Mgr. Jana Kusová, Ph.D.

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.

Kancelář: Dukelská 9, D318
E-mail: kusova@pf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 773 226

Morfologie (MR1, MR2)
Úvod do syntaxe (USY)
Úvod do studia německého jazyka (ÚSN)
Vybrané problémy německé gramatiky (GRA, AML)
Úvod do dějin německého jazyka (DEJN)
Kultura a reálie německy mluvících zemí (KUR)
němčina jako cizí jazyk (různé kurzy)

Odborný profil

  • morfologie němčiny
  • historický vývoj němčiny
  • korpusová lingvistika
  • kontrastivní lingvistika (čeština - němčina)

 

Profesní životopis

od roku 1995
vyučující Katedry germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
1997-2007
doktorandské studium na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Téma disertace: Untersuchungen zu architektonischen Fachtexten des 16. bis 18. Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung der Textsorte 'Säulenbuch' und der Säulenbeschreibung in den Architectura-civilis-Traktaten

1990-1995
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, obor: Německý jazyk - Dějepis

 

Účast na vědeckých projektech

2000 - 2003
"Wörterbuch des Frühneuhochdeutschen (1350-1652) aufgrund der Quellen aus den böhmischen Ländern", GAČR 405/00/257. Vedoucí projektu: Doz.Dr.phil. Hildegard Boková / České Budějovice, Prof.Doz.PhDr. Libuše Spáčilová/Olomouc
2011 - 2013
řešitelka projektu GAČR (P406/11/P111) "Variation im morphologischen System der gegenwärtigen deutschen Substantive"

 

Organizační a pedagogicko-projektová činnost

  • správa knihovny katedry germanistiky, do 2002 spolupráce s Österreich Bibliothek v Českých Budějovicích, od 2012 projekt Schweizer Bibliothek
  • účast na kooperaci s Univerzitou Augsburg a Wien
  • vedoucí Letního kolegia České Budějovice (projekt AKTION Česká republika - Rakousko; od 2011)
  • koordinace workshopu Schweizer Landeskunde. Ein interaktiver Workshop (projekt Kooperation St. Gallen - Liberec; 2009-2013)

Monografie

KUSOVÁ, Jana. Morphologische Varianz der peripheren Substantivparadigmen im geschriebenen Gegenwartsdeutsch: schwache Maskulina, starke Feminina und gemischte Substantive. Wien: Praesens Verlag, 2014. ISBN: 978-3-7069-0784-2.

 

Vydavatelská činnost

KUSOVÁ, Jana (ed.). Beiträge zur Germanistik in Hochschullehre und historischer Philologie. Augsburg: Wißner-Verlag, 2011. ISBN 978-3-89639-807-9.

KUSOVÁ, Jana, Lenka VODRÁŽKOVÁ a Magdalena MALECHOVÁ (eds.). Deutsch ohne Grenzen. Linguistik. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0939-0.

KUSOVÁ, Jana (ed.). Germanistik zwischen Mittelalter und Gegenwart. Festschrift für Václav Bok zum 80. Geburtstag. Wien: Praesens Verlag, 2020. ISBN 978-3-7069-1059-0.

 

Vědecké studie a příspěvky

BOKOVÁ, Hildegard a Libuše SPÁČILOVÁ, spolupracovali Václav BOK, Vladimír SPÁČIL a Jana KUSOVÁ. Stručný raně novohornoněmecký glosář k pramenům z českých zemí / Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. ISBN 80-244-0737-X.

KUSOVÁ, Jana. Zur Textsorte "Säulenbuch". Gabriel Krammer "Architectura. Von den Fvnf Seülen Sambt Iren Ornamenten Vnd Zierden", Prag 1600. In: BOKOVÁ, Hildegard (ed.). Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Böhmen, Mähren und der Slowakei. Wien: Edition Praesens, Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft, 2004, s. 213-227. ISBN 3-7069-0247-8.

KUSOVÁ, Jana. Wie die korpusgestützte Arbeit helfen kann oder wie der eigene Sprachkarren aus dem Dreck zu ziehen ist. Lingua viva, České Budějovice, 7/2008, s. 73-80. ISSN 1801-1489.

KUSOVÁ, Jana. Reflexionen über fachsprachliche Phänomene in den architekturtheoretischen Traktaten des 16. und 17. Jahrhunderts. In: SPÁČILOVÁ, Libuše a Lenka VAŇKOVÁ (eds.). Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Brno: Academicus, 2009, s. 135-147. ISBN 978-80-87192-05-4.

KUSOVÁ, Jana. Bild und Bildlichkeit in der Säulenbeschreibung des 16. bis 18. Jahrhunderts. In: KUSOVÁ, Jana (ed.). Beiträge zur Germanistik in Hochschullehre und historischer Philologie. Augsburg: Wißner-Verlag, 2011, s. 112-137. ISBN 978-3-89639-807-9.

KUSOVÁ, Jana. Zur Distribution von Singular- und Pluralformen deutscher Abstrakta. Lingua viva, České Budějovice, 13/2011, s. 63-73. ISSN 1801-1489.

KUSOVÁ, Jana. Variation im Bereich der schwachen Substantive. Wege zur Korpuszusammenstellung und -auswertung. In: KRATOCHVÍLOVÁ, Iva a Norbert Richard WOLF (eds.). Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde. Tübingen: Narr Verlag, 2013, s. 219-246. ISBN 978-3-8233-6836-6.

KUSOVÁ, Jana. Zur morphologischen Variation und Schwankung der Substantivgruppe auf -or. In: FERENCE, Anja Edith a Libuše SPÁČILOVÁ. Deutsch als Sprache der (Geistes)wissenschaften. Linguistik. Brno: Tribun EU, 2013, s. 49-59. ISBN 978-80-263-0376-3.

KUSOVÁ, Jana. Das schwache und gemischte Substantivparadigma im Deutschen. Sein Aufbau und seine Grenzen. In: KUSOVÁ, Jana, Lenka VODRÁŽKOVÁ a Magdalena MALECHOVÁ (eds.). Deutsch ohne Grenzen. Linguistik. Brno: Tribun EU, 2015, s. 187–209. ISBN 978-80-263-0939-0.

KUSOVÁ, Jana. Belebtheit im Deutschen und Tschechischen. Lingua viva, České Budějovice, 23/2016, s. 55-66. ISSN 1801-1489.

KUSOVÁ, Jana. Das Passiv und seine Periphrasen in deutschen und tschechischen Texten aus dem Bereich der EU-Strukturfonds. Eine kontrastive Analyse. ACC JOURNAL, Liberec – Zittau/Görlitz – Wrocław/Jelenia Góra, roč. 23, 3/2017, s. 39-58. ISSN 1803-9782 (Print), 1803-9790 (Online).

KUSOVÁ, J. Zu den morphosyntaktischen Charakteristika der Konstruktion bleiben + zu-Infinitiv im geschriebenen Gegenwartsdeutschen. Lingua viva, České Budějovice, 27/2018, s. 52– 62. ISSN 1801-1489.

KUSOVÁ, Jana. Lexikalisch-semantische Charakteristika der passivischen Konstruktion bleiben + zu-Infinitiv im Gegenwartsdeutschen. In: Hana Menclová a Michaela Voltrová (eds.). Experimentierräume in der deutschen Sprachwissenschaft. Pilsen: Westböhmische Universität Pilsen, 2019, s. 77–100. ISBN 978-80-261-0951-8.

KUSOVÁ, Jana. Bewusste Terminologievermittlung in deutschsprachigen architektonischen Fachbüchern des 16. bis 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur historischen Fachlexikographie. Studia Germanistica, Ostrava, 27/2020, s. 5–25. ISSN 1803-408X (Print), 2571-0273 (Online).

KUSOVÁ, Jana a Zdeněk PECKA. Čtenářské dovednosti v německém jazyce jako kritické místo ve vzdělávání budoucích učitelů němčiny. In NOHAVOVÁ, Alena et al. Kritická místa kurikula ve vybraných vzdělávacích oborech. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2021, s. 225–274. ISBN 978-80-7394-910-5.

KUSOVÁ, Jana. Säule synchron und diachron. Ein Beitrag zur Semasiologie. In: Martin Mostýn, Milan Pišl a Eva Polášková (eds.). Beiträge zur germanistischen Sprachwissenschaft. Festschrift für Lenka Vaňková. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2022, s. 157–183. ISBN (print) 978-80-7599-346-5, ISBN (online) 978-80-7599-347-2. DOI fulltext: http://doi.org/10.15452/Beitrage.2022, DOI příspěvek: http://doi.org/10.15452/Beitrage.2022.08.

 

Recenze

Kusová, Jana (2006): recenze na Beneš, Eduard, Karel Jungwirth, Milada Kouřimská a Štěpán Zapletal (2005). Praktická mluvnice němčiny. Plzeň: Fraus. 284 stran. In: Lingua viva, České Budějovice, 3/2006, s. 80-81. ISSN 1801-1489.

Kusová, Jana (2019): recenze na Vaňková, Lenka (2018). Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten. Berlin: Frank & Timme. 256 stran. In: Lingua viva, České Budějovice, XV (29), s. 67-73. ISSN 1801-1489.

 

Přednášky na mezinárodních konferencích

Kusová, Jana: Zur Textsorte „Säulenbuch“. Gabriel Krammer und seine ‚Architectvra. Von den Fvnf Seülen Sambt Iren Ornamenten Vnd Zierden‘, Prag 1600. Konferenz „Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Südböhmen“, České Budějovice, 20.–22. September 2001.

Kusová, Jana: Fachsprachliche Phänomene in den architekturtheoretischen Traktaten des 16. und 17. Jahrhunderts. Konferenz „Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre“, Telč, 22.–23. Mai 2008.

Kusová, Jana: Bild und Bildlichkeit in der Säulenbeschreibung des 16. bis 18. Jahrhunderts. Konferenz „Kooperative sprachwissenschaftliche Konferenz der Südböhmischen Universität und der Universität Augsburg“, České Budějovice, 22.–24. Mai 2009.

Kusová, Jana: Distribution von Singular- und Pluralformen deutscher und tschechischer Abstrakta. Konferenz „Bilingualer Sprachgebrauch“, Regensburg, 23.–26. Februar 2011.

Kusová, Jana: Variation im Bereich der schwachen Substantive. Kriterien für die Korpuszusammenstellung und -auswertung. Konferenz „Korpuslinguistik Deutsch-Tschechisch konstrastiv. Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde“, Sambachshof, 25.–27. Oktober 2011.

Kusová, Jana: Zur morphologischen Variation und Schwankung der Substantivgruppe auf -or. Konferenz "Deutsch als Sprache der (Geistes) Wissenschaften", Olomouc, 17.–18. 5. 2012.

Kusová, Jana: Substantivparadigma und seine Grenzen. Konferenz "Deutsch ohne Grenzen", České Budějovice, 16.–18. 9. 2014.

Kusová, Jana: Zur Rolle der Belebtheit in der Substantivdeklination des Gegenwartsdeutschen. Auf dem Weg von der Peripherie ins Zentrum des substantivischen Deklinationssystems. Konferenz "Zentrum und Peripherie", Opava, 26. –27. 5. 2016.

Kusová, Jana: Das Passiv und seine Periphrasen in deutschen und tschechischen Texten aus dem Bereich der EU-Strukturfonds. Eine kontrastive Analyse. Konferenz „Übersetzen und Dolmetschen zwischen Tradition und Innovation“, Zittau/Görlitz, 5.–7. April 2017.

Kusová, Jana: Die Konstruktion bleiben + zu-Infinitiv als alternativer Ausdruck der passiven Diathese im geschriebenen Gegenwartsdeutschen. Konferenz "Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen", Plzeň, 23. –25. 5. 2018.

 

Zvané přednášky

6. 10. 2022 Novohradsko. Historie a současnost na česko-rakouské hranici (Österreichisches Kulturforum)

 

Ostatní

KUSOVÁ, Jana a Michael SCHWIDTAL. Franz Werfels Stellung zur tschechischen Kultur: Literarische Spuren einer Jugend in Böhmen (Bericht). Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien, V(X)/1998 (Nr.1), s. 161-165. ISSN 1210-9029.

KUSOVÁ, Jana. Kooperative sprachwissenschaftliche Konferenz der Südböhmischen Universität und der Universität Augsburg (22.-24. Mai 2009). Lingua viva, České Budějovice, 9/2009, s. 88-89. ISSN 1801-1489.

KUSOVÁ, Jana a Susanne CHRISTOF. Erlebte Landeskunde. Motivation zum Lernen der Nachbarsprache - Sommerkolleg České Budějovice/Budweis. oead´news, Jg. 22, Nr. 1/86, 2012, s. 5-6.

20 Jahre der Zusammenarbeit. Österreich - Tschechische Republik im Hochschulbereich. Präsentation des Konzepts der Sommerkollegs - eingeladener Vortrag. Siehe http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/akce/.