Aktuality

Bc. učitelské - DIZZ

Zkušební okruhy pro bakalářské SZZ - pedagogika

Didaktika základní školy - DIZZ

 

 1. Didaktika, její předmět (předmět, základní problémy, aspekty výuky, výuka jako systém, výuka jako proces, kategorie cílů).
 2. Determinanty reálné výuky (vymezení, kategorizace, sociální aspekt).
 3. Koncepce vyučování (vymezení, slovně názorné, asociační, rozvíjející, programované, pragmatické, mastery learning).
 4. Obsah vyučování, učivo (zdroje, cíle, učivo, druhy, problémy obsahu výuky, didaktická transformace, učební plány, kurikulární pojetí, RVP, učebnice).
 5. Základní organizační formy výuky (vymezení, třídění, model; individuální, hromadné, kooperativní; vzájemné, týmové, projektové, problémové; problematika diferenciace, matice variant).
 6. Alternativní formy výuky (vymezení, východiska, funkce, kategorizace; klasické alternace, moderní, konfesní školy, hodnocení efektů alternativních škol).
 7. Vyučovací metody (vymezení, kritéria účinnosti, klasifikace).
 8. Problematika školního hodnocení a zkoušení (vymezení, funkce, problémy, formy, edukometrie, pedagogická diagnostika).
 9. Učitel a jeho profese (vymezení, charakteristika, profesní dráha, podmínky práce, problémy profese).

 

Základní literatura:

 • KALHOUS, Z.; OBST, O. et al. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
 • PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-977-1.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7367-047-X.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1821-7.
 • VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. (eds.). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.

 

Příklad otázky z didaktického testu:

(1) Bloomova taxonomie cílů obsahuje tyto kategorie:

(A) Přijímání, reagování, oceňování hodnoty, integrování hodnot, internalizace hodnot.

(B) Imitace, manipulace, aplikace, analýza, syntéza, hodnotící posouzení.

(C) Pohyb, manipulace, komunikace, tvorba.

(D) Znalost, porozumění, aplikace, analýza, syntéza, hodnotící posouzení.