Aktuality

UOP - SZZ - Didaktika ekonomických předmětů

Otázky k didaktice ekonomických předmětů pro SZZ UOP

SZZ z didaktiky ekonomických předmětů se skládá ze dvou částí – z obecné didaktiky a didaktiky ekonomických předmětů.

 

Otázky k obecné didaktice

1. Předmět a pojetí didaktiky (pojem didaktika, vztah obecné didaktiky a oborových didaktik, vztah didaktiky k ostatním vědám, pojmy: výuka, vyučování a učení)

2. Problematika cílů výuky (funkce cíle, význam cílů vyučování pro učitele a žáka, hierarchie cílů vzdělávání, stanovení a formulace výukových cílů, taxonomie výukových cílů, práce učitele s cíli ve vyučování)

3. Obsah vyučování (učivo, zprostředkující a vstřícný přístup k učivu, kurikulum, uspořádání učiva v pedagogických dokumentech, rámcové vzdělávací programy)

4. Základní didaktické principy (se zaměřením na odborné vzdělávání)

5. Výukové metody (metody slovní: monologické, dialogické, práce s knihou; metody názorně demonstrační; metody praktických činností žáků; hra jako vyučovací metoda; využití výukových metod v rámci odborného vzdělávání)

6. Hodnocení vzdělávacích výsledků žáka (metody hodnocení: metoda systematického pozorování, ústní a písemné zkoušky, hodnocení složitých výkonů žáka, didaktické testy; formy hodnocení: klasifikace, slovní hodnocení)

7. Organizační formy výuky (individuální a individualizovaná výuka, hromadná a frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, individualizace a diferenciace v procesu vyučování)

8. Projektová výuka (východiska, realizace, druhy projektů)

9. Projektování výuky (dlouhodobá příprava výuky, aktuální příprava na výuku, didaktická transformace učiva v činnosti učitele)

Literatura k obecné didaktice:

Základní literatura:

KALHOUS, Z.; OBST, O. et al. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

MŠMT. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice; Bílá kniha. Praha: ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8.

Rámcové vzdělávací programy pro odborné školy. Dostupné na www: http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1821-7.

Doporučená literatura:

BADEGRUBER, Bernd. Otevřené vyučování ve 28 krocích. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-76-3.

BENDL, Stanislav. Ukázněná třída aneb kázeňské minimum pro učitele. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-624-4.

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-014-6.

FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7.

KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-167-3.

KOLÁŘ, Zdeněk; ŠIKULOVÁ, Renata. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0885-X.

KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-022-7.

LOKŠOVÁ, Irena, LOKŠA, Jozef. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-205-X.

MAŇÁK, Josef. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1880-1.

PASCH, Marvin et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4.

PETTY, Geofrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.

PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-474-8.

PRŮCHA, Jan. Učitel: Současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-621-7.

SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.

TONUCCI, Francesco. Vyučovat nebo naučit? 2. vyd. Praha: Pedf UK, 1994.

VALENTA, Josef et al. Pohledy: Projektová metoda ve škole i za školou. Praha: Artama, 1993. ISBN 80-7068-066-0.

Pedagogické časopisy: Pedagogika, Pedagogická orientace

 

Otázky k didaktice ekonomických předmětů

  1. Organizace výuky ekonomických předmětů na středních školách.
  2. Jaké koncepce vyučování jsou v ekonomických předmětech vhodné?
  3. Jaké didaktické pomůcky je vhodné využívat v ekonomických předmětech?
  4. Vysvětlete koncepci projektového vyučování v ekonomických předmětech?
  5. Učivo v odborném vzdělávání a jeho analýza.
  6. Jakým způsobem jsou jednotlivé didaktické zásady aplikovány v ekonomických předmětech?
  7. Vysvětlete, jaké problematické situace přináší výuka ekonomických předmětů na středních školách a jak tyto situace vhodně řešit.
  8. Co je to programované vyučování, jaké výhody a nevýhody jsou s ním spojené?
  9. Kvalifikace jako požadavek na kvalitu pracovních sil dle Národního ústavu pro vzdělávání.
  10. Vysvětlete funkci fiktivní firmy ve výuce ekonomických předmětů.

Literatura k didaktice ekonomických předmětů:

SLAVÍK, M., MILLER, I. Oborová didaktika, textová studijní opora. ČZU 2004. ISBN 80-213-1145-2.

OURODA, S. Oborová didaktika, studijní text v doplňujícím pedagogickém studiu. MZLU Brno 1999.

DRAHOVZAL, J. a kol. Didaktika odborných předmětů. Paido Brno 1997. ISBN 80-85931-35-4.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. ISN Praha. ISBN 80-85866-33-1.

KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Portál, Praha 2002. ISBN 80-7178-253-X.

Učební dokumenty pro OŠ

Rámcové vzdělávací programy dostupné URL http://www.nuov.cz

Profesní profily dostupné URL http://www.nuov.cz

ROTPORT, M. 1DP520 Didaktika předmětu práce ve fiktivní firmě: učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Učitelství ekonomických předmětů. Oeconomica, Praha, 2008. ISBN 978-80-245-1360-7.