Aktuality

Pedagogické dny I. - listopad 2006

Pedagogické dny na Katedře pedagogiky a psychologie PF JU v Českých Budějovicích

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU je od roku 2005 spoluřešitelem rozvojového projektu Zkvalitnění pedagogicko psychologické přípravy budoucích učitelů, který byl získán v rámci Evropského sociálního fondu. Tento projekt probíhá na pedagogických fakultách Západočeské univerzity v Plzni, Technické univerzity v Liberci, Karlovy univerzity v Praze a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Jednou z významných pedagogických inovací při studiu pedagogických a psychologických disciplin jsou i tzv. Pedagogické dny. Jejich realizace byla plánována v podzimním a jarním období. První pod záštitou výše uvedené katedry se uskutečnil 22. listopadu 2006.

"Pedagogický den" byl od počátku na katedře koncipován v kontextu záměrů rozvojového projektu a ve shodě s jeho specifickými cíli. Jak vyplývá z následného hodnocení, podařilo se významným způsobem přispět k naplňování zejména těchto z nich:

  • k vytvoření prostoru pro zkvalitňování vysokoškolské výuky a rozvoj (či přesněji k získání impulsů k rozvoji) pedagogické kompetence vysokoškolských vzdělavatelů učitelů 
  • k vytvoření sítě neformálně spolupracujících pedagogických fakult prostřednictvím kooperujících kateder pedagogiky a psychologie
  • k implementaci nových poznatků pedagogiky, psychologie i didaktiky do kurikula pedagogicko psychologické přípravy
  • k možnosti sborník sylabů jako další odborný informační a studijní zdroj dlouhodobě využívat na všech zúčastněných fakultách i v rámci přípravy na státní závěrečné zkoušky z pedagogiky

Nyní je ověřováno, jak lze témata pedagogických dnů následně zahrnovat do okruhů k dílčím zkouškám z pedagogických disciplin, do okruhů k SZZ a do obsahu studentského portfolia (v ročnících, kde je studenty vedeno).

Na Pedagogický den se přihlašovali studenti různých studijním programů. Mohli si vybrat buď podle obsahu, jak byl popsán v Sešitu anotací, nebo podle osobnosti přednášejících, kteří přijeli ze spolupracujících fakult.
Osvědčilo se zadávání sešitů anotací prostřednictvím vyučujících pedagogických a psychologických disciplin ve vybraných ročnících a skupinách. To umožňovalo zejména studentům nižších ročníků pomoci orientovat se jak v obsahu jednotlivých přednášek a seminářů tak zejména - a to pokládáme za důležité - v souvislostech s jejich současně či v budoucnu studovanými pedagogickými či psychologickými disciplinami. Evaluační dotazníky vyplňované studenty v týdnu následujícím po Pedagogickém dnu při přednáškách a seminářích, které byly věnovány jeho reflexi, poskytly řešitelům zajímavou zpětnou vazbu. Názory studentů budou využity i při koncepci Pedagogického dne v jarním období.

Nesporným přínosem z hlediska katedry pedagogiky a psychologie bylo navázání neformálních kontaktů s učiteli participujících kateder pedagogiky a psychologie ve velmi vstřícné, otevřené a celkově pozitivní atmosféře. Pedagogický den byl příležitostí k setkání i s pracovníky dalších kateder fakulty a s vedením fakulty. Pro začínající vysokoškolské pedagogy z katedry byl inspirativní i pohled "do kuchyně" známých osobností. Pro některé učitele katedry to byla i jakási sebepotvrzující zpětná vazba. Podle vyjádření studentů jsou nosné pedagogické a psychologické názory prezentovány "našimi" učiteli shodně s "hostujícími" vyučujícími. Akce vzbudila zájem i ocenění nejen u ostatních učitelů z jiných kateder fakulty, ale i na dalších fakultách JU.
Přínos Pedagogického dne lze posoudit i z hlediska studentů. K nabídce jednotlivých aktivit přistupovali studenti se zájmem a uvážlivě. Dokládá to řada dotazů v přednáškách a seminářích. Tam, kde to bylo žádoucí, byli aktivní. Možnost účastnit se Pedagogického dne většina oslovených studentů jednoznačně ocenila, pokládá je za přínos. Studenti navrhují více seminářů a cvičení. Do obsahu přednášek více zařazovat aktuální výsledky výzkumů k danému tématu. Uvítali by rovněž větší výběr méně častých témat v nabídce. To už se částečně realizovalo - některá témata např. Práva dítěte ve vzdělávání - dosud neslyšeli.
Evaluační dotazníky vyplňovali studenti více méně dobrovolně a se zájmem.

Pro zajímavost uvádíme názvy nabízených aktivit a jména přednášejících či vedoucích seminářů a workshopů.

Prof. PhDr. Z. Helus, DrSc. - Reformní, humanistické a konstruktivistické přístupy k žákovi - východiska osobnostního pojetí dítěte. (přednáška)
Doc. PaedDr. M. Kocurová, Ph.D. - Žáci s poruchami učení - učitelův problém nebo výzva? (přednáška)
Doc. PhDr. V. Spilková, CSc. - Podstata kurikulární reformy v českém vzdělávacím systému. (přednáška)
PhDr. M. Chvál - Hodnocení kvality vzdělávání. (přednáška)
Mgr. Ivo Syřiště, Ph.D. Hodnoty jako součást školního vzdělávání (přednáška)
Doc. PhDr. J. Prokop, Ph.D. - Edukační ideologie a jejich místo v rámci věd o výchově (přednáška)
Doc. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc. - Implicitní teorie výuky a role emocí a motivace ve výuce (přednáška)
Mgr. R. Cvach, Mgr. R. Jandová - Analýza RVP/ŠVP a práce s manuály I (cv.)
PhDr. J. Činčera, Ph.D. - Enviromentální výchova a hodnoty (př. a sem.)
Mgr. K. Starý - Jak efektivně vyučovat (sem.)
PhDr. J. Novotná - Práva dítěte ve vzdělávání (interakt. př. a workshop)
PhDr. J. Novotná, Mgr. O. Lochman - Realizace evropské dimenze ve škole: Interaktivní hry (workshop)
Mgr. Z. Bílková - Krizová intervence v práci učitele (sem.)
Doc. PaedDr. J. Vašutová, Ph.D. - Efektivní škola (workshop)
Ing. K. Marková - Student učitelství jako reflektivní praktik (workshop)
PhDr. T. Janík, M.Ed., Ph.D. - Didaktické ztvárňování obsahu ve výuce (workshop)
Doc. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc. - Práce s emocionální inteligencí (workshop)
PhDr. E. Lukavská, Ph.D. - Video jako nástroj podporující rozvíjení efektivní komunikace a její reflexi ve vyučovacím procesu (interakt. dílna)
Ing. I. Fialová, CSc. - ICT pro podporu práce učitele
Mgr. Sovová - Hlasový projev učitele
PaedDr. Y. Mazehóová, Mgr. J. Kouřilová - Projektivní cesty k poznávání našeho pojetí výuky
Mgr. Soukupová - Máme rádi přírodu?
Dr. Souček - Vzdělávání rodičů
Mgr. Grinninger, Thein, Ph.D. - Multikulturní otázky ve škole
Mgr. Svobodová - Divadelní představení Perníková chaloupka (Učitelství pro mateřské školy, 2. roč.)

V přehledu lze vyjádřit i zájem studentů o Pedagogický den takto:     

 

  Ročník Počet studentů
seznamy STAG
Před. SA* Odevzd. ED**
1. 1 MŠ 38 37 33
2. 3 MŠ 29 28 25
3. 2 NŠ 83 81 69
4. 3 NŠ 71 68 58
5. 4 NŠ 64 52 48
6. 1 ZŠ 334 260 121
7. 2 ZŠ 202 180 150
8. 5 ZŠ 216 174 154
9. 3. SŠ 91 81 69
10. 4 SŠ 80 72 52
sum 1208 1033 779

 


poznámka:
 *SA - Sešit anotací nabízených aktivit
 **ED - Evaluační dotazník, který byl vypracován pro tyto účely a slouží zodpovědným řešitelům k posouzení efektivnosti této akce na všech fakultách.

 

Aktivita B2) Doc. PaedDr. M. Kocurová, Ph.D. - Žáci s poruchami učení - učitelův problém nebo výzva? (přednáška)

 

Celkově lze Pedagogický den na katedře pedagogicky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity hodnotit velmi pozitivně a to jak ve vztahu k záměrům vyjádřeným specifickými cíli tak i bezprostředními dopady po jeho konkrétní realizaci. 

 

Zpracovala doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.
Katedra pedagogiky a psychologie PF JU