Aktuality

Přijímací řízení

Přijímací řízení:

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 365, e-mail: jkressa@pf.jcu.cz

Jednooborové bakalářské studium kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

 

Charakteristika studijního oboru

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro pracovníky z různých oblastí veřejné správy (státní správy i samosprávy), poskytuje ale také přípravu pracovníkům z institucí, které se zabývají sociální prací, prevencí a bezpečnostními otázkami (nadace, neziskové organizace, soukromé bezpečnostní služby, vzdělávací instituce) a aktuálně též pracovníkům školních poradenských center zaměřených na práci s dětmi ze sociálně a kulturně odlišného prostředí.

 

Profil absolventa

Cílem studijního programu je rozvinout potřebné profesní kompetence v kontextu se záměry reformy veřejné správy, a to především ve směru posílení profesionality činnosti v oblasti sociální, preventivní a výchovné práce. Zároveň podpořit kompetence potřebné pro práci s žáky základních a středních škol v rámci podpůrných opatření pro děti ze sociálně a kulturně odlišného prostředí. Dále je vytvářen základ pro rozvoj komunikativních, organizačních a řídících dovedností, podpůrná je snaha budovat proklientsky orientované pojetí práce a posilovat takové pojetí profese, jehož součástí je pomáhající a poradenská činnost.
Tím budou absolventům poskytnuty lepší podmínky nejen pro kvalitnější výkon profese, ale i pro rozšíření možností jejich uplatnění i kariérního růstu.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná, obsahuje didaktický test.

Test je zaměřen na tři obsahové a tematické části:

  • Všeobecný rozhled uchazeče ve společensko-vědní problematice (základy filozofie, psychologie, sociologie a politologie přibližně v rozsahu středoškolského studia; historicko-kulturní přehled).
  • Znalost základních pojmů z oblasti sociální pedagogiky, sociální patologie a sociální práce.
  • Obecnější předpoklady ke studiu (např. porozumění textu aj.).

ukázky testů:   test_sop_ukazka_1.pdf   test_sop_ukazka_2.pdf

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Za test je možno získat maximálně 100 bodů. Na základě bodového hodnocení testu budou uchazeči zařazeni do pořadí, které rozhoduje (ve vztahu na stanovenou kapacitu oboru v daném roce) o přijetí ke studiu.

 

Další důležitá sdělení

  • Během prezence bude provedena kontrola totožnosti podle OP či pasu.
  • K prezenci se dostavte 15 - 20 min. před zahájením zkoušky.
  • K přijímací zkoušce si vezměte černě píšící propisku nebo mikrofix.

 

Doporučená literatura

BLECHA, I. Základy filozofie. 4. rozšířené vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. ISBN 9788071821472.
ČERMÁK, V., FIALA, P., HOUBAL, D. Pozvání do politologie. Praha: Vyšehrad, 1994
DAVID, R. Politologie. Základy společenských věd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999.
FÜRST, M. Psychologie. Olomouc: Votobia, 1997.
HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
KERN, H. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-121-2.
KODRLOVÁ, I. Příprava na testy studijních předpokladů. Praha: Tutor 2003.
kol. : Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor 2004.
KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0
MONTOUSSÉ, M. Přehled sociologie. Praha: Portál, 2005. ISBN80-7178-976-3
PAVLÍK, P. a kol. 1000 otázek a odpovědí. Cvičebnice k přijímacímu řízení na VŠ humanitního směru. Brno: 2004.
PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. ISBN978-80-87207-02-4
PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha: Grada 2012.
STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1993
VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004.