Aktuality

SOP - SZZ - Výchovná a vzdělávací praxe

Tématické okruhy pro SZZ specializace Výchovná a vzdělávací praxe

 

 1. Lektor jako vzdělavatel dospělých.
  Lektor a jeho dovednosti a kompetence. Jaké jsou role lektora při vzdělávání dospělých? Uveďte základní zákonitosti lektorské přípravy. Další vzdělavatelé dospělých.
 2. Specifika vzdělávání dospělých. 
  Jaká jsou specifika vzdělávání dospělých? Diferencované a kritické přijímání poznatků. Dobrovolnost ve vzdělávání dospělých. Pozornost, myšlení a paměť vzdělávajících se dospělých.

 3. Motivace dospělých ve vzdělávání. 
  Motivace a učení dospělých. Rozdíly ve vnitřní a vnější motivaci dospělých. Motivační faktory dospělých. Jakým způsobem lze motivovat dospělé k dalšímu vzdělávání? V čem spatřujete rozdíly při motivování dětí a dospělých ke vzdělávání?

 4. Vzdělávání dospělých.  
  Historie vzdělávání dospělých. Vysvětlete pojmy profesní, občanské a zájmové vzdělávání dospělých. Andragogika a její vztah k ostatním pedagogickým disciplínám.

 5. Vyučovací metody při vzdělávání dospělých. 
  Klasifikace vyučovacích metod používaných při vzdělávání dospělých. Uveďte příklady metod monologických, dialogických, projektových a problémových, metod skupinové práce a inscenačních.

 6. Didaktická technika a pomůcky. 
  Didaktická technika a vybavení při lektorské práci. Uveďte příklady efektivního využití didaktických pomůcek při výuce a prezentaci.

 7. Vzdělávání dospělých. 
  Podmínky efektivního vzdělávání dospělých. Uveďte možné výhody a překážky při vzdělávání dospělých. Vysvětlete pojmy normativita, receptivita a reflektivita.

 8. Fáze didaktického procesu při vzdělávání dospělých. 
  Vysvětlete jednotlivé fáze didaktické procesu vzdělávání mládeže a dospělých: fáze motivační, expoziční, fixační, aplikační, diagnostická.

 9. Projekt vzdělávací akce pro dospělé. 
  Projektování vzdělávací akce pro dospělé. Vyjmenujte jednotlivé fáze přípravy vzdělávací akce pro dospělé. Uveďte konkrétní příklady vzdělávacích akcí pro dospělé.

 10. Celoživotní vzdělávání. 
  Co je celoživotní vzdělávání? Vysvětlete význam celoživotního vzdělávání a jeho roli v současné společnosti. Formální, neformální a informální výchova a vzdělávání.

 11. Volný čas, různé pohledy na volný čas. 
  Definujte volný čas a volný čas dětí a mládeže. Jakým způsobem lze výchovně zhodnocovat volný čas dětí a mládeže? Vysvětlete ekonomický, sociologický, sociálněpsychologický, pedagogický, psychologický a zdravotně hygienický pohled na volný čas.

 12. Historický vývoj volného času a výchovy a vzdělávání ve volném čase. 
  Popište historický vývoj způsobu trávení volného času a vznik a rozvoj zařízení pro volný čas v České republice. Jakým způsobem se měnilo pojetí výchovy ve volném čase v průběhu historického vývoje?

 13. Cíle, funkce a obsah výchovy ve volném čase, požadavky na výchovu ve volném čase. 
  Které základní funkce plní výchova ve volném čase a co je jejich podstatou? Jak lze vymezit obsah výchovy ve volném čase? Jaké hlavní cíle si klade oblast výchovy ve volném čase, mimo vyučování? Jaké jsou principy a zásady pro realizaci výchovy ve volném čase?

 14. Zájmové činnosti ve volném čase. 
  Definujte pojmy: zájem, zájmová činnost. Vymezte podrobně obsahové zaměření jednotlivých druhů zájmových činnosti. Zdůvodněte z hlediska vývojové psychologie odlišnost pojetí zájmové činnosti u žáků mladšího, středního a staršího školního věku.

 15. Metody a organizační formy výchovy a vzdělávání ve volném čase. 
  Jaké metody a formy práce převažují při výchově a vzdělávání ve volném čase? Jaké jsou možnosti hodnocení – evaluace a autoevaluace ve volném čase? Jakým způsobem lze motivovat účastníky volnočasových aktivit?

 16. Institucionální podmínky výchovy a vzdělávání ve volném čase. 
  Charakterizujte jednotlivé typy školských i ostatních zařízení, jejich poslání a specifika. Charakterizujte nestátní neziskové organizace a jejich působení v oblasti volného času. Vysvětlete princip „nízkoprahovosti“.

 17. Sdružování dětí a mládeže. 
  Charakterizujte základní vývojové tendence ve sdružování dětí a mládeže v mezinárodním měřítku a v České republice. Jaké jsou hlavní způsoby sdružování dnešních dětí a mladých lidí v České republice? V čem spočívá význam a možnosti působení samosprávných struktur dětí a mládeže ve škole nebo v obci?

 18. Výchova zážitkem. 
  Vysvětlete pojem výchova zážitkem. Charakterizujte zážitkovou pedagogiku. Popište možnosti využití výchovy zážitkem v oblasti volného času. Jaké jsou cíle zážitkových kurzů? Popište typy aktivit používaných na zážitkových kurzech. Vysvětlete způsoby využití zpětné vazby v zážitkových kurzech.

 19. Pedagog volného času. 
  Jaké by měly být osobnostní charakteristiky a kompetence pedagoga volného času? Jaké legislativní požadavky jsou předpokladem pro výkon práce pedagoga volného času? Jaká jsou specifika komunikace a interakce ve výchově a vzdělávání ve volném čase?

 20. Zdravý životní styl ve výchově a vzdělávání. 
  Na základě moderního pohledu na formování životního stylu (založeného na odborných, vědeckých poznatcích a zkušenostech při respektování osobnostních zvláštností) vysvětlete význam dostatku pohybu, zdravé výživy a korekce tělesné hmotnosti. Jakým způsobem lze rozvíjet schopnost odolávat stresu a relaxační dovednosti? Jakým způsobem využijete tyto poznatky při ovlivňování vlastního zdravotního stavu a při utváření pozitivního přístupu k otázkám zdraví klientů?