Aktuality

Publikační činnost - 1999

Skripta: 

DVOŘÁKOVÁ M. (1999) Pedagogicko psychologická diagnostika II. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 169 s. 

SOMR M. (1999) Muž naděje a touhy, posel budoucnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 212 s. (2. přepracované vydání).

STUCHLÍKOVÁ I. (1999) Úvod do psychologie emocí. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 73 s.

 

Edice:

PROCHÁZKA M., LISOVÝ I.* (1999) Minerva, bohyně moudrosti. ORGAPO, Mělník, 42 s. 

 

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

HAVELKA P. (1999) Asistentská praxe studentů učitelství. Pedagogická orientace 1, s. 94-95.

HAVLISOVÁ, H. Pregraduální a postgraduální příprava učitelů primární školy na pedagogickou integraci zdravotně postižených dětí. Univerzitní vzdělávání učitelů primární školy na přelomu století. 1. 88. 1999. 14. - 15. září 1998, PF UK Praha, Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha. 80-86039-76-5. 

JÍLKOVÁ O., PECH P., KRNÍNSKÁ R.* (1999) Uplatnění absolventů Jihočeské univerzity v praxi. Aula 3, s. 52-59.

JÍLKOVÁ O., VONDRYSOVÁ M. (1999) Inovace pregraduálního a koncepce postgraduálního studia psychologie pro učitele na PF JU v Českých Budějovicích. Pedagogická orientace 4, s. 47-51.

MAN F., PROKEŠOVÁ L., STUCHLÍKOVÁ I. (1999) Vztah mezi zkouškovou úzkostí, inteligencí a školním výkonem. In: Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. VŠP, Hradec Králové, s. 341-349.

MAN F., PROKEŠOVÁ L., STUCHLÍKOVÁ I. (1999) Věcná orientace výkonového chování žáků při úspěchu a neúspěchu. In: Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. VŠP, Hradec Králové, s. 178-184.

MAN F., STUCHLÍKOVÁ I., POPOV P.* (1999) Vybrané typologie alkoholismu v pracích amerických autorů. Alkoholismus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) 34, s. 83-92.

PECH P.*, JÍLKOVÁ O., KRNÍNSKÁ R.* (1999) Uplatnění absolventů vysokoškolského studia z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Acta Universitatis 4, s. 47-58.

PROCHÁZKA M. (1999) Jaké hračky potřebují předškolní děti? Informatorium 3-8, č. 3, s. 16.

PROCHÁZKA M. (1999) Budoucnost dřevěných hraček. Informatorium 3-8, č. 7, s. 17. 

PROKEŠOVÁ L. (1999) Proměny v pojetí role učitele primárního vzdělávání - problémy učitelské přípravy. In: Univerzitní vzdělávání učitelů primární školy na přelomu století. PdF UK, Praha, s. 35-38.

PROKEŠOVÁ L. (1999) Poznámka k proměnám přípravy učitelů. Pedagogická orientace, č. 4, s. 47-49.

PROKEŠOVÁ L. (1999) Loutkové divadlo vychovává. Informatorium 3-8, č. 5, s. 17. 

PROKEŠOVÁ L. (1999) Tvořivé klima je v rukou ředitelky. Informatorium 3-8, č. 10, s. 6-7.

PROKEŠOVÁ L. (1999) Výchovný program v rámci volnočasových aktivit dětí. Sisyfos, č. 3, s. 30-33.

PROKEŠOVÁ L., SOUČEK V. (1999) Demokratizace českého školství. Jaká je současná situace v českých školách. In: Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. VŠP, Hradec Králové, s. 95-98.

SOMROVÁ R., SLAVÍK M.*, KRHUTOVÁ M.* (1999) Predikce vývoje českého zemědělství očima studentů ČZU v Praze a jejich profesní orientace. In: Zborník vydaný z medzinárodného vedeckého seminára organizovaného pri príležitosti 35. výročia založenia Katedry pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre. SPU, Nitra, s. 119-123.

SOUČEK V. (1999) Educating in global times: Choice and Charter. Studies in the Cultural Politics of Education, Monash University, Australia, Vol. 20, No. 2, pp. 219-234.

SOUČEK V. (1999) Can adult learning influence people´s capacity for civic engagement? Mediterranean Journal of Educational Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 266-271.

SOUČEK V. (1999) Učitelovo pojetí výchovy a vzdělávání a učitelské praxe. In: Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. VŠP, Hradec Králové, s. 95-98.

SOUČEK V. (1999) Vzdělávací politika a multikulturní výchova v období globalizace. In: Otevřené otázky sociální pedagogiky. UP, Olomouc, s. 174-180.

SOUČEK V. (1999) Demokratické občanství a komunikativní kompetence. In: Evropanství a národní identita. Centrum pro evropská studia, PF MU, Brno, 5 s.

STUCHLÍKOVÁ I., MAN F. (1999) Motivational Structure of State and Action Oriented Alcoholics. Studia Psychologica 41, s. 63-72.

STUCHLÍKOVÁ I., MAN F., POPOV P.* (1999) Motivační struktura alkoholově závislých v porovnání se vzorkem populace. Československá psychologie 43, s. 193-204. 

SUCHÁNKOVÁ E. (1999) Handicapované dítě a hračka. Informatorium 3-8, č. 6, s. 16.

ŠTURSA P. (1999) Focusing. Dotek, č. 6, s. 5.

ŠVEJDA G. (1999) G. Wodraschke. In: Statement Prof. G. Wodraschke. Aula PH, Freiburg, s. 24-27. 

ŠVEJDA G. (1999) Hra jako prostředek formování osobnosti. In: Hry, hračky, hlavolamy. PdF UMB, Bratislava - Banská Bystrica, s. 34-40.

ŠVEJDA G. (1999) Pedagogické aspekty Internetu jako perspektiva technologie vzdělávání v přípravě učitelů. In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí. SlovDidac, Nitra, s. 284-286.

VONDRYSOVÁ, M., BENDOVÁ, H.* (1999) Cultural influences on leadership and organizations: Project GLOBE. In: Advances in global leadership. JAI Press., Stamford, vol. 1, s. 171-233.

VONDRYSOVÁ, M., BENDOVÁ, H.* (1999) Culture specific and cross culturally generalizable implicit leadership theories: Are attributes of charismatic/transormational leadership universally endorsed? Leadership quarterly, vol. 1, s. 219-256. 

WALTER M. (1999) Hra a hračka. Informatorium 3-8, č. 4, s. 16. 

 

Recenze:

MAN F. (1999) V. De Keyser, G. d´Ydewalle, A. Vandierendonck: Time and the Dynamic Control of Behavior. Goettingen, Bern, Seattle, Toronto, Hogrefe and Huber Publishers 1998, 402 s. Čs. psychologie 2, s. 188.

MAN F. (1999) M. Csikszentmihalyi: Finding Flow. The Psychology of Engagement with Everyday Life. New York, Basic Books 1998, 167 s. Čs. psychologie 5, s. 479.

MAN F., KREJČÍ M.* (1999) B. Bossong: Stress und Handungskontrolle. Goettingen. Bern. Toronto, Hogrefe 1999, 185 s. Čs. psychologie 2, s. 189.

MAN F., MAREŠ J.* (1999) D.H. Rost: Handwoerterbuch Pedagogische Psychologie.Weinhein, PVU 1988. Pedagogika 2, s. 184-185.

MAN F., PROKEŠOVÁ L. (1999) L. Hoffmann, A. Krapp, A. K. Renninger, J. Baumert: Interest and Learning. Kiel, IPN 1998, s. Čs. psychologie 6, s. 567.

MAN F., PROKEŠOVÁ L. (1999) C. S. Dweck: Self-Theories - Their Role in Motivation, Personality, and Development. London, Psychology Press, 195 s. Čs. psychologie 6, s. 566.

MAN F., PROKEŠOVÁ L. (1999) R.D. Stainback: Alcohol and Sport. Champaign, Ill: Human Kinetics, 1997, 219 s. Psychologie v ekonomické praxi 34, s. 219-221.

MAN F., PROKEŠOVÁ L. (1999) G. C. Roberts, K. S. Spink, C. L. Pemberton: Learning experiences in sport psychology. Champaign, Ill: Human Kinetics, 1999, 191 s. Česká Kinantropologie 3, č. 2, s. 113-114.

MAN F., ŘEPKA E.* (1999) M. Jerusalem, R. Pekrun: Emotion, Motivation und Leistung. Göttingen, Hogrefe, 328 s. Čs. psychologie 6, s. 562.

MAN F., ŘEPKA E.* (1999) Joan L. Duda (ed.) (1998): Advances in Sport and Exercise Psychology Measurement. Morgetown, WV. Fitness Information Technology, Inc., pp. 520. Česká kinantropologie 3, č. 1, s. 108-109.

MAN F., ŘEPKA E.* (1999) Kerr, J.H. (ed.): Experiencing Sport Reversal Theory. New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: John Wiley and Sons, 254 s. Česká kinantropologie 3, č. 2, s. 114-116.

PROKEŠOVÁ L. (1999) Doc. PhDr. M. Hladílek, CSc. - Úvod do pedagogiky. Akademie J. A. Komenského. Praha 1999, 119 s.

STUCHLÍKOVÁ I. (1999) A. Furnham: The Psychology of behaviour at work. Psychology Press, Hove East Sussex, UK, 1997, 722 s. Psychologie v ekonomické praxi 34, s. 217.

WALTER M., MAN F. (1998) J. H. Kerr: Motivation and Emotion in Sport: Reversal Theory. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, č. 2, s. 187-188.

WALTER M., MAN F. (1998) J. H. Kerr: Motivation and Emotion in Sport: Reversal Theory. Česká kinantropologie 2, č. 1, s. 99-100.