Aktuality

Přijímací řízení

Speciální pedagogika (SPn) – Přijímací řízení

Navazující magisterský studijní program

 

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,

Garant přijímacího řízení SPn: Mgr. Olga Malinovská, Ph.D., tel. 387 773 257, e-mail: omalinovska@pf.jcu.cz

 

Tento studijní program je akreditován pouze v prezenční formě studia, jeho standardní dobu studia činí 2 roky (PS 2 roky).

Ke studiu mohou být přijati absolventi bakalářského studijního programu Speciální pedagogika bez ohledu na specializaci, kteří úspěšně splní ostatní podmínky přijímacího řízení.

 

Charakteristika studijního oboru

Tento profesně zaměřený studijní program kvalifikuje studenta k výkonu samostatné speciálněpedagogické práce v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů. Absolventi programu jsou kompetentní k výkonu profese speciálního pedagoga ve všech typech škol a školských zařízeních, zařízeních k výkonu ústavní a ochranné výchovy, stejně jako v oblasti sociálních služeb a v zařízeních zřizovaných v rámci neziskového sektoru. Mohou se tedy uplatnit jako speciální pedagogové v oblasti speciálněpedagogického poradenství a diagnostiky, stejně jako školní speciální pedagogové na všech typech a stupních škol v rámci školních poradenských pracovišť.

 

Výstupní kompetence a profil absolventa

  • Absolvent/ka disponuje komplexní znalostí problematiky jednotlivých typů postižení a z nich vyplývajících speciálních potřeb.
  • Plná orientace v oblasti speciálněpedagogické diagnostiky, absolvent/ka umí vhodně zvolit a používat relevantní diagnostické nástroje. Absolvent/ka je schopen/a vyhodnotit získaná diagnostická data a na jejich základě zvolit adekvátní intervenční nástroje.
  • Absolvent/ka je schopen/a metodicky vést další odborníky (např. učitel, vychovatel, terapeut), kteří se podílejí na péči a vzdělávání jedince se speciálními potřebami.
  • Absolvent/ka je způsobilý/á k poradenské péči o klienta a jeho rodinu.
  • Absolvent/ka je způsobilý/á k tvorbě návrhu podpůrných opatření, která je schopen/a samostatně realizovat a v případě potřeby metodicky vést učitele k jejich realizaci

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je jednokolová, založená na ústním pohovoru.

Před ústním pohovorem si uchazeči připraví svůj stručný strukturovaný životopis, seznam přečtené literatury, případně také doklady o absolvovaných stážích, praxích či kurzech a studentských odborných pracích. Tuto složku poskytují uchazeči k nahlédnutí členům odborné komise.

Ústní pohovor probíhá před odbornou komisí, která posuzuje motivaci uchazeče ke studiu, jeho znalosti a kompetence na úrovni bakalářského studia speciální pedagogiky. Dále budou posuzovány také osobnostní předpoklady uchazeče, které jsou nezbytné pro studium speciální pedagogiky a pro práci v pomáhajících profesích. Ústní pohovor v tomto směru sleduje například schopnost práce uchazečů se základními koncepty oboru speciální pedagogika a orientaci v související společenskovědní problematice, relevanci a kvalitu podkladů, kterými uchazeči prokazují svůj zájem o obor, a dovednost porozumět odbornému textu z oboru speciální pedagogiky ve zvoleném cizím jazyce na úrovni B2 (Aj, Nj, Fj).

K přijímací zkoušce si uchazeči rovněž přinesou průkaz totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas), psací potřeby a doloží absolvování bakalářského stupně studijního programu speciální pedagogika předložením ověřené kopie diplomu nebo potvrzením univerzity, kde studium absolvovali.

Příklad otázky z pohovoru:

Současná problematika migrace v kontextu inkluzivního myšlení.

 

Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky

Celkový počet bodů, které uchazeč může získat v rámci přijímací zkoušky, je 60. Pro naplnění přijetí je potřeba získat alespoň 40 bodů.