Aktuality

NMgr. učitelské - Pokyny k SZZ z pedagogiky a psychologie

Pokyny k státní závěrečné zkoušce (dále jen SZZ) z pedagogiky a psychologie
pro NMgr. učitelské obory pro 2. st. ZŠ

 

SZZ z pedagogiky a psychologie se bude skládat ze dvou částí konaných u jedné komise:

1. teoretická část - teoretická zkouška z pedagogiky a psychologie:

 • student si ke zkoušce přinese seznam prostudované základní a doporučené literatury (min. 5 publikací),
 • student si vylosuje jeden okruh z teoretické části SZZ,
 • na zpracování písemné přípravy ke zkoušce bude mít 20 min.,
 • zkouška bude trvat 20 min.,
 • u zkoušky prokáže znalosti dané problematiky v souvislostech a interpretuje je v kontextu k praxi,
 • studentovi mohou být položeny doplňující dotazy vztahující se k prostudované základní a doporučené literatuře.

 

2. praktická část - obhajoba zpracované analýzy pedagogické situace

 • student v termínu, který je určen pro odevzdání diplomové práce (dle harmonogramu příslušného akademického roku), odevzdá zpracovanou analýzu pedagogické situace v na katedře psychologie (sekretářce Bc. K. Šmajclové, kancelář TL203) ve dvou výtiscích v tištěné podobě a v elektronické podobě prostřednictvím emailu zaslaného rovněž sekretářce Bc. K. Šmajclové (odeslání je možné kliknutím na: ksmajclova@pf.jcu.cz) – viz Pokyny ke zpracování analýzy pedagogické situace),
 • na katedře pedagogiky a psychologie bude určeným hodnotitelem vypracováno písemné hodnocení, které bude studentovi zasláno emailem nejpozději 3 dny před konáním SZZ,
 • obhajoba bude trvat 15 min.,
 • u SZZ student stručně členům komise představí analyzovanou situaci a její řešení (max. 5 min.),
 • po té bude následovat rozprava, v jejímž rámci budou členové komise studentovi pokládat doplňující dotazy.

 

Hodnocení SZZ z pedagogiky a psychologie:

1. hodnocení teoretické části SZZ z pedagogiky a psychologie:

 • výsledek teoretické části SZZ z pedagogiky a psychologie je hodnocen jednou známkou,

2. hodnocení praktické části SZZ z pedagogiky a psychologie (hodnocení zpracování a obhajoby analýzy pedagogické situace):

 • členové komise zhodnotí průběh obhajoby analýzy pedagogické situace a na základě výsledného hodnocení obhajoby a písemného hodnocení, klasifikují tuto část zkoušky jednou známkou,

3. celkové hodnocení SZZ z pedagogiky a psychologie:

 • členové komise zhodnotí celkový výkon studenta na základě výsledků obou částí SZZ jednou známkou,
 • je-li jedna z částí SZZ z pedagogiky a psychologie hodnocena známkou "nevyhověl/a", je celkový výsledek SZZ z pedagogiky a psychologie klasifikován známkou "nevyhověl/a".

 

Kritéria pro písemné hodnocení analýzy pedagogické situace

Celkem může student získat 50 bodů. U každé části je uveden max. možný počet bodů, které může student získat, a hodnoticí škály.

I. část: Popis stavu výchozí situace (max. 5 bodů)

 • přesný a srozumitelný popis situace zahrnující všechny informace potřebné ke zpracování problému (5 bodů) – nepřesný a nesrozumitelný popis situace s nedostatečnými informacemi vzhledem ke zpracování problému (0 bodů);

II. část: Vstupní sebereflexe vzhledem k situaci (max. 5 bodů)

 • komplexní reflexe situace (5 bodů) - povrchní reflexe situace (0 bodů)

III. část: Interpretace situace (max. 10 bodů)

 • výstižná a srozumitelná interpretace pedagogické situace (10 bodů) – nevýstižná a nesrozumitelná interpretace pedagogické situace (0 bodů);

IV. část: Formulace otázky, která vystihuje řešenou situaci (max. 3 body)

 • přesná a výstižná formulace řešené otázky (3 body) – nepřesná a nevýstižná formulace otázky (0 bodů);

V. část: Zpracování teoretických východisek pro řešení situace (max. 10 bodů)

 • adekvátní použité zdroje (5 bodů) – neadekvátní použité zdroje (0 bodů),
 • terminologicky přesné zpracování textu (5 bodů) – terminologicky nepřesné zpracování textu (0 bodů);

VI. část: Návrh řešení na základě analýzy předchozích částí (max. 10 bodů)

 • návrh řešení je proveden na základě zpracovaných teoretických východisek problému (5 bodů) – návrh řešení není proveden na základě zpracovaných teoretických východisek problému (0 bodů),
 • zdůvodněné řešení problému (5 bodů) – nezdůvodněné řešení problému (0 bodů);

VII. část: Výstupní reflexe (max. 5 bodů)

 • komplexní reflexe (5 bodů) – povrchní reflexe (0 bodů);

VIII. část: Seznam použitých zdrojů (max. 2 body)

 • korektně uvedený seznam všech použitých zdrojů (2 bodů) – nekorektně uvedený seznam všech použitých zdrojů (0 bodů);

 

Celkové hodnocení:

Hodnocení Počet bodů
Vyhovující zpracování 50-26
Nevyhovující zpracování 25 a méně*
Minimální počet bodů v jednotlivých částech: Nadpoloviční počet bodů z maximálního počtu bodů, které lze v dané části získat**

 

* Student se může zúčastnit obhajoby zpracované analýzy pedagogické situace, i když získal 25 a méně bodů. Komise zhodnotí jeho dovednost reagovat na připomínky uvedené v písemném hodnocení a zodpovědět doplňující dotazy.

** Student se může zúčastnit obhajoby zpracované analýzy pedagogické situace, i když nezískal minimální počet bodů v jednotlivých částech. Komise zhodnotí jeho dovednost reagovat na připomínky uvedené v písemném hodnocení a zodpovědět doplňující dotazy.