Aktuality

NMgr. učitelské - Pokyny ke zpracování analýzy pedagogické situace

Pokyny ke zpracování analýzy pedagogické situace
 

Vyberte si konkrétní pedagogickou situaci, kterou jste zažili v rámci své praxe v roli účastníka nebo pozorovatele. Podle následujících pokynů situaci popište, proveďte sebereflexi vzhledem k situaci, interpretujte situaci, formulujte otázku, kterou budete řešit, a na základě odborné literatury zpracujte východiska pro řešení situace. Následně navrhněte adekvátní řešení a proveďte výstupní reflexi svého zpracování analýzy pedagogické situace. Při odkazování na použité zdroje (literaturu) a tvorbě seznamu použitých zdrojů dodržujte citační normy (viz níže).

 

I. část: Popis stavu výchozí situace (900-1800 znaků vč. mezer)

 • Popište účastníky pedagogické situace (počet, věk, učitelé, žáci, rodiče, další účastníci).
 • Popište, v jakém prostředí se situace odehrála.
 • Popište vznik, průběh, stávající stav, případně řešení situace samotnými účastníky.
 • Popište verbální i neverbální komunikaci jednotlivých účastníků situace.
 • Při popisu situace se zaměřte na popis pozorovaného chování (bez interpretace).

 

II. část: Vstupní sebereflexe vzhledem k situaci (900-1800 znaků vč. mezer)

 • Vytvořte si obraz této situace v hlavě a na chvíli jej podržte. Sledujte jako pozorovatel, co se ve Vás děje. Poté zodpovězte následující otázky:
  • Jaké Vám proběhly hlavou myšlenky, fantazie, představy, nápady k prvoplánovým reakcím?
  • Jak jste situaci prožíval/a? Jaké byly Vaše emoce, pocity, tělesné vnímání?
  • Co Vám situace připomněla z Vašeho osobního života?
  • Čeho osobního se prožitá situace ve Vás dotkla?
  • Čeho jste se při prožívání situace obával/a?
  • Co se Vám v dané situaci zdálo jasné a co nejasné? 

 

III. část: Interpretace situace (1800–2700 znaků vč. mezer)

 • Interpretujte řešenou situaci. Zaměřte se na bližší dešifrování výchovné situace. Zodpovězte následující otázky:
  • O co se v situaci vlastně jednalo?
  • V jakém kontextu situace vznikla?
  • Čím bylo chování účastníků (moje chování, jestliže jsem se situace aktivně účastnil/a) v této situaci ovlivněno?
  • O jakou třídu se jednalo?
  • Kteří žáci se v dané situaci angažovali a jak?
 • Dále se pokuste odhalit příčiny vzniku reflektované situace a volby způsobu jejího řešení. Zodpovězte následující otázky:
 • Proč k této situaci vlastně došlo?
 • Kdo ji vyvolal?
 • O co jsem se při řešení situace opíral (o co se opíral řešitel situace)? 

 

IV. část: Formulace otázky, která vystihuje řešenou situaci (100–200 znaků vč. mezer)

 • Na základě zpracování předchozích částí formulujte otázku, na kterou budete hledat odpověď při zpracování teoretických východisek a při návrhu řešení analyzované pedagogické situace.

 

V. část: Zpracování teoretických východisek pro řešení situace (2700–3600 znaků vč. mezer)

 • Zmapujte teoretická východiska pro řešení dané situace.
 • Najděte takové teoretické zdroje, myšlenky, teorie, modely, které Vám umožní situaci hlouběji popsat a porozumět jí ve všech možných podstatných aspektech.
 • Použijte alespoň 5 publikací (minimálně od 3 různých autorů), vycházejte z odborných článků a monografií. Nepoužívejte pouze učebnice a lexikony. Internetové zdroje používejte obezřetně, pouze jsou-li to odborné autorské texty. Dodržujte citační normu ISO 690 (viz www.citace.com).

 

VI. část: Návrh řešení na základě analýzy předchozích částí (1800–3600 znaků vč. mezer)

 • Popište navržené řešení situace (jedno, případně více) v návaznosti na teoretická východiska.
 • Využijte vlastní kreativitu. Nepřejímejte slepě modely řešení odjinud. Najděte adekvátní a jedinečné řešení vzhledem k významu situace, k osobnosti žáka a k Vašemu postoji k situaci.

 

VII. část: Výstupní reflexe (900–1800 znaků vč. mezer)

 • Podívejte se zpět na průběh zpracovávání analýzy pedagogické situace, na své řešení situace, popř. i na řešení situace v praxi, bylo-li realizováno, a zhodnoťte tento proces.
 • Zodpovězte následující otázky:
  • Jak se mi podařilo zpracovat analýzu pedagogické situace?
  • Jak probíhalo zpracování analýzy pedagogické situace situace?
  • S kým jsem možnosti řešení situace konzultoval/a?
  • S jakými obtížemi jsem se při řešení situace setkal/a?
  • Jak jsem s řešením situace nakonec spokojen/a?

 

VIII. část: Seznam použitých zdrojů

 • Uveďte seznam všech použitých zdrojů. Dodržujte citační normu ISO 690 (viz www.citace.com).

 

Hodnocení zpracování analýzy pedagogické situace najdete v Pokynech k SZZ z pedagogiky a psychologie pro NMgr. učitelské obory pro 2. st. ZŠ.

Příklady témat pro zpracování pedagogické situace (můžete si

Příklady témat pro zpracování pedagogické situace (můžete si zvolit i jiné téma – podle povahy situace, kterou jste zažili v praxi):

 • problémy v pedagogické komunikaci,
 • situace spojené s prosazováním kázně ve výuce,
 • situace spojené s obtížemi při hodnocení žáka učitelem ve vyučování,
 • situace spojené s hledáním optimální motivace žáků ve vyučování,
 • prosazování prvků či principů diferenciace a individualizace ve výuce,
 • zvládání neobvyklé situace ve vyučování,
 • příklady a zkušenosti práce s žákem se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • příklady a projekty realizace a evaluace aktivit v rámci prevence rizikového chování.

 

Vybírat lze pouze situace, které jste zažili v rámci průběžné, souvislé nebo asistentské praxe v NMgr. studiu.

Výběr pedagogické situace a způsob zpracování analýzy pedagogické situace můžete konzultovat s vyučujícími na Katedře pedagogiky a psychologie PF JU.

 

Pokyny k úpravě analýzy pedagogické situace

Analýza musí obsahovat titulní stranu a stranu s prohlášením o samostatném zpracování analýzy a se souhlasem s použitím obhájené analýzy pro účely výuky na Katedře pedagogiky a psychologie PF JU.

Úpravu titulní strany najdete ve zvláštním souboru.