Aktuality

XV. konference ČAPV

Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

 

prezentace XV. konference ČAPV (.pps, 15 MB)

 

Ve dnech 12. - 14. září 2007 pořádala katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Česká asociace pedagogického výzkumu vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma "Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu". Téma konference nebylo zvoleno náhodně, reflektovalo nejen současná témata pedagogického výzkumu, ale i potřeby výchovné a vzdělávací praxe a problematiku právě probíhající rozsáhlé reformy českého školství . 

Konferenci zahájil rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. přivítáním všech účastníků a seznámením s historií Jihočeské univerzity. S dalšími úvodními projevy vystoupily doc. PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D., předsedkyně České asociace pedagogického výzkumu a děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 

Ve společném dopoledním jednání pléna zazněly referáty doc. PhDr. Elišky Walterové, CSc. z Ústavu výzkumu a rozvoje školství PdF UK Praha na téma "Jakým jazykem hovoří současná pedagogika (k pedagogické terminologii)" (.pps), prof. PhDr. Jana Průchy, DrSc. z Univerzity Karlovy na téma "Jak systematizovat pedagogické poznání (na příkladu Pedagogické encyklopedie)" (.doc) a Kirsi Pyhältö, Ph.D. z Univerzity Helsinky na téma "Systemic approach to school reforms - Reflection on Practice and Theory in developing comprehensive school" (.pps). Dopolední jednání bylo završeno prezentací prof.  Jiřího Mareše, CSc. z Univerzity Hradec Králové na téma "Možnosti spolupráce České asociace pedagogického výzkumu a České školní inspekce". 

Odpoledne a následující den probíhalo jednání tématicky v sedmi sekcích, vzhledem k počtu přihlášených referátů však bylo skutečně sekcí deset.

 • sekce 1 - Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy pod vedením PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D.
 • sekce 2 - Výzkum role učitele v kontextu kurikulární reformy pod vedením doc. PaedDr. Jaroslavy Vašutové, Ph.D.
 • sekce 3 - Výzkum vnitřní proměny školy v širších sociálních souvislostech pod vedením PhDr. Pavla Vacka, Ph.D.
 • sekce 4 - Výzkum výchovy a vzdělávání v mimoškolním prostředí pod vedením doc. PhDr. Julia Sekery, CSc.
 • sekce 5 - Výzkum dítěte, žáka a studenta pod vedením prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc., prof. PhDr. Františka Mana, CSc. a PaedDr. Heleny Havlisové, Ph.D.
 • sekce 6 - Výzkum vzdělávání učitelů pod vedením prof. PhDr. Vlastimila Švece, CSc. a doc. Dr. PaedDr. Petra Urbánka
 • sekce 7 - Výzkum celoživotního učení a vzdělávání pod vedením PhDr. Jany Kohnové, Ph.D.

V sekcích zaznělo 122 referátů a jednání sledovalo 206 účastníků, probíhaly často i bouřlivé diskuse především v těchto aktuálních tématických oblastech.

 • Výzkum kurikula a jeho metodologie
 • Evaluace různých forem kurikula
 • Konstruktivistické pojetí 
 • Příprava studentů a učitelů na kurikulární reformu 
 • Škola v sociálním kontextu
 • Souvislosti v přechodu žáků ze ZŠ na SŠ
 • Klima v učitelských sborech
 • Utváření charakteru žáků (analýza neetického chování učitelů, kladné stránky člověka)
 • Úvahy o budoucnosti školy a jejího zkoumání
 • Výzkum a převýchova
 • Spolupráce rodiny a školy
 • Škola a masmédia
 • Evaluace
 • Historicko-pedagogický výzkum
 • Efektivita nástrojů
 • Osobnostní pojetí
 • Evropské dimenze
 • Realizace kurikula
 • Motivace žáků
 • Aspekty mladšího a středního školního věku
 • Motivační aspekty učení
 • Narativní pedagogika
 • Učitelé a reforma
 • Kvalita pregraduální výchovy učitelů
 • Klíčové dimenze přípravy a možnosti změn
 • Kurikulární reforma a změny ve vzdělávání učitelů
 • Rozvoj osobnostních kompetencí

souhrnná tabulka sekcí a témat referátů

Účastníkům konference nabízela katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity následující doprovodné akce. 

 • Prezentace firemních vzdělávací programů (postery) 
 • Prezentace pedagogických nakladatelství a výrobců školních pomůcek a technologií 
 • Prezentace portfolií studentů Pedagogické fakulty JU 
 • Prohlídka historického centra Českých Budějovic s výkladem

V závěrečném plenárním zasedání zazněla řada doporučení, které přednesli jednotliví vedoucí sekcí a které povedou k posunu dalšího pedagogického výzkumu i praktickým změnám. Celé jednání pak zakončila vedoucí katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
 XV. konference ČAPV - "Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu" probíhala ve vstřícné a příjemné atmosféře, stala se významnou celostátní akcí, otevřela nové možnosti spolupráce a komunikace mezi odborníky a nové možnosti řešení aktuálních témat. Konference se aktivně zúčastnili zástupci akademických pracovišť z České i Slovenské republiky. Konferenci doplňoval doktorský seminář na téma "Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách".

 

Mgr. Renata Jandová
katedra pedagogiky a psychologie
Pedagogická fakulta JU