Aktuality

NMgr. Učitelství psychologie - Pedagogika

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce
 
Navazující magisterské studium dvouoborové - psychologie

Studijní obory:
Učitelství pro střední školy - dvouoborové (např.: Psych SŠ - VKZ ZŠ, Psychn - Tvn)

 

Studenti u SZZ předloží:

 • Seznam prostudované literatury, na jehož základě bude vedena odborná rozprava o daném zkušebním okruhu

Studenti u SZZ prokáží:

 • Důkladné teoretické znalosti získané studiem odborné literatury
 • Schopnost určit souvislosti mezi pedagogickou a didaktickou teorií a praktickým využitím v pedagogických situacích.

 

I. Zkušební okruhy a literatura z předmětu Pedagogika pro učitelství na SŠ:

 1. Pedagogika a její základní kategorie. Předmět pedagogiky, vztah pedagogiky k dalším vědním disciplínám. Struktura pedagogických disciplín. Význam pedagogické teorie pro výchovně vzdělávací praxi.
 2. Podstata výchovy a její úloha pro rozvoj jedince a společnosti. Výchova a její pojetí, tradiční (tradicionalistické) a reformní (alternativní) koncepce výchovy, výchovná dilemata (Fink), výchovné cíle, intencionální a funkcionální formy výchovy. Vnější a vnitřní determinanty výchovy, výchova - prostředí - socializace. Sebevýchova.
 3. Řešení základních otázek výchovy a vzdělávání v systému a díle J. A. Komenského. Charakterizujte kontext doby života J. A. Komenského a její specifika. Objasněte pedagogické myšlení Komenského ve vztahu k jeho všenápravným snahám o reformu společnosti. Komenského náhledy na školu, jeho pedagogické principy, výchovný demokratismus a humanismus a hlavní díla. Celkové vyhodnocení jeho přínosu pro pedagogiku.
 4. Otázka svobody a přirozenosti ve výchově v historickém kontextu. Řešení základních otázek výchovy a vzdělávání v pojetí J. F. Herbarta a J. J. Rousseaua. Vyhodnoťte a porovnejte filozofická a pedagogická východiska a diskutujte jejich vztah k současné škole.
 5. Výchova demokratického občana v historicko pedagogickém pohledu. Jako východisko použijte Komenského myšlenku demokratismu a filozofii vzdělávání J. Deweye. Otázka pragmatismu a humanismu. Přínosy koncepce problémového a projektového vyučování k rozvoji demokratických hodnot, postojů a kompetencí? Porovnejte historická pojetí se současnou pedagogickou diskusí o výchově demokratického občana.
 6. Vývoj snah o reformy ve školství v Evropě od konce 19. století. Základní myšlenky a východiska tzv. reformní pedagogiky. Reformní úsilí v českých školách ve 20. a 30. letech. Problematika diferenciace a individualizace. Objasněte jejich východiska a funkci.
 7. Teoretická východiska a praktická realizace alternativních přístupů k výuce v pojetí tzv. "klasických alternativ".Vyjmenujte základní typy těchto škol a vysvětlete jejich hlavní charakteristiky.
 8. Transformace české školy a proměny vzdělávání po roce 2000. Jaké důsledky pro pojetí učitelského povolání s sebou nese současný trend humanizace školy? Jaká jsou východiska a inspirační zdroje? Problematika formativního a seberealizačního postoje. Jak se humanizační trend projevuje v praxi?
 9. Didaktika, definice, základní pojmy, vztah k oborovým didaktikám. Předmět didaktiky a její význam. Výukové cíle a jejich taxonomie, výukové metody a jejich klasifikace, klasické, aktivizační a komplexní výukové metody, didaktické principy.
 10. Problematika klasifikace, hodnocení a diagnostiky žáků na příslušném typu školy. Didaktické testy. Hlavní problémy účelu a prostředků hodnocení, problém interpretace výsledků. Druhy a funkce zkoušek.
 11. Učitelovo pojetí výuky na příslušném stupni školy. Osobnostní a profesní kompetence. Klíčové dovednosti. (Pojmy: pedagogické znalosti, kompetence, dovednosti, sebereflexe, autodiagnostika učitele). Pedagogická tvořivost učitele, jak jí rozvíjet?
 12. Vztah rodiny a školy v měnící se společnosti. Rodina a její funkce. Problémy současné rodiny. Možnosti spolupráce školy s rodiči. Jaké možné překážky se zde vyskytují? Zaujměte stanovisko a vysvětlete ho. Jakou roli hrají prestiž a image školy a co tvoří prestiž školy?
 13. Problematika volného času středoškolské mládeže. Jaký má tato otázka význam pro celkový rozvoj osobnosti? Co ovlivňuje využití volného času u středoškolské mládeže? V jakých oblastech se volný čas výchovně zhodnocuje? Naznačte možné spojitosti mezi způsobem využití volného času a sociálně patologickými jevy.
 14. Škola a socializace. Jaké funkce naplňuje? Vliv kulturního a sociálního prostředí na školní úspěšnost žáka (vysvětlete pojmy sociální a kulturní kapitál). Jazykové kódy a vybrané problémy ze školní socializace (formální a neformální řád, Hawthornský jev, etiketování a sebesplňující se předpověď, očekávání učitele - Pygmalion efekt).
 15. Projevy sociálně patologických jevů/rizikové chování na ZŠ a SŠ, Sociální patologie, deviace a rizikové chování, pojetí, sociální norma. Příčiny těchto jevů a možnosti jejich prevence, role škol v této prevenci  – Minimální preventivní program. Možnosti intervence – individuální výchovný plán.
 16. Specifické vývojové poruchy učení u studentů SŠ. Uveďte příčiny, diagnostiku, druhy specifických poruch. Vymezte zásady práce se studentem se SPU, individuální vzdělávací plán. Spolupráce školy a pedagogicko-psychologické poradny či speciálního centra, spolupráce ředitele, učitele a rodičů žáka se SPU. Hodnocení žáka se SPU.
 17. Žáci a studenti s potřebou podpůrných opatření: vymezení speciálních  vzdělávacích potřeb, varianty podpůrných opatření, plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán, hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poradenský systém – podpora učitele ze strany speciálně pedagogických center, školní poradenské pracoviště.
 18. Strategie řízení třídy: autorita učitele, třídní klima, pedagogická komunikace, neintervenující, interaktivní a intervenující principy řízení, kategorie kázeňských postupů u nespolupracujícího a rušivého chování (uveďte názorné příklady).

 

Literatura:

 1. Bendl, S. Školní kázeň. Metody a strategie. Praha : ISV, 2001.
 2. Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Portál, Praha 1998.
 3. Cangelosi, J. Strategie řízení třídy. Portál, Praha, 1994.
 4. Fenstermacher, G.D., Soltin, J.F. Vyučovací styly učitelů. Portál, Praha, 2008.
 5. Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha, 1997.
 6. Gavora, P. Učitel a žáci v komunikaci.Paido, Brno, 2005.
 7. Havlík, R. , Halászová, V. Prokop, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. PFUK, Praha, 1996.
 8. Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha, Portál 2006.
 9. Helus, Z. sociální psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2008
 10. Helus, Z. "Humanizace školy - samozřejmost či rozporuplná výzva?" In Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. PF UK, Praha, 2001.
 11. Hofbauer, B. Děti, mládež a volný čas. Portál, Praha, 2004.
 12. Horák, J., Kratochvíl, M. Stručné dějiny vývoje školy a pedagogického myšlení. Liberec, FP TUL, 2005.
 13. Hrdličková, A. Alternativní pedagogické koncepce. PF JU, České Budějovice, 1994.
 14. Jedlička, R, Koťa, J. Aktuální problémy výchovy: Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Karolinum, Praha, 1998.
 15. Jůva, V. Úvod do pedagogiky. Paido, Brno, 1997.
 16. Kotrba, T., Lacina, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007.
 17. Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Karolinum, Praha, 2001.
 18. Kratochvílová, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006.
 19. Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha, 1996.
 20. Maňák J., Švec V.: Výukové metody. Paido, Brno, 2003.
 21. Mareš, J. Styly učení žáků a studentů. Portál, Praha, 1998.
 22. Michálek, J. Topologie výchovy. OYKOYMENH, Praha, 1995.
 23. Michalová, Z. Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ a na školách středních. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004.
 24. Pelcová, N. Vzorce lidství. ISV, Praha, 2001.
 25. Petty, G. Moderní vyučování. Portál, Praha, 1996.
 26. Procházka, M. Sociální pedagogika. Praha: Grada 2012
 27. Prokop, J. "Vztah učitelé - rodiče." In Prokop, J., Školní socializace. FP TUL, Liberec, 2001.
 28. Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě. Portál, Praha, 1999.
 29. Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Portál, Praha 2002.
 30. Renotiérová, M., Ludvíková, L.: Speciální pedagogika. Olomouc, PF UP, 2003.
 31. Singule, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. SPN, Praha, 1992.
 32. Skalková, J. Obecná didaktika. GRADA, Praha, 2007.
 33. Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Portál, Praha, 1999.
 34. Somr, M. Nástin dějin filozoficko pedagogického myšlení. PF JU, Č. Budějovice, 1996.
 35. Souček, V. Studijní materiály pro Úvod do pedagogiky, 1. ročník studia.
 36. Švec, V. Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. ASPI, Praha, 2005.
 37. Václavík, V. Cesta ke svobodné škole. Gaudeamus, Hrad. Král., 1995.
 38. Vališová, A., Kasíková, H. Pedagogika pro učitele. Grada, Praha, 2007.
 39. Vašutová, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Paido, Brno, 2004.
 40. Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzddělávací program. Praha: Portál, 2001.