Aktuality

Okruhy otázek ke zkoušce - Psychologie práce a řízení

Katedra výchovy ke zdraví / kombi, prezenční studium/

 1. Význam, cíle a poslání psychologie práce - historické kořeny ve světě, u nás, rozdělení aplikované psychologie podle oblastí, podle aspektů
 2. Postoje k pracovní činnosti, přehled teorie motivace - Maslow, Herzberg, Vroom, Adams - teorie spravedlnosti, a další
 3. Pracovní prostředí a podmínky, jejich vliv na pracovní výkon, výkonnost, pracovní postoje, morálka ve vývojových etapách života člověka
 4. Stres na pracovišti, třídění a klasifikace stresorů, pozitivní, negativní vliv na člověka
 5. Hodnocení pracovních pozic na pracovišti - metody hodnocení Assessment center / AC, DC/, Mystery shopping, focus grups, 360 stupňová zpětná vazba hodnocení
 6. Profesiogramy - pracovní pozice, jejich rozdělení, popis a třídění, určování měkkých kompetencí - příklady dělnických profesí, vyučených, středoškolských, vysokoškolských, specializačních, apod. 
 7. Osobnostní profil pracovní pozice vychovatele, učitele - kompetence, schopnosti, dovednosti pracovní způsobilosti, problémy s tímto související
 8. Pracovníci vyžadující zvláštní péči - nezaměstnaní, absolventi, předdůchodový věk, zaměstnanec v životních krizích, v závislostech, úloha úřadů práce - vhodná pracovní pozice, vhodný zaměstnavatel, rekvalifikace, pracovní činnost a jeho budoucnost
 9. Sociální komunikace - verbální, neverbální, pasivní styl, agresivní a asertivní, podstata asertivního vyjednávání, 10tero asertivních práv, povinností, techniky asertivity
 10. Psychologie řízení - organizační kultura - styly řízení, managment - význam pro člověka v konkrétní praxi
 11. Kulturní rozdíly - psychologické aspekty řízení, managment v USA, Velké Británii, Asijských zemích, Japonsku, v Evropě, v ČR
 12. Mobbing na pracovišti - podstata, strategie, hledání příčin, nápravy a výhled do budoucna pro šikanovaného, statistika v ČR, další formy konfliktů na pracovišti, způsoby jejich řešení - analýza a výhled
 13. Psychologie průzkumu trhu - segmentace trhu, historie vývoje na českém i zahraničním trhu, termín propagace - důležité aspekty, vliv barev, prostoru, častnosti, příklady výzkumů
 14. Metody průzkumu trhu - kvalitativní, kvantitativní, individuální, skupinové - psychologické segmentace trhu, příklady využití na zahraničním i českém trhu
 15. Psychologie reklamy - uplatnění na trhu, historické kořeny, pozitivní - negativní aspekty působení, podstata klamné reklamy, etika, uplatnění psychologických aspektů v edukačním procesu, využití v praxi, příklady reklamních spotů z výchovného prostředí
 16. Psychologie médií - vliv televize, rozhlasu, počítačů, internetu…. na jedince, skupinu, společnost, uplatnění obecných psychologických aspektů v procesu působení reklamy - např. vlivy na dětské představy, fantazii, paměť, způsob uvažování, formy sociálního učení, na kognitivní disonanci v edukačním i mimoškolním prostředí
 17. Psychologie dopravy - historie vývoje, konkrétní uplatnění všech oblastí v praxi, důležitost psychologických aspektů - pozornost, zrakové vnímání, paměť, sociální zkušenost, motoristická inteligence, vliv únavy, mikrospánek, příklady výzkumů - příčiny dopravních nehod
 18. Psychologie dopravy - v letectví, na železnici, na silnici, v oblasti lodních plavidel, historie, psychologické aspekty daných specifik, lidský činitel a psychologická specifikace v dopravním prostředí - dítě na silnici, v dopravě, v dopravních prostředcích, prevence bezpečnosti - cíl edukačního prostředí

 

Literatura: 

Bedrnová, E., Nový, I a kol.: Psychologie a sociologie řízení, Praha, Managment Press, 2007

Buchtová,B.: Nezaměstnanost - psychologický, eknmický a sociální problém, Praha, Grada, 2002

Havlík,K.: Psychologie pro řidiče, Praha, Portál, 2005

Hroník, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Praha, Grada, 2007

Kociánová, R.: Personální řízení, Praha, Grada, 2012

Štikar, J., Hoskovec, J.,Štikarová, J.: Psychologie v dopravě, Praha, Karolinum, 2003

Štikar J., Rymeš, M., Riedl,K.,Hoskovec, J.: Psychologie ve světě práce, Praha, Karolinum, 2003

Vysekalová,J.,Komárková,R.,Rymeš,M.: Psychologie trhu, Praha, Grada, 1998

Vysekalová,J.,Komárková,R.: Psychologie reklamy, Praha Grada, 2010