DOPLŇUJÍCÍ DIDAKTICKÉ STUDIUM NĚMECKÉHO JAZYKA PRO UČITELE  2. STUPNĚ ZŠ A PRO UČITELE SŠ

Informace k zahájení studia CŽV na KNJ v ZS 2021/2022

 

 

Popis vzdělávacího programu

 

Pořadové číslo: 10

 

 1. Název vzdělávacího programu:

 

DOPLŇUJÍCÍ DIDAKTICKÉ STUDIUM NĚMECKÉHO JAZYKA PRO UČITELE
2. STUPNĚ ZŠ A PRO UČITELE SŠ

 

Doplňujícím didaktickým studiem německého jazyka získává jeho absolvent znalosti
a dovednosti v oblasti oborové didaktiky němčiny. Žádost o akreditaci tohoto vzdělávacího programu vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb., §6b o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vzdělávací program je určen v rámci CŽV učitelům, kteří splňují požadavek absolutoria magisterského studijního programu a kteří prokáží znalost německého jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky – viz Standard doplňujícího didaktického studia.

 

 

 1. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

 

Program je v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. zaměřen na získání znalostí a rozvoj dovedností v oblasti didaktiky německého jazyka jako jazyka cizího pro ZŠ a SŠ. Výuka je vedena v německém jazyce a je zakončena zkouškou. Průběžně je dbáno na rozvoj komunikativní kompetence účastníků kurzu se zvláštním ohledem na rozvoj jejich dovednosti řídit výuku v německém jazyce.

Obsahem programu jsou následující témata:

 

 1. Fremdsprachendidaktik (Gegenstand, Bezugswissenschaften), Lehr- und Lernziele des Fremdsprachenunterrichts

Didaktika cizích jazyků (předmět, příbuzné vědy), cíle výuky cizích jazyků

 1. Kommunikationsfähigkeit ale eines der Ziele des Fremdsprachenunterrichts

Komunikační kompetence jako jeden z cílů výuky cizích jazyků

 1. Methoden des Fremdsprachenunterrichts im Überblick

Přehled metod výuky cizích jazyků

 1. Kommunikative pragmatisch orientierte Methode und postmethodische Ära

Komunikativní pragmaticky orientovaná metoda a postkomunikativní epocha

 1. Sprachenerwerbstheorien

Teorie osvojování jazyků

 1. Rahmenprogramm für Deutsch, Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen, Das Europäische Sprachenportfolio

RVP ZV a RVP pro gymnázia, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio

 1. Hauptprobleme der Tschechen in der deutschen Aussprache

Hlavní problémy českých žáků v německé výslovnosti

 1. Wortschatzarbeit im Unterricht

Práce se slovní zásobou ve výuce

 1. Interferenz und Transfer, Bilinguismus

Interference a transfer, bilingvismus

 1. Europäische und tschechische Sprachenpolitik

Evropská a česká jazyková politika

 1. Mehrsprachigkeit, Deutsch nach Englisch, Konsequenzen für den Unterricht

Mnohojazyčnost, němčina jako cizí jazyk po angličtině, závěry pro výuku

 1. Grundlagen der Grammatikarbeit im Fremsprachenunterricht

Základy práce s gramatickým učivem ve výuce

 1. Die Problematik des Hörverstehens

Problematika poslechu s porozuměním

 1. Mündliche Kommunikation im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht

Ústní komunikace ve výuce němčiny jako cizího jazyka

 1. Das Leseverstehen, Charakteristik

Čtení s porozuměním, charakteristika

 1. Schreibfertigkeit, schriftliche Textproduktion als Prozess, kreatives Schreiben

Řečová dovednost psaní, písemný projev jako proces, tvořivé psaní

 1. Didaktische und methodische Aspekte der Landeskunde, interkulturelle Kompetenz – interkulturelles Lernen

Didaktické a metodické aspekty reálií, interkulturní kompetence – interkulturní učení

 1. Didaktische Spiele, Lieder im Fremdsprachenunterricht

Didaktické hry, písně ve výuce cizího jazyka

 1. Leistungsmessung

Zkoušení a testování

 1. Fehler und ihre Korrektur

Chyby a jejich oprava

 1. Medien im Fremdsprachenunterricht

Média ve výuce cizích jazyků

 1. Computergestützter Deutschunterricht

Využití počítačů ve výuce německého jazyka

 1. Lehrwerkbeurteilung und –analyse für die Unterrrichtspraxis

Hodnocení a analýza učebních souborů pro výukovou praxi

 1. Motivation beim fremdsprachlichen Lernen

Motivace ve výuce cizích jazyků

 1. Unterrichtsgestaltung, – planung und -analyse, Evaluationsverfahren, Sozialformen

Realizace, plánování a analýza výuky, evaluační postupy, organizační formy práce

 1. Literaturdidaktik, Textarbeit

Didaktika literatury, práce s textem

 1. Projektarbeit

Projektové vyučování

 1. Dramapädagogik

Dramatická výchova

 1. Der Einsatz von Lernstrategien, autonomes Lernen, Europäisches Portfolio

Práce se strategiemi učení, autonomní učení, Evropské jazykové portfolio

 1. Förderung der Schüler mit Lese- Rechtschreibschwierigkeiten

Podpora žáků se specifickými poruchami učení

 

 

 1. Forma:

 

Program doplňujícího didaktického studia německého jazyka probíhá v prezenční formě.

 

 

 1. Vzdělávací cíl:

 

Program doplňujícího didaktického studia německého jazyka je zaměřen na získávání metodických a didaktických znalostí v oblasti výuky německého jazyka na ZŠ a SŠ. Účastníci programu si osvojí nejen nejnovější teoretické poznatky didaktiky německého jazyka, ale naučí se je též vhodně aplikovat do praxe, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám výuky. Absolventi budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, bez nichž se moderní učitel cizích jazyků neobejde. Po absolvování budou účastníci programu schopni kvalifikovaně vyučovat německý jazyk na ZŠ a SŠ.

 

 

 1. Hodinová dotace :

 

Výuka probíhá v šestihodinových blocích po dobu 10 týdnů. V 11. týdnu se koná závěrečná ústní zkouška. Každému z třiceti probíraných tematických okruhů jsou věnovány dvě hodiny výuky a dvě hodiny samostudia. Celková časová dotace na přímou výuku tedy činí 60 vyučovacích hodin.