Aktuality

UOP - SZZ - Pedagogika

Okruhy k SZZ zkoušce (bakalářské) z pedagogiky

 

 1. Pedagogika a její předmět, vztah k jiným společenským vědám, struktura pedagogických disciplín.
 2. Metodologie pedagogiky - základní metody a postupy pedagogického výzkumu. Význam pedagogiky pro výchovně vzdělávací praxi.
 3. Základní kategorie pedagogiky - výchova a její pojetí. Tradiční a alternativní vymezení pojmu výchova, výchova a životní situace, výchova jako adaptace nebo anticipace.
 4. Základní kategorie pedagogiky - vzdělávání a vzdělání. Ideál vzdělanosti na začátku 21. století, problematika tzv. krize školy jako vzdělávací a výchovné instituce.
 5. Výchova a vzdělání v pojetí J. A. Komenského.
 6. Výchova a vzdělávání v pojetí J. F. Herbarta.
 7. Výchova a vzdělání v pojetí pragmatické pedagogiky J. Deweye.
 8. Zdroje a charakteristika reformního hnutí (do 2. světové války).
 9. Současné změny v pojetí učitelské profese.
 10. Aktuální úkoly institucionálního vzdělávání - proměna české školy.
 11. Vymezení vztahu výchovy a prostředí, typologie prostředí, prostředí a jeho vliv na jedince. Lokální prostředí, vrstevnické skupiny a výchova. 
 12. Vztah socializace a výchovy, socializace a prostředí, průběh socializace, obsahy socializace v malé sociální skupině. Školní třída jako sociální skupina - specifika školní socializace.
 13. Hromadné sdělovací prostředky a výchova, základní druhy masmédií a jejich funkce, výchova a vliv masmédií na rozvoj osobnosti. 
 14. Sociální komunikace a její formy, verbální a neverbální komunikace. 
 15. Rodina jako primární socializační a výchovné prostředí, vymezení, funkce rodiny, charakteristiky rodiny v současné době. Komunikace školy s rodinou - možnosti a problémy. 
 16. Prevence v prostředí školy, zásady efektivní prevence a vztah k výchově a zvládání problémového chování (na příkladě řešení vybraného problému školní socializace). 
 17. Středoškolská mládež jako specifická skupina, hodnotová orientace mládeže v zrcadle současných výzkumů. Volný čas a mládež - výchovné problémy v tomto kontextu. 
 18. Sociální patologie, deviace - definice, vymezení, přehled sociálně patologických jevů a problematika jejich zastoupení mezi středoškolskou mládeží.
 19. Agresivita mezi dětmi a mládeží - biologické, sociální a kulturní kořeny pro nárůst agresivity v lidském společenství. Podoby šikany ve škole, agresor a oběť, typologie aktérů šikany, etapy rozvoje šikany. 
 20. Příčiny a vývoj drogových experimentů u středoškolské mládeže, drogová závislost, znaky závislosti, osobnost toxikomana. Jednotlivé druhy drog a jejich zneužívání v ČR. 
 21. Extremismus a jeho šíření mezi mládeží - jeho historické a sociální kořeny. Vymezení, podoby politického extremismu mezi mládeží, příklady jednotlivých hnutí a skupin - extremistická scéna v ČR. 
 22. Multikulturní výchova a její význam, základní pojmy a problémy multikulturní výchovy, pojem rasismus a xenofobie a jejich kořeny. Národnostní menšiny u nás, přístup k žákům z vybraných minorit.
 23. Diagnostika výsledků výuky - didaktické testy a zásady jejich tvorby, testové položky a konstrukce didaktického testu. 
 24. Kognitivní a učební styl studenta a jeho diagnostika, specifika vzdělávání mládeže a dospělých ve vztahu k motivaci a k přístupům k učení. 
 25. Klima školní třídy, atmosféra, prostředí a možnosti diagnostiky klimatu školní třídy, sociometrie a technika SORAD a její využití v pedagogické praxi. 
 26. Autodiagnostika učitele, stres a pracovní zátěž v učitelské profesi, strategie prevence stresu a syndromu vyhoření. 

 

Doporučená literatura:

 • BENDL, S. Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha: ISV, 2004. ISBN 80-86642-14-3.
 • DVOŘÁKOVÁ, M. Pedagogicko psychologická diagnostika I. 2. uprav. vyd. České Budějovice: JU v ČB, 2000. ISBN 80-7040-402-7.
 • DVOŘÁKOVÁ, M. Pedagogicko psychologická diagnostika II. České Budějovice: JU v ČB, 1999. ISBN 80-7040-282-2.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4.
 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.
 • HRABAL, V st. & ml. Diagnostika. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0319-5.
 • HRČKA, M. Sociální deviace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80-85850-68-0.
 • KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2001. ISBN 80-7067-669-8.
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování: Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-513-X. 
 • KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách: Příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-123-1.
 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3.
 • MATOUŠEK, O.; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-771-X.
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X.
 • PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1265-2.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.
 • PRŮCHA, Jan. Učitel: Současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-621-7.
 • ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi: Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-049-9.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese: Variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-214-9.
 • VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. et al.. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0.
 • VYKOPALOVÁ, H. Sociálně patologické jevy v současné společnosti. Olomouc: Právnická fakulta, Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0337-4.