STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA A LITERATURY NA SŠ

Informace k zahájení studia CŽV na KNJ v ZS 2021/2022

 

 

 1. Název vzdělávacího programu:

 

STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA A LITERATURY NA SŠ

 

Studiem k rozšíření odborné kvalifikace získává jeho absolvent způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na střední škole. Žádost o akreditaci tohoto vzdělávacího programu vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb., § 6, odst. 1, písm. a), o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vzdělávací program je určen v rámci CŽV učitelům, kteří úspěšně absolvovali studium učitelství německého jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy a kteří si chtějí rozšířit své vzdělání na učitelství pro střední školy.

 

Přehled jednotlivých předmětů v rozvrhu >

 

 1. Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

 

Program je v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb., § 6, odst. 1, písm. a) zaměřen na rozšíření odborné kvalifikace pedagogů pro výuku německého jazyka ze základní školy na školu střední. Výuka je rozčleněna do čtyř modulů: modulu lingvistického, literárně-vědného, didaktického, kulturně historického a pedagogicko psychologického. Každý modul je zakončen ústní zkouškou, celý program pak komisionální ústní zkouškou. Výuka je vedena u prvních čtyř modulů v německém jazyce, v pátém modulu pak v jazyce českém. Obsah jednotlivých dílčích témat je neustále inovován v závislosti na aktuálním stavu vědeckého poznání.

Náplň jednotlivých modulů:

 

 1. Modul lingvistický

 

Modul Morphologie/morfologie (Mgr. Jana Kusová, Ph.D.)

Cíl modulu: Modul Morphologie prohloubí znalosti studujících v oblasti flexe současné němčiny.

Obsah modulu: Přednášky a semináře se soustředí na morfosyntaktickou kategorii slovesného času (vztahy a užití jednotlivých slovesných časů), modalitu, slovesné předpony, konjunktiv I a II, skupinu kolísajících a nepravidelných sloves (aktuální vývoj), výjimečná flektivní paradigmata substantiv, skloňování adjektiv, užití zájmen a obtížných druhů číslovek, celkově na stavbu současné nominální fráze.

 

Modul Syntax/syntax (Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.)

Cíl modulu: Studující si v modulu Syntax prohloubí znalosti v oblasti větné stavby. Předmět předpokládá základní znalosti syntaxe.

Obsah modulu: Funkční větná perspektiva, tematická posloupnost (František Daneš), teorie mluvních aktů; slovosled, věta jednoduchá, souvětí souřadné a podřadné, děje v časové posloupnosti; zvláštnosti větné stavby, odchylky od pravidelné větné stavby; nominalizace, verbalizace; gerundivum; transformace přímé řeči na nepřímou; celková a částečná negace, speciální případy negace (vícenásobná negace s pozitivním významem, slovesa s negujícím významem, negace předponami a příponami); vývojové tendence v syntaxi současné němčiny (slovesně jmenná spojení, uvolňování z větného rámce).

 

Modul Lexikologie und Wortbildung/lexikologie a slovotvorba (Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.)

Cíl modulu: Studující si v modulu Lexikologie und Wortbildung prohloubí znalosti ve výstavbě a struktuře německé slovní zásoby s důrazem na současný jazyk. Předmět předpokládá základní znalosti v oblasti lexikologie a slovotvorby.

Obsah modulu: Důležité aspekty vývojových tendencí ve slovní zásobě současné němčiny: neologismy, vliv hovorového jazyka a sociálních skupin na slovní zásobu, jazyk mládeže (Jugendsprache), módní slova (Modewörter); německý jazyk jako pluricentrický jazyk, variety současné němčiny; cizí slova v němčině (se zaměřením na rod a množné číslo); přejatá slova (se zaměřením na přejatá slova z angličtiny a jejich výslovnost v němčině); frazeologie.

Tradiční i netradiční slovotvorné postupy; krácení slov, participiální konstrukce, nejproduktivnější přípony substantiv a adjektiv; univerbizace; serializace; přechylování; antroponyma, toponyma.

 

Modul Soziolinguistik/sociolingvistika (Mgr. Jana Kusová, Ph.D.)

Cíl modulu: Modul Soziolinguistik zprostředkuje studujícím orientaci v pomezní disciplíně lingvistiky a sociologie. Soustředí se na současný jazyk (němčinu) a jeho sociální/společenskou dimenzi a nabídne studujícím obohacující pohled na jazyk jako komunikační – spojující i rozdělující – prostředek společnosti, který jim ozřejmí možnosti a variabilitu jazyka v moderní mnohovrstevné společnosti.

Obsah modulu: počátky germanistické sociolingvistiky (Bernsteinova teorie deficitu, diferenční hypotéza, vliv příslušnosti k určité sociální vrstvě na používanou formu jazyka); sociolingvistika jako varietní lingvistika (varieta, sociolekt, dialekt, registr, idiolekt, standardní jazyk, norma atd); mimojazykové skutečnosti – jazyk z hlediska sociální vrstvy, věku, skupiny, role a situace; jazyk skupiny v rámci jazykového společenství (pro němčinu např. silný vliv dialektů); jazyk profesní skupiny – Fachsprache.

 

Modul Sprachgeschichte/dějiny jazyka (Mgr. Jana Kusová, Ph.D.)

Cíl modulu: Cílem modulu Sprachgeschichte je identifikace a pochopení vývojových mezníků a zákonitostí, které výrazně ovlivňují současný fonologický a morfosyntaktický systém německého jazyka.

Obsah modulu: systém vokálů a konsonantů na pozadí historického vývoje, vývoj verbálního systém němčiny (silná – slabá – smíšená slovesa, modální slovesa, „Ablautreihen“ atd.), vývoj systému nominální flexe (pád, číslo, rod).

 

 1. Modul literárněvědný

 

Cíl modulu: Literárněvědný modul prohloubí znalosti německy psané literatury od počátků do současnosti a rozšíří schopnosti s literárními texty adekvátně pracovat jak při jejich interpretaci a analýze, tak při jejich použití ve výuce. Důraz bude kladen na vlastní rozsáhlou zkušenost s německy psanou literaturou (četba),  analýzu (teorie a literárněvědné metody) a na hlubší porozumění historickému kontextu (dějiny literatury jako součást historie).

 

Obsah modulu:

 1. a) počátky německy psané literatury, literatura a dějiny vrcholného a pozdního středověku, literatura humanismu a německá reformace, barokní literatura, německé osvícenství v literatuře, význam německé literatury ve 2. polovině 18. století, německý romantismus, literatura a revoluce, biedermeier a doba předbřeznová, grunderská literatura a realismus, význam moderny v německy psané literatuře, německý expresionismus, literatura Výmarské republiky, doba NS a exilová literatura, poválečné období v národních literaturách a význam roku 1968, současná migrační a mediální literatura
 2. b) literární teorie a literárněvědné metody
 3. c) literatura pro děti a mládež a didaktizace literatury pro výuku německého jazyka na gymnáziích a středních školách

 

 1. Modul didaktický

 

Cíl modulu: Studium v rámci didaktického modulu je zaměřeno na získávání metodických a didaktických znalostí v oblasti výuky německého jazyka na SŠ.  Účastníci kurzu si osvojí nejen nejnovější teoretické poznatky didaktiky německého jazyka, ale naučí se je též vhodně aplikovat do praxe, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám výuky. Absolventi budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, bez nichž se moderní učitel cizích jazyků neobejde. Po absolvování budou účastníci kurzu schopni kvalifikovaně vyučovat německý jazyk na SŠ. Všechny dílčí okruhy z didaktiky německého jazyka jsou zpracovány s ohledem na středoškolskou problematiku.

Obsah modulu:

 • Fremdsprachendidaktik (Gegenstand, Bezugswissenschaften), Lehr- und Lernziele des Fremdsprachenunterrichts an der Mitteschule

Didaktika cizích jazyků (předmět, příbuzné vědy), cíle výuky cizích jazyků na střední škole

 • Kommunikationsfähigkeit als eines der Ziele des Fremdsprachenunterrichts

Komunikační kompetence jako jeden z cílů výuky cizích jazyků

 • Kommunikative pragmatisch orientierte Methode und postmethodische Ära

Komunikativní pragmaticky orientovaná metoda a postkomunikativní epocha

 • Sprachenerwerbstheorien

Teorie osvojování jazyků

 • Rahmenprogramm für Deutsch an den Mittelschulen, Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen, Das Europäische Sprachenportfolio

RVP pro střední vzdělávání (RVP G, RVP GSP, RVP SOV, RVP JŠ), Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio

 • Hauptprobleme der Tschechen in der deutschen Aussprache

Hlavní problémy českých žáků v německé výslovnosti

 • Wortschatzarbeit im Unterricht

Práce se slovní zásobou ve výuce

 • Interferenz und Transfer, Bilinguismus

Interference a transfer, bilingvismus

 • Europäische und tschechische Sprachenpolitik

Evropská a česká jazyková politika

 • Mehrsprachigkeit, Deutsch nach Englisch, Konsequenzen für den Unterricht

Mnohojazyčnost, němčina jako cizí jazyk po angličtině, závěry pro výuku

 • Grundlagen der Grammatikarbeit im Fremsprachenunterricht

Základy práce s gramatickým učivem ve výuce

 • Die Problematik des Hörverstehens

Problematika poslechu s porozuměním

 • Mündliche Kommunikation im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht

Ústní komunikace ve výuce němčiny jako cizího jazyka

 • Das Leseverstehen, Charakteristik

Čtení s porozuměním, charakteristika

 • Schreibfertigkeit, schriftliche Textproduktion als Prozess, kreatives Schreiben

Řečová dovednost psaní, písemný projev jako proces, tvořivé psaní

 • Didaktische und methodische Aspekte der Landeskunde, interkulturelle Kompetenz – interkulturelles Lernen

Didaktické a metodické aspekty reálií, interkulturní kompetence – interkulturní učení

 • Didaktische Spiele, Lieder im Fremdsprachenunterricht

Didaktické hry, písně ve výuce cizího jazyka

 • Leistungsmessung

Zkoušení a testování

 • Fehler und ihre Korrektur

Chyby a jejich oprava

 • Medien im Fremdsprachenunterricht

Média ve výuce cizích jazyků

 • Computergestützter Deutschunterricht

Využití počítačů ve výuce německého jazyka

 • Lehrwerkbeurteilung und –analyse für die Unterrrichtspraxis

Hodnocení a analýza učebních souborů pro výukovou praxi

 • Motivation beim fremdsprachlichen Lernen

Motivace ve výuce cizích jazyků

 • Unterrichtsgestaltung, – planung und -analyse, Evaluationsverfahren, Sozialformen

Realizace, plánování a analýza výuky, evaluační postupy, organizační formy práce

 • Literaturdidaktik, Textarbeit

Didaktika literatury, práce s textem

 • Projektarbeit

Projektové vyučování

 • Dramapädagogik

Dramatická výchova

 • Der Einsatz von Lernstrategien, autonomes Lernen, Europäisches Portfolio

Práce se strategiemi učení, autonomní učení, Evropské jazykové portfolio

 • Förderung der Schüler mit Lese- Rechtschreibschwierigkeiten

Podpora žáků se specifickými poruchami učení

 

 1. Modul kulturně historický

 

Modul Aktuelle Entwicklungstrends in den deutschsprachigen Ländern/aktuální vývojové tendence v německy mluvících zemích (Mgr. Jana Kusová, Ph.D.)

Cíl modulu: Cílem modulu Aktuelle Entwicklungstrends in den deutschsprachigen Ländern aktualizace a prohloubení znalostí reálií německy mluvících zemí tak, aby odpovídaly požadavkům výuky na střední škole.

Obsah modulu: politický systém v německy mluvících zemích (vzájemné srovnání a specifika), aktuální hospodářský vývoj, německy mluvící země a jejich působení v internacionálních strukturách; zvláštní pozornost bude věnována aktuálnímu vývoji vzdělávacího systému.

 

 

Modul Kultur- und Kunstgeschichte der deutschsprachigen Länder/ dějiny kultury a umění v německy mluvících zemích (Mgr. Jana Kusová, Ph.D.)

Cíl modulu: Cílem modulu Kultur- und Kunstgeschichte der deutschsprachigen Länder je rozšíření znalostí dějin německy mluvících zemí o kulturní a kunsthistorický rozměr, současně si studující rozšíří odbornou slovní zásobu. Pro středoškolskou výuku je možné tyto znalosti úspěšně využít jako motivační prvek, jedná se také o velmi důležité průřezové téma. Výuka se soustředí na nejstarší období – antika až barokní období.

Obsah modulu: antická kultura a památky na území německy mluvících zemí; umění doby karolínské  a románské: architektura, Karel Veliký a jeho dvůr, karolinská renesance, Fulda, Cáchy; románská plastika, knižní malba, kovolitectví atd.; umění doby gotické: gotická architektura, svět gotické katedrály, Backsteingotik, středověké město, gotická plastika, vitráž atd.; umění doby renesanční: renesanční architektura, A. Dürer, L. Cranach, M. Schongauer, H. Baldung zv. Grien, A. Altdorfer, M. Grünewald, H. Holbein, B. Spranger, H. v. Aachen atd.; umění doby barokní: barocke Architektur, Familie Dientzenhofer, Jan Blažej Santini Aichel, M.B. Braun, F.M. Brokof, Fischer von Erlach, Balthasar Neumann atd.

 

 1. Modul pedagogicko psychologický

 

Pedagogika SŠ (celkem 25 hod.)

Předmět bude zaměřen na specifika vzdělávání studentů na středních školách. Součástí tohoto předmětu budou témata z obecné didaktiky, sociální pedagogiky a speciální pedagogiky.

Obecná didaktika (15 hod.) – PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z obecné didaktiky, rozvoj didaktického myšlení,
a dále aktualizovat problematiku a specifikovat ji k tématům středoškolské didaktiky. Počítá se, že posluchači již disponují na základní úrovni vstupními znalostmi z obecné didaktiky ZŠ.

Přehled témat výuky:

 1. Didaktika střední školy; pojetí a cíle vzdělávání na středních školách; současný žák střední školy; konstrukce kognitivních cílů.
 2. Proměny středního školství (masifikace; problematika odborného vzdělávání; zahraniční modely středoškolské přípravy).
 3. Mezinárodní zjišťování výsledků vzdělávání (metodologické přístupy, možnosti a rizika; výsledky a jejich interpretace).
 4. Determinanty výuky na středních školách, specifika.
 5. Specifika školního hodnocení na středních školách, testování žáků, státní maturity.
 6. Obsah středoškolské výuky. Kurikulární reforma na středních školách, smysl, realizace záměru, výzkumy, výsledky.
 7. Vybrané organizační formy vyučování (aktivizující přístupy, možnosti individualizace, diferenciace, projektové vyučování, fiktivní firmy)
 8. Učitel střední školy (kvalifikace a různorodost požadavků, různorodost kategorií středoškolských učitelů; vyučovací styl učitele, možnosti diagnostiky žáků a třídy, heterogenita středoškolských sborů).

Sociální pedagogika (5 hod.) – PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Cílem předmětu je připravit posluchače na zvládání problematiky výchovné a preventivní práce na středních školách a pomoci se orientovat v problematice rizikového chování dospívajících.

Přehled témat výuky

 1. Rizikové chování mládeže – příčiny, projevy.
 2. Systém preventivní a výchovné práce na středních školách.
 3. Metody a prostupy specifické a nespecifické primární prevence na střední škole.

Speciální pedagogika (5 hod.) – Mgr. Marie Najmonová

Cílem předmětu je připravit posluchače na inkluzivní vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole.

Přehled témat výuky

 1. Inkluzivní vzdělávání na středních školách.
 2. Speciálně pedagogický přístup k studentům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách.

 

 

Psychologie SŠ (celkem 25 hod.) –  PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

 

Předmět je zaměřený na rozvoj psychologických kompetencí v oblasti učitelství pro střední školy. Základem bloku je propojení několika klíčových oblastí psychologie a představení psychologických metod, které směřují k úspěšnému výkonu učitelské profese.

 

Psychologie pro učitele 

Cílem předmětu je ve třech blocích rozvinout základní znalosti v oblasti psychologie
a podpořit uvažování o psychologickém a sociálním rozměru vzdělávání. Cílem je rovněž propojit pedagogické a didaktické kompetence s kompetencemi psychologickými, posílit zdravý profesní i osobnostní růst a poskytnout podporu při řešení situací, ve kterých hraje psychologická rovina klíčovou roli.

 

Přehled témat výuky:

 

 1. Úvod do psychologie (9 hod.)
  • Úvod do problematiky lidské osobnosti
   – osobnost jako komplex, determinace osobnosti, osobnostní růstu
  • Vývojová psychologie se zaměřením na období adolescence
   – psychologická ontogeneze a fylogeneze, specifika psychologie adolescence
  • Sociální a situační rovina lidského chování a prožívání
   – socializační procesy, interakce (atribuce, dojmy, schémata), skupinové jevy
  • Psychopatologie, sociální patologie, psychické zdraví a psychologická podpora
   – úvod do psychologické patologie, přehled poruch, prevence a řešení psychických problémů
  • Charakter, morálka, lidské ctnosti
 2. Psychologické kompetence učitele (9 hod.)
  • Motivace ve vyučování
   – potřeby a deficity žáků, způsoby naplňování potřeb
  • Efektivní komunikace
   – komunikační bloky, aktivní naslouchání
  • Konflikty a jejich řešení
   – mechanismy zpracování konfliktu, konfrontace, řešení
  • Paměť a učení
   – paměťové strategie, pomůcky, strukturace učiva
 3. Efektivní propojení psychologie s učitelskou praxí (7 hod.)
  • Projektování a realizace vyučování, spolupráce s oborovou didaktikou
  • Supervize a intervize, sdílení profesních kompetencí
  • Řešení konkrétních pedagogických problémů a situací v psychologické perspektivě

 

 

 

 1. Forma:

 

Program doplňujícího studia k rozšíření odborné kvalifikace v německém jazyce pro výuku na středních školách probíhá v prezenční formě.

 

 1. Vzdělávací cíl:

 

Program je zaměřen na získávání metodických a didaktických znalostí v oblasti výuky německého jazyka na středních školách. Účastníci programu si osvojí nejnovější teoretické poznatky z lingvistiky (fonetiky, morfologie, lexikologie, slovotvorby, syntaxe, historické mluvnice a sociolingvistiky), z didaktiky německého jazyka pro střední školy, z literatury se zvláštním zřetelem na současnou literaturu německy mluvících zemí, z reálií německy mluvících zemí zaměřených především na aktuální témata a z dějin umění. Absolventi budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, bez nichž se moderní učitel cizích jazyků na střední škole neobejde. Po absolvování budou účastníci kurzu schopni kvalifikovaně vyučovat německý jazyk na středních školách.

 

Přehled předmětů

 

Zkratka předmětu Název předmětu Počet kreditů Rozsah výuky v hod. Zakončení Doporučený semestr
LINGUISTIK/LINGVISTIKA
KNJ/3MO Modul Morphologie/morfologie Kusová 6 16  

Kolokvium

 

1.

KNJ/3SY Modul Syntax/syntax

Hofmannová

5 15 Kolokvium 1.
KNJ/3LS Modul Lexikologie und Wortbildung/lexikologie a slovotvorba

Hofmannová

5 15  

Kolokvium

 

1.

KNJ/3SL Modul Soziolinguistik/sociolingvistika

Kusová/Junge

5 15  

Kolokvium

 

1.

KNJ/3DJ Modul Sprachgeschichte/dějiny jazyka Kusová 5 15  

Kolokvium

 

1.

  GESCHICHTE UND LANDESKUNDE/DĚJINY A REÁLIE
KNJ/3ATV Modul Aktuelle Entwicklungstrends in den deutschsprachigen Ländern/aktuální tendence vývoje v německy mluvících zemích Kusová 7 12  

 

 

Kolokvium

 

 

 

3.

KNJ/3DKU Modul Kultur- und Kunstgeschichte der deutschsprachigen Länder/dějiny kultury a umění v německy mluvících zemích Pimingsdorfer 7 10  

 

Kolokvium

 

 

3.

  DIDAKTIK/DIDAKTIKA
KNJ/3DNC Modul Didaktik Deutsch als Fremdsprache für Lehramt Mittelschule/didaktika němčiny jako cizího jazyka pro učitelství na středních školách

Andrášová

25 51  

 

Kolokvium

 

 

2.

  LITERATUR/LITERATURA
 

KNJ/3DL

Modul Literaturgeschichte/dějiny literatury Pecka 10 21  

Kolokvium

 

 

3.

KNJ/3LT Modul Literaturtheorie und -methoden / literární teorie a literárněvědné metody Pecka 5 10  

Kolokvium

 

3.

KNJ/3LD Modul Kinder- und Jugendliteratur/literatura pro děti a mládež Pecka 10 20  

Kolokvium

 

3.

  PEDAGOGIKA/PSYCHOLOGIE
KPE/3PES Pedagogika SŠ 7 25 Zk 1.
KPE/PSUS Psychologie pro učitele SŠ 7 25 zápočet 2.
KNJ/3QS Závěrečná zkouška