Aktuality

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (PS, KS)

Jednooborové magisterské studium prezenční se standardní dobou studia 5 let.

Kontakt pro poskytování informací:

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

tel.:387773231

e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Magisterský studijní obor poskytuje vysokoškolské vzdělání učitelům na 1.stupni základní školy. Těžištěm přípravy jsou disciplíny pedagogicko-psychologické, naukové, expresivně-kreativní a dále oborové didaktiky. Integrální součástí studia jsou různé formy pedagogických praxí.

Profil absolventa

Absolventi pregraduálního studia si osvojí základy kompetencí, které jej kvalifikují pro výkon učitelské profese na prvním stupni základní školy. Jde o kompetence odborně předmětové, psychologické, pedagogicko-didaktické, komunikativní, poradenské a konzultační a dále kompetence pro výuku anglického jazyka v odpovídajícím věkovém rozpětí žáků. Absolvent bude mít předpoklady pro další profesionální růst.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má dvě hodnocené části, které ovlivňují pozici uchazeče ve výsledném pořadí. Neabsolvování kterékoliv části znamená neúspěch v přijímacím řízení.

Přijímací zkouška z českého jazyka:

Uchazeči absolvují písemný test z mluvnického a pravopisného učiva základní a střední školy. Testuje se především praktické zvládnutí jazyka. Úkoly jsou z oblasti hláskosloví, tvarosloví, slovotvorby, skladby a slohu. U každé otázky jsou nabídnuty tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

Přijímací zkouška z anglického jazyka:

Přijímací zkouška testuje praktické zvládnutí jazyka, nikoli teoretické znalosti na úrovni B1. Požadovaná úroveň odpovídá zhruba absolvování čtyř let studia anglického jazyka na střední škole (např. zvládnutí učebnice HEADWAY PRE-INTERMEDIATE).
Zkouška má podobu písemného gramaticko-lexikálního testu.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Český jazyk:
Test je hodnocen maximálně 100 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 40 bodů.

Anglický jazyk:
Test je hodnocen maximálně 100 body, k úspěšnému vykonání zkoušky je nutných alespoň 60 bodů.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Povinnou součástí studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol jsou i předměty hudební a tělesné výchovy. V hudební výchově se předpokládá schopnost čistého zpěvního hlasu, dobrého rytmického a tonálního cítění, včetně schopnosti hry na hudební nástroj (klavír nebo housle).
V tělesné výchově jsou součástí plavecký výcvik, startovní skoky do vody a plavání pod vodou. Nezpůsobilost pro tyto činnosti znemožňuje úspěšně absolvovat studium.