerkompetenzen in heterogen zusammengesetzten Schulklassen nach den Prinzipien der Gestaltpädagogik.
Poskytovatel: Národní agentura Sokrates - program Comenius.
Číslo projektu: 71520-CP-1-2001-1-AT-COMENIUS-C31.
Období řešení: 1999 - 2001.

 

Koordinátor projektu: Landesschulrat für Steiermark und Modellschule Graz. Spoluřešitelka.ILTIS - Intercultural Learning for Teachers in secondary Schools.
Poskytovatel: Národní agentura Sokrates - program Lingua a Comenius.
Číslo projektu: 71106-CP-1-2001-1-DE-LINGUA-LA.
Období řešení: 1999 - 2002.

 

Koordinátor projektu: Goethe-Institut Inter Nationes. Spoluřešitelka.Qualifizierung von Tschechisch-Lehrkräften für fachbezogenes und berufsorientiertes Tschechisch als Fremdsprache.
Poskytovatel: Iniciativa Společenství INTERREG IIIA.
Číslo projektu: 02-J1.03-026-EEL 11023.
Období řešení: 2003 - 2004.

 

Koordinátor projektu: Der Bundesverband Deutscher Unternehmer in der Tschechischen Republik e.V. Spoluřešitelka.ČaF: didakticko-metodické základy výuky češtiny jako cizího jazyka. (ČaF = Čeština als Fremdsprache).
Poskytovatel: Škoda-Auto Mladá Boleslav.
Období řešení: 2003 - 2006.

 

Koordinátor projektu: PF JU v Českých Budějovicích, řešitel: Hana Andrášová.
Projekt obdržel Evropskou jazykovou cenu LABEL 2004. Cenu udělilo MŠMT dne 17. 9. 2004.

 

Inovace studijního programu "vybrané problémy ekonomie" a "hospodářská němčina". Projekt FRVŠ.
Poskytovatel: MŠMT.
Číslo projektu: 1764 F5c.
Období řešení: 2006.
Řešitel: Hana Andrášová, katedra germanistiky PF JU.

 

Zřízení multimediální učebny pro výuku nepřírodovědeckých oborů v budově PF JU v Dukelské ul. Projekt FRVŠ.
Poskytovatel: MŠMT.
Číslo projektu: 2273 Ab.
Období řešení: 2006.
Řešitel: Hana Andrášová, katedra germanistiky PF JU.

 

PAllianCZ Passauer Arbeits- und Berufszufriedenheitskonzept.
Poskytovatel: Iniciativa Společenství INTERREG IIIA.
Číslo projektu: 20071901.
Období řešení: 2006 - 2007.
Úspěšně oponováno.
Řešitel: Prof.Dr. Norbert Seibert, Lehrstuhl für Schulpädagogik, Passau, spoluřešitelé: PedF UK Praha a PF JU České Budějovice, katedra germanistiky.

 

Inovace disciplín souvisejících s němčinou pro hospodářskou praxi. Projekt FRVŠ.
Poskytovatel: MŠMT.
Číslo projektu: 1361 F5c.
Období řešení: 2007.
Řešitel: Hana Andrášová

 

PAneCZ - Beratungsnetzwerk als Orientierungshilfe für ein Lehramtsstudium. Optimierung von Ausbildungsstrukturen zur Förderung der Humanressourcen und Nutzung von Netzwerken.
Poskytovatel: Iniciativa Společenství INTERREG IIIA. Číslo projektu: 2007-288.
Období řešení: 2007 - 2008.
Řešitel: Prof.Dr. Norbert Seibert, Lehrstuhl für Schulpädagogik, Passau. Spoluřešitelka.

 

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce. Projekt ESF.
Poskytovatel: ESF.
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/01.0004.
Období řešení: 2011.
Příjemce: V-Studio, s. r. o., Národní vzdělávací fond, o. p. s., Asociace institucí vzdělávání dospělých, o. s. Spoluřešitelka.

 

Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů. Interkulturelle Bildung fűr Kinder, Schűler und Pädagogen IB-KSP. 
Registrační číslo projektu: M00228.
Název operačního programu: Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013
Číslo priority: 1.
Období řešení 1. 9. 2012 - 31. 8. 2014.
Hana Andrášová - expert týmu, zpracování "Doprovodné studie k výuce NJ v MŠ a na ZŠ

 

Interkultureller Kompetenzerwerb in der Lehrerausbildung/ Osvojování interkulturních kompetencí v rámci studia učitelství.
Poskytovatel: Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy
Číslo projektu: Cíl3/DF/SU/11/29
Období řešení: 8. 4. 2013 - 30. 9. 2014
Řešitel: Dr. Doris Cihlars, Universität Passau a Hana Andrášová

 

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice
Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/22.0003
Číslo Prioritní osy: 7.4a
Příjemce: ČŠI
Období řešení: listopad 2013 - květen 2015
Řešitel: ČŠI, Hana Andrášová - vedoucí týmu "Jazyková gramotnost"

 

Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti
Číslo projektu: 4-15-5341
Datum schválení projektu: 23. 6. 2015
Období řešení: 2015-2016
Výše příspěvku: do 190 000 CZK
Řešitel: Hana Andrášová a Dr. Doris Cihlars, Universität Passau

 

Aktivní role učitele v 21. století interkulturní výzvy v příhraničí Bavorsko Česká republika
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti
Číslo projektové žádosti: 4166515
Datum schválení projektu: 28. 6. 2016
Období řešení: 2016-2017
Výše příspěvku: do 180 000 CZK
Řešitel: Hana Andrášová a Dr. Doris Cihlars, Universität Passau

 

Sprachliche und interkulturelle Kompetenzen von Lehramtsstudierenden im bayerisch-tschechischen Grenzraum/Jazykové a kulturní kompetence studentů učitelství v bavorsko-českém příhraničí
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti.
Číslo projektové žádosti: 4177950.
Datum schválení projektu: 12. 12. 2017
Období řešení: 2018
Výše příspěvku: do 220 000 CZKSpolupráce s MŠMT:

 • vedoucí týmu na aktualizaci RVP ZV v oblasti cizích jazyků
 • vedoucí týmu na vypracování Standardů pro cizí jazyky
 

Mnohojazyčnost v podmínkách české školy se zvláštním zřetelem na výuku němčiny po angličtině. Výzkum byl financován z prostředků katedry germanistiky PF JU v Českých Budějovicích. Období řešení: 2007 - 2011. Řešitelka: Hana Andrášová. Výsledky výzkumu byly prezentovány v habilitační práci.

Interkulturelle und sprachliche Heterogenität im bayerisch-böhmischen Grenzraum/ Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí

Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti a BTHA
Období řešení: 2019
Řešitel: Hana Andrášová a Dr. Doris Cihlars, Universität Passau

 

Die Digitalisierung im interkulturellen und sprachheterogenen Unterricht an Schulen im bayerisch-tschechischen Grenzraum/Digitalizace v interkulturní a jazykově heterogenní výuce na školách v bavorsko-českém příhraničí 

Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti a BTHA
Období řešení: 2020
Řešitel: Hana Andrášová a Dr. Doris Cihlars, Universität Passau

Výzkumné projekty:

 

Hodnocení žáka a efektivity školní výuky. Poskytovatel: MŠMT. Výzkumný úkol 2-II-1/3-92/93. Období řešení: 1992 - 1993. Úspěšně oponováno. Řešitel: prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové.

Sonda 2004: celostátní výzkum stavu jazykového vzdělávání v ČR.
Poskytovatel: Asociace Linguae, s.r.o.
Období řešení: 2003 - 2004.
Koordinátor projektu: Asociace Linguae, s.r.o.
Řešitelé: Mgr. Jan Musil (Linguae, s.r.o.), Kateřina Musilová (diplomantka Hany Andrášové) a Hana Andrášová.

 

Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině. Poskytovatel: GA ČR. Číslo projektu: GAP407/11/0321. Období řešení: 2011 - 2013. Řešitel: doc. Věra Janíková, katedra německého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU Brno.

PAktIKum – Interkultureller Kompetenzerwerb in der Lehrerausbildung / Osvojování interkulturních kompetencí v rámci studia učitelství, Dr. Doris Cihlars und doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy: Cíl3/DF/SU/11/29-PF, 8. 4. 2013 – 30. 9. 2014.

Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v česko-německém příhraničí. Česko-německý fond budoucnosti, č. projektu 4-15-5341. Řešitelé: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Dr. Doris Cihlars, (Universität Passau), 2015 – 2016.

Aktivní role učitele v 21. století interkulturní výzvy v příhraničí Bavorsko – Česká republika. Česko-německý fond budoucnosti, č. projektu: 4-16-6515. Řešitelé: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Dr. Doris Cihlars, (Universität Passau), 2016 – 2017.

Jazykové a kulturní kompetence studentů učitelství v bavorsko-českém příhraničí, č. projektu 4-17-7950, doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Dr. Doris Cihlars, (Universität Passau), 12. 12. 2017 – 31. 12. 2018. Projekt je z 50 % podporován Česko-německým fondem budoucnosti a z 50 % Bavorsko-českou vysokoškolskou agenturou.

Sprachliche und interkulturelle Kompetenzen von Lehramtsstudierenden im bayerisch-tschechischen Grenzraum/Jazykové a kulturní kompetence studentů učitelství v bavorsko-českém příhraničí.

Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti.

Číslo projektové žádosti: 4_17_7950.

Datum schválení projektu: 12. 12. 2017

Období řešení: 2018

Výše příspěvku: do 220 000 CZK

Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí/Interkulturelle und sprachliche Heterogenität im bayerisch-böhmischen Grenzraum, č. projektu 4_18_8179. Řešitelé: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Dr. Doris Cihlars, (Universität Passau), 1. 2. 2019 – 31. 7. 2019. Projekt je z 50 % podporován Česko-německým fondem budoucnosti a z 50 % Bavorsko-českou vysokoškolskou agenturou.

Bildungsraum ohne Grenzen – Musik und Germanistik verbinden Nachbarn. INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik, č. projektu KPF-01-116. Řešitelé: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Paul Raab (UNESCO Musikmittelschule Freistadt), 2018 – 2019.

 

Členka projektu IPUP PF JU - KA1, KA2, KA3 a KA4

 

Akademické stáže

 

Září 1981 - únor 1982 studium germanistiky v Brandenburgu

 

Stáže krátkodobého charakteru

 

2001 pobyt na Filozofické fakultě Univerzity v Regensburgu v rámci mobilit Erasmus.
2011 pobyt na Vysoké škole pedagogické v Linci v rámci mobilit Erasmus.
2012 pobyt na Vysoké škole pedagogické v Linci v rámci mobilit Erasmus.
2013 2× pobyt na Vysoké škole pedagogické v Linci v rámci mobilit Erasmus.
2013 2× pobyt na Univerzitě Pasov v rámci mobilit Erasmus.
2017 pobyt na Univerzitě Pasov v rámci mobilit Erasmus
2017 výuka didaktiky němčiny jako druhého jazyka na FF Univerzity Pasov
2017 pobyt na Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
2018 4.-6. 9.: pobyt Erasmus plus na Pädagogische Hochschule OÖLinz
2018 5.-10. 11.: návštěva Arménské státní pedagogické univerzitě "Khachatur Abovyan" (ASPU), Jerevan v rámci projektu IP

Členství ve zkušebních komisích

PedF MU Brno, 3. 5. 2018 a 22. 5. 2018 – členka habilitační komise – Martin Lachout

České Budějovice, března 2018 - členka zkušební komise a vedoucí zkušebního centra pro realizaci zkoušky z českého jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

České Budějovice, 6. 2018 - členka zkušební komise a vedoucí zkušebního centra pro realizaci zkoušky z českého jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

České Budějovice, 11. 2018 - členka zkušební komise a vedoucí zkušebního centra pro realizaci zkoušky z českého jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

České Budějovice, 9. 5. 2018 – členka komise soutěže SIP

21. 8. 2018 - členka zkušební komise a oponentka pro doktorské studium FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě v studijním oboru Cizí jazyky a kultury (Lucia Miháliková a Adam Brutovský)

České Budějovice. 12. 10. 2018, rigorózní řízení Mgr. Lenky Hessové, PF JU, členka zkušební komise