Podpora výuky druhého cizího jazyka na základních školách

Katedra germanistiky PF JU podporuje zachování povinného druhého cizího jazyka vyučovaného na základních školách.

Velmi se angažuje ve veřejné diskuzi k tématu i v podpůrné práci pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Dokumenty z roku 2023:

Reakce na aktuální verzi tzv. Hlavních směrů revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání z 1. 2. 2023 >

Cílem tohoto krátkého dokumentu je reagovat na aktuální verzi tzv. Hlavních směrů revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a uvést na pravou míru některá tvrzení, která jsou vněm obsažena a která jsou členy Expertního panelu opakovaně předkládána učitelům, ředitelům i široké veřejnosti. Tato tvrzení se týkají plánované reformy výuky dalšího cizího jazyka, která má být podle autorů dokumentu pouze volitelná, a nikoli povinná pro všechny žáky.

 

Dotazy pracovní skupiny Jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyky k Zadání pro NPI ČR Revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j.: MSMT-21618/2022-4 >

Jako členové pracovní skupiny Jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyky prohlašujeme, že jsme se podrobně seznámili s technickým Zadáním pro Revize RVP ZV. Předložený text, který slouží primárně NPI ČR a nikoliv nám, ale vnímáme v některých formulacích jako nedostatečně srozumitelný. Proto žádáme NPI ČR o explicitní vysvětlení, jak s tímto dokumentem bude pracovat a jak se má promítnout do práce panelů.