Aktuality

Psychologie

Tematické okruhy ke SZZ z psychologie

 

 1. Předmět psychologie - obecně význam, cíle, základní rozdělení a funkce aplikovaných disciplín psychologie ve společnosti, vědecké způsoby vytváření poznání, způsoby vedení výzkumů, základní druhy výzkumů v psychologii.
  Uveďte 3 příklady konkrétních situací, které řeší pedagogická psychologie.
 2. Determinace lidské psychiky: míra dědičnosti psychických dispozic, vlivy zrání, sociálního prostředí, socializace, psychofyziologické vztahy mozku, CNS a psychických funkcí, stavů.
  Popište 3 příklady vlivu dědičnosti a prostředí, jejich vliv na vybrané psychické funkce u dítěte.
 3. Psychologie učení: asociační zákony, hlavní teorie (Watson, Thorndike, Tolman, Hull, Skinner, Pavlov, Sečenov, kritika asocianismu a behaviorismu, Bandura, Wertheimer, Köhler), priming, habituace, senzibilizace, imprinting.
  Vyberte 3 situace ze školního prostředí a aplikujte na ně některou z teorií pro hlubší pochopení.
 4. Emoce: základní teorie (fyziologické, kognitivní, evoluční), dimenze a druhy emocí, jejich vývoj, emoční inteligence, její význam a složky, regulace emocí a vliv na kognitivní funkce.
  Školní zralost z hlediska emočních procesů, učitelova role při regulaci emocí žáků, emoční inteligence u učitele - najděte 3 příklady.
 5. Poznávací procesy - vnímání (druhy, proces a výsledek, tvarové zákony, práh vnímání), představivost a fantazie (druhy představ, manipulace s představami, kognitivní přístup, její funkce, Paiviova teorie, asociační zákony, produkty fantazie, denní snění).
  Najděte 3 příklady zkreslení vnímání, využití fantazie a funkce denního snění u dětí.
 6. Poznávací procesy - pozornost (základní vlastnosti a druhy, vývoj, vymezení k vědomí), paměť (proces a fáze kódování, zákonitosti, druhy paměti, vlivy na kvalitu paměťových procesů, možnosti zlepšení tohoto procesu).
  Najděte 3 příklady poklesu výkonu pozornosti a paměti a jak využít poznatky pro zkvalitnění těchto poznávacích procesů u žáků.
 7. Poznávací procesy - myšlení, základní myšlenkové operace, strategie řešení problémů, usuzování a heuristiky při rozhodování, divergentní myšlení, pojmotvorné procesy, pojem a jejich druhy, vztah myšlení a řeči, vývoj myšlení (Piaget, Vygotsky).
  Najděte 3 příklady heuristického usuzování u učitele a ilustrujte příklady ze školního prostředí přechody mezi fázemi myšlení dle Piageta.
 8. Motivace - funkce a vymezení, motiv, potřeba, incentiva, druhy motivů a potřeb, typy konfliktů, základní teorie motivace (např. Maslow, Freud), motivace poznávací, sociální, výkonová (Rotter), flow, zájem, vliv na aspiraci, atribuce, vztahové normy.
  Najděte 3 příklady neprospívání ve školním prostředí a aplikujte vybrané teorie pro hlubší pochopení situace a navrhněte jak ji změnit.
 9. Schopnosti, dovednosti, inteligence - rozdělení schopností, nadání a talent, vymezení inteligence, druhy a teorie inteligence (např. Spearman, Thurstone, Cattell, Sternberg, Gardner) koncepce IQ a měření inteligence, faktorová analýza, kognitivní styly
  Práce s nadanými dětmi, uveďte příklady dobré praxe a kritické momenty.
 10. Temperament a charakter, vymezení a odlišnost obou, hlavní teorie temperamentu (Kretschmer, Sheldon, Eysenck, Cloninger, Pavlov, Jung) a kritický pohled některé z nich, morální vývoj jedince (Kohlberg)
  Popište 3 příklady, které se týkají výchovného ovlivňování temperamentu a charakteru.
 11. Vývoj osobnosti - etapizace obecně, specifické teoretické koncepce (např. Erikson, Freud, Adler), socializace, vliv prostředí (normy, hodnoty)
  Najděte 3 příklady vývojově daných konfliktů mezi učitelem a žáky na prvním a na druhém stupni ZŠ.
 12. Já, jáství, funkce já, sebepojetí (např. dle Rogerse), sebehodnocení, sebeúcta, vůle (např. Kuhl, Heckhausen), druhy vůle, volní vlastnosti, pojetí vědomí a nevědomí (např. James, Freud, Jung), obranné mechanismy, sebereflexe.
  Najděte příklady školní úspěšnosti a neúspěšnosti a analyzujte je z hlediska poznatků psychologie osobnosti.
 13. Náročné životní situace - frustrace a reakce na ni, stres, obranné mechanismy, coping, druhy stresu, typy konfliktů, osobnostní komponenty při zvládání stresu (např. self-efficacy, hardiness - nezdolnost, locus of conrol - způsob zaměření), syndrom vyhoření, asertivita, psychohygiena.
  Najděte 3 příklady stresu ve školním prostředí na straně učitele a žáka a navrhněte možnosti jak jej konstruktivně zvládat.
 14. Struktura osobnosti - osobnost jako systém, složky osobnosti, osobnostní rysy (Cattell, Allport), teoretické přístupy (např. Freud, Jung, Eysenck).
  Najděte příklady úspěšného zvládání role učitele na jednotlivých stupních ve školství, důležité osobnostní předpoklady a jejich zdůvodnění.
 15. Vývojové zvláštnosti raného věku - vliv rodiny a institucí, výchovné styly, žádoucí a nežádoucí výchovné působení, ne/funkční rodina, vliv neúplné rodiny, deprivace, vývojové úkoly, rozvoj psychických funkcí.
  Najděte 3 příklady problematické adaptace dítěte na přechod do MŠ a ZŠ, psychologicky zdůvodněte.
 16. Vývojové zvláštnosti v období dospívání - sebehodnocení a sebepojetí, vzory, chování ve skupině, vliv okolí, psychické změny, strategie volby povolání, ne/koherence v sociální komunikaci, ve vztazích k sobě a k okolí.
  Na 3 příkladech ukažte nejčastější konflikty (intra- i interpersonální) dospívajícího jedince.
 17. Sociální komunikace ve skupině - druhy, modely, styly komunikace a výuky, chyby v komunikaci, asertivita a její využití, zvláštnosti komunikace mezi dospělým a dítětem / dospívajícím.
  Uveďte příklad asertivního chování ve 3 konkrétních situací ze školního prostředí z pozice učitele a žáka.
 18. Atribuce a očekávání - druhy atribucí, atribuční chyby, vliv očekávání na osobnost (Pygmalion efekt, sebenaplňující se proroctví, kauzální atribuce, schematizující typizování žáků, preferenční postoje), rolové chování, naučená bezmocnost a naučený optimismus, paradoxní účinky učitelových motivačních přístupů.
  Na 3 příkladech popište možnosti jak se vyrovnávat s problematikou atribuce v roli učitele.
 19. Záškoláctví, šikana a agresivita jako vybrané sociálně patologické jevy ve školním prostředí - vymezení a pohled z hlediska psychologie na dané jevy, druhy, příčiny vzniku, prevence, psychologický vhled do reakcí zúčastněných a okolí.
  Analyzujte 3 konkrétní situace (první a druhý stupeň ZŠ a SŠ) a navrhněte jak situaci psychologicky porozumět, možnosti prevence a adekvátního reagování ze strany okolí.
 20. Sociální skupina - dynamika a fáze vývoje, vztahová struktura, skupinový výkon, normy, klima, role, pracovní týmy, styly výuky, diagnostika skupinových jevů a vztahů, sociální učení.
  Uveďte 3 příklady skupinových konfliktů žák x učitel a aplikujte poznatky o skupinové dynamice.
 21. Nejčastější poruchy chování ve školním období na 1. stupni, 2.stupni ZŠ a na SŠ - vymezení a pohled z hlediska psychologie na dané jevy, druhy, příčiny vzniku, specifika a metodické postupy s ohledem na věk.
  Analyzujte 3 konkrétní situace (první a druhý stupeň ZŠ a SŠ) a navrhněte jak situaci psychologicky porozumět, možnosti prevence a adekvátního reagování ze strany okolí.
 22. Autoregulované učení a metakognitivní strategie, jejich složky, funkce sebereflexe, internalizace, zrání osobnosti, vedení k osobní zodpovědnost a kognitivní efektivnosti.
  Zaměřte se na psychologické momenty v konkrétních situacích ve vedení žáka směrem k výše uvedených dovednostem a jak je podporovat.
 23. Psychické obtíže a poruchy ve školním období (zejména neurotické poruchy, poruchy osobnosti, poruchy schizofrenního okruhu) - vymezení, druhy, příčiny vzniku
  Analyzujte 3 konkrétní situace a navrhněte možnosti dalšího postupu a adekvátního reagování ze strany okolí.
 24. Učitel a sociální role, motivační aspekty role učitele, podíl na klimatu třídy, syndrom vyhoření, komunikace učitel-žák, učitel-rodič
  Uveďte 3 příklady dobré a nedobré praxe v komunikaci učitele, včetně důsledků.
 25. Morální otázky v profesi učitele - morálka dnes, historické kořeny, důsledky morální deprivace, morálka jedince, národa, etické principy, morální vývoj (Kohlberg), psychologické aspekty odměn, trestů a reakcí učitele na patologické jevy (např. podvody, opisování, ubližování), genderové a etnické aspekty v morálních otázkách
  Uveďte 3 příklady morálních dilemat v každodenní praxi učitele a rozveďte úvahy, jak se zachovat a zdůvodnit své postoje jako učitele.