Aktuality

SOP - SZZ - Činnost a řízení bezpečnostních služeb

Tématické okruhy pro SZZ specializace Činnost a řízení bezpečnostních služeb

 1. a) Pojem, prameny a zásady trestního práva hmotného
  b) Předmět, metoda a systém kriminalistiky
  c) Pojem kriminologie
 2. a) Systematika trestního práva hmotného, struktura norem trestního práva hmotného, výklad trestních zákonů a analogie v trestním právu hmotném
  b) Postavení kriminalistiky v systému věd a vztah k jiným vědám
  ​c) Předmět a úkoly kriminologie
 3. a) Základy trestní odpovědnosti, pojem, druhy trestného činu
  b) Způsob páchání trestného činu
  ​c) Kriminologie a ostatní kriminální vědy
 4. a) Skutková podstata trestného činu - pojem, třídění skutkových podstat trestného činu
  b) Kriminalistická stopa, obecné zákonitosti vzniku stop, zkoumání stop
  ​c) Pojem pachatele trestného činu
 5. a) Objekt a objektivní stránka trestného činu
  b) Kriminalistická identifikace, pojem, cíl a její využití
  ​c) Pojem, předmět viktimologie
 6. a) Subjekt a subjektivní stránka trestného činu
  b) Kriminalistické metody identifikačního zkoumání osob, portrét osoby
  ​c) Typologie pachatelů trestného činu
 7. a) Okolnosti vylučující protiprávnost
  b) Kriminalistická antropologie
  ​c) Zařazení viktimologie v systému věd
 8. a) Vývojová stadia trestného činu
  b) Kriminalistická daktyloskopická zkoumání, zjišťování, zajišťování, zkoumání a využití stop
  ​c) Viktimnost, viktimizace, újma způsobená oběti
 9. a) Trestná součinnost a účastenství, mnohost trestné činnosti
  b) Kriminalistická biologická zkoumání, stopy a jejich zkoumání
  c) Pojem reviktimizace, vulnerabilita oběti
 10. a) Zánik trestnosti, tresty a ochranná opatření
  b) Kriminalistická zkoumání ručního písma, zkoumání listin a dokumentů
  ​c) Typologie obětí
 11. a) Pojem, prameny trestního práva procesního, účel trestního řízení a trestního práva procesního, analogie v trestním právu procesním
  b) Kriminalistická odorologická zkoumání, jejich využití v policejní činnosti
  ​c) Význam viktimologie pro trestní právo hmotné a trestní právo procesní
 12. a) Působnost trestního řádu, pojem, význam a systém zásad trestního řízení
  b) Kriminalistická trasologická zkoumání, zajištění, zkoumání a využití stop
  ​c) Kriminalita mladistvých pachatelů
 13. a) Subjekty a strany trestního řízení, policejní orgány
  b) Kriminalistické metody identifikačního zkoumání věcí (balistická a mechanoskopická zkoumání)
  ​c) Delikvence nezletilých, její zvláštnosti
 14. a) Procesní postavení osoby, proti níž se vede trestní řízení, osoba poškozeného, zúčastněná osoba
  b) Kriminalistická dokumentace, formy a základní zásady
  ​c) Sociální prevence kriminality
 15. a) Procesní úkony - úkony trestního řízení, druhy procesních úkonů
  b) Kriminalistické verze, jejich tvorba a prověřování
  ​c) Situační prevence kriminality
 16. a) Zajištění osob a věcí
  b) Ohledání místa činu a jeho dokumentace
  ​c) Viktimologická prevence
 17. a) Dokazování, důkazní prostředky
  b) Výslech, fáze výslechu a jeho dokumentace
  ​c) Prevence primární, sekundární, terciární
 18. a) Stadia trestního řízení, přípravné řízení
  b) Rekognice, druhy a způsoby provedení
  ​c) Zvláštnosti násilné kriminality
 19. a) Dozor státního zástupce, obžaloba
  b) Prověrka výpovědi na místě, konfrontace, kriminalistický experiment a rekonstrukce
  ​c) Zvláštnosti sexuální kriminality
 20. a) Řízení před soudem, předběžné projedná obžaloby, hlavní líčení, vykonávací řízení
  b) Znalecká a odborná činnost
  c) Návykové látky a kriminalita