Bakalářské práce – témata a pokyny

Aktuální návrhy témat bakalářských prací

 

Postup při zadávání:

Studující 2. roč. Bc studia si vybere některé z navrhovaných témat a kontaktuje příslušného vyučujícího. S tím se domluví na konečném znění zadání. Je možné navrhnout i vlastní téma a s vyučujícím se na něm domluvit.

 

Termín pro zadání BP je 22. 04. 2022.

 

Poté bude zadání vypracováno v programu STAG a po podpisu vedoucí katedry a děkanky fakulty bude předáno studujícímu. Studující budou informováni, kdy si mohou svá zadání u sekretářky katedry vyzvednout prostřednictvím webových stránek katedry.

 

 

Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.

 

Bilingvismus v období pozdního školního věku a jeho vliv na profesní život

Phraseologismen im Werk von Christine Nöstlinger und ihre Übersetzung ins Tschechische

 

 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.

 

Zu den morphosyntaktischen und lexikalischen Charakteristika der Konstruktion scheinen + zu-Infinitiv im geschriebenen Gegenwartsdeutschen / K morfosyntaktickým a lexikálním vlastnostem konstrukce scheinen + infinitivní vazba s zu v současné psané němčině

Deagentive Konstruktionen im geschriebenen Gegenwartsdeutschen / Deagentivní konstrukce v současné psané němčině

 

 

Dr. phil. Zdeněk Pecka

 

Variace daných témat jsou možné

 

1. Literatur und literarisches Leben in den Medien

2. Tschechische und deutsche oder österreichische Partnerstädte: Kommunikation der Realisierungen in Medien

3. Wege des Wissens zwischen den Universitäten in der Region Südböhmen/Oberösterreich/Bayern. Zusammenarbeit und Wissenstransfer im Bereich Germanistik

4. Literarische Rhetorik in den Medien.

 

 

PhDr. Martin Junge M.A.

 

1. Ke šturcu! – Slang dopraváků (železničářů)

2. Felix Holzmann – Seine Komik, seine Sketche

3. Österreichische Volksanwaltschaft vs. český ombudsman

4. Onlineunterricht in der medialen Berichterstattung (vergleichsbasiert)

5. Umsetzung des Onlineunterrichtes im Jahr 2020 und die Informationen der jeweiligen Ministerien (Deutschland, Österreich, Tschechien…)

6. Direkte Demokratie (Deutschland, Tschechien, der Schweiz und Österreich)

 

Další  témata dle přání a návrhů studujících jsou možná.

Jazyk BP buď ČJ nebo NJ.

 

Pokyny k vypracování bakalářské práce na katedře germanistiky >