Aktuality

ESF

Název projektu: ZKVALITŇOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PŘIPRAVY BUDOUCÍCH UČITELŮ
   
Zkrácený název: PEDPSY
Registr. číslo: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0061
Žadatel: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Partneři: Jihočeská univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta
Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta
Technická univerzita Liberec, Pedagogická fakulta

Anotace:
Projekt PEDPSY vychází z potřeb pedagogických fakult inovovat a obohacovat přípravu budoucích učitelů v souvislosti s novými požadavky společnosti na vzdělávání. Reflektuje strategické dokumenty vzdělávací politiky vztahující se k nové kvalitě školního vzdělávání, k proměnám profese učitele, k rozvoji vzdělávání budoucích učitelů, a to v evropském kontextu.

Hlavním cílem projektu je zvýšení vzdělávací úrovně, náročnosti a inovace výuky v rámci pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů na základní a střední škole přinášející vyšší kvalitu absolventů a jejich lepší uplatnění ve školní praxi. Jde o to, aby aktuální poznatky byly zprostředkovány co největšímu počtu studentů tak, aby je bezprostředně využili v dalším studiu a dále v budoucí učitelské praxi. Cílovou skupinou je na 5000 studentů učitelství na jmenovaných partnerských fakultách.

Specifické cíle projektu vyjadřují záměry participujících aktérů následovně:

  1. propracování struktury obsahu pedagogicko-psychologické přípravy vzhledem k přijatému vzdělávacímu standardu a regionálním potřebám partnerských fakult
  2. vytvoření metodiky tvorby profilu absolventa tak, aby byl kompatibilní v českém regionu a odpovídající evropským modelům
  3. vytvoření komunikačního prostoru pro zkvalitnění vysokoškolské výuky a rozvoj pedagogické kompetence vysokoškolských vzdělavatelů učitelů v nových podmínkách reformovaného studia učitelství
  4. implementace nových poznatků pedagogiky, psychologie a didaktiky do kurikula pedagogicko-psychologické přípravy, a to v souladu s aktuálními potřebami školní praxe
  5. navýšení počtu hodin výuky pedagogické, psychologické a didaktické tématiky nad rámec běžného studijního plánu, uspořádaných do celofakultních intenzivních vzdělávacích aktivit
  6. vývoj a dílčí ověřování nového modelu pedagogické praxe studentů
  7. vývoj nových nástrojů pro závěrečné hodnocení studentů, zahrnující studentské portfolio a koncepci státních závěrečných zkoušek z pedagogicko-psychologické a didaktické složky studia učitelství a zjišťující úroveň teoretické reflexe praktické zkušenosti
  8. publikování sborníku sylabů a anotovaných přehledů studijní a odborné literatury pro postupné sbližování ve využívání informačních a studijních zdrojů pro studenty učitelství a tím podpoření rovných studijních šancí
  9. vytvoření a udržování sítě spolupracujících pedagogických fakult prostřednictvím komunikace a kooperace kateder pedagogiky.

Hlavní klíčovou aktivitou je nová intenzivní forma pedagogicko-psychologického vzdělávání, tzv. pedagogické dny. Jejich smyslem je setkávání cílové skupiny studentů učitelství s předními odborníky na otázky výchovy, vzdělávání a školství, kteří jim zprostředkují nejnovější poznatky a zkušenosti z dané oblasti. Tyto získané poznatky budou studenti bezprostředně reflektovat v navazující výuce a stanou se součástí státní závěrečné zkoušky. Studenti obdrží tištěné sylaby a budou využívat informačních zdrojů z portálu tohoto projektu. Projekt usiluje o založení tradice pedagogických dnů, v nichž by byly permanentně obohacovány vzdělávací obsahy a způsoby vysokoškolské výuky budoucích učitelů s efekty pro budoucí profesi a školní praxi.

Další klíčovou aktivitou je tvorba standardizovaného modelu studentského portfolia využitelného jako nástroje závěrečného hodnocení. Neméně důležitý je model pedagogické praxe, který bude reflektovat inovace a nové vzdělávací podmínky. Networking institucí připravujících budoucí učitele a pracovní semináře realizačního týmu složeného z reprezentantů žadatelské a partnerských pracovišť přispějí jako definované klíčové aktivity projektu ke sbližování, vyrovnávání a zvyšování kvality pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů.

 

Řešitelský tým PF JU, Katedra pedagogiky a psychologie:

Garant za JU: doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Zástupce garanta za JU: doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.
Členové týmu: PhDr. Petr Havelka, Ph.D.
Mgr. Renata Jandová