Aktuality

Publikační činnost - 2009

Dastlík Lukáš

Učební texty

Dastlík, L. Prezentační dovednosti pro střední školy. Dětský parlament ČR, 2009. 31 s.

Dastlík, L. Psychologicko-pedagogické minimum pro učitele. Elio, 2009. 51 s.

 

Jílková Olga

Sborník příspěvek

Jílková, O. Specifika práce vysokoškolského psychologického poradenství. In Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. Praha : Asociace vysokoškolských poradců, 2009, s. 158-162. ISBN 978-80-213-2007-9.

 

Jošt Jiří

Článek vědecký

Jošt, J. Oční pohyby u dyslektiků středního školního věku (1. část). Speciální pedagogika, 2009, roč. 19, č. 2, s. 120-134, ISSN 1211-2720.

Jošt, J. Oční pohyby u dyslektiků středního školního věku (2. část). Speciální pedagogika, 2009, roč. 19, č. 3, s. 210-226, ISSN 1211-2720.

Kniha celek

Jošt, J. Oční pohyby, čtení a dyslexie. Praha : Fortuna, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7373-055-0.

 

Kouřilová Jana

Kniha kapitola

Mazehóová, Y., Kouřilová, J., Stuchlíková, I. Výtvarná projekce jako projev psychosomatické kondice - práce s kolážemi při pregraduální přípravě budoucích učitelů.. In Psychosomatické disciplíny v přípravě pedagogů: Východiska a první zkušenosti. Brno : Paido, edice pedagogické literatury, 2009, s. 88-97. ISBN 978-80-7315-184-3.

 

Man František

Článek vědecký

Stuchlíková, I., Man, F. Motivační struktura - integrující koncept psychologie motivace. Československá psychologie, 2009, roč. 53, č. 1, s. 158-171, ISSN 0009-062X.

 

Mazehóová Yvona

Kniha kapitola

Mazehóová, Y., Kouřilová, J., Stuchlíková, I. Výtvarná projekce jako projev psychosomatické kondice - práce s kolážemi při pregraduální přípravě budoucích učitelů.. In Psychosomatické disciplíny v přípravě pedagogů: Východiska a první zkušenosti. Brno : Paido, edice pedagogické literatury, 2009, s. 88-97. ISBN 978-80-7315-184-3.

 

Nohavová Alena

Posterové sdělení

Nohavová, A. Psychological aspects of Voice Education. 2009.

Sborník příspěvek

Nohavová, A., Sovová, P. Rozvoj hlasových kompetencí u učitelů. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. Kvalitativní přístup pro. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 199-207. ISBN 978-80-244-2374-6.

 

Pekárková Anna

Článek odborný

Pekárková, A. Co je pro nás důležité?. Svět průřezových témat pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, 2009, roč. 10. aktualizace, č. listopad 2009, s. 1-6, ISSN 1802-3479.

Pekárková, A. Jak je to v naší třídě?. Svět průřezových témat pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, 2009, roč. 7. aktualizace, č. únor 2009, s. 1-10, ISSN 1802-3479.

 

Procházka Miroslav

Článek odborný

Procházka, M. Průzkum přípravy a realizace primární prevence na základních školách. Prevence, 2009, roč. 6, č. 5, s. 6-8, ISSN 1214-8717.

Disertace

Procházka, M. Problematika primární prevence sociálně patologických jevů na druhém stupni základních škol. Univerzita Karlova Praha, 2009, 230 s.

 

Somr Miroslav

Kniha celek

Somr, M. Kapitoly z dějin filozoficko pedagogického myšlení. České Budějovice : Vlastimil Johanus, 2009. 193 s. ISBN 978-80-904247-3-9.

Recenze

Somr, M. Josef Velenovský(k jeho filozofické a přírodovědecké činnosti). Josef Velenovský (k jeho filozofické a přírodovědecké činnosti), 2009, č. 1, s. 1-155.

Skripta

Somr, M. Statě ke studiu sociologie, profesní etiky, filozofie výchovy a reformního školství. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2009. 122 s. ISBN 978-80-7394-189-5.

 

Stuchlíková Iva

Článek vědecký

Stuchlíková, I., Man, F. Motivační struktura - integrující koncept psychologie motivace. Československá psychologie, 2009, roč. 53, č. 1, s. 158-171, ISSN 0009-062X.

Kniha kapitola

Mazehóová, Y., Kouřilová, J., Stuchlíková, I. Výtvarná projekce jako projev psychosomatické kondice - práce s kolážemi při pregraduální přípravě budoucích učitelů.. In Psychosomatické disciplíny v přípravě pedagogů: Východiska a první zkušenosti. Brno : Paido, edice pedagogické literatury, 2009, s. 88-97. ISBN 978-80-7315-184-3.

 

Suda Stanislav

Kniha kapitola

Suda, S. Dialogické jednání v dramaterapii - kasuistika klienta. In Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2009, s. 157-164. ISBN 978-80-7290-415-0.

Suda, S. Kasuistika klienta - Dialogické jednání v dramaterapii. In Rukověť dramaterapie II.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 160-172. ISBN 978-80-244-2274-9.

Sborník příspěvek

Suda, S. Dialogické jednání - kasuistika klienta dětské psychiatrie. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 101-110. ISBN 978-80-244-2374-6.

 

Svobodová Eva

Článek odborný

Svobodová, E. Vážené a milé kolegyně.... Informatorium 3-8, 2009, roč. XVI, č. 8, s. 12-15, ISSN 1210-7506.

Sborník příspěvek

Svobodová, E. Jak si rozumíme s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání - Komunikujeme s dětmi a naplňujeme jejich potřeby v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání?. In KAFOMET PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Stařeč : INFRA , Stařeč, Tyršova 241, 2009, s. 1-15. ISBN 1801-853X.

Svobodová, E. Jak si rozumíme s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání - Mateřská škola a rodina. In KAFOMET PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Stařeč : INFRA , Stařeč, Tyršova 241, 2009, s. 1-14. ISBN 1801-853X.

Svobodová, E. Jak si rozumíme s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání - Vytváříme psychosociální podmínky vzdělávání. In KAFOMET PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Stařeč : INFRA , Stařeč, Tyršova 241, 2009, s. 1-14. ISBN 1801-853X.

Svobodová, E. Jak si rozumíme si s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání?. In Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 1-5. ISBN 978-80-7041-647-1.

Váchová, A., Svobodová, E. Filozofie pro děti jako cesta k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti. In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitelov. Košice : Katolícká univerzita v Ružomberoku, Teologická fakulta Košice, 2009, s. 45-51. ISBN 978?80?8084?514-8.

 

Thein Ram

Článek odborný

Thein, R. Poradenské centrum Berman při Haifské Universitě v Izraeli. Vysokoškolské poradenství aktuálně, 2009, roč. 2, č. 4, s. 16-17

 

Váchová Alena

Sborník příspěvek

Váchová, A. Připravujeme divadelní představení O Šípkové Růžence. In KAFOMET PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Stařeč : INFRA , Stařeč, Tyršova 241, 2009, s. 1-4. ISBN 1801-853X.

Váchová, A., Svobodová, E. Filozofie pro děti jako cesta k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti. In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitelov. Košice : Katolícká univerzita v Ružomberoku, Teologická fakulta Košice, 2009, s. 45-51. ISBN 978?80?8084?514-8.

 

Vítečková Miluše

Článek odborný

Vítečková, M. ASISTENT PEDAGOGA. ŘÍZENÍ ŠKOLY, 2009, roč. VI, č. 4, s. 11-14, ISSN 1214-8679.

Vítečková, M. KYBERŠIKANA - PŘEHLEDOVÁ STUDIE. ŘÍZENÍ ŠKOLY, 2009, roč. VI, č. 7, s. 9-11, ISSN 1214-8679.

 

Zormanová Lucie

Kniha celek

Zormanová, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2009. 147 s. ISBN 978-80-210-4834-8.

Sborník příspěvek

Zormanová, L. Genderové rozdíly v komunikaci učitel-žák. In Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 199-204. ISBN 979-9-80-7435-030-6.

Zormanová, L. Zjišťování aktivity žáků pomocí techniky interakční analýzy. In AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY. Olomouc : Votobia Olomouc, 2009, s. 406-413. ISBN 978-80-7220-315-4.