Aktuality

MŠSp - SZZ - Pedagogika a psychologie - psychologická část

 1. Psychologie jako věda: definice oboru, současná paradigmata, rozdělení do dílčích disciplín, vztah psychologických disciplín ke speciální pedagogice. Základní psychologické pojmy: psychické jevy, psychické procesy.
 2. Člověk jako bio – psycho – sociální jednota. Determinace psychiky  - vrozené a získané prvky duševního života, fenotyp a genotyp, temperament a charakter, vliv výchovy na vývoj dítětě.
 3. Člověk a jeho osobnost: Základní teorie osobnosti.
 4. Člověk a poznání I: Poznávací procesy - čití a vnímání, pozornost, paměť. Definice a zákonitosti těchto procesů.
 5. Člověk a poznání II: Inteligence, myšlení a řeč. Definice, zákonitosti a vzájemná provázanost těchto procesů, s důrazem na dopady narušené komunikační schopnosti do procesu myšlení.      
 6. Člověk ve světě informací: Motivační procesy a procesy učení: definice, zákonitosti, vzájemná provázanost. Základní teorie a jejich představitelé: Maslow, Skinner, Bandura, a další
 7. Člověk prožívá sebe ve světě: sebereflexe, sebepojetí, self – efficacy, vývoj identity, emoční procesy a jejich vývoj. Rogers, Frankl, Fromm
 8. Člověk na cestě životem: základní periodizace psychického vývoje (Piaget, Freud, Erikson, Kohlberg).
 9. Dítě na cestě do světa: raný vývoj dítěte 0 – 3 roky.
 10. Dítě na cestě do MŠ: předškolní období.
 11. Dítě na cestě do školy: Školní zralost a odklad školní docházky, péče o děti s odkladem
 12. Dítě na cestě od rodičů: Teorie attachmentu, Ainsworthová, Bowlby, stavy deprivace, subdeprivace a jejich dopad do vývoje osobnosti, resilience.
 13. Člověk a překážky na cestě: krize, trauma, setkání se smrtí, reakce na zátěžové situace, copingové strategie, s přesahem do problematiky lidí s postižením - vyrovnávání se s handicapem.
 14. Člověk pohledem psychologie: Norma a normalita; znaky duševního zdraví; rizika nálepkování; nejčastější psychické poruchy v předškolním věku
 15. Člověk mezi lidmi I: Proces socializace, primární a sekundární, socializační činitelé.
 16. Člověk mezi lidmi II: Komunikace a interakce. Definice, podoby, poruchy.
 17. Člověk mezi lidmi III: Sociální skupiny. Vymezení, teorie.  
 18. Člověk v rodině: Definice a pojetí rodiny. Sourozenecké vztahy.
 19. Člověk ve světě práce: Osobnost speciálního pedagoga – možnosti práce na sobě, psychohygiena, syndrom vyhoření, resilience.      
 20. Člověk a nemoc: základní kategorie duševních poruch, poruchy často doprovázející některá postižení.