Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce na katedře germanistiky

 

Bakalářská práce (dále jen BP) je završením první etapy vysokoškolského studia a její vypracování a obhájení je jedním z požadavků pro udělení akademického titulu bakalář.

 

 

Student si volí téma v průběhu druhého ročníku, a to dvěma způsoby: buď si vybere ze seznamu témat každoročně nabízených vyučujícími katedry nebo ve spolupráci s vedoucí/m práce navrhne vlastní téma podle individuálního zájmu a zaměření. Na katedře germanistiky je možné psát BP z lingvistiky, kultury a reálií německy mluvících zemí a různých oblastí německy psané literatury. Doporučeným jazykem práce je němčina, po domluvě s vyučujícími je ovšem možné psát práci i v češtině. Práce nesmí být pouhou kompilací již publikovaných poznatků.

 

 

Po vzájemné domluvě vypracuje vedoucí BP “Zadání bakalářské práce“ se stručnou formulací cílů a základní bibliografií. Tento oficiální dokument je následně potvrzen děkanem fakulty, student obdrží 1 kopii. Oficiální zadání BP je závazné a odchýlení od vymezeného tématu je nepřípustné. Případnou změnu tématu musí student zdůvodnit a podat novou žádost o schválení tématu.

 

 

Z formálních náležitostí musí BP obsahovat následující komponenty:

 

 

Titulní list udává následující fakta: v záhlaví pod sebou název univerzity, fakulty a katedry (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra germanistiky), uprostřed strany označení „Bakalářská práce“ a její přesný název vjazyce práce a v angličtině, dole na stránce jméno autora, ročník a studijní kombinaci, jméno vedoucího práce včetně titulů a rok odevzdání práce.

 

 

Prohlášení – viz Pokyny k úpravě el. podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG: http://www.pf.jcu.cz/documents/pokyny-el_podoba_zaverecnych_praci.php

 

Poděkování svým spolupracujícím institucím, konzultantům nebo jiným osobám může být uvedeno na další straně.

 

 

Anotace (angl. Abstract) je stručný výstižný popis hlavního zaměření práce. Musí být vypracována v češtině i angličtině. Její rozsah je cca 8 řádků pro každý jazyk.
Obsah je soupis kapitol a podkapitol s uvedením příslušných stránek. Je zpravidla řazen na začátku, ale může být i na konci.

 

 

Bibliografie je abecedně řazený seznam použitých pramenů a literatury.
Resumé je stručné shrnutí obsahu práce a dosažených výsledků – česky u práce psané v německém a německy u práce psané v českém jazyce.

 

 

Na bakalářské práci není dovoleno používat znak fakulty nebo univerzity!

 

 

Text BP musí být logicky a přehledně uspořádán. Jazyk práce musí být gramaticky správný, kultivovaný a musí splňovat požadavky na odborný styl. Rozsah BP je stanoven na 30 stran formátu A4 (30 řádků na stranu, 60 úhozů na řádku včetně mezer, písmo Calibri). Obecné informace, především o práci s informačními zdroji, jsou shodné s Pokyny k vypracování diplomové práce zveřejněného na webových stránkách katedry germanistiky.

 

 

BP nesmí v žádném případě být plagiátem (tj. převzetím cizích myšlenek bez uvedení zdroje)! Plagiátorství je hrubým přestupkem proti akademické etice. Musí být jednoznačně zřejmé, co je informací převzatou z jiného zdroje (např. ve formě citace nebo parafráze) aojaký zdroj se jedná. Vpřípadě prokázání plagiátorství bude se studentem zahájeno disciplinární řízení.

 

 

BP musí být pevně vázaná v tvrdých deskách. Hotovou BP student zaregistruje v předepsaném termínu u sekretářky příslušné katedry ve 2 výtiscích, z nichž jeden bude po obhajobě uložen na katedře, druhý ve fakultní knihovně. Ke každému výtisku musí být přiloženo CD s prací ve formátu PDF. BP posuzuje jeden hodnotitel – vedoucí práce a jeden oponent. Součástí posudku je návrh na klasifikaci na škále výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl. Student má právo seznámit se sobsahem posudku nejméně 1 týden před stanoveným termínem obhajoby.

 

 

Zpracovala: Kateřina Dvořáková

Upravil: Dr.Phil. Zdeněk Pecka

2019