Aktuality

Sociální pedagogika (KS)

Bakalářské studium

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE (7507 B)

Sociální pedagogika

 
Garant studia

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D.    tel.: 387 773 220
E-mail: jkressa@pf.jcu.cz

 

Organizační garant studia:

Mgr. Martina Blažková    tel.: 387 773 365
E-mail: blazkova@pf.jcu.cz

 

Pedagogičtí poradci ročníků:

1. ročník: Mgr. Lukáš Laibrt

2. ročník: Mgr. Martina Blažková

3. ročník: Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D.

 

Témata bakalářských prací

 

Okruhy k SZZ

 

Pokyny k SZZ a obhajobám bakalářských prací

Formulář pro zadání BP (.doc)

 

Přijímací řízení

 

Studijní plán

 

Rozvrh AR 2022/23 - zimní semestr - 3. ročník (.pdf)

 

 

 

Cíle studijního programu:

 

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro pracovníky z různých oblastí veřejné správy (státní správy i samosprávy), poskytuje ale také přípravu pracovníkům z veřejných institucí, které se zabývají sociální prací, prevencí a bezpečnostními otázkami (nadace, neziskové organizace, soukromé bezpečnostní služby, vzdělávací instituce).
Cílem studijního programu je rozvinout potřebné profesní kompetence v kontextu se záměry reformy veřejné správy, a to především ve směru posílení profesionality činnosti v oblasti sociální, preventivní a výchovné práce. Dále je vytvářen základ pro rozvoj komunikativních, organizačních a řídících dovedností, podpůrná je snaha budovat proklientsky orientované pojetí práce a posilovat takové pojetí profese, jehož součástí je pomáhající a poradenská činnost. Tím budou absolventům poskytnuty lepší podmínky nejen pro kvalitnější výkon profese, ale i pro rozšíření možností jejich uplatnění i kariérního růstu.

Studijní obor Sociální pedagogika je otevírán v kombinované formě.

Kombinovaná forma studia představuje především možnost získat vysokoškolské vzdělání pro již zaměstnané dospělé osoby. Jedná se o zájemce o studium, kteří usilují ve svých povoláních o zvýšení kvalifikačních předpokladů a o kariérní postup.

Organizace studia:

Po stránce organizační je výuka zajišťována v kombinovaném studiu formou soustředění (přednášky, semináře), individuálních konzultací a samostudia. Soustředění jsou  realizována  v každém semestru obvykle jedenkrát za dva týdny  v pátek či sobotu, asi 8-9 x za semestr.