Aktuality

Publikační činnost - 2014

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU - RECENZE

ABRAMČUK, F. Terapeutické živobytí: viděno zevnitř.. Psychoterapie, 2014, roč. 8, č. 1, s. 72-74.

ČLÁNEK V PERIODIKU

ABRAMČUK, F. Integrativní body-psychoterapie I.: teoretická východiska. Psychoterapie, 2014, roč. 8, č. 3, s. 182-193.

 

Mgr. Zdeňka Bajgarová

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

BAJGAROVÁ, Z. Genetic markers of infant difficult temperament. 2014.

 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z., PROCHÁZKA, M. Pohledy na profesi učitele. Reflexe očekávání a praktické zkušenosti. In ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 2014, s. 39-48. ISSN 1803-0823.

 

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

BRABCOVÁ, D., KRŠEK, P., KOHOUT, J., ZÁRUBOVÁ, J. Psychometric properties of the modified Czech version of the children self-report Quality-of-life Measure for Children with Epilepsy (CHEQOL-25). Epilepsy, 2014, roč. 1, č. 33, s. 31-38. 000334655200007

 

PhDr. Marta Franclová, Ph.D.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

FRANCLOVÁ, M. POJETÍ OSOBNOSTNĚ ROZVÍJEJÍCÍ VÝUKY. In Perný, Inovativní přístupy v primárním vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní konference.. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 55-64. ISBN 978-80-7494-046-0.

 

Mgr. Margareta Garabiková-Pártlová, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z., PROCHÁZKA, M. Pohledy na profesi učitele. Reflexe očekávání a praktické zkušenosti. In ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 2014, s. 39-48. ISSN 1803-0823.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M. Rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů pro práci s žáky z různých kultur v rámci přípravného vzdělávání na PF JU. In Procházka, , Vítečková, , Najmonová, Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, s. 132-142. ISBN 978-80-7394-471-1.

VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Novices´ and trainee teachers´ perspectives on the application of knowledge in practice. In HOUŠKA, , KREJČÍ, , FLÉGL, Efficiency and Responsibility in Education 2014 - Proceedings. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2014, s. 869-877. ISBN 978-80-213-2468-8.

KAPITOLA V KNIZE

ŽLÁBKOVÁ, I., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, , Kasperová, , Pánková, Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 68-78. ISBN 978-80-7494-152-8.

 

Mgr. Kateřina Habrdová

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

HABRDOVÁ, K. Možnosti rozvoje grafomotoriky u dětí raného věku. XIII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Tužka a papír, anebo počítač?“. 2014.

 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

ABSTRAKT

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., ROKOS, L. ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

HOŠPESOVÁ, A. Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni ZŠ a příprava učitelů. In Uhlířová, Matematické vzdělávání v primární škole – tradice, inovace. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 8-14. ISBN 978-80-244-4062-0. ISSN 0862-9765.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Řešení a tvoření úloh (nejen v přípravě učitelů). In Vondrová, Dva dny s didaktikou matematiky 2014. Sborník příspěvků.. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, s. 9-17. ISBN 978-80-7290-801-1.

SEMERÁDOVÁ, S., HOŠPESOVÁ, A. Didaktické situace v předškolním matematickém vzdělávání. In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás?. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2014, s. 70-80. ISBN 978-80-210-7370-8.

KAPITOLA V KNIZE

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Traditional versus Investigative Approaches to Teaching Algebra at the Lower Secondary Level: The Case of Equations. In Koon Shing Leung, , Park, , Holton, , Clarke, Algebra teaching around the world. Rotterdam/Taipei : Sense Publishers, 2014, s. 59-79. ISBN 978-94-6209-706-3.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

HOŠPESOVÁ, A. Enhancing mathematics content knowledge of future primary teachers via inquiry based education. 2014.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., ROKOS, L. ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu.. 2014.

 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

ČLÁNEK V PERIODIKU

JOŠT, J. Could pre-school eye movements contribute to diagnostics of reading and/or dyslexia?. Asia Pacific Journal of Developmental Differences, 2014, roč. 1, č. 2, s. 224-236.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

THEIN, R., JOŠT, J., PETRÁŠKOVÁ, V. Psychological and educational correlates of institutionalized upbringing among Czech adolescents. 2014.

 

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

KAPITOLA V KNIZE

MAZEHÓOVÁ, Y., STUCHLÍKOVÁ, I., KOUŘILOVÁ, J., ŠALINA, O., KUVŠINOVA, O., VETTEROVÁ, E. Sebepojetí, sebeprožívání a specifické způsoby reagování na aktuální životní situaci v průběhu simulovaného letu na Mars. In Šolcová, , Stuchlíková, , Guščin, MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu. Praha : Academia, 2014, s. 183-196. ISBN 978-80-200-2437-4.

 

Mgr. Jiří Kressa

KAPITOLA V KNIZE

KRESSA, J. Rozdílné vnímání rodičovské opory u některých sociálních rolí při šikaně. In Neslušanová, , Emmerová, , Jarosz, Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno : Institut mezioborových studií, s.r.o; Londýnské náměstí 4, 639 00 Brno, 2014, s. 716-721. ISBN 978-80-88010-01-2.

 

Mgr. Luboš Krninský

ČLÁNEK V PERIODIKU

ŽLÁBKOVÁ, I., KRNINSKÝ, L. Zkušenost v procesu učení studentů učitelství. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2014, roč. 3, č. 1, s. 19-26.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

KRNINSKÝ, L., ŠIMEROVÁ, K. Výukový projekt pro žáky ZŠ zaměřený na prevenci sociálněpatologických jevů. In Procházka, , Vítečková, , Najmonová, Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, s. 189-205. ISBN 978-80-7394-471-1.

 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

KUČERA, D., HAVIGER, J. Možnosti využití metod komputační lingvistiky v psychologii. In Blatný, , Jelínek, , Květon, , Nielsen, , Vobořil, Sociální procesy a osobnost 2013: Včera, dnes a zítra – Sborník příspěvků 16. ročníku mezinárodní konference. Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2014, s. 175-178. ISBN 978-80-86174-21-1.

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

KUČERA, D. Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky v rukopisu. 2014.114 s.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, J. Application of Computational Linguistics Methods in the Assessment of a Communicator’s Psychological Characteristics. 2014.

KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, J. Sociální charakteristiky komunikátora z pohledu kvantitativní psycholingvistické analýzy. 2014.

KUČERA, D., HAVIGER, J. Quantitative Psycholinguistic Analysis of Formal Parameters of Czech Text. 2014.

 

Mgr. Martina Lietavcová

ČLÁNEK V PERIODIKU - ČLÁNEK POPULÁRNĚ NAUČNÝ

LIETAVCOVÁ, M. Školní zralost. Do školy v pěti, šesti nebo sedmi letech.. Poradce ředitelky mateřské školy, 2014, roč. III, č. 7, s. 30-32.

ČLÁNEK V PERIODIKU - ČLÁNEK ODBORNÝ        

LIETAVCOVÁ, M. Rozpoznávání a napodobování některých grafických znaků s abstraktní podobou (písmena, číslice).. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2014, roč. 2014, č. A3, s. 1-23.

LIETAVCOVÁ, M. Rozpoznávání některých jednoduchých tvarů s abstraktní podobou a jejich grafické napodobování.. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2014, roč. 2014, č. A3, s. 1-17.

KNIHA

DVOŘÁKOVÁ, H., LIETAVCOVÁ, M., KUKAČKOVÁ, M., NÁDVORNÍKOVÁ, H., SVOBODOVÁ, E. Rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 164 s. ISBN 978-80-7496-162-5.

HAZUKOVÁ, H., LIETAVCOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., VÁŇOVÁ, H. Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 164 s. ISBN 978-80-7496-169-4.

VALACHOVÁ, D., MURÁRIKOVÁ, Z., LIETAVCOVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, R. Rozprávková grafomotorika. In Senajová Dobrodenková, Veľké Leváre : Nakladatelství INFRA Slovalia, s. r. o., Veľké Leváre, 2014, 67 s. ISBN 978-80-970213-3-7.

 

prof. PhDr. František Man, CSc.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

HAGTVET, KA., STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. Confirmatory factor analysis with multifacet error Structure.. 2014.

 

PhDr. Ing. Zuzana Maňourová

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

MAŇOUROVÁ, Z. Přístupy k rozvíjení čtenářské gramotnosti u dětí v předškolním věku. In Horáčková, Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 192-204. ISBN 978-80-7435-390-1.

 

Mgr. Magdalena Marková

ABSTRAKT

MARKOVÁ, M. Pozice začínajícího asistenta ve vedení kurzů dialogického jednání. XIII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Tužka a papír, anebo počítač?“. 2014.

ČLÁNEK V PERIODIKU

MARKOVÁ, M. Pozice začínajícího asistenta ve vedení kurzů dialogického jednání. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2014, roč. 3, č. 1, s. 66-72.

 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. Osobní cíle jako motivační fenomén. Československá psychologie, 2014, roč. 58, č. 5, s. 471-484. 000347369300005

KAPITOLA V KNIZE

MAZEHÓOVÁ, Y., STUCHLÍKOVÁ, I., KOUŘILOVÁ, J., ŠALINA, O., KUVŠINOVA, O., VETTEROVÁ, E. Sebepojetí, sebeprožívání a specifické způsoby reagování na aktuální životní situaci v průběhu simulovaného letu na Mars. In Šolcová, , Stuchlíková, , Guščin, MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu. Praha : Academia, 2014, s. 183-196. ISBN 978-80-200-2437-4.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., ŠERÝ, M. Změny v osobních cílech členů posádky při dlouhodobé simulaci kosmického letu. In Šolcová, , Stuchlíková, , Guščin, MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu. Praha : Academia, 2014, s. 219-245. ISBN 978-80-200-2437-4.

 

Mgr. Tomáš Mrhálek

ČLÁNEK V PERIODIKU

KAJANOVÁ, A., MRHÁLEK, T. Gender roles in the Roma family. Mitteilungen Klosterneuburg, 2014, roč. 64, č. 8, s. 70-82.

KAJANOVÁ, A., MRHÁLEK, T., ZVÁNOVCOVÁ, V. Každodennost v sociálně exlludované lokalitě a Romano hip hop. Prevence úrazů, otrav a násilí, 2014, roč. 10, č. 2, s. 108-115.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

KAJANOVÁ, A., MRHÁLEK, T. Změny ve vnímání genderových rolí v romské rodině. 2014.

 

Mgr. Marie Najmonová

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

ŽLÁBKOVÁ, I., NAJMONOVÁ, M. Postoje studentů učitelství k žákům z rodin vybraných etnických minorit. In Najmonová, , Procházka, , Vítečková, Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24. České Budějovice : PF JU České Budějovice, 2014, s. 232-242. ISBN 978-80-7394-471-1.

KNIHA (SBORNÍK)

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M. Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24.. In České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, 281 s. ISBN 978-80-7394-471-1.

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. InteRRa 24: Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. 2014.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

NAJMONOVÁ, M. Utváření klimatu třídy s žákem se specifickou poruchou chování. 2014.

 

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

ABSTRAKT

NOHAVOVÁ, A. Dva rozměry hlasové exprese. XIII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Tužka a papír, anebo počítač?“. 2014.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

NOHAVOVÁ, A. Tacitní výraz a tacitní význam v psychosomatice (v psychosomatické hlasové výchově). In Friedlová, , Lečbych, SPOLEČNÝ PROSTOR / COMMON SPACE 2014. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 84-94. ISBN 978-80-244-4411-6.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

NOHAVOVÁ, A. Metafora ve výuce psychologie. 2014.

NOHAVOVÁ, A. Moral reasoning and ethics of university students. 2014.

 

Mgr. Josef Nota, Ph.D.

ABSTRAKT

NOTA, J. Pedagogická kondice v průpravném vzdělávání budoucích učitelů. XIII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Tužka a papír, anebo počítač?“. 2014.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

NOTA, J. Dialogické jednání ve vzdělávání pedagogů. In Perný, Inovativní přístupy v primárním vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní konference.. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 149-155. ISBN 978-80-7494-046-0.

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

NOTA, J. Dialogické jednání jako možnost rozvoje osobnostních dispozic učitele. 2014.176 s.

 

Mgr. Veronika Plachá

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

PLACHÁ, V. „FUNKČNÍ GRAMOTNOST“ A JEJÍ SOUVISLOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU. 2014.

 

Mgr. Jana Poddaná

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

PODDANÁ, J., JANOŠOVÁ, P. Relation of Creativity and Manner of Leisure Time Spent by Adolescents in the Czech Republic. 2014.

 

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

ABSTRAKT

ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., PROCHÁZKA, M. Analýza pedagogické situace jako součást státních závěrečných zkoušek učitelských oborů. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.

ČLÁNEK V PERIODIKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z., PROCHÁZKA, M. Pohledy na profesi učitele. Reflexe očekávání a praktické zkušenosti. In ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 2014, s. 39-48. ISSN 1803-0823.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

PROCHÁZKA, M. Kompetentnost i avtoritet prepodavatelja VUZA. In Aktualnye problemy juridičeskoj nauki, praktiki i vysšego obrazovanija.. Sankt Petěrburg : Sankt Peterburgskaja Juridičeskaja akademija (Sankt Petěrburg, Obuchovskoj oborony, dom 114, A,, 2014, s. 34-38. ISBN Neuvedeno.

PROCHÁZKA, M., ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I. Analýza pedagogické situace jako součást státních závěrečných zkoušek učitelských oborů. In Poláchová Vašťatková, , Dvořáková Kaněčková, Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník z XXII. konference asociace pedagogického výzkumu.. Olomouc : Agentura Gevak, 2014, s. 132-139. ISBN 978-80-86768-90-8.

PROCHÁZKA, M. Romové, společnost, škola. Pedagogické a sociálně pedagogické otázky soužití majority a minority v České republice. In Procházka, , Vítečková, , Najmonová, Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit.. České Budějovice : PF JU České Budějovice, 2014, s. 150-164. ISBN 978-80-7394-471-1.

PROCHÁZKA, M. Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a postgraduální přípravy studentů učitelství. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 229-236. ISBN 978-80-7509-001-0.

PROCHÁZKA, M., VALIŠOVÁ, A. Role firem v dalším vzdělávání. In Matulčík, ACTA ANDRAGOGICA 4. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, Gondekova 2, 832 32 Bratislava, 2014, s. 61-72. ISBN 978-80-223-3541-6.

KNIHA (SBORNÍK)

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M. Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24.. In České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, 281 s. ISBN 978-80-7394-471-1.

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. InteRRa 24: Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. 2014.

 

doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.

ČLÁNEK V PERIODIKU

SOMR, M. Vivat Comenius (Disident a exulant v přílivu a odlivu času). Studia z Teorii Wychowania, 2014, roč. 1, č. 2/9, s. 16-40.

KNIHA

SOMR, M., HRUŠKOVÁ, L., OPEKAROVÁ, Tři životy v proměnách času. In České Budějovice : JU České Budějovice, 2014, 220 s. ISBN 978-80-7394-467-4.

 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

ABSTRAKT

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., ROKOS, L. ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.

ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., PROCHÁZKA, M. Analýza pedagogické situace jako součást státních závěrečných zkoušek učitelských oborů. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.

ČLÁNEK V PERIODIKU

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. Osobní cíle jako motivační fenomén. Československá psychologie, 2014, roč. 58, č. 5, s. 471-484. 000347369300005

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

PETR, J., STUCHLÍKOVÁ, I., PAPÁČEK, M. Biology Olympiad as a model for Inquiry-Based Approaches. In Constantinou, , Papadouris, , Hadjigeorgiou, E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Nicosia : European Science Education Research Association, 2014, s. 1794 – 1800. ISBN 978-9963-700-77-6.

PROCHÁZKA, M., ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I. Analýza pedagogické situace jako součást státních závěrečných zkoušek učitelských oborů. In Poláchová Vašťatková, , Dvořáková Kaněčková, Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník z XXII. konference asociace pedagogického výzkumu.. Olomouc : Agentura Gevak, 2014, s. 132-139. ISBN 978-80-86768-90-8.

KAPITOLA V KNIZE

MAZEHÓOVÁ, Y., STUCHLÍKOVÁ, I., KOUŘILOVÁ, J., ŠALINA, O., KUVŠINOVA, O., VETTEROVÁ, E. Sebepojetí, sebeprožívání a specifické způsoby reagování na aktuální životní situaci v průběhu simulovaného letu na Mars. In Šolcová, , Stuchlíková, , Guščin, MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu. Praha : Academia, 2014, s. 183-196. ISBN 978-80-200-2437-4.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., ŠERÝ, M. Změny v osobních cílech členů posádky při dlouhodobé simulaci kosmického letu. In Šolcová, , Stuchlíková, , Guščin, MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu. Praha : Academia, 2014, s. 219-245. ISBN 978-80-200-2437-4.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

HAGTVET, KA., STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. Confirmatory factor analysis with multifacet error Structure.. 2014.

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., ROKOS, L. ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu.. 2014.

VAVREČKA, M., STUCHLÍKOVÁ, I. Source localization of affective responses. 2014.

 

doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

ABSTRAKT

SUDA, S. Funkce videozáznamu při studiu dialogického jednání. XIII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Tužka a papír, anebo počítač?“. 2014.

SUDA, S. Dialogické jednání – k otázce psychosomatické a pedagogické kondice. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí, sborník anotací z XXII. konference asociace pedagogického výzkumu. 2014.

ČLÁNEK V PERIODIKU

SUDA, S. Vývoj sebereflexe na základě dialogického jednání. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2014, roč. 3, č. 1, s. 73-77.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

SUDA, S. Dialogické jednání s vnitřními partnery jako osobnostní průprava. In Perný, Inovativní přístupy v primárním vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní konference.. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 160 -165. ISBN 978-80-7494-046-0.

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

SUDA, S. DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ – VÝZKUM MOŽNÉ CESTY K AKTIVNÍMU SEBEPOZNÁNÍ A TVOŘIVÉ EXISTENCI. 2014.138 s.

 

Mgr. Eva Svobodová

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

SVOBODOVÁ, E. Hra v předškolním vzdělávání. In Hornáčková, Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 64-75. ISBN 978-80-7435-390-1.

KNIHA

DVOŘÁKOVÁ, H., LIETAVCOVÁ, M., KUKAČKOVÁ, M., NÁDVORNÍKOVÁ, H., SVOBODOVÁ, E. Rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 164 s. ISBN 978-80-7496-162-5.

HAZUKOVÁ, H., PEHELOVÁ, M., RAUCHOVÁ, Z., SVOBODOVÁ, E. Objevujeme s dětmi kulturu a společnost. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 116 s. ISBN 978-80-7496-165-6.

KAPUCIÁNOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Pomáháme dětem s orientací v dnešním světě. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 108 s. ISBN 978-80-7496-164-9.

 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková

ČLÁNEK V PERIODIKU - RECENZE

ŠEBOVÁ ŠAFAŘÍKOVÁ, J. Jakub Procházka, Martin Vaculík, Petr Smutný. Psychologie efektivního leradershipu. E-psychologie, 2014, roč. 8, č. 1, s. 35-36.

 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M. Rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů pro práci s žáky z různých kultur v rámci přípravného vzdělávání na PF JU. In Procházka, , Vítečková, , Najmonová, Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, s. 132-142. ISBN 978-80-7394-471-1.

KNIHA

HAZUKOVÁ, H., LIETAVCOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., VÁŇOVÁ, H. Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 164 s. ISBN 978-80-7496-169-4.

KAPUCIÁNOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Pomáháme dětem s orientací v dnešním světě. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 108 s. ISBN 978-80-7496-164-9.

NÁDVORNÍKOVÁ, H., HANZOVÁ, B., HAZUKOVÁ, H., LEŽALOVÁ, R., PIŠLOVÁ, S., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Rozvíjíme tvořivost a vnímání dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 158 s. ISBN 978-80-7496-163-2.

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. InteRRa 24: Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. 2014.

 

Ram Thein, Ph.D.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

THEIN, R., JOŠT, J., PETRÁŠKOVÁ, V. Psychological and educational correlates of institutionalized upbringing among Czech adolescents. 2014.

 

PaedDr. Alena Váchová

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

VÁCHOVÁ, A., VÍTEČKOVÁ, M. Reflexe pedagogické praxe v mateřských školách v Dolním Rakousku. In SYSLOVÁ, , RODOVÁ, Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás?. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2014, s. 272-283. ISBN 978-80-210-7370-8.

KNIHA

HAZUKOVÁ, H., LIETAVCOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., VÁŇOVÁ, H. Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 164 s. ISBN 978-80-7496-169-4.

KAPUCIÁNOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Pomáháme dětem s orientací v dnešním světě. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 108 s. ISBN 978-80-7496-164-9.

NÁDVORNÍKOVÁ, H., HANZOVÁ, B., HAZUKOVÁ, H., LEŽALOVÁ, R., PIŠLOVÁ, S., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Rozvíjíme tvořivost a vnímání dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 158 s. ISBN 978-80-7496-163-2.

 

Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.

ABSTRAKT

VAVREČKA, M., ŠTĚPÁNOVÁ, K., LHOTSKÁ, L. Detection of emotional states based on scalp and source EEG classification. Clinical Neurophysiology. 2014.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

VAVREČKA, M., STUCHLÍKOVÁ, I. Source localization of affective responses. 2014.

 

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

ABSTRAKT

VÍTEČKOVÁ, M. Identifikace potřeb začínajícího učitele v kontextu vysokoškolské přípravy. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí, sborník anotací z XXII. konference asociace pedagogického výzkumu. 2014.

VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z. Newly qualified teachers´ perception of university teacher training and identification of its problem areas. Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Výchova a vzdelávanie 2014: Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektíve.. 2014.

VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z. Transition of will-be-teachers from higher education into school teaching practice and their support by mentor-teacher. ATEE – Annual Conference 2014: Programme and Abstracts Book. 2014.

ČLÁNEK V PERIODIKU

VÍTEČKOVÁ, M., KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, J. De-standardization of family trajectories: Childbearing in unmarried cohabitation not only as an alternative but also as a pathway to marriage. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), 2014, roč. 16, č. 2, s. 138-148.

VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z. Teachers Professional Induction in the Czech Republic and Slovakia. American Journal of Educational Research, 2014, roč. 2, č. 12, s. 1131-1137.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M. Rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů pro práci s žáky z různých kultur v rámci přípravného vzdělávání na PF JU. In Procházka, , Vítečková, , Najmonová, Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, s. 132-142. ISBN 978-80-7394-471-1.

VÁCHOVÁ, A., VÍTEČKOVÁ, M. Reflexe pedagogické praxe v mateřských školách v Dolním Rakousku. In SYSLOVÁ, , RODOVÁ, Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás?. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2014, s. 272-283. ISBN 978-80-210-7370-8.

VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Novices´ and trainee teachers´ perspectives on the application of knowledge in practice. In HOUŠKA, , KREJČÍ, , FLÉGL, Efficiency and Responsibility in Education 2014 - Proceedings. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2014, s. 869-877. ISBN 978-80-213-2468-8.

VÍTEČKOVÁ, M. Identifikace potřeb začínajícího učitele v kontextu vysokoškolské přípravy. In Poláchová Vašťatková, , Dvořáková Kaněčková, Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník z XXII. konference asociace pedagogického výzkumu.. Olomouc : Agentura Gevak, 2014, s. 140-146. ISBN 978-80-86768-90-8.

KAPITOLA V KNIZE

GADUŠOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M. International Research in the Field of Novice Teachers´ Induction. In RABENSTEINER, , RABENSTEINER, Internationalization in Teachers Education.. Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 2014, s. 87-106. ISBN 978-3-8340-1395-8.

KNIHA (SBORNÍK)

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M. Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24.. In České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, 281 s. ISBN 978-80-7394-471-1.

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. InteRRa 24: Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. 2014.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

VÍTEČKOVÁ, M. Nesezdané soužití. 2014.

 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

ABSTRAKT

ROKOS, L., ŽLÁBKOVÁ, I. Východiska pro realizaci výzkumu o formativním hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., ROKOS, L. ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.

ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., PROCHÁZKA, M. Analýza pedagogické situace jako součást státních závěrečných zkoušek učitelských oborů. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.

ČLÁNEK V PERIODIKU

ŽLÁBKOVÁ, I., KRNINSKÝ, L. Zkušenost v procesu učení studentů učitelství. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2014, roč. 3, č. 1, s. 19-26.

ŽLÁBKOVÁ, I., MACKŮ, R. Jak to vidí oni?. Gymnasion. Časopis pro zážitkovou pedagogiku., 2014, č. 2, s. 33-41.

ČLÁNEK V PERIODIKU - RECENZE

ŽLÁBKOVÁ, I. Hodnocení přínosné pro žáka. Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy., 2014, roč. Neuveden, č. 1, s. 62-63.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

PROCHÁZKA, M., ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I. Analýza pedagogické situace jako součást státních závěrečných zkoušek učitelských oborů. In Poláchová Vašťatková, , Dvořáková Kaněčková, Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník z XXII. konference asociace pedagogického výzkumu.. Olomouc : Agentura Gevak, 2014, s. 132-139. ISBN 978-80-86768-90-8.

ROKOS, L., ŽLÁBKOVÁ, I. Východiska pro realizaci výzkumu o formativním hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování. In Poláchová Vašťatková, , Dvořáková Kaněčková, Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník z XXII. konference asociace pedagogického výzkumu.. Olomouc : Agentura Gevak, 2014, s. 172-177. ISBN 978-80-86768-90-8.

ŽLÁBKOVÁ, I., NAJMONOVÁ, M. Postoje studentů učitelství k žákům z rodin vybraných etnických minorit. In Najmonová, , Procházka, , Vítečková, Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24. České Budějovice : PF JU České Budějovice, 2014, s. 232-242. ISBN 978-80-7394-471-1.

KAPITOLA V KNIZE

ŽLÁBKOVÁ, I., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, , Kasperová, , Pánková, Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 68-78. ISBN 978-80-7494-152-8.

ŽLÁBKOVÁ, I., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Baťova škola práce v Sezimově Ústí. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 68-78. ISBN 978-80-7494-152-8.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., ROKOS, L. ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu.. 2014.