Aktuality

Publikační činnost - 2010

Brabcová Dana

Článek odborný

Brabcová, D., Miňhová, J., Kohout, J., Zárybnická, M., Šestáková, B. Vliv pojetí doléčovacího programu na dispozice k neuroticizmu u pacientů, kteří prodělali srdeční koronární onemocnění. Intervenční a akutní kardiologie, 2010, roč. 9, č. 6, s. 289-292, ISSN 1213-807X.

Recenze

Brabcová, D., Miňhová, J. Komentář k článku "The psychosocial impact of epilepsy in Czech children: what are causative factors of differences during ten years interval?" Vladimír Komárek, Jana Šmídová; Epileptic Disorders 2007; 9(Suppl.1): S2-S8.. Neurologie pro praxi, 2010, roč. 11, č. 2, s. 134-134.

Sborník příspěvek

Brabcová, D., Miňhová, J. Kvalita života u jedinců s epilepsií. In 5. Medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. Nitra : Katedra psychologických vied FSVaZ UKF , Kraskova 1, 94974 Nitra, 2010, s. 145-153. ISBN 978-80-8094-699-9.

 

Dastlík Lukáš

Kniha celek

Dastlík, L. Psychologické zásady rozvoje osobnosti při práci se skupinou v rámci pedagogického procesu. Praha : Elio, 2010. 100 s. ISBN 978-80-87428-01-6.

 

Hošpesová Alena

Kniha celek

Hošpesová, A., Jagoda, E., Kouřilová, J., Macháčková, J., Mazehóová, Y., Roubíček, F., Stuchlíková, I., Swoboda, E., Tichá, M. Ideas for Natural Differentiation in Primary Mathematics, vol. 2. Geometrical environment. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. 164 s. ISBN 978-83-7338-582-5.

Kniha kapitola

Hošpesová, A., Novotná, J. Linking in teaching linear equations - forms and purposes. The case of the Czech republic.. In Mathematical Tasks in classrooms around the world. Rotterdam/Taipei : Sense Publishers, 2010, s. 103-118. ISBN 978-94-6091-148-4.

Hošpesová, A., Prokešová, L. Učitelství pro 1. stupeň základní školy. In Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2010, s. 140-149. ISBN 978-80-7290-486-0.

Hošpesová, A., Tichá, M. Reflexion der Aufgabenbildung als Weg zu Erhöhung der Lehrerprofesionalität. In Mathematik im Denken der Kinder. Anregung zur mathematik-didaktischen Reflexion. Seelze : Klett/Kalmeyer, 2010, s. 122-126. ISBN 978-3-7800-1063-6.

Sborník příspěvek

Hošpesová, A., Matějů, B., Fantová, Š. Mozaiky jako podnětná výuková prostředí. In Matematika 4. Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 119-123. ISBN 978-80-244-2511-5.

Hošpesová, A., Novotná, J. Promoting components of algebraic competence in school practice. In Proceedings of the 34th Conference of the Group for the Psychology of Mathematics Education. Volume 3. Belo Horizonte, Brazílie : PME, 2010, s. 97-104. ISBN 0771-100X.

Hošpesová, A., Roubíček, F., Tichá, M. Substantial Learning Environments in Geometry. In Motivation via Natural Differentiation in mathematics (The conference Childrens? Mathematics Education 2010 proceedings abstracts). Jarosław (Polsko) : Wydawnictwo PAPIRUS, ul. Spytka 11, 37-500 Jarosław, Polsko, 2010, s. 24-26. ISBN 987-83-91-77-81-2-8.

Hošpesová, A., Tichá, M. Problem Posing, a Way to Teachers' Change.. In Proceedings of ATEE Winter Conference 2010. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2010, ISBN 978-80-7290-430-3.

Hošpesová, A., Tichá, M. Rozvíjení přirozené diferenciace ve vyučování matematice. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň : Vydavatelský servis, 2010, s. 121-126. ISBN 978-80-86843-29-2.

Tichá, M., Hošpesová, A. Problem posing and development of pedagogical content knowledge in pre-service teacher training. In CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Lyon (Francie) : Institut National de Recherche Pédagogique (INRP), 2010, s. 1941-1950. ISBN 978-2-7342-1190-7.

Tichá, M., Hošpesová, A. Tvoření úloh jako cesta k matematické gramotnosti.. In Jak učit matematice žáky ve věku 11 - 15 let; sborník příspěvků celostátní konference. Plzeň : Vydavatelský servis, 2010, s. 133-145. ISBN 978-80-86843-28-5.

 

Jošt Jiří

Článek vědecký

Jošt, J. Oční pohyby a dyslexie. Psychiatrie, 2010, roč. 14, č. 3, s. 141-145, ISSN 1211-7579.

Kniha kapitola

Jošt, J. Emocionální inteligence a možnosti jejího formování. In Učitel v současné škole. Praha : Karolinum, 2010, s. 195-201. ISBN 978-80-7308-301-4.

 

Kouřilová Jana

Kniha celek

Hošpesová, A., Jagoda, E., Kouřilová, J., Macháčková, J., Mazehóová, Y., Roubíček, F., Stuchlíková, I., Swoboda, E., Tichá, M. Ideas for Natural Differentiation in Primary Mathematics, vol. 2. Geometrical environment. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. 164 s. ISBN 978-83-7338-582-5.

Posterové sdělení

Kouřilová, J., Mazehóová, Y., Personality Traits Measurement - Self-reported and Projective Data on Anxiety.. 2010.

Sborník příspěvek

Mazehóová, Y., Kouřilová, J. Art production as a tool to reflect on professional identity of future teachers.. In New pathways in Professional Development of Teachers. Münster : LIT Verlag, 2010, s. 240-246. ISBN 978-3-643-50153-0.

 

Kressa Jiří

Článek ve sborníku

KRESSA, J. Outsideři ve škole - volba nebo nutnost. In Sociální pedagogika ve střední Evropě? inovace a nové trendy. Brno : Institut mezioborových studií, 2010, s. 577. ISBN 978-80-87182-15-4. 

KRESSA, J. Význam sociometrického dotazníku D-1 pro učitele základních škol.. In Socialia 2010? Sociální deviace v kontextu společenských věd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2010, s. 458. ISBN 978-80-7435-091-7. 

 

Krninský Luboš

Posterové sdělení

Krninský, L. Vliv osobnosti učitele ZŠ na výchovně-vzdělávací proces. 2010.

 

Man František

Článek vědecký

Hagtvet, K., Ye, R., Man, F., Pal, S., Sharma, S. UNQUIRY INTO A DOMAIN OF WORRY COGNITIONS IN TEST ANXIETY RESEARCH. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal, 2010, roč. XIV, č. 4, s. 365-399, ISSN 1224-8398.

 

Matějíčková Milena

Kniha kapitola

Matějíčková, M. Autorství jako cesta k osobnosti. In Autor - autorství. Praha : NAMU, Divadelní fakulta a Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, 2010, s. 67-72. ISBN 978-80-7331-187-2.

 

Mazehóová Yvona

Kniha celek

Hošpesová, A., Jagoda, E., Kouřilová, J., Macháčková, J., Mazehóová, Y., Roubíček, F., Stuchlíková, I., Swoboda, E., Tichá, M. Ideas for Natural Differentiation in Primary Mathematics, vol. 2. Geometrical environment. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. 164 s. ISBN 978-83-7338-582-5.

Posterové sdělení

Kouřilová, J.Mazehóová, Y., Personality Traits Measurement - Self-reported and Projective Data on Anxiety.. 2010.

Sborník příspěvek

Mazehóová, Y., Kouřilová, J. Art production as a tool to reflect on professional identity of future teachers.. In New pathways in Professional Development of Teachers. Münster : LIT Verlag, 2010, s. 240-246. ISBN 978-3-643-50153-0.

Nohavová, A., Mazehóová, Y. Psychologický pohled na rozvoj hlasových kompetencí. In 5. Medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 111-117. ISBN 978-80-8094-699-9.

 

Nehrerová Erika

Článek ve sborníku

NEHREROVÁ, E. Partner komunikacyjny jako waźny czynnik w rozwoju komunikacyjnych kompetencji u uczniów ze specjalnymi potrzebami wychowawczo-edukacyjnymi.. In Antropotechnika-kulturotechnika-socjotechnika w pedagogice specjalnej.Praca zbiorowa pod redakcja Adama Stankowskiego i Katarzyny Gabryš.. Katowice, Polská republika : Wydawnictwo Gnome.Uniwersytet Slaski.Katowice, 2010, s. 50-54. ISBN 978-83-87819-10-1. 

NEHREROVÁ, E. Úloha rodiny pri ranom rozvíjaní komunikačných kompetencií sluchovo postihnutého dieťaťa.. In Nové aspekty v sociálnej práci II: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Spišské Podhradie, SR : Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka v Spišskom Podhradí, SR, 2010, s. 267-272. ISBN 978-80-8084-544-5. 

 

Nohavová Alena

Posterové sdělení

Nohavová, A. Voice and Personality in Voice Training as a Psychosomatic Discipline. 2010.

Sborník příspěvek

Nohavová, A., Mazehóová, Y. Psychologický pohled na rozvoj hlasových kompetencí. In 5. Medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 111-117. ISBN 978-80-8094-699-9.

 

Pekárková Anna

Sborník příspěvek

Pekárková, A. Možnosti realizace osobnostní a sociální výchovy s důrazem na propojování s běžnými předměty.. In Škola jako místo setkávání. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010, s. 137-149. ISBN 978-80-7308-310-6.

 
Procházka Miroslav

Článek ve sborníku 

PROCHÁZKA, M. Programy dalšího vzdělávání na vybraných středních odborných školách Jihočeského kraje.. In Teacher Training for Vocational Education in Contemporary Europe.. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010, s. 258-266. ISBN 978-80-213-2119-9. 

 

Prokešová Ludmila

Kniha kapitola

Hošpesová, A., Prokešová, L. Učitelství pro 1. stupeň základní školy. In Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2010, s. 140-149. ISBN 978-80-7290-486-0.

Svobodová, E., Kimrová, B., Prokešová, L., Váchová, A. Pedagogická fakulta jihočeské univerzity - Učitelství pro mateřské školy. In Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2010, s. 150-156. ISBN 978-80-7290-486-0.

 

Somr Miroslav

Kniha celek

Somr, M. Scientia potestas est Vědění je moc. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2010. 158 s. ISBN 978-80-7394-258-8.

 

Stuchlíková Iva

Článek vědecký

Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí.. Scientia in educatione (sciED), 2010, roč. 1, č. 1, s. 5-32, ISSN 1804-7106.

Kniha celek

Blatný, M., Hřebíčková, M., Millová, K., Plháková, A., Říčan, P., Slezáčková, A., Stuchlíková, I. Psychologie osobnosti : hlavní témata, současné přístupy. Praha : Grada Publishing, 2010. 301 s. ISBN 978-80-247-3434-7.

Hošpesová, A., Jagoda, E., Kouřilová, J., Macháčková, J., Mazehóová, Y., Roubíček, F., Stuchlíková, I., Swoboda, E., Tichá, M. Ideas for Natural Differentiation in Primary Mathematics, vol. 2. Geometrical environment. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. 164 s. ISBN 978-83-7338-582-5.

Posterové sdělení

Stuchlíková, I. Motivational structure and its relations to ersonality factors. 2010.

Sborník příspěvek

Stuchlíková, I. Concept of Inquiry - Based Learning in teachers - professional development. In New pathways in Professional Development of Teachers. Münster : LIT Verlag, 2010, s. 195-201. ISBN 978-3-643-50153-0.

Stuchlíková, I. O badatelsky orientovaném vyučování. In Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2010, s. 129-135. ISBN 978-80-7394-210-6.

 

Suda Stanislav

Kniha kapitola

Suda, S. Autorství v dramaterapii. In Autor - autorství. Praha : NAMU, Divadelní fakulta a Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, 2010, s. 73-81. ISBN 978-80-7331-187-2.

Suda, S. Dialogické jednání jako kvalitativní výzkum. In OSOBNOSTNÍ HERECTVÍ, OSOBNOSTNÍ UČITELSTVÍ. Praha : NAMU, Divadelní fakulta a Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, 2010, s. 109-117. ISBN 978-80-7331-194-0.

 

Svobodová Eva

Kniha celek

Svobodová, E., Šmelová, E., Švejdová, H., Váchová, A. Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha : Portál, 2010. 166 s. ISBN 978-80-7367-774-9.

Kniha kapitola

Svobodová, E., Kimrová, B., Prokešová, L., Váchová, A. Pedagogická fakulta jihočeské univerzity - Učitelství pro mateřské školy. In Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2010, s. 150-156. ISBN 978-80-7290-486-0.

Recenze

Svobodová, E. Úloha sestry v zajištění herních aktivit hospitalizovaných dětí. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), 2010, roč. 12, č. 2, s. 144-150.

Sborník příspěvek

Svobodová, E. Dramatická výchova jako cesta k filozofování s dětmi. In Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava : PF Ostravské univerzity, 2010, s. 516-523. ISBN 978-80-7368-771-7.

Váchová, A., Svobodová, E. Pozitivní přístup v předškolním vzdělávání. In Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Olomouc : ALTYN s.r.o., 2010, s. 239-242. ISBN 978-80-87224-08-3.

 

Špatná Zormanová Lucie

Článek odborný

Špatná Zormanová, L. Rozvíjení komunikačních dovedností v anglickém jazyce u dětí mladšího školního věku pomocí divadelní hry. Moderní vyučování, 2010, roč. XVI., č. 3/2010, s. 25, ISSN 1211-6858.

Špatná Zormanová, L. Vliv genderu na komunikaci žaků a žakyň ve výuce občanské výchovy. e-Pedagogium, 2010, roč. 2009, č. III, s. 204-218, ISSN 1213-7758.

 

Thein Ram

Recenze

Thein, R. Suman Fernando, Frank Keating (eds.): Mental health in multi-ethnic society: A multidisciplinary handbook.. Czech Sociological Review, 2010, roč. 46, č. 2, s. 339-341.

 

Váchová Alena

Kniha celek

Svobodová, E., Šmelová, E., Švejdová, H., Váchová, A. Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha : Portál, 2010. 166 s. ISBN 978-80-7367-774-9.

Kniha kapitola

Svobodová, E., Kimrová, B., Prokešová, L., Váchová, A. Pedagogická fakulta jihočeské univerzity - Učitelství pro mateřské školy. In Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2010, s. 150-156. ISBN 978-80-7290-486-0.

Sborník příspěvek

Čupová, M., Váchová, A. Logopedická prevence v mateřských školách. In Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava : PF Ostravské univerzity, 2010, s. 639-650. ISBN 978-80-7368-771-7.

Váchová, A., Svobodová, E. Pozitivní přístup v předškolním vzdělávání. In Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Olomouc : ALTYN s.r.o., 2010, s. 239-242. ISBN 978-80-87224-08-3.

 

Vaněk Jan

Kniha celek

Vaněk, J. Lucidní snění jako coping mechanismus. Praha : Triton, 2010. 120 s. ISBN 978-80-7387-363-9.

 

Vítečková Miluše

Kniha kapitola

Vítečková, M. Rodičovství v nesezdaném soužití. In Chaloupková, J. (ed.), Hamplová, D., Mitchell, E., Vítečková, M. Proměny rodinných a profesních startů. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010. s. 117 - 150. ISBN 978-80-7330-185-9. 

Článek odborný

Brabcová, I., Machová, A., Vítečková, M., Zdravotní stav imigrantů ve vybrané lokalitě České republiky II. - závislost, výživa, doprava. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), 2010, roč. 12, č. 1, s. 55-65, ISSN 1212-4117.

Vítečková, M., Brabcová, I. NESEZDANÉ SOUŽITÍ - SOUČÁST PROMĚNY RODINY (přehledová studie). Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), 2010, roč. 12, č. 4, s. 488-499, ISSN 1212-4117.

Sborník příspěvek

Vítečková, M. DÍTĚ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V PODMÍNKÁCH ZŠ (případová studie). In Aktuální otázky preprimárnáho a primárního vzdělávání. Ostrava : PF Ostravské univerzity, 2010, s. 313-323. ISBN 978-80-7368-771-7.

Vítečková, M. NESEZDANÉ SOUŽITÍ (ZAMĚŘENO NA PÁRY, KDE JSOU PŘÍTOMNY DĚTI). In 4. MORAVSKÝ REGIONÁLNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ - SBORNÍK REFERÁTŮ. Brno : Kovář Petr - CAT Publishing, Ostrava 1, Ve spolupráci se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2010, s. 90-94. ISBN 978-80-904290-1-7.