Aktuality

Přijímací řízení

obor Pedagogická psychologie

 

Charakteristika oboru

Čtyřleté prezenční nebo kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské dizertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.

 

Přijímací zkouška

Do studijního oboru Pedagogická psychologie budou přijímáni absolventi magisterských studijních programů Psychologie, oborů Učitelství psychologie pro SŠ a výjimečně absolventi oborů blízkých, kteří prokáží odbornou činnost v psychologii a postup do druhé poloviny studia budou mít vázán na splnění rozdílových zkoušek. 

Při přijímací zkoušce musí uchazeči prokázat vědomosti, dovednosti a přiměřený rozhled v oboru, dále velmi dobrou orientaci v metodologii oboru a znalost anglického jazyka potřebnou pro porozumění odbornému textu v angličtině.

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 70 bodů. Bodový zisk se vypočte jako průměr z bodového hodnocení přiděleného jednotlivými členy přijímací komise.

 

Poplatek za podání jedné přihlášky:     500,- Kč
Název banky: ČSOB
Číslo účtu: 104725778
Kód banky: 0300
Variabilní symbol: 6020103
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče bez lomítka

Další důležitá sdělení uchazečům

Uchazeči o studium předkládají:

  • přihlášku ke studiu - stáhnout (.doc)
  • ověřený opis diplomu a vysvědčení o SZZ
  • návrh výzkumného projektu
  • soupis publikační činnost uchazeče

Téma projektu musí souviset s tématy řešenými na pracovišti a je žádoucí mít předběžný souhlas případného školitele. Písemný návrh výzkumného projektu v rozsahu 5 - 10 stran by měl obsahovat objasnění teoretických východisek, formulaci výchozí výzkumné otázky, nástin metodologického uchopení problematiky a rámcovou představu o zamýšleném postupu řešení. Projekt by měl zahrnovat také soupis publikací, o které se uchazeč opírá, způsob zpracování textu by měl odpovídat zvyklostem u odborného tisku.

V odborné diskusi nad projektem by měl uchazeč prokázat, že se soustavněji zabývá pedagogickou psychologií, že zná významné autory, že studoval aktuální literaturu, že se zamýšlí nad psychologickými aspekty vzdělávací problematiky.