Aktuality

MŠSp - SZZ - Pedagogika a psychologie - pedagogická část

 1. Pedagogika, její základní kategorie. Předškolní pedagogika v systému pedagogických disciplín. Aplikace základních termínů pedagogiky v předškolní pedagogice.  
 2. Proměny pojetí dítěte a dětství v historické perspektivě (s odvoláním na dílo vybraných osobností: J. Locke, J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi); cesta k humanistickým přístupům.
 3. Pojetí dítěte a dětství v díle J. A. Komenského a jeho odkaz pro současnost.
 4. Počátky a vývoj institucionální předškolní péče a vzdělávání dětí v Evropě a v Česku (J. V. Svoboda, F. Fröbel a další osobnosti působící před r. 1989).
 5. Model osobnostně orientované předškolní výchovy (pedocentrismus jako teoretické východisko; pedagogické přístupy uplatňované v našich mateřských školách v první polovině 20. století).
 6. Hnutí za novou výchovu (pedagogická východiska, uplatňování v našich MŠ v první polovině 20. století), vliv na předškolní výchovu a vznik alternativních modelů edukace (M. Montessoriová, R. Steiner, C. Frenet, O. Declory, E. Keyová).
 7. Hledání podoby mateřské školy po roce 1989 u nás a charakteristika alternativních MŠ (Začít spolu, Zdravá MŠ, lesní MŠ).
 8. Potřeby dítěte předškolního věku (vymezení základních potřeb dítěte: Maslow, Langmeier & Matějček, Dunovský; jejich uspokojování v prostředí MŠ s ohledem na RVP PV; respektující přístup).  
 9. Vztah cílů a obsahu předškolního vzdělávání; projektování vzdělávání (Bílá kniha a systém kurikulárních dokumentů); hledání podoby mateřské školy po roce 1989.
 10. Kurikulární dokumenty pro předškolní výchovu (rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání vymezené RVP PV, klíčové kompetence dítěte předškolního věku, vztah RPV PV, ŠVP MŠ a TVP).
 11. Mateřská škola jako vzdělávací a výchovná instituce (význam působení MŠ na rozvoj dítěte, vstup dítěte do MŠ, cíle a úkoly MŠ, organizace života dětí v MŠ, legislativa).
 12. Hra jako základní nástroj učení a vrůstání dítěte do okolního světa (vymezení pojmu, znaky, vlastnosti; význam hry pro dítě a jeho rozvoj, vývojové etapy hry, třídění her a jejich výchovné využití, hračka v mateřské škole).
 13. Respektující komunikace a její techniky, vliv na rozvíjení osobnosti dítěte.
 14. Evaluace a autoevaluce jako prostředek zjišťování kvality MŠ (vnější a vnitřní evaluace mateřské školy, význam autoevaluace MŠ, metody autoevaluace, tvorba projektu rozvoje školy).
 15. Předškolní výchova jako součást sociální a vzdělávací politiky u nás a v zemích EU (současné tendence, modely péče, legislativa, MŠ jako instituce poskytující veřejnou službu).
 16. Profesní identita učitele MŠ (legislativa spojená s učitelským vzděláním; profesní vývoj učitele MŠ). Profesní etika. Kompetence učitele MŠ (kompetence diagnostická a intervenční;  pedagogická reflexe a sebereflexe).
 17. Předškolní vzdělávání a jeho obsah (učební obsahy vymezené RVP PV; pěstování základů gramotností; cizí jazyk v předškolním vzdělávání).
 18. Edukační proces v podmínkách MŠ (metody práce; pedagogické zásady; organizační formy; prožitkové a kooperativní učení; integrované pojetí a projekty v prostředí MŠ)
 19. Návaznost předškolního a primárního vzdělávání (posuzování školní zralosti a školní připravenosti; kompetence předškolního dítěte při opouštění mateřské školy; odklad školní docházky; domácí vzdělávání).
 20. Princip inkluze v současné předškolní výchově (rozlišení integrace a inkluze; dítě se speciálními vzdělávacími potřebami; dítě sociálně znevýhodněné; nadané dítě v MŠ; možnosti spolupráce s rodinou)
 21. Dítě předškolního věku a rodina (problémy současné české rodiny, přechod dítěte z rodiny do MŠ, připravenost dítěte na vstup do MŠ, spolupráce rodiny a MŠ, povinná docházka do MŠ).
 22. Aktuální problémy předškolní výchovy (role médií; sexuální výchova, prevence sociálně patologických jevů, dvouleté děti v MŠ, současné dětství).  
 23. Pedagogická diagnostika dítěte (podstata a cíl diagnostiky dítěte v předškolním věku, oblasti diagnostiky dítěte, popis konkrétních metod pedagogické diagnostiky, tvorba individuální vzdělávacího programu) a hodnocení dítěte.
 24. Dětská práva a jejich specifika v předškolním věku (vývoj náhledů na práva dítěte, Úmluva o právech dítěte v ČR; vztah dětských práv a potřeb dítěte předškolního věku).
 25. Výchovné důrazy v předškolní období (výchova environmentální, mravní, multikulturní, estetická; globální výchova).