Aktuality

Publikační činnost - 2013

Mgr. Zdeňka Bajgarová

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

BAJGAROVÁ, Z. Genetic Markers of Infant Difficult Temperament: Research Design. 2013.

 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z., THEIN, R. Vzdělavatelé budoucích učitelů v roli profesního modelu pro své studenty.. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2013, roč. 2, č. 1, s. 11-18.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z. Kompetence učitele v náročných pedagogických situacích. In Sapere Aude 2013 s podtitulem Pozitivní vzdělávání a psychologie. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 451-460. ISBN 978-80-905243-6-1.

 

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

BRABCOVÁ, D., LOVASOVÁ, V., KOHOUT, J., ZÁRUBOVÁ, J., KOMÁREK, V. Improving the knowledge of epilepsy and reducing epilepsy-related stigma among children using educational video and educational drama-A comparison of the effectiveness of both interventions. Seizure - European Journal of Epilepsy, 2013, roč. 22, č. 3, s. 179-184. 000316711700003

KNIHA

JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele.. Praha: EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

BRABCOVÁ, D. Pedagogicko - psychologické aspekty v přístupu k dětem s epilepsií v kontextu jejich kvality života. 2013. 159 s.

OSTATNÍ

BRABCOVÁ, D., KOHOUT, J. What are the predictors of quality of life of people with epilepsy?. Journal of Neurosciences in Rural Practice. 2013.

 

PhDr. Marta Franclová, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

FRANCLOVÁ, M. První rok školní docházky v kontextu rozvíjející výuky. Komenský, 2013, roč. 137, č. 04, s. 57-61.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., FRANCLOVÁ, M., PLACHÁ, V. PSYCHOLOGIE PRO UČITELE A UČITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL. In Sokolová, , Lemešová, , Masaryk, Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 52-58. ISBN 978-80-223-3483-9.

KNIHA

FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha: Grada Publishing, 2013, 176 s. ISBN 978-80-247-4463-6.

 

Mgr. Margareta Garabiková-Pártlová

ČLÁNEK V PERIODIKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z., THEIN, R. Vzdělavatelé budoucích učitelů v roli profesního modelu pro své studenty.. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2013, roč. 2, č. 1, s. 11-18.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., VANĚČKOVÁ, O. Naplňování profesních kompetencí u studentů sociální pedagogiky. In Evropské pedagogické fórum 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 18-27. ISBN 978-80-905243-9-2.

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z. Kompetence učitele v náročných pedagogických situacích. In Sapere Aude 2013 s podtitulem Pozitivní vzdělávání a psychologie. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 451-460. ISBN 978-80-905243-6-1.

 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Developing teachers´ subject didactic competence through problem posing. Educational studies in Mathematics, 2013, roč. 83, č. 1, Special Issue: SI, s. 133-143. 000317685200010

SEMERÁDOVÁ, S., HOŠPESOVÁ, A. Didaktické situace v předškolním období. Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu, 2013, roč. 1, č. 1, s. 33-47.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. One possible way of training teachers for inquiry based education. In Ubuz, , Haser, , Mariotti, Proceedings of the Eighteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Ankara : Middle East Technical University, Ankara, 2013, s. 3105-3114. ISBN 978-975-429-315-9.

HOŠPESOVÁ, A., SEMERÁDOVÁ, S. Didactical situations in the preschool period. In Proceedings-Tasks and Tools in Elementary Mathematics. Prague : Charles University, 2013, s. 130-138. ISBN 978-80-7290-637-6.

PETRÁŠKOVÁ, V., HOŠPESOVÁ, A. Beginning with financial literacy on primary school level?. In Novotná, , Moraová, Proceedings-Tasks and Tools in Elementary Mathematics. Prague : Charles University, 2013, s. 351-353. ISBN 978-80-7290-637-6.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Posing problems with a given structure by pre-service teachers. In Novotná, , Moraová, Proceedings-Tasks and Tools in Elementary Mathematics. Prague : Charles University, 2013, s. 368-369. ISBN 978-80-7290-637-6.

KAPITOLA V KNIZE

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Students and Their Teacher in a Didactical Situation. A Case Study. In Kaur, , Anthony, , Ohtani, , Clarke, Student Voice in Mathematics Classrooms around the World. Rotterdam : Sense Publishers, 2013, s. 133-142. ISBN 978-94-6209-349-2.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J. Differences and Similarities in Competent Teachers´ Teaching Strategies. The Case of the Czech Republic.. 2013.

 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

KNIHA

JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele.. Praha: EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

OSTATNÍ

JOŠT, J. Oční pohyby a jejich diagnostické využití v péči o dítě. Informace České společnosti Dyslexie. 2013.

 

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

KOUŘILOVÁ, J. Mateřské zvládání zátěže spojené se specifickou poruchou učení. 2013. 167 s.

 

Mgr. Jiří Kressa

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

KRESSA, J. Pomáhání versus ubližování. In Sociálně pedagogické štúdie 2013. Dilema sociálnej pedagogiky: výchova alebo prostredie?. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 2013, s. 223-228. ISBN 978-80-223-3360-3.

KAPITOLA V KNIZE

KRESSA, J. Percipovaná sociální opora dětí na základních školách. In Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Toruň : Akapit, 2013, s. 251-262. ISBN 978-83-63955-18-2.

 

Mgr. Luboš Krninský

ČLÁNEK V PERIODIKU

ŽLÁBKOVÁ, I., KRNINSKÝ, L. Pohled studentů učitelství na reflektivní a transmisivní přístup k učení. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2013, roč. 2, č. 1, s. 19-27.

KNIHA

JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele.. Praha: EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

 

Mgr. Dalibor Kučera, Ph.D.

KNIHA

KUČERA, D. Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Plháková, , Kuneš, Praha: Grada Publishing, 2013, 216 s. ISBN 978-80-247-4621-0.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

KUČERA, D., HAVIGER, J. Možnosti využití metod komputační lingvistiky v psychologii. 2013.

KUČERA, D., HAVIGER, J. Metody experimentální emoční indukce. 2013.

 

Mgr. Martina Lietavcová

ČLÁNEK V PERIODIKU

LIETAVCOVÁ, M. Piktogramy pro pravidla ve třídě. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2013, roč. 2013, č. A3, s. 1-15.

LIETAVCOVÁ, M. Rozlišování obrazných znaků a symbolů. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2013, roč. 2013, č. A3, s. 1-13.

 

prof. PhDr. František Man, CSc.

KNIHA

JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele.. Praha: EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

 

PhDr. Ing. Zuzana Maňourová

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

KARGEROVÁ, J., MAŇOUROVÁ, Z. Kompetentní učitel MŠ 21. století. Kompetentní učitel MŠ 21. století. 2013.

ČLÁNEK V PERIODIKU

MAŇOUROVÁ, Z. Analyticko-syntetická metoda v modifikovaném pojetí jako jedna z cest k řešení problematiky čtenářské gramotnosti. Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu, 2013, roč. 1, č. 01/2013, s. 48-85.

KNIHA

MAŇOUROVÁ, Z., NASTOUPILOVÁ, D. Lili a Vili ve světě malých písmen. Učebnice českého jazyka pro 1. ročník ZŠ (genetická metoda).. Praha: Klett, 2013, 64 s. ISBN 978-80-7397-119-9.

MAŇOUROVÁ, Z., NASTOUPILOVÁ, D. Lili a Vili ve světě velkých písmen. Učebnice českého jazyka pro 1. ročník ZŠ (genetická metoda). Praha: Klett, 2013, 80 s. ISBN 978-80-7397-118-2.

OSTATNÍ

KARGEROVÁ, J., MAŇOUROVÁ, Z., VYCHODIL, D. Individualizace ve výuce. Step by step ČR, o.s., Praha. 2013.

 

Mgr. Magdalena Marková

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

MARKOVÁ, M. DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ - KOMPARACE SEBEREFLEXÍ V ODLIŠNÝCH TYPECH KURZŮ. In Neusar, , Vavrysová, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 228-235. ISBN 978-80-244-3917-4.

 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

STUCHLÍKOVÁ, I., ŠOLCOVÁ, I., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., VINOKHODOVÁ, A., GUSHIN, V. The wide perspective on Mars-500 as an analogue of deep space exploration: the Czech monograph.. Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina, 2013, roč. 47, č. 4, s. 175.

KNIHA

JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele.. Praha: EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

 

Mgr. Tomáš Mrhálek

ČLÁNEK V PERIODIKU

DVOŘÁČKOVÁ, O., KAJANOVÁ, A., MRHÁLEK, T. Náboženská víra jako preferovaná vlastnost dětí z hlediska generačního předávání. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), 2013, roč. 15, č. 2, s. 173-182.

 

PaedDr. Erika Nehrerová, Ph.D.

KAPITOLA V KNIZE

NEHREROVÁ, E. Oneskorený rečový vývin a narušený vývin reči ako prediktor špecifickej vývinovej poruchy učenia dysortografie.. In Nauki spoleczne wobec kryzysu i nowych wyzwan. Teotia i praktyka.. Toruň : Akapit, 2013, s. 335-345. ISBN 978-83-63955-16-8.

 

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

PREIS, M., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I. Poctivost a podvádění během vysokoškolského studia. E-psychologie, 2013, roč. 7, č. 1, s. 1-18.

PREIS, M., KLEIN, HA., LEVENBURG, NM., NOHAVOVÁ, A. A Cross-Country Evaluation of Cheating in Academia-A Comparison of Data from the US and the Czech Republic. Journal of Academic Ethics, 2013, roč. 11, č. 2, s. 157-167.

KAPITOLA V KNIZE

NOHAVOVÁ, A. Hlasová tvorba jako způsob sebepoznávání. In Slavík, , Chrz, , Štech, Tvorba jako způsob poznávání. Praha : Karolinum, 2013, s. 463-490. ISBN 978-80-246-2335-1.

KNIHA

BAUMAN, P., DANIEL, M., ERBAN, V., KOČEROVÁ, M., MACKŮ, R., MACHULA, T., MACHULOVÁ, H., MUCHOVÁ, L., NOHAVOVÁ, A., ŘEPA, K., SKALICKÝ, K., SLAVÍK, J., ZBUDILOVÁ, H., NIKLESOVÁ, E. Kritické a tvořivé myšlení: není to málo? Rozvoj myšlení ve filosofických, teologických, psychologických a pedagogických souvislostech.. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2013, 248 s. ISBN 978-80-7394-432-2.

JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele.. Praha: EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

NOHAVOVÁ, A. Výchovný efekt exprese na příkladu psychosomatické hlasové výchovy. 2013.

 

Mgr. Josef Nota

ČLÁNEK V PERIODIKU

NOTA, J. DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ Z POHLEDU STUDENTŮ JIHOČESKÉ UNIVERZITY. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2013, roč. 2, č. 1, s. 28-37.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

NOTA, J. RETROSPEKTIVNÍ POHLED NA STUDIUM DISCIPLÍNY "DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ S VNITŘNÍM PARTNEREM". In Neusar, , Vavrysová, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 236-241. ISBN 978-80-244-3917-4.

KAPITOLA V KNIZE

NOTA, J. Vzdělávání učitelů v disciplíně dialogické jednání s vnitřním partnerem. In Horák, , Inštitirisová, Vzdelávanie divadlom. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2013, s. 247-257. ISBN 978-80-558-0499-6.

KNIHA

JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele.. Praha: EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

 

Mgr. Veronika Plachá

ABSTRAKT

PLACHÁ, V. "Funkční gramotnost" a její souvislosti v předškolním věku. PhD existence III., Bulletin abstraktů. 2013.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., FRANCLOVÁ, M., PLACHÁ, V. PSYCHOLOGIE PRO UČITELE A UČITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL. In Sokolová, , Lemešová, , Masaryk, Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 52-58. ISBN 978-80-223-3483-9.

KAPITOLA V KNIZE

ČERMÁK, I., CHALUPNÍČKOVÁ, L., CHRZ, V., PLACHÁ, V. Narativní analýza. In Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2013, s. 75-104. ISBN 978-80-210-6382-2.

 

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

PROCHÁZKA, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Pedagogika - učitel - reforma: na společné cestě?. Pedagogická orientace, 2013, roč. 23, č. 3, s. 392-405.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

PROCHÁZKA, M. Programy dalšího vzdělávání pracovníků technických oborů a jejich realizace v praxi vybraných odborných škol Jihočeského kraje. In Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 1-9. ISBN 978-80-01-05287-7.

PROCHÁZKA, M., VANČURA, M. Конфликты детей и молодёжи с законом - пределиквенция и преступность в Чешской Республике и их профилактика. In Gosudarstvo i pravo: isstorija, sovremennost, perspektivy rozvitija. Sankt Petěrburg : Sankt Peterburgskaja Juridičeskaja akademija (Sankt Petěrburg, Obuchovskoj oborony, dom 114, A,, 2013, s. 297-307. ISBN Neuvedeno.

PROCHÁZKA, M. Realizace primární prevence v prostředí základních škol v České republice - možnosti a meze. In Sociálně pedagogické štúdie 2013. Dilema sociálnej pedagogiky: výchova alebo prostredie?. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 2013, s. 15-21. ISBN 978-80-223-3360-3.

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., VANĚČKOVÁ, O. Naplňování profesních kompetencí u studentů sociální pedagogiky. In Evropské pedagogické fórum 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 18-27. ISBN 978-80-905243-9-2.

 

doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.

ČLÁNEK V PERIODIKU

SOMR, M. G. W. F. Hegel- educationas a moment of historical reality. Studia Edukacyjne, 2013, roč. 2013, č. 24, s. 289-301.

SOMR, M. Exulant na cestách naděje. Studia Edukacyjne, 2013, roč. 1, č. 29, s. 341-351.

KNIHA

SOMR, M. Jan Amos Komenský (Pravý člověk v (ne) pravém světě. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2013, 192 s. ISBN 978-80-7394-435-3.

 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

ČLÁNEK V PERIODIKU

PREIS, M., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I. Poctivost a podvádění během vysokoškolského studia. E-psychologie, 2013, roč. 7, č. 1, s. 1-18.

STUCHLÍKOVÁ, I., VOKROJOVÁ, N. Kulturní rozdíly v učební motivaci žáků - specifikum vietnamské kultury.. Pedagogika, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 5-24.

GLÄSER-ZIKUDA, M., STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T. Emotional Aspects of Learning and Teaching: Reviewing the Field - Discussing the Issues.. Orbis scholae, 2013, roč. 7, č. 2, s. 7-22.

STUCHLÍKOVÁ, I., ŠOLCOVÁ, I., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., VINOKHODOVÁ, A., GUSHIN, V. The wide perspective on Mars-500 as an analogue of deep space exploration: the Czech monograph.. Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina, 2013, roč. 47, č. 4, s. 175.

KAPITOLA V KNIZE

STUCHLÍKOVÁ, I., PETR, J., PAPÁČEK, M. Inquiry-based teaching and future teachers´attitudes towards it.. In Hoveid, , Gray, Inquiry in science education and science teacher education: research on teaching and learning through inquiry based approaches in science (teacher) education.. Trondheim, Norway : Akademika Forlag, 2013, s. 167-186. ISBN 978-82-519-2933-2.

KNIHA

JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele.. Praha: EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

STUCHLÍKOVÁ, I. Vybrané otázky metodologie pedagogicko - psychologického výzkumu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, ISBN 978-80-7435-195-2.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

PETR, J., STUCHLÍKOVÁ, I., PAPÁČEK, M. Biology Olympiad as a model for Inquiry-Based Approaches. 2013.

 

MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

SUDA, S. Sebereflexe - základ studia dialogického jednání. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2013, roč. 2, č. 1, s. 3-10.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

SUDA, S., SUDOVÁ, M. TO DÍTĚ JE NAŠE, PROBOHA!. In Neusar, , Vavrysová, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 156-169. ISBN 978-80-244-3917-4.

SUDA, S. Nedirektivní vedení dialogického jednání s vnitřními partnery. In Neusar, , Charvát, , Dolejš, , Janečková, , Procházka, PhD existence III. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 102-108. ISBN 978-80-244-3778-1.

SUDA, S. Dialogické jednání s vnitřními partnery - k fenoménu hry. In Neusar, , Vavrysová, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 242-251. ISBN 978-80-244-3917-4.

KAPITOLA V KNIZE

SUDA, S. Dialogické jednání - k možnostem osobnostního růstu. In Horák, , Inštitirisová, Vzdelávanie divadlom. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2013, s. 232-246. ISBN 978-80-558-0499-6.

KNIHA

JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele.. Praha: EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

 

Mgr. Eva Svobodová

ČLÁNEK V PERIODIKU

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Poznatky, sociální informovanost. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 1-30.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Dobro a zlo očima dětí předškolního věku.. In Kaliský, Dobro a zlo, alebo o morálke I Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii (Zborník vedeckých štúdií). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2013, s. 77-80. ISBN 978-80-557-0538-5.

 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

ŠEBOVÁ ŠAFAŘÍKOVÁ, J., ČERNOCHOVÁ, D. Pětifaktorová teorie osobnosti v dopravně psychologické diagnostice. In Psychologické dny 2012 "Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení". Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 367-376. ISBN 978-80-244-3492-6.

 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Poznatky, sociální informovanost. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 1-30.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Dobro a zlo očima dětí předškolního věku.. In Kaliský, Dobro a zlo, alebo o morálke I Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii (Zborník vedeckých štúdií). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2013, s. 77-80. ISBN 978-80-557-0538-5.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., FRANCLOVÁ, M., PLACHÁ, V. PSYCHOLOGIE PRO UČITELE A UČITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL. In Sokolová, , Lemešová, , Masaryk, Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 52-58. ISBN 978-80-223-3483-9.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., FELCAROVÁ, L. Potrebujú slovenskí a českí adolescenti v záťaži oporu rodičov? (Využitie interview BISK na meranie vzťahovej väzby u adolescentov). 2013.

 

Ram Thein, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z., THEIN, R. Vzdělavatelé budoucích učitelů v roli profesního modelu pro své studenty.. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2013, roč. 2, č. 1, s. 11-18.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

THEIN, R. Attribution of failure and teacher perceptions among sixth graders in three samples: Czech state school students, Bedouin state school students, and Israeli Jewish religious school students.. 2013.

THEIN, R. Is it all your mother's fault? Attachment versus temperament or subdeprivation?. 2013.

THEIN, R. Conflict in the light of social cognition. 2013.

 

PaedDr. Alena Váchová

ČLÁNEK V PERIODIKU

VÁCHOVÁ, A. Sebeobsluha. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2013, roč. 2013, č. A6, s. 1-33.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Poznatky, sociální informovanost. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 1-30.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Dobro a zlo očima dětí předškolního věku.. In Kaliský, Dobro a zlo, alebo o morálke I Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii (Zborník vedeckých štúdií). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2013, s. 77-80. ISBN 978-80-557-0538-5.

 

Mgr. Milena Válková

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

VÁLKOVÁ, M. VÝZKUM DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ A JEHO ÚSKALÍ. In Nausar, , Vavrysová, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 252-257. ISBN 978-80-244-3917-4.

 

PhDr. Olga Vaněčková

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., VANĚČKOVÁ, O. Naplňování profesních kompetencí u studentů sociální pedagogiky. In Evropské pedagogické fórum 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 18-27. ISBN 978-80-905243-9-2.

 

Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

VAVREČKA, M., LHOTSKÁ, L. EEG feature selection based on time series classification. In Perner, Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition, Lecture Notes in Computer Science Volume 7988. Heidelberg : Springer-Verlag Heidelberg, 2013, s. 520-527. ISBN 978-3-642-39711-0.

 

Mgr. Miluše Vítečková, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

GADUŠOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M. MENTORS´ AND NOVICES´ PERCEPTION OF TEACHERS´ PREFESSIONAL CAREER START IN SLOVAKIA AND IN THE CZECH REPUBLIC. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013, roč. 106, č. 10 December 2013, s. 1825-1833.

KAPITOLA V KNIZE

VÍTEČKOVÁ, M. FAMILY IN THE FORM OF UNMARRIED COHABITATION AS ONE OF THE POSSIBLE LIFE STYLES OF THE LATE MODERNITY. In Kubátová, Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 263-282. ISBN 978-80-244-3450-6.

 

Mgr. Iva Žlábková, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

ŽLÁBKOVÁ, I., KRNINSKÝ, L. Pohled studentů učitelství na reflektivní a transmisivní přístup k učení. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2013, roč. 2, č. 1, s. 19-27.

PROCHÁZKA, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Pedagogika - učitel - reforma: na společné cestě?. Pedagogická orientace, 2013, roč. 23, č. 3, s. 392-405.

ŽLÁBKOVÁ, I., ROKOS, L. Pohledy na formativní a sumativní hodnocení žáka v českých publikacích. Pedagogika, 2013, roč. 63, č. 3, s. 328-354.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

ŽLÁBKOVÁ, I. Koncepce vzdělávání studentů oboru učitelství odborných předmětů. In Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 1-6. ISBN 978-80-01-05287-7.