Aktuality

MŠSp - SZZ - Speciální pedagogika

 1. Speciální pedagogika jako součást věd o výchově: předmět, cíle, terminologie SPPg. Vývoj a současná paradigmata oboru.
 2. Norma a handicap: různá pojetí normy a normality v sociálních vědách na příkladech z oblasti SPPg. Současná pojetí handicapu ve vztahu k vymezení normy – dimenzionální přístup, klasifikace handicapů podle etiologie a potřeby podpory.
 3. Metody SPPg – komplexní rehabilitace, její složky, zásady.
 4. Komplexní pohled na resorty poskytující péči lidem se speciálnímu potřebami (MŠMT, MZ, MPSV): oblasti působení, systém zařízení, nabízené služby
 5. Proces socializace u dětí s postižením – definice procesu socializace, formy socializačního procesu, dopady postižení do procesu socializace, sociální a pracovní integrace jako součást socializačního procesu.
 6. Poradenství ve speciální pedagogice: definice poradenství, metody, pracoviště (ŠPZ a ŠPP), jejich náplň práce, personální obsazení, úloha v procesu péče o žáky a studenty s postižením.
 7. Diagnostika ve SPPg (lékařská, psychologická, sociální, speciálně – pedagogická); hlavní oblasti diagnostiky ve SPPg; diagnostické metody obecné a speciální; metody prevence ve speciální pedagogice
 8. Dítě s postižením a jeho rodina (rodina a její význam, vliv dítěte s postižením na rodinu, výchovné postoje, problematika sourozenců); potřeby pečujících rodin, jejich podpora (legislativní, psychologická, speciálně – pedagogická, sociální)
 9. Systém péče o dítě s postižením v raném a předškolním věku; raná péče (vymezení RP, cíle, RP ve vztahu k cílovým skupinám, formy poskytovaných služeb)
 10. Inkluze v oblasti předškolního vzdělávání; faktory ovlivňující a podporující inkluzivní vzdělávání (dítě s postižením, kolektiv dětí v MŠ, pracovníci MŠ, rodiče), podpůrná opatření (PLPP, IVP, asistent pedagoga, další druhy podpůrných opatření)
 11. Etická pravidla a souvislosti v profesi speciálního pedagoga pro předškolní věk; vybrané profesní etické kodexy, legislativní souvislosti výkonu profese speciálního pedagoga (ohlašovací povinnost, nakládání s osobními údaji atp.)
 12. Legislativa ve SPPg (číslo legislativního předpisu včetně poslední novelizace, obsah, pro koho je určena): resort MŠMT (Školský zákon 561/2004 v konsolidovaném znění platném k 1. 9. 2016, Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Vyhláška č. 72/2005 Sb. ve znění vyhlášky 197/2016 o poskytování poradenských služeb,  Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se SVP); resort MPSV (Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 13. Žák se speciálními potřebami ve škole – zásady a metody přístupu k žákům a studentům se ZP (dle jednotlivých druhů postižení a stupňů vzdělání – MŠ, ZŠ)
 14. SPPg terapie (definice, charakteristika, metody, příklady): arteterapie, muzikoterapie, zooterapie, dramaterapie, teatroterapie, biblioterapie, terapie hrou a další.
 15. Nestátní a neziskové organizace ve SPPg (význam, druhy poskytovaných služeb, financování); konkrétní příklady jednotlivých organizací dle druhu postižení – činnost organizace, poskytované služby)