Aktuality

Socrates

Program SOCRATES

Řešitel: Dr. Václav Souček

Aktuální výzkumné projekty:

 1. Název projektu: GENIE - Globalization and Europeanization Network in Education.
  Socrates programme - Erasmus 3 (Thematic Networks).2003-2005

  Shrnutí projektu:
  Vznik projektu GENIE (Tematická síť o Globalizaci a evropanizaci ve vzdělávání) je reakcí na narůstající vliv procesu evropanizace a narůstající rychlost a pronikání globalizačních vlivů na národní vzdělávací systémy ve všech jejích aspektech. GENIE si klade za cíl utvořit vůbec první síť akademických pracovníků a přidružených organizací v celé Evropě, kteří se zajímají o metodiku výuky témat o globalizaci a evropanizaci. Jejím účelem je shromáždit, prověřovat a sdílet zdroje, zkušenosti a odborné poznatky týkající se různých aspektů globalizační problematiky v kontextu vzdělávání, a specificky toho, jak se toto projevuje v současném evropském prostředí. Společným cílem Tématické sítě je rozvoj a konsolidace odborných poznatků a vysokoškolských výukových metodik v souvislosti s výše zmíněným tématem. Specifické seskupení odborníků a tematické zaměření GENIE na problematiku a dopady globalizace a evropanizace nabídne možnost pro zamýšlení se a vzájemnou podporu při řešení tohoto zadání. To poskytne účastníkům možnost reflektovat a utvořit si vlastní představu o tom, jak se evropanizace a globalizace promítají do života Evropy, a to především na základě porovnávání zkušeností a poznatků souvisejících s tématem a s jeho výukou.

 2. Název projektu: HUMAN PLUS 2004 - the European Archipelago of Humanistic Thematic Networks.2004-2005
  SOCRATES PROGRAMME - Erasmus - Thematic Networks.

  Tento projekt se pokouší o propojení asi 17 aktuálně operujících Tématických sítí, které jsou humanitně zaměřené.

  Téma: "Jakou roli hrají humanitní obory v evropské společnosti, vzdělávání a výzkumu."
  Výstupem tohoto projektu bude publikace shrnující roli humanitních oborů v současné Evropě a problémy spojené se současným ohrožením jejich existence v kontextu zvýšeného důrazu evropské vzdělávací politiky na komerčně využitelné obory.

 3. Název projektu: GRundtvig Active Parents Education (GRAPE)
  SOCRATES - GRUDTVIG 2004-2006

  Shrnutí projektu:
  Cílem projektu je vyvinout model či strategii, která by pomohla rodičům, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, aby dokázali lépe zvládat vývojové problémy svých dětí v souvislosti s lepším porozuměním vzdělávacích možností pro své děti, a tak jim nabídnout poznatky a dovednosti, aby byli schopni aktivně a konstruktivně podpořit své děti v tom, aby se sami stali aktivními činiteli v utváření vlastního plnohodnotného občanského života v rámci evropské společnosti. Součástí projektu bude i porovnávací analýza s jinými obdobnými výzkumnými projekty, které již byly v Evropě uskutečněny.
  Součástí projektu bude zejména výměna profesních zkušeností mezi jednotlivými evropskými partnery se zřetelem na poznatky získané v oblasti práce se znevýhodněnými rodiči ve výše zmíněném smyslu. Současně půjde o ustanovení evropské sítě odborníků, kteří pracují v různých kapacitách v oblasti sociální péče a vzdělávání, za účelem podpory těchto rodin v otázce jejich celoživotního a vše-zahrnujícího vzdělávání, s tím, aby byly schopny aktivně podpořit výchovu svých dětí, zvlášť pokud jde o rozvoj občanských a demokratických dovedností a hodnot.

  Projekt se zaměří zejména na následující:

  1. pomoc sociálně znevýhodněným rodičům v tom, aby lépe porozuměli, jak vzdělávací systém funguje;
  2. přijmout pozitivní a vstřícný vztah vůči spolupráci se školou a jednotlivými učiteli;
  3. nabídnout jim konkrétní metody pro to, aby se mohli aktivně podílet na vzdělávání svých dětí, a tak jim dát pocit kontroly nad svým životem;
  4. pomoci jim lépe zvládat výchovný vztah s vlastními dětmi v tom smyslu, aby byly více schopni podpořit své děti v jejich vzdělávací kariéře.

  Projekt je rozvržen do tří fází.

  První fáze:

  1. výběr potenciálních klientů, kterým by projekt mohl prospět
  2. získání potřebných informací od klientů pomocí dotazníků
  3. analýza získaných dat
  4. formální upřesnění a sjednocení postupů pro osobní pohovory s klienty, a to na základě získaných dat
  5. celkové vyhodnocení první fáze

  Druhá fáze:
  uskutečnění pohovorů

  1. analýza dat
  2. vypracování příručky pro práci s klienty ve dvou verzích, jedna pro odborné pracovníky, druhá pro klienty

  Třetí fáze:

  1. příručka bude podrobena experimentálnímu testu partnery projektu, a současně i přizvanými institucemi z jiných evropských států
  2. závěrečné vyhodnocení příručky
  3. závěrečné vyhodnocení projektu, včetně komparativního zhodnocení vůči jiným obdobným projektům
  4. zveřejnění příručky v jazyku partnerských institucí