Aktuality

Úvod do psychologie - otázky k ústní zkoušce

 1. Co je předmětem psychologie, její význam, základní rozdělení a funkce aplikovaných disciplín psychologie ve společnosti?
 2. Jakým způsobem jsou dělány psychologické výzkumy, co je charakteristické z hlediska kvalitativních a kvantitativních přístupů, jejich kritéria?
 3. Co determinuje lidskou psychiku - jaké jsou vlivy dědičnosti, zrání, sociálního prostředí, kultury?
 4. Jaké jsou psychofyziologické vztahy mezi mozkem a psychikou, hlavní funkce CNS vzhledem k psychických funkcím a stavům?
 5. Vnímání - vymezení, hlavní principy a fáze, co je to vjem a iluze, vývoj vnímání?
 6. Vnímáni - tvarové aj. zákony, prahy vnímání, teoretické výklady percepce?
 7. Představivost - vymezení, vliv asocianismu, asociační zákony, funkce představivosti a fantazie, denní snění?
 8. Představivost - druhy představ, manipulace s představamí, kognitivní přístup a Paiviova teorie, produkty lidské fantazie?
 9. Vědomí a nevědomí - vymezení, jejich funkce a význam v psychice, teoretické přístupy (James, Freud, Jung aj.)?
 10. Jaké jsou stavy vědomí, spánek - jeho funkce, fáze, význam, sny a jejich význam?
 11. Pozornost - vymezení, význam, základní vlastnosti a fáze, druhy, vývoj pozornosti.
 12. Paměť - vymezení, druhy a fáze kódování, základní druhy a rozdělení paměti, jejich funkce?
 13. Paměť - důležité vlivy a principy v procesech zapamatování, zapomínání, vybavování?
 14. Učení - vymezení, habituace aj. geneticky dané druhy učení, behavioristické teorie učení (Pavlov - klasické podmiňování, Thorndíke - instrumentální, Skinner - operantní)?
 15. Učení - Ostatní teorie učení (Tolman - latentní učení, Köhler - učení se vhledem, Bandura - observační učení, komplexní a sociální učení)?
 16. Myšlení - vymezení, vztah myšlení, řeči a jazyka, pojem a jejich druhy, základní myšlenkové operace?
 17. Myšlení - řešení problémů, tvořivost, divergentní myšlení?
 18. Myšlení - druhy a fáze usuzování, heuristiky při rozhodování?
 19. Emoce - vymezení, jejich funkce, složky, regulace, vliv na kognitivní funkce, základní dimenze prožívání?
 20. Emoce - základní teorie emocí (fyziologické, kognitivní, evoluční), jejich význam v praxi?
 21. Emoce - emoční inteligence a její význam, empatie, druhy emocí, vývoj emocí?
 22. Motivace - funkce a vymezení, motiv, potřeba, cíl, druhy motivů. teorie motivace (Maslow, Hull, Murray. Freud aj.)?
 23. Motivace - vymezení frustrace, aspirace, vnitřní a vnější motivace, vůle a její hlavní mechanismy a význam? ,
 24. Schopnosti a inteligence - vymezení, základní rozdělení, vliv dědičnosti a kultury, měření inteligence (IQ, testy)?
 25. Temperament a charakter - vymezení, teorie temperamentu (Kretschmer, Sheldon, Eysenck aj.).