Aktuality

Přijímací řízení

Učitelství odborných předmětů

Jednooborové bakalářské studium kombinované se standardní dobou studia 3 roky. 

 

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Učitelství odborných předmětů zajišťuje pedagogicko-psychologickou a speciální didaktickou přípravu učitelů odborných předmětů pro výuku na středních a odborných školách. Tímto programem je vytvářena vzdělávací příležitost pro doplnění pedagogické kvalifikace odborných pracovníků, především absolventům vysokých škol neučitelského zaměření (zákon č. 563/2004 Sb.).

 

Profil absolventa

Profil absolventa stanovuje kompetence didaktické, pedagogické, diagnostické, intervenční, sociální, komunikativní, manažerské a osobnostně kultivující. Uvedeným kompetencím odpovídá obsah jednotlivých vyučovacích disciplín v průběhu studia. Předpokládaná zvýšená náročnost na učitele i současné požadavky na jejich působení, případně i ve vedoucích funkcích, žádají získat kromě jejich odborné kvalifikace ještě i kvalitní pedagogické vzdělání, ke kterému přispívá uvedený studijní obor.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze tří částí:

- test logického myšlení
- test pedagogicko-didaktických znalostí
- test všeobecného vědomostního přehledu

 1. Uchazeči s úplným magisterským nebo inženýrským stupněm vzdělání budou přijati bez přijímací zkoušky, tj. se 100 body. K přihlášce je nutné doložit ověřenou kopii magisterského nebo inženýrského diplomu. Je-li splněna tato podmínka, pak není nutné se fakticky dostavit na vyhlášený termín přijímací zkoušky.
 2. Nutnou podmínkou pro konání přijímací zkoušky je ověřená kopie maturitního vysvědčení.
 3. Uchazeči (kromě uvedených v bodě 1.) absolvují test pro posouzení profesních a studijních předpokladů, který se skládá ze tří částí.

ukázky testů (.doc):     test - pedagogika-didaktika     test - všeobecný přehled

 

Kriteria pro vyhodnocení

 1. test logického myšlení - 25 bodů,
 2. test pedagogicko-didaktických znalostí - 25 bodů,
 3. test všeobecného vědomostního přehledu - 25 bodů.

Maximálně je možné za test získat - 75 bodů.

 

Bonifikace za některý z níže uvedených typů studia:

 • za ukončené bakalářské vysokoškolské studium odborného zaměření 15 bodů,
 • za absolvované Doplňkové pedagogické studium pro učitele odborného výcviku 10 bodů,
 • pro uznání bonifikace je nutné doložit ověřenou kopii diplomu nebo osvědčení.

Maximální počet dosažitelných bodů je 100.

Podle výsledku testu, plus bonifikace, budou uchazeči seřazeni do pořadí a děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity rozhodne o počtu přijatých.

 

Další důležitá sdělení

 • výuka bude pět až šest vyučovacích hodin přednášek a seminářů v jednom dnu v týdnu od 13:00 hodin po dobu trvání semestru,
 • po prvním semestru ve zkouškovém období ve stejném čase jako předchozí výuka jsou možné konzultace k vybraným a potřebným disciplínám z předchozího semestru po dohodě s vyučujícím,
 • pro vyučující zde bude prostor k doplnění přednášek a seminářů a ke kontrole zadaných úkolů.

 

Doporučená literatura:
JŮVA, Vladimír. sen. & jun. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 2007.
KOVÁŘ, P. a kol. Všeobecný přehled: témata a pojmy. Praha: Fragment, 2013.
PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2015.
ZUBÍKOVÁ, Z. a kol. Společenské vědy v kostce pro SŠ. Praha: Fragment, 2007.