Aktuality

Bc. učitelské - Vývojová psychologie

Zkušební okruhy pro bakalářské SZZ - psychologie

Vývojová psychologie

 

  1. Základní pojmový aparát - fylogeneze, antropogeneze, ontogeneze, aktuální geneze, vývojová změna, vývojové stádium, vývojová krize, činitelé duševního vývoje.
  2. Biopsychosociální determinace lidské psychiky - heredita, dědičné vs. vrozené, socializace, extrémní sociální izolace a její vliv na vývoj, separace, deprivace, subdeprivace.
  3. Vývojové teorie a vývojové modely - biogenetické (endogenní, nativismus), sociální a behaviorální (exogenní, empirismus), teorie redukující obě hlediska, psychodynamické teorie vývoje, psychosexuální stupně vývoje (S. Freud), psychosociální stupně vývoje (E. Erikson), kognitivní teorie vývoje (J. Piaget), biodromální přístup.
  4. Charakteristika vývojových období a vývoj psychických funkcí v těchto obdobích - prenatální období a porod, novorozenecké, kojenecké, období batolete, předškolní věk, raný a střední školní věk, starší školní věk, dospívání, stáří, umírání a smrt.

 

Doporučná literatura:

  • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.
  • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.

 

Příklad otázky z didaktického testu:

(1) Mezi kompetence dítěte vedoucí k jeho školní připravenosti bychom neřadili:

(A) Rozlišování rolí a norem.

(B) Pracovní návyky.

(C) Míra sebeobsluhy.

(D) Lateralizace ruky.