Aktuality

Psychologie - SZZ - Metodologie

Vážení návštěvníci, tato stránka není aktuální – veškeré informace nyní naleznete na fakultním webu Katedra psychologie PF JU. Děkujeme za pochopení.

Státnicové otázky pro bakalářské studium psychologie - Metodologie

(průnik znalostí z předmětů Základy metodologie, Základy psychometrie, Statistika pro psychology)

U každé otázky je požadována základní orientace v tématech, schopnost je vysvětli a uvažovat nad nimi z teoretického i z praktického hlediska.

 

 1. Psychologie jako věda
  (co je to věda, paradigma dle Kuhna, způsoby poznávání a fixování přesvědčení dle Peirce, vlastnosti metody vědy, cíle poznávání v psychologii, budování a hodnocení vědecké teorie, teorie pravdy, indukce, dedukce, metodologické problémy v psychologii, idiografické a nomotetické aspekty psychologie)
 2. Charakteristiky kvantitativního a kvalitativního výzkumu
  (porovnání předností a omezení, možnosti metodologicky smíšených výzkumů)
 3. Problém - cíl a účel - výzkumná otázka - hypotéza ve výzkumu
  (význam těchto prvků výzkumu, způsoby formulace, co je to hypotéza, nulová hypotéza, vlastnosti dobré hypotézy, proměnné a operacionální definice, dobrá výzkumná otázka v kvalitativním výzkumu, příklady výzkumné otázky a hypotézy)
 4. Typy výzkumných designů - kvantitativní přístupy
  (které proměnné lze v designu sledovat, jejich vhodnost dle typu proměnných, typy projektů a jejich charakteristika, přednosti a nedostatky, příklad využití jednotlivých designů)
 5. Typy výzkumných designů - kvalitativní přístupy
  (charakteristika a způsoby využití jednotlivých typů výzkumů, příklad využití jednotlivých designů)
 6. Experiment
  (experimentální podmínky, validita experimentu, vnější proměnné, metody jejich kontroly, mezisubjektové, vnitrosubjektové a multivariační plány, příklad využití experimentu)
 7. Výběr vzorku v kvantitativním a kvalitativním přístupu
  (princip reprezentativity, princip teoretické saturace, způsoby výběru u daných přístupů, jejich přednosti a omezení)
 8. Metody sběru dat v kvantitativním přístupu
  (vstup do terénu, kontakt s respondentem, rozhovor, dotazník, používání škál, pozorování, analýza stop a výsledků činnosti, sémantický diferenciál, Q-třídění, psychologické testy a jejich vlastnosti, metaanalýza)
 9. Metody sběru dat v kvalitativním přístupu
  (vstup do terénu, kontakt s respondentem, rozhovor, pozorování, ohniskové skupiny, analýza stop a výsledků činnosti, výzkumníkův deník, terénní poznámky)
 10. Zpracování dat v kvantitativním přístupu
  (druhy proměnných a úrovně měření dle Stevensona, příprava a uspořádání dat, kontingenční tabulka, korelační matice, statistická významnost, testování hypotéz, postupy popisné, explanatorní a konfirmatorní statistiky ve vztahu k druhům proměnných v datech, parametrické a neparametrické statistické metody, problematika interpretace dat)
 11. Zpracování dat v kvalitativním přístupu
  (příprava a uspořádání dat, způsoby kódování, analytická indukce, konstantní komparace, analytické uzávorkování, konkrétní pokročilé metody jako např. vyložení karet, kontrastování, tematické kódování, specifika zpracování dat dle zakotvené teorie, narativní analýza a další, problematika interpretace dat)
 12. Kritéria kvality výzkumu
  (validita a reliabilita - jejich vymezení, odhad, vztah ke kvalitě výzkumu, problematika reprezentativity vzorku a zobecňování výsledků, kritéria kvalitativního výzkumu - důvěryhodnost, přenositelnost, spolehlivost, triangulace), 
 13. Etické zásady ve výzkumu
  (důvěrnost, informovaný souhlas, znalost etických témat ve výzkumu dle etického kodexu, např. dle APA, citování a publikování odborných textů, příklady etických momentů ve výzkumu a jejich ošetření)
 14. Teorie měření
  (klasická teorie měření a moderní teorie měření, hrubé a odvozené skóry, druhy rozložení dat, normy a jejich význam, standardizace testu, zdroje variability v měření)
 15. Test jako nástroj měření
  (validita a reliabilita metod - základní definice, typy a způsoby jejich odhadu, problematika škál a škálování, konstrukce testu)