Aktuality

Studijní plán

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE

(kód studijního oboru AKVO: 7701V003 )

studijní plán platí pro prezenční i kombinovanou formu studia

 

Celkový limit pro řádné splnění studia: 240 kreditů
Povinné předměty: 185 kreditů
Povinně volitelné předměty: min. 30 kreditů

Zbývajících 25 kreditů student volí dle svého uvážení (např. další specializační předměty, opakované zapojení do mezinárodního výzkumu, případně si přiveze nějaké uznatelné kredity ze zahraniční stáže).
Cizí jazyk I - anglický jazyk musí být splněn do konce 3. semestru, Cizí jazyk II - německý jazyk musí být splněn do 4. semestru, ostatní zkoušky (nikoli zápočty) do konce 5. semestru.

Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit po splnění všech zkoušek (nikoli zápočtů) předepsaných individuálním studijním plánem.

 

Povinné předměty - Metodologický základ:

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R   S
KPE/XTMV Teorie a metodologie vědy (Smékal, Jošt) 10   Zk do 5. semestru
KPE/XPPV Výzkumná paradigmata v pedagogicko psychologickém výzkumu (Stuchlíková) 10   Zk do 5. semestru

 

Povinné předměty - ostatní:

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R   S
KAJ/XCJA Cizí jazyk I - anglický jazyk (Betáková) 10   Zk do 3. semestru
KPE/XOSR Odborné sdělení v recenzovaném časopise (školitel) 15   Zp  
KPE/XSDP1 Seminář disertační práce I (školitel) 30   Zp  
KPE/XSDP2 Seminář disertační práce II (školitel) 30   Zp  
KPE/XSDP3 Seminář disertační práce III (školitel) 40   Zp  
KPE/XOPX Odborná praxe (školitel) 10   Zp  
KPE/XAUK Aktivní účast na konferenci (školitel) 10   Zp  
KPE/XDOS Doktorský seminář (školitel) 10   Zp  
KPE/XMEVZ Zahraniční stáž nebo Mezinárodní výzkum **) (školitel) 10   Zp  
KPE/XSDZ Státní doktorská zkouška 0   SDZ  

Celkem: 185 kreditů

**) předmět má nastaven vícezápis

 

Povinně volitelné předměty:

Odborné předměty - min. 1 předmět

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R   S
KPE/XOPPP Soudobé otázky pedagogické psychologie (Man) 15   Zk do 5. semestru
KPE/XOPVP Aktuální témata z vývojové a poradenské psychologie (Jošt) 15   Zk do 5. semestru
KPE/XOPSV Aktuální otázky sociálně psychologického výzkumu (Blatný) 15   Zk do 5. semestru

 

Specializační předměty - min. 1 předmět

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R   S
KPE/XSPMV Psychologie motivace (Man) 15   Zk do 5. sem.
KPE/XSPPE Psychologie emocí (Stuchlíková) 15   Zk do 5. sem.
KPE/XSPPU Psychologické souvislosti specifických poruch učení a chování (Jošt) 15   Zk do 5. sem.
KPE/XSPPG Psychologie genderu (Janošová) 15   Zk do 5. sem.
KPE/XSPMK Multikulturní vzdělávání se zaměřením na integraci Romů (Šotolová) 15   Zk do 5. sem.
KPE/XSPMA Matematické modelování v psychologii (Kindlmann) 15   Zk do 5. sem.
KPE/XSPME Problematika měření v psychologii (Urbánek) 15   Zk do 5. sem.
KNJ/XCJ2 Cizí jazyk II - německý jazyk (Andrášová) 10   Zk do 4. sem.
KPE/XROP Recenze odborných publikací (školitel) 15   Zp  

 

Studenti v průběhu studia absolvují zahraniční stáž nebo se budou podílet na výzkumu v mezinárodním týmu. Předmět Zahraniční stáž nebo Mezinárodní výzkum lze zapisovat opakovaně, tedy je možné při dlouhodobém zapojení získat 2× či vícekrát 10 kreditů.

Do výuky mohou být studenti zapojeni v rozsahu max. 3 hod. týdně, podle zaměření disertačního projektu může být jako volitelný předmět školitelem navržena odborná praxe ve specializovaném zařízení (rozsah a náplň stanovuje školitel).