Aktuality

Pedagogika ZŠ a SŠ

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z pedagogické části SZZ

Studijní obory:

Učitelství pro 2. stupeň základní školy

Učitelství pro střední školy

 

Studenti u SZZ předloží:

 • Seznam prostudované literatury, na jehož základě bude vedena odborná rozprava o daném zkušebním okruhu

Studenti u SZZ prokáží:

 • Důkladné teoretické znalosti získané studiem odborné literatury
 • Schopnost určit souvislosti mezi pedagogickou a didaktickou teorií a praktickým využitím v pedagogických situacích.

 

Zkušební okruhy:

 1. Pedagogika a její základní kategorie. Vztah pedagogiky k dalším vědním disciplínám. Struktura pedagogiky. Činitelé, principy a formy výchovy. Význam pedagogické teorie pro výchovně vzdělávací praxi.
 2. Podstata výchovy a její úloha pro rozvoj jedince a společnosti. Funkce výchovy, filozofická východiska, výchovná dilemata (Fink), obecné rysy, výchovné cíle, intencionální a funkcionální formy výchovy. Podmínky výchovy. Sebevýchova. Vysvětlete a zhodnoťte současné úkoly a trendy vzdělávání a výchovy. Vyjádřete vlastní koncepci výchovy.
 3. Řešení základních otázek výchovy a vzdělávání v systému a díle J. A. Komenského. Charakterizujte kontext doby života J. A. Komenského a její specifika. Objasněte pedagogické myšlení Komenského ve vztahu k jeho všenápravným snahám o reformu společnosti. Diskutujte následující aspekty jeho pedagogiky: východiska, metody poznávání skutečnosti, vyučovací metoda, školní organizace, pedagogické principy, výchovný demokratismus a humanismus, a hlavní díla. Celkové vyhodnocení jeho přínosu pro pedagogiku.
 4. Otázka svobody a přirozenosti ve výchově v historickém kontextu. Řešení základních otázek výchovy a vzdělávání v pojetí J. F. Herbarta a J. J. Rousseaua. Vyhodnoťte a porovnejte filozofická a pedagogická východiska a diskutujte jejich vztah k současné škole.
 5. Výchova demokratického občana v historicko pedagogickém pohledu. Jako východisko použijte Komenského myšlenku demokratismu a filozofii vzdělávání J. Deweye. Otázka pragmatismu a humanismu. Jak přispívá koncepce problémového a projektového vyučování k rozvoji demokratických hodnot, postojů a kompetencí? Vyjmenujte demokratizující prvky v pedagogice J. Deweye. Porovnejte historická pojetí se současnou pedagogickou diskusí o výchově demokratického občana.
 6. Vývoj snah o reformy ve školství v Evropě od konce 19. století. Základní myšlenky a východiska. Reformní úsilí v českých školách ve 20. a 30. letech. Problematika diferenciace a individualizace. Objasněte jejich východiska a funkci.
 7. Teoretická východiska a praktická realizace alternativních přístupů k výuce v pojetí tzv. "klasických alternativ". Vyjmenujte základní typy těchto škol a vysvětlete jejich hlavní charakteristiky.
 8. Transformace české školy a proměny vzdělávání po roce 2000. Jaké důsledky pro pojetí učitelského povolání s sebou nese současný trend humanizace školy? Jaká jsou východiska a inspirační zdroje? Problematika formativního a seberealizačního postoje. Jak se humanizační trend projevuje v praxi?
 9. Didaktika, definice, základní pojmy, vztah k oborovým didaktikám. Funkce didaktiky. Výukové cíle a jejich taxonomie, výukové metody a jejich klasifikace, klasické, aktivizační a komplexní výukové metody, didaktické principy. Projektová a problémová metoda.
 10. Problematika klasifikace, hodnocení a diagnostiky žáků na příslušném typu školy. Didaktické testy. Hlavní problémy účelu a prostředků hodnocení, problém interpretace výsledků. Druhy a funkce zkoušek.
 11. Kurikulum, kurikulární dokumenty v ČR (např. Bílá kniha, RVP, ŠVP, apod.) zásady výuky a práce s kurikulem na ZŠ (ve vztahu ke konkrétní třídě - formulace cílů, výběr učebních činností, organizace výuky a hodnocení výsledků).
 12. Učitelovo pojetí výuky na příslušném stupni školy. Klíčové dovednosti. (Pojmy: pedagogické znalosti, kompetence, dovednosti, sebereflexe, autodiagnostika učitele). Pedagogická tvořivost učitele, jak jí rozvíjet?
 13. Vztah rodiny a školy v měnící se společnosti. Možnosti spolupráce školy s rodiči. Jaké možné překážky se zde vyskytují? Zaujměte stanovisko a vysvětlete ho. Jakou roli hrají prestiž a image školy?
 14. Problematika volného času dětí a mládeže. Jaký má tato otázka význam pro celkový rozvoj osobnosti? Co ovlivňuje využití volného času u dětí a mládeže? V jakých oblastech se volný čas výchovně zhodnocuje? Naznačte možné spojitosti mezi způsobem využití volného času a sociálně patologickými jevy.
 15. Funkce třídního učitele na příslušném typu školy.
 16. Škola a socializace. Jaké funkce naplňuje? Vliv kulturního a sociálního prostředí na školní úspěšnost žáka (vysvětlete pojmy sociální a kulturní kapitál). Jazykové kódy a vybrané problémy ze školní socializace (formální a neformální řád, Hawthornský jev, etiketování a sebesplňující se předpověď, očekávání učitele - Pygmalion efekt).
 17. Projevy sociálně patologických jevů na ZŠ a SŠ. Uveďte důvody těchto jevů a možnosti jejich prevence. Objasněte význam školy v prevenci těchto poruch chování.
 18. Specifické vývojové poruchy učení u žáků 2. stupně ZŠ/u studentů SŠ. Uveďte příčiny, diagnostiku, druhy specifických poruch. Vymezte zásady práce s žákem se SPU, individuální vzdělávací plán. Spolupráce školy a pedagogicko-psychologické poradny či speciálního centra, spolupráce ředitele, učitele a rodičů žáka se SPU. Hodnocení žáka se SPU.
 19. Problematika integrace handicapovaných žáků a studentů. Individuální vzdělávací program pro žáka či studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, činnost speciálně pedagogických center, hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 20. Styly učení. Základní pojmy: učení, styl a jeho kategorie, strategie a pojetí učení, diagnostika stylů učení a jejich ovlivňování.
 21. Strategie řízení třídy: autorita učitele, třídní klima, pedagogická komunikace, neintervenující, interaktivní a intervenující principy řízení, kategorie kázeňských postupů u nespolupracujícího a rušivého chování (uveďte názorné příklady).

 

Literatura:

 1. Bendl, S. Školní kázeň. Metody a strategie. Praha : ISV, 2001.
 2. Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Portál, Praha 1998.
 3. Cangelosi, J. Strategie řízení třídy. Portál, Praha, 1994.
 4. Fenstermacher, G.D., Soltin, J.F. Vyučovací styly učitelů. Portál, Praha, 2008.
 5. Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha, 1997.
 6. Gavora, P. Učitel a žáci v komunikaci.Paido, Brno, 2005.
 7. Havlík, R. , Halászová, V. Prokop, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. PFUK, Praha, 1996.
 8. Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha, Portál 2006.
 9. Helus, Z. "Humanizace školy - samozřejmost či rozporuplná výzva?" In Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. PF UK, Praha, 2001.
 10. Hofbauer, B. Děti, mládež a volný čas. Portál, Praha, 2004.
 11. Horák, J., Kratochvíl, M. Stručné dějiny vývoje školy a pedagogického myšlení. Liberec, FP TUL, 2005.
 12. Hrdličková, A. Alternativní pedagogické koncepce. PF JU, České Budějovice, 1994.
 13. Jedlička, R, Koťa, J. Aktuální problémy výchovy: Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Karolinum, Praha, 1998.
 14. Jůva, V. Úvod do pedagogiky. Paido, Brno, 1997.
 15. Kotrba, T., Lacina, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007.
 16. Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Karolinum, Praha, 2001.
 17. Kratochvílová, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006.
 18. Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha, 1996.
 19. Maňák J., Švec V.: Výukové metody. Paido, Brno, 2003.
 20. Mareš, J. Styly učení žáků a studentů. Portál, Praha, 1998.
 21. Michálek, J. Topologie výchovy. OYKOYMENH, Praha, 1995.
 22. Michalová, Z. Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ a na školách středních. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004.
 23. Pelcová, N. Vzorce lidství. ISV, Praha, 2001.
 24. Petty, G. Moderní vyučování. Portál, Praha, 1996.
 25. Prokop, J. "Vztah učitelé - rodiče." In Prokop, J., Školní socializace. FP TUL, Liberec, 2001.
 26. Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě. Portál, Praha, 1999.
 27. Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Portál, Praha 2002.
 28. Renotiérová, M., Ludvíková, L.: Speciální pedagogika. Olomouc, PF UP, 2003.
 29. Singule, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. SPN, Praha, 1992.
 30. Skalková, J. Obecná didaktika. GRADA, Praha, 2007.
 31. Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Portál, Praha, 1999.
 32. Somr, M. Nástin dějin filozoficko pedagogického myšlení. PF JU, Č. Budějovice, 1996.
 33. Souček, V. Studijní materiály pro Úvod do pedagogiky, 1. ročník studia.
 34. Švec, V. Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. ASPI, Praha, 2005.
 35. Václavík, V. Cesta ke svobodné škole. Gaudeamus, Hrad. Král., 1995.
 36. Vališová, A., Kasíková, H. Pedagogika pro učitele. Grada, Praha, 2007.
 37. Vašutová, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Paido, Brno, 2004.
 38. Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzddělávací program. Praha: Portál, 2001.

 

Časopisy:

Pedagogika
Pedagogická orientace
Moderní vyučování
Komenský
Učitelské noviny
Pedagogická revue
Speciální pedagogika