Aktuality

UOP - SZZ - Didaktika zdravotně-sociálních předmětů

Otázky k didaktice zdravotně-sociálních předmětů pro SZZ UOP

SZZ z didaktiky zdravotně-sociálních předmětů se skládá ze dvou částí – z obecné didaktiky a didaktiky zdravotně-sociálních předmětů.

 

Otázky k obecné didaktice

 1. Předmět a pojetí didaktiky (pojem didaktika, vztah obecné didaktiky a oborových didaktik, vztah didaktiky k ostatním vědám, pojmy: výuka, vyučování a učení)
 2. Problematika cílů výuky (funkce cíle, význam cílů vyučování pro učitele a žáka, hierarchie cílů vzdělávání, stanovení a formulace výukových cílů, taxonomie výukových cílů, práce učitele s cíli ve vyučování)
 3. Obsah vyučování (učivo, zprostředkující a vstřícný přístup k učivu, kurikulum, uspořádání učiva v pedagogických dokumentech, rámcové vzdělávací programy)
 4. Základní didaktické principy (se zaměřením na odborné vzdělávání)
 5. Výukové metody (metody slovní: monologické, dialogické, práce s knihou; metody názorně demonstrační; metody praktických činností žáků; hra jako vyučovací metoda; využití výukových metod v rámci odborného vzdělávání)
 6. Hodnocení vzdělávacích výsledků žáka (metody hodnocení: metoda systematického pozorování, ústní a písemné zkoušky, hodnocení složitých výkonů žáka, didaktické testy; formy hodnocení: klasifikace, slovní hodnocení)
 7. Organizační formy výuky (individuální a individualizovaná výuka, hromadná a frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, individualizace a diferenciace v procesu vyučování)
 8. Projektová výuka (východiska, realizace, druhy projektů)
 9. Projektování výuky (dlouhodobá příprava výuky, aktuální příprava na výuku, didaktická transformace učiva v činnosti učitele)

Literatura k obecné didaktice:

Základní literatura:

KALHOUS, Z.; OBST, O. et al. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

MŠMT. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice; Bílá kniha. Praha: ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8.

Rámcové vzdělávací programy pro odborné školy. Dostupné na www: http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1821-7.

Doporučená literatura:

BADEGRUBER, Bernd. Otevřené vyučování ve 28 krocích. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-76-3.

BENDL, Stanislav. Ukázněná třída aneb kázeňské minimum pro učitele. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-624-4.

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-014-6.

FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7.

KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-167-3.

KOLÁŘ, Zdeněk; ŠIKULOVÁ, Renata. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0885-X.

KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-022-7.

LOKŠOVÁ, Irena, LOKŠA, Jozef. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-205-X.

MAŇÁK, Josef. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1880-1.

PASCH, Marvin et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4.

PETTY, Geofrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.

PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-474-8.

PRŮCHA, Jan. Učitel: Současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-621-7.

SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.

TONUCCI, Francesco. Vyučovat nebo naučit? 2. vyd. Praha: Pedf UK, 1994.

VALENTA, Josef et al. Pohledy: Projektová metoda ve škole i za školou. Praha: Artama, 1993. ISBN 80-7068-066-0.

Pedagogické časopisy: Pedagogika, Pedagogická orientace

 

Otázky k didaktice zdravotně-sociálních předmětů

 1. Učitel, mentor, tutor – role ve výuce zdravotně-sociálních předmětů
 2. Problematika výuky zdravotně-sociálních předmětů
 3. Spolupráce vzdělávací instituce s praktickým pracovištěm
 4. Požadavky na vyučovací prostředí – odbornou učebnu a klinické pracoviště
 5. Příprava, vedení a hodnocení výuky v odborné učebně
 6. Příprava, vedení a hodnocení výuky na praktickém pracovišti
 7. Interaktivní proces při výuce zdravotně-sociálních předmětů
 8. Cíle praktické výuky
 9. Motivace při výuce praktických předmětů
 10. Dokumentace pro výuku praktických předmětů
 11. Využití moderních vyučovacích metod – příklady
 12. Sebereflexe, kritické myšlení
 13. Výzkum a praxe na základě důkazů (EBP)
 14. Didaktické metody ve výuce zdravotně-sociálních předmětů
 15. Exkurze, případová studie, projektové učení
 16. Simulační výuka
 17. Mentorink ve zdravotně-sociální didaktice

Literatura k didaktice zdravotně-sociálních předmětů:

ADAIR, J. Efektivní motivace. Praha: Alfa Publishing, 2004. ISBN 80-86851-00-1.

ADAIR, J. Efektivní komunikace. Praha: Alfa Publishing, 2004. ISBN 80-86851-10-9.

KALHOUS, Z. Základy školní didaktiky. Olomouc: MU, 1995. ISBN 80-7178-253-X.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

KUBEROVÁ, H. Didaktika ošetřovatelství. Praha: Portál, 2010. ISBN 987-80-7367-684-1.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7178-965-8.

MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-039-5.

NELEŠOVÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005 ISBN 80-247-0738-1.

PASCH, M., GARDNER, T. G. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. ISBN 0-7367-054-2.

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-070-7.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-170-3.

PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-9.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-33-1.

SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitou vyučování. Brno: Nakladatelství Paido, 1995.

ŠULISTOVÁ, R., TREŠLOVÁ, M. Pedagogika a edukační činnost v ošetřovatelské péči. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. 2012. ISBN 978-80-7394-246-5.

TREŠLOVÁ, M. Didaktika zdravotně-sociálních předmětů. V tisku pro E-Amos PFJCU/11,2007 (grant FRVŠ 2056 na PFJU).

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, 2007, str. 404. ISBN 978-80-247-174-0.

WHITMORE, J. Coaching for Performance, GROWEing People, Performance and Purpose. Third Edition. London: 2002 eprint. 2006. Nicholas Brealey, 2006.

Pedagogické časopisy: Pedagogika, Moderní vyučování, Pedagogická orientace.