Bakalářské studium

Charakteristika studijního oboru

Z hlediska obsahu lze předměty vyučované v rámci bakalářského studia rozčlenit do čtyř okruhů:

  1. praktický jazyk;
  2. lingvistika;
  3. literatura, historie, kultura a reálie;
  4. úvod do pedagogické praxe.

Jejich vzájemný poměr je po stránce rozsahu výuky i náročnosti nastaven tak, aby posluchač získal vyvážený soubor znalostí a dovedností nezbytných jak pro okamžité uplatnění v praxi, tak pro následné magisterské studium němčiny, ať už je zaměřeno pedagogicky, odborně filologicky, či jinak, a to na domácích vysokých školách i v zahraničí.

 

Profil absolventa

Studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání je chápán jako příprava na navazující magisterské studium Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ.

Absolventi si osvojí základy německého jazyka a naučí se uplatňovat své odborné znalosti o oboru v komunikaci ústní i písemné. V jazykové přípravě je kladen důraz na vyváženost teorie a praxe.

Vedle získání solidních znalostí v oblasti německé fonetiky a fonologie, gramatiky, syntaxe, lexikologie a slovotvorby se studenti naučí přiměřeně správně komunikovat, tedy rozumět poslechovým a čteným textům a interpretovat je, ústně a písemně se vyjadřovat na úrovni minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolventi budou vybaveni jazykovými a interkulturními kompetencemi na takové úrovni, aby mohli bez problémů pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo přejít přímo do praxe. Jejich významnou předností bude, že budou nejen dobře jazykově vybaveni, ale budou se též dobře orientovat v reáliích a dějinách německy mluvících zemí. Vzhledem k předpokladu, že hned na počátku navazujícího studia budou muset absolvovat průběžnou pedagogickou praxi, je jejich oborová didaktická příprava zahájena již v 5. semestru bakalářského stupně. Studenti si osvojí některé základní dovednosti v oblasti plánování, realizace a evaluace výuky.

Díky pedagogicko-psychologické složce se absolvent může uplatnit jako asistent pedagoga na ZŠ a vykonávat pomocné výchovné práce zaměřené např. na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků, vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků, individuální práci s dítětem nebo skupinou dětí podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo podle stanovených osnov. Může také pracovat jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže.

Po úspěšném absolvování magisterského studia nabízí katedra germanistiky v rámci programu celoživotního vzdělávání Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách.

 

Přehledné informace k aktuálnímu přijímacímu řízení >