Aktuality

Bc. učitelské - TEVZ

 1. Obecné otázky vývoje osobnosti a výchovy. (Základní pojmy, teoretické přístupy a vztahy a zákonitosti.)
 2. Vývoj a formování osobnosti v kontextu výchovy. (Působení podmínek, učení a činností. Role sociální komunikace. Požadavky a vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. Otázka autoregulace a sebedeterminace.)
 3. Současné inspirace výchovy (existenciální, psychoanalytické, postmoderní a environmentální paradigmata a jejich vliv na pojetí výchovy, krize současné společnosti a hledání východiska ve výchově)
 4. Způsoby výchovy. (Modely způsobu výchovy v rodině a ve škole, autorita a kázeň, empatie a výchova k neagresivnímu chování. Vývoj dětí při různých formách způsobů výchovy v rodině, komunikace s rodiči.)
 5. Problematika výchovy ke zdravému životnímu stylu a prevence rizikového chování.

 

Základní literatura:

 • KALHOUS, Z.; OBST, O. et al. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
 • PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995.
 • PELIKÁN, J. Výchova pro život. Praha: ISV, 1997.
 • PELIKÁN, J. Pomáhat být. Otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha: Karolinum 2002.
 • PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-977-1.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7367-047-X.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1821-7.
 • VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. (eds.). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.

 

Příklad otázky z didaktického testu:

(1) Vyberte správné tvrzení:

(A) A. Maslow formuloval hierarchii základních druhů trestů a odměn a formování návyků.

(B) Victor Frankl zdůraznil, že podstatou člověka je touha po slasti a moci.

(C) B. F. Skinner rozpracoval teorii uspokojování lidských potřeb, zejména potřeby lásky.

(D) Podle C. Rogerse se osobnost sama příznivě rozvíjí, pokud jí nebrání špatné vlivy zvenčí.