Aktuality

SOP - SZZ - Aplikované sociální vědy

Tématické okruhy pro SZZ Aplikované sociální vědy

 

Právo

 1.   Právní vztah, pojem, předpoklady vzniku, druhy, subjekty právních vztahů, objekt a obsah právních vztahů

2.   Právní úkony, pojem, náležitosti, neplatnost právních úkonů, odporovatelnost

3.   Právní odpovědnost, pojem, funkce, předpoklady vzniku

4.   Specifika odpovědnosti za škody, odpovědnosti za vady, odpovědnosti z prodlení, odpovědnosti z bezdůvodného obohacení

5.   Věcná práva v českém právním řádu

6.   Závazkové právní vztahy - pojem, typy, druhy

7.   Vznik závazku, zajištění, změna, zánik

 

Management

8.   Definice, pojetí a historický vývoj managementu, směry (proudy) managementu, představitelé vědeckého managementu. Nové proudy managementu (definice a vědecké pojetí managementu, předchůdci VM, zahraniční a čeští představitelé vědeckého managementu; charakteristika, pojetí a představitelé administrativního, byrokratického a sociálně-behaviorálního směru managementu; srovnání s vědeckým pojetím).

9.   Manažerské funkce: plánování a organizování (mise, vize, význam a druhy plánů, nedostatky v plánování; organizační struktura, tvorba pracovních míst, organizační jednotka, význam personalistiky, plánování lidských zdrojů, výběr a přijímání pracovníků, dělba práce a delegování pravomocí, typy organizačních struktur)

10.   Manažerské funkce: rozhodování a kontrola (proces; význam a podstata rozhodování, etapy rozhodovacího procesu, rozhodovací problémy a jejich determinanty, postoje k riziku, typy rozhodování, metody na podporu rozhodování, chyby při rozhodování; funkce kontroly, subjekt a objekt kontroly, standardy kontroly, fáze kontrolního procesu, druhy kontrol, kontrolní procesy, fáze vnitřního kontrolního procesu).

11.   Podnikatelské prostředí a jeho analýza (charakteristika PP, faktory mikro a makrookolí, signifikantní faktory: podnik, zákazník, konkurence, dodavatelé, distribuce; charakteristika zdravého podnikatelského prostředí; rysy podnikatelského prostředí v ČR; SWOT analýza, další metody – PEST analýza, benchmarking…

12.   Vůdcovství, manažerské styly, motivace (vedoucí vs. vůdce – charakteristika, rozdíly; manažerská pyramida, manažerské dovednosti – získané a vrozené předpoklady; styly řízení – charakteristika, rozdíly; manažerská mřížka; metody komunikace – briefing, brainstorming…); řízení času manažera; motivace-motiv-incentiva-stimulace; teorie motivace).

13.   Hodnocení a odměňování pracovníků (rozmisťování pracovníků, staffing, pracovní místo a popis pracovního místa, analýza pracovních míst, katalog prací ve veřejných službách a správě; Zákoník práce – odměňování, mzda, plat, odměna z dohod, tarifní a nadtarifní složky; péče o zaměstnance, FKSP, BOZP, vzdělávání pracovníků – zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, coaching, mentoring).

14.   Komunikace a podniková kultura (základní prvky komunikace, způsoby komunikace, komunikace v organizacích – vně a vnitropodniková komunikace, optimální komunikační vzorce, komunikační bariéry, efektivní komunikace; podniková kultura – definice pojmu a její znaky, složky podnikové kultury, zdravá podniková kultura).

 

Sociologie

15.   Společnost  -  kultura.  Vysvětlete pojmy a jejich vzájemný vztah. Popište  analytické roviny kultury a to, jakou roli  hraje v životě společnosti i jedince.

16.   Socializace a její význam pro reprodukci společnostisociální kontrola, konformita, deviace a zločin. Vysvětlete  pojmy a jejich vztah. Jak tyto pojmové kategorie pomáhají porozumět společnosti a její soudržnosti ?  Doložte příklady.

17.  Skupinová struktura společnosti.  Kategorie společenských skupin, členská a referenční skupina. Sociální stratifikace a problém rovnosti, otázka proletarizace.  Sociální mobilita, sociální status a  globalizace. Jaký je vztah mezi sociální strukturou společnosti a její soudržností? Jak souvisí sociální struktura  s  procesem socializace a seberealizačními aspiracemi jedince?

18.   Norma a deviace.  Typy sociálních norem.  Deviantní chování a teorie vysvětlující jeho vznik.  Na příkladech ukažte proměnlivý vztah mezi normou a deviací. Jak se může společnost bránit vzniku různých forem deviantního chování?

19.   Moc a autorita ve společnosti. Politická moc- ekonomická moc. Výkon politické moci, politické vztahy, problém demokracie. Principy fungování demokratického státu a srovnání s jinými druhy  společenského uspořádání. Jakou roli v této souvislosti připisujete rodinné výchově a jakou roli má škola?

20.  Společnost - rodina – jedinec.  Rodina jako sociální instituce, zakotvení rodiny ve společenské makrostruktuře.  Rodina jako sociální skupina, vztahy a procesy v rodině , rodinné hodnoty. Rodina a manželství v historické perspektivě , současná česká rodina. Na příkladech ukažte probíhající změny a  jejich podstatu.

21.  Rodina jako činitel socializace. Podstata a význam socializace v rodině. Rodina a ostatní socializační činitelé: vrstevnické skupiny, škola, masmédia aj.  Idea  funkční rodiny, její význam pro jedince . Poruchy socializace a jejich příčiny.  Rodiny klinické:  rodina se zneužívanou a týranou ženou či dětmi, rodina závislého na alkoholu, příp. jiných drogách,  rodina s nemocným či zdravotně postiženým členem. Rodiny etnicky odlišné: rodiny imigrantů, rómská rodina.

 

Psychologie

22.   Člověk jako bytost bio-psycho-sociální. Biologická a sociokulturní determinace lidské psychiky (organizmus, dědičnost , genotyp, fenotyp, CNS jako organický základ psychických funkcí,  evolučně preformované chování atd.  x  prostředí, sociální prostředí a sociální souvislosti, socializace a její činitelé, učení a sociální učení. Na konkrétních příkladech doložte vliv některých vybraných faktorů.

23.  Osobnost jako individuální utváření psychiky. Struktura osobnosti: temperament  a jeho teorie; typologie  osobnosti, rysy osobnosti, Big five; vlohy, schopnosti, inteligence, tvořivost; charakter a Jáství, emoční inteligence  a její složky; potřeby a  motivační struktura. Poruchy osobnosti. Objasněte vztah mezi jednotlivými oblastmi osobnosti.  Které oblasti lze nejlépe utvářet a rozvíjet?

24.   Vývoj osobnosti, podmínky a mechanizmy vývoje.  Vnitřní, vnější prostředí; zrání a učení. Vývojová období : prenatální, kojenecké, batolecí období; předškolní věk; školní věk; adolescence; dospělost; stáří. V jednotlivých etapách určete mezníky a charakterizujte klíčové oblasti vývoje. Porovnejte některé teorie vysvětlující vývoj (např. teorii Freuda, Eriksona, Kohlberga). Jak můžeme ovlivňovat a řídit vlastní vývoj?

25.   Sociální skupina. Klasifikace, struktura a dynamika, význam. Malé sociální skupiny, normy, role, členství, vůdcovství.  Charakterizujte některé tyto konkrétní skupiny (rodina, třída) a vysvětlete jejich význam pro socializaci.
Vliv skupiny na náš výkon a chování (např. sociální  facilitace, sociální lenivost, konformita, poslušnost, efekt přihlížejícího, skupinové  rozhodování, vliv menšiny na většinu atd. ).  Popište některé klasické výzkumy k těmto tématům.

26.  Sociální poznávání. Procesy zpracování sociálních informací a jejich zvláštnosti. Atribuce, implicitní teorie osobnosti, efekt primarity, stereotypy, předsudky,  zkreslení a chyby. Postoje a jejich funkce, utváření a změna postoje. Vysvětlete pojmy a uveďte příklady. Jak můžeme předcházet vzniku meziskupinových  stereotypů a předsudků nebo je odstraňovat či zmírňovat?  

27.   Sociální interakce.  Základní formy  vzájemného působeníkooperace a  kompetice (soutěžení, soupeření, konflikt), utváření kooperativních vztahů ; prosociální chování a jeho zdroje, altruismus;  sociální opora, její druhy  a  význam.
Sociální komunikace, druhy, typy; komunikační kompetence, základní dovednosti.
Interkulturní komunikace a etnocentrismus;  problematika sociokulturní odlišnosti.
Jak lze zvyšovat vlastní komunikační kompetenci?

28.   Současná rodina,  význam pro jedince a její základní funkce.  Typologie rodiny, rodinný systém, rodinná  a sourozenecká konstelace, vývoj rodiny. Základní charakteristiky rodiny ovlivňující vývoj jedince. Význam rané citové vazby a vazby v blízkých vztazích. Zdravé rodinné fungování a rodinná resilience.  Jaké jsou aktuální trendy ve vztahu k rodině? Uveďte příklady a  vlastní hodnocení . 

29.  Problémy současné rodiny.  Problémová, dysfunkční a afunkční rodina. Patologie rodiny.  Domácí násilí a jeho typy, syndrom CAN: vznik, příčiny a důsledky . Závislosti a jejich dopad na rodinu.  Rodina se sociokulturním handicapem (uprchlíci, imigranti,  minority, Rómové..). Charakterizujte oblasti a doložte příklady. Jaké jsou obvykle postoje společnosti k těmto problémům?

30.   Náročné životní situace a jejich zvládání.  Stres, frustrace, konflikt, krize, trauma, deprivace ( a její typy); pojmy podrobněji charakterizujte a na  příkladech ukažte jejich  možné důsledky. Strategie chování v náročných životních situacích , způsoby jejich zvládání. Duševní zdraví a možnosti psychohygieny. Syndrom vyhoření. Jakým způsobem lze předcházet vzniku syndromu vyhoření a jak postupy sám/sama používáte?